HGA389/2010
ID intern unic:  334625
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 389
din  17.05.2010
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului
Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, structurii şi
efectivului-limită ale
aparatului central al acestuia
Publicat : 21.05.2010 în Monitorul Oficial Nr. 78-80     art Nr : 460
    Abrogată prin HG962 din 08.08.16, MO265-276/19.08.16 art.1046

    MODIFICAT
   
HG243 din 03.03.16, MO55-58/11.03.16 art.275
   
HG155 din 28.02.13, MO53-59/07.03.14 art.170
    HG125 din 18.02.13, MO36-40/22.02.13 art.171; în vigoare 07.03.13
    HG856 din 14.11.128, MO237-241/16.11.12 art.920
    HG796 din 25.10.12, MO228/31.10.12 art.858
    HG721 din 22.09.11, MO160-163/30.09.11 art.793

    NOTĂ:
    În titlul şi pe parcursul întregului text al hotărîrii şi anexelor, cuvintele „Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor” se substituie cu cuvintele „Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor”, la cazul gramatical corespunzător prin HG721 din 22.09.11, MO160-163/30.09.11 art.793
    În anexa nr.1 pe parcursul întregului text, cuvintele „ministrul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor” şi „viceminiştrii tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor” se substituie, respectiv, cu cuvintele „ministrul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor” şi „viceminiştrii tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor”, iar cuvintele „tehnologiilor informaţionale” se substituie cu cuvintele „tehnologiei informaţiei” prin HG721 din 22.09.11, MO160-163/30.09.11 art.793
    În scopul executării prevederilor art. II din Legea nr.21-XVIII din 18 septembrie 2009 pentru modificarea Legii nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.149, art.412), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, conform anexei nr.1;
    Structura aparatului central al Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, conform anexei nr.2;
    Lista instituțiilor publice în care Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor exercită funcţia de fondator, conform anexei nr.21.
    Lista întreprinderilor de stat în care Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor exercită funcţia de fondator, conform anexei nr.3;
    Lista societăţilor pe acţiuni în care pachetul de acţiuni ale statului este administrat de Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, conform anexei nr. 4;
    Modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 5.
    [Pct.1 modificat prin HG243 din 03.03.16, MO55-58/11.03.16 art.275]
    2. Se stabileşte efectivul-limită al aparatului central al Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor în număr de 45 unităţi.
    3. Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor va avea 3 viceminiştri şi un Colegiu, alcătuit din 13 membri.
    4. Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor va încheia, în condiţiile legii, contracte (acorduri) cu administratorii întreprinderilor din administrare.
    5. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 6.

    PRIM-MINISTRU                                                 Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul tehnologiilor
    informaţionale şi comunicaţiilor                             Alexandru Oleinic
    Ministrul finanţelor                                                Veaceslav Negruţa

    Nr. 389. Chişinău, 17 mai 2010.


Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.389
din 17 mai 2010
REGULAMENTUL
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Domeniul de aplicare
    1. Prevederile prezentului Regulament se extind asupra organizării şi funcţionării Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, precum şi asupra relaţiilor acestuia cu alte autorităţi publice, persoane fizice şi juridice.
    Statutul juridic al Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor şi locul lui în structura autorităţii publice centrale
    2. Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (în continuare – Ministerul) este organul central de specialitate al administraţiei publice, cu sediul în mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr.134.
    3. Ministerul este persoană juridică, dispune de ştampilă proprie cu Stema de Stat a Republicii Moldova şi conturi trezoreriale.
    Cadrul legal de activitate a Ministerului
    4. Ministerul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova şi cu alte legi, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrile Parlamentului, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, alte acte normative, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte şi prezentul Regulament.
Capitolul II
MISIUNEA, FUNCŢIILE DE BAZĂ,
ATRIBUŢIILE ŞI DREPTURILE MINISTERULUI
    Misiunea Ministerului
    5. Ministerul are misiunea de a exercita elaborarea, conducerea, coordonarea, controlul şi asigurarea realizării politicii de stat în domeniile societăţii informaţionale, informatizării, tehnologiilor informaţionale, comunicaţiilor, evidenţei de stat şi resurselor informaţionale de stat.
    Funcţiile de bază ale Ministerului
    6. În vederea realizării misiunii sale, funcţiile de bază ale Ministerului sînt:
    1) elaborarea, monitorizarea, implementarea şi evaluarea politicilor publice în domeniile ce ţin de misiunea Ministerului;
    2) edificarea societăţii informaţionale ca factor fundamental în creşterea economică durabilă a Republicii Moldova;
    3) consolidarea şi dezvoltarea sectorului tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor prin implementarea tehnologiilor informaţionale, comunicaţiilor electronice şi poştale;
    4) coordonarea şi monitorizarea procesului de implementare a tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii în diferite domenii ale economiei naţionale, precum şi informatizării activităţii autorităţilor publice;
    5) elaborarea politicii în domeniul evidenţei de stat, precum şi în domeniul creării şi exploatării resurselor şi sistemelor informaţionale de stat, care vor servi drept bază pentru asigurarea accesului societăţii la informaţii şi servicii publice prin mijloace electronice;
    6) crearea, implementarea şi întreţinerea sistemelor şi resurselor informaţionale de stat, de bază, departamentale şi teritoriale, precum şi asigurarea legăturii cu organismele guvernamentale, responsabile de introducerea şi actualizarea informaţiilor în registrele nominalizate.
    Atribuţiile Ministerului
    7. Ministerul are următoarele atribuţii:
    1) elaborează şi coordonează implementarea documentelor de politici privind dezvoltarea societăţii informaţionale, spaţiului informaţional şi sectorului tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor în concordanţă cu tendinţele mondiale;
    2) monitorizează şi evaluează implementarea şi impactul politicilor sectoriale elaborate de Minister;
    3) elaborează, în colaborare cu alte organe competente, concepţiile de formare, utilizare, creare şi exploatare a resurselor şi sistemelor informaţionale sectoriale ale autorităţilor publice, precum şi direcţiile prioritare de dezvoltare;
    4) elaborează cadrul legislativ şi normativ în domeniile ce ţin de misiunea Ministerului;
    5) elaborează politicile investiţionale în domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor electronice şi poştale pentru atragerea şi distribuirea investiţiilor, alocate pentru dezvoltarea infrastructurii informaţionale şi de comunicaţii;
    6) promovează politicile de implementare a standardelor şi reglementărilor tehnice în domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor;
    7) stabileşte politica tarifară în domeniul poştal;
    8) promovează şi realizează documentele de politici privind distribuirea şi utilizarea eficientă a spectrului de frecvenţe radio în sectorul civil, coordonează asigurarea compatibilităţii electromagnetice;
    9) coordonează şi acordă asistenţă autorităţilor publice centrale şi locale privind dezvoltarea proiectelor în domeniul tehnologiilor informaţionale;
    10) reprezintă Guvernul, în modul stabilit, în organizaţiile internaţionale în domeniul informatizării, elaborează proiectele privind colaborarea şi coordonează relaţiile bilaterale şi multilaterale în domeniul tehnologiilor informaţionale cu alte state şi cu organizaţiile internaţionale;
    11) elaborează proiectele tratatelor internaţionale ale Republicii Moldova şi încheie tratate interdepartamentale cu organele similare din alte state;
    12) execută obligaţiile, realizează drepturile Republicii Moldova care rezultă din prevederile tratatelor internaţionale şi urmăreşte executarea acestora de către cealaltă parte la tratat, în condiţiile legii;
    13) analizează starea şi tendinţele dezvoltării pieţei naţionale şi internaţionale a produselor informaţionale şi serviciilor, mijloacelor informatizării şi elaborează propuneri privind perfecţionarea mecanismului de reglementare a acestea;
    14) coordonează şi monitorizează proiectele de implementare a tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor în activitatea autorităţilor publice centrale şi locale;
    15) coordonează crearea şi implementarea sistemelor şi resurselor informaţionale de stat, de bază, departamentale şi teritoriale;
    16) organizează, în limitele competenţei, înregistrarea şi evidenţa resurselor şi sistemelor informaţionale de stat;
    17) dezvoltă sistemul de pregătire şi perfecţionare a cadrelor în domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor;
    18) efectuează conducerea metodologică a centrelor informaţionale de stat sectoriale, elaborează cerinţele şi tehnologiile creării şi exploatării sistemelor informaţionale automatizate, care alcătuiesc resursele şi sistemele informaţionale de stat, efectuează controlul asupra respectării lor;
    19) asigură formarea, ţinerea, depozitarea, utilizarea şi administrarea Registrului de stat al populaţiei, Registrului de stat al unităţilor de drept, Sistemului naţional informaţional geografic, Registrului de stat al transporturilor, Registrului de stat al conducătorilor auto şi funcţionarea registrelor departamentale, realizează monitoringul sistemelor şi resurselor informaţionale;
    20) promovează politica şi strategia de administrare a domeniului de nivel superior “.md”;
    21) formulează politica statului în dezvoltarea pieţei comerţului electronic;
    22) administrează şi gestionează spectrul de frecvenţe radio cu utilizare neguvernamentală;
    23) coordonează dezvoltarea comunicaţiilor în alte sectoare ale economiei naţionale;
    24) contribuie la implementarea serviciilor noi de comunicaţii electronice şi poştale;
    25) asigură respectarea prevederilor legale, inclusiv dispoziţiile convenţiilor şi acordurilor internaţionale;
    26) aprobă planul de numerotare şi elaborează strategia de utilizare în scopuri civile a benzilor de frecvenţe radio;
    27) defineşte modul şi condiţiile de utilizare a reţelelor de comunicaţii pentru necesităţile apărării şi securităţii naţionale, în caz de forţă majoră şi de stare excepţională;
    28) asigură elaborarea programelor anuale ale emisiunilor de mărci poştale, stabilind structura şi tematica lor, emite mărci şi efecte poştale;
    29) asigură evidenţa staţiilor de radiocomunicaţii, canalelor şi frecvenţelor radio, selectarea, calcularea şi planificarea frecvenţelor şi/sau canalelor radio, coordonarea internaţională şi internă, notificarea benzilor de frecvenţe, canalelor sau frecvenţelor radio;
    30) asigură monitorizarea spectrului de frecvenţe radio, aprobă modul de creare şi menţinere a sistemului naţional de radiomonitoring;
    31) organizează elaborarea Tabelului naţional al atribuirii benzilor de frecvenţe;
    32) aprobă reglementări tehnice în utilizarea spectrului de frecvenţe radio şi staţiilor, reţelelor de radiocomunicaţii, de proiectare, construcţie, reconstrucţie şi exploatare a reţelelor şi instalaţiilor comunicaţiilor electronice, modalitatea şi procedurile de autorizare a staţiilor de navă;
    33) determină, în limitele competenţei, modalitatea şi procedurile privind importul şi plasarea pe piaţă a produselor de comunicaţii şi organizează evaluarea conformităţii producţiei şi serviciilor în domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor, în modul stabilit de legislaţie;
    34) organizează înregistrarea şi evidenţa populaţiei Republicii Moldova;
    35) organizează primirea, examinarea, prelucrarea demersurilor cetăţenilor cu privire la ieşirea-intrarea în ţară şi perfectarea materialelor la cererile persoanelor cu privire la cetăţenie;
    36) asigură autenticitatea şi plenitudinea datelor ce formează conţinutul informaţional al Registrului de stat al populaţiei, Registrului de stat al unităţilor de drept şi Sistemului naţional informaţional geografic;
    37) monitorizează procesul de eliberare a actelor de identitate ale Sistemului naţional de paşapoarte, actelor de înmatriculare a transportului, permiselor de conducere, adeverinţelor de înregistrare a cetăţenilor străini şi apatrizi;
    38) organizează activitatea ce ţine de producerea şi perfectarea actelor de identitate şi altor documente de strictă evidenţă, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    39) monitorizează procesul de producere a actelor de identitate şi asigură protecţia lor tehnică, cu aplicarea tehnologiilor avansate;
    40) coordonează şi monitorizează activitatea în domeniul elaborării şi implementării asigurării de program, însoţirea tehnică pentru funcţionarea continuă a Registrului de stat al populaţiei, Registrului de stat al unităţilor de drept, Sistemului naţional informaţional geografic, Registrului de stat al transporturilor, Registrului de stat al conducătorilor auto;
    41) coordonează şi monitorizează activitatea privind confecţionarea şi furnizarea numerelor de înmatriculare a mijloacelor de transport, formularelor permiselor de conducere şi documentelor de înregistrare provizorii, facturilor şi certificatelor de absolvire a cursurilor conducătorilor auto, precum şi documentelor ce sînt utilizate în sistemul testării mijloacelor de transport;
    42) coordonează şi monitorizează activitatea de marcare a agregatelor mijloacelor de transport ce nu pot fi identificate;
    43) asigură elaborarea mijloacelor şi metodelor de protecţie a documentelor, eliberate de către întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile administrate, a documentelor, blanchetelor şi documentelor de strictă evidenţă utilizate în activitatea ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale, efectuează cercetările tehnico-ştiinţifice în acest domeniu;
    44) monitorizează procesul de primire a examenelor şi documentarea conducătorilor auto, de identificare, înregistrare, evidenţă şi documentare a mijloacelor de transport;
    45) coordonează şi monitorizează confecţionarea ştampilelor şi clişeelor în baza tehnologiilor avansate, avînd dreptul exclusiv pentru confecţionarea ştampilelor pentru autorităţile publice;
    46) colaborează cu organele de drept în problema ce ţine de mijloacele de transport aflate în căutare, agregatele şi documentele acestora;
    47) asigură securitatea sistemelor informaţionale şi protecţia informaţiei documentate ce se află în competenţa Ministerului;
    48) asigură introducerea şi actualizarea datelor în Registrul de stat al populaţiei, Registrul de stat al unităţilor de drept şi Sistemul naţional informaţional geografic;
    49) stabileşte cerinţele şi regulile de formare, ţinere, depozitare, utilizare şi administrare a resurselor informaţionale de stat;
    50) asigură efectuarea controlului asupra mijloacelor radioelectronice ce emit unde electromagnetice şi sînt preconizate pentru scopuri civile, precum şi controlul certificării produselor şi serviciilor de comunicaţii electronice;
    51) avizează proiectele şi caietele de sarcini de implementare a tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor electronice;
    52) elaborează, promovează şi monitorizează implementarea politicii şi cadrului normativ-juridic în domeniul creării, funcţionării şi dezvoltării Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112 (în continuare – Serviciul 112);
    [Pct.7 subpct.52) introdus prin HG243 din 03.03.16, MO55-58/11.03.16 art.275]
    53) stabileşte direcţiile principale de activitate ale Serviciului 112;
    [Pct.7 subpct.53) introdus prin HG243 din 03.03.16, MO55-58/11.03.16 art.275]
    54) numeşte directorul Serviciului 112, în baza rezultatului concursului;
    [Pct.7 subpct.54) introdus prin HG243 din 03.03.16, MO55-58/11.03.16 art.275]
    55) asigură colaborarea internaţională şi coordonarea activităţii privind implementarea proiectelor de dezvoltare continuă a Serviciului 112”;
    [Pct.7 subpct.55) introdus prin HG243 din 03.03.16, MO55-58/11.03.16 art.275]
    56) aprobă componenţa nominală a Consiliului de Administrare al Serviciului 112;
    [Pct.7 subpct.56) introdus prin HG243 din 03.03.16, MO55-58/11.03.16 art.275]
    57) promovează propunerile privind modificarea şi completarea regulamentului Serviciului 112, reorganizarea sau dizolvarea acestuia.;
    [Pct.7 subpct.57) introdus prin HG243 din 03.03.16, MO55-58/11.03.16 art.275]
    58) prezintă spre aprobare  Guvernului, cu avizul Ministerului Finanțelor, proiectul de buget al Serviciului 112:
    [Pct.7 subpct.58) introdus prin HG243 din 03.03.16, MO55-58/11.03.16 art.275]
    Drepturile Ministerului
    8. Ministerul este în drept:
    1) să elaboreze, aprobe, aplice, modifice sau să abroge, în conformitate cu legislaţia în vigoare, ordinele, dispoziţiile, regulamentele, instrucţiunile, regulile, reglementările tehnice şi alte acte normative pentru toţi participanţii la activităţile din domeniile de competenţă, indiferent de subordonare şi forma de proprietate;
    2) să înainteze propuneri privind dezvoltarea ramurii, precum şi perfecţionarea legislaţiei în vigoare;
    3) să fondeze, în temeiul unei hotărîri de Guvern, restructureze, reorganizeze sau lichideze întreprinderile de stat, societăţile comerciale cu capital integral sau parţial de stat în limitele legii şi să exercite funcţiile de fondator (cofondator în administrarea acestora);
    4) să organizeze şi să asigure monitorizarea, supravegherea activităţii întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor administrate, în condiţiile statutului acestora sau ale contractului încheiat între fondator şi conducătorul unităţii;
    5) să solicite şi să primească de la autorităţile publice, persoanele fizice şi persoanele juridice informaţia şi materialele necesare pentru realizarea funcţiilor Ministerului;
    6) să introducă reguli şi norme unice pentru asigurarea protecţiei informaţionale, să aprobe măsuri pentru preîn­tîmpinarea şi lichidarea consecinţelor avariilor în domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor;
    7) să prezinte autorităţilor competente, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, propuneri privind ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea la tratatele internaţionale şi să elaboreze proiecte de acorduri bilaterale sau multilaterale în domeniile de competenţă;
    8) să posede şi să utilizeze proprietatea transmisă acestuia;
    9) să permită întreprinderilor de stat monitorizate să dea în locaţiune bunuri;
    10) să argumenteze necesitatea de mijloace financiare (inclusiv valutare), resurse materiale şi de muncă pentru realizarea programelor strategice interstatale şi republicane;
    11) să efectueze expertiza sistemelor informaţionale de stat referitor la obiectul integrării funcţionale, informaţionale şi tehnice cu Sistemul Naţional Informaţional;
    12) să dispună de serviciul de pază propriu.
Capitolul III
ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII MINISTERULUI
    Conducerea Ministerului
    9. Ministerul este condus de ministrul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, numit în funcţie şi eliberat din funcţie în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova.
    10. Ministrul:   
    1) determină obiectivele şi direcţiile strategice de activitate ale ministerului, pornind de la programul de activitate a Guvernului, decide asupra căilor de realizare a acestora;
    2) aprobă programele şi planurile de activitate a Ministerului, precum şi rapoartele despre realizarea lor;
    3) asigură coordonarea, supravegherea şi controlul activităţii administraţiei publice în domeniile de activitate încredinţate Ministerului pentru realizarea misiunii şi pentru îndeplinirea funcţiilor acestuia;
    4) organizează sistemul de management financiar şi control, precum şi funcţia de audit intern în Minister;
    5) exercită dreptul asupra efectuării cheltuielilor în conformitate cu alocaţiile aprobate pentru Minister în legea bugetară anuală;
    6) participă, cu drept de vot deliberativ, la şedinţele Guvernului şi votează chestiunile de pe ordinea de zi a şedinţelor;
    7) decide asupra iniţierii şi prezintă Guvernului spre examinare proiecte de acte legislative şi normative ce ţin de domeniile de activitate încredinţate Ministerului;
    8) expune opinia proprie pe marginea proiectelor de acte legislative şi normative elaborate de alte ministere, autorităţi administrative centrale şi autorităţi publice, precum şi privind alte chestiuni examinate în cadrul şedinţelor Guvernului;
    9) aprobă avize la proiecte de acte legislative şi normative care au tangenţă cu domeniile de activitate încredinţate Ministerului, elaborate de alte ministere, alte autorităţi administrative centrale şi autorităţi publice, şi contrasemnează hotărîrile şi ordonanţele adoptate de Guvern în cazurile stabilite de lege;
    10) negociază şi semnează tratate internaţionale ale Republicii Moldova în conformitate cu deplinele puteri acordate în modul stabilit prin Legea nr. 595-XIV din 24 septembrie 1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova;
    11) emite în mod unipersonal ordine în limitele competenţei sale;
    12) stabileşte domeniile de activitate a viceminiştrilor;
    13) aprobă regulamentele subdiviziunilor interne ale aparatului central al Ministerului;
    14) numeşte în funcţii publice, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici din aparatul central, în condiţiile Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
    15) angajează şi eliberează din funcţie personalul contractual în condiţiile legislaţiei muncii;
    16) conferă grade de calificare funcţionarilor publici, le acordă stimulări şi le aplică sancţiuni disciplinare, în condiţiile legii;
    17) prezintă Guvernului spre examinare propuneri de constituire şi reorganizare a structurilor organizaţionale în sfera de competenţă a Ministerului, în limitele alocaţiilor prevăzute în bugetul de stat pentru întreţinerea Ministerului în cauză, precum şi propuneri de dizolvare a acestora;
    18) numeşte în funcţii, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu (de muncă) ale conducătorilor şi adjuncţilor structurilor organizaţionale din sfera de competenţă a Ministerului, cu excepţia cazurilor în care aceasta ţine de competenţa Guvernului, în temeiul actelor legislative speciale;
    19) înaintează propuneri pentru decorarea cu distincţii de stat a personalului din cadrul Ministerului, în condiţiile legii;
    20) reprezintă Ministerul, fără un mandat special, în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu alte autorităţi publice, cu reprezentanţii societăţii civile şi cu persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova şi din străinătate;
    21) aprobă sau modifică statul de personal al aparatului central al Ministerului în limitele fondului de retribuire a muncii şi ale efectivului-limită stabilit de Guvern;
    22) exercită şi alte competenţe care îi sînt atribuite în conformitate cu legislaţia.
    [Pct.10 în redacția HG155 din 28.02.13, MO53-59/07.03.14 art.170]
    11. În scopul realizării atribuţiilor sale, ministrul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor emite ordine şi dispoziţii, în condiţiile legii.
    12. Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor are 3 viceminiştri, numiţi în funcţie şi eliberaţi din funcţie de Guvern, în condiţiile legii, care coordonează domeniile de specialitate din cadrul Ministerului şi exercită alte atribuţii delegate prin ordinul ministrului.
    121. Conform ordinului ministrului privind stabilirea domeniilor de activitate, viceministrul:
    1) participă la determinarea obiectivelor şi direcţiilor strategice de activitate a Ministerului în domeniile de care este responsabil;
    2) coordonează elaborarea programelor şi a planurilor de activitate a Ministerului, a rapoartelor despre realizarea lor referitor la domeniile de care este responsabil;
    3) propune ministrului iniţierea proiectelor de acte legislative şi normative în domeniile de care este responsabil;
    4) exercită împuternicirile ministrului de conducere a Ministerului în cazul lipsei acestuia sau al imposibilităţii exercitării de către ministru a împuternicirilor sale, fapt despre care se înştiinţează Prim-ministrul;
    5) participă la şedinţele Guvernului, cu drept de vot consultativ, în cazul în care este delegat de către ministru şi în alte cazuri stabilite de legislaţie;
    6) la indicaţia ministrului, reprezintă Ministerul în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi cu alte autorităţi publice, cu reprezentanţii societăţii civile şi cu persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova şi din străinătate;
    7) exercită şi alte atribuţii delegate de către ministru.
    [Pct.121 introdus prin HG155 din 28.02.13, MO53-59/07.03.14 art.170]
    122. În cadrul Ministerului activează un secretar de stat cu statut de funcţionar public de conducere de nivel superior, numit în funcţie pe criterii de profesionalism în conformitate cu Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public. Secretarul de stat asigură realizarea legăturilor funcţionale dintre conducerea Ministerului şi corpul de funcţionari publici, precum şi dintre subdiviziunile aparatului central al Ministerului, avînd următoarele atribuţii:
    1) asigură elaborarea calitativă a programelor şi planurilor Ministerului;
    2) elaborează şi propune căile de realizare a obiectivelor şi direcţiilor strategice de activitate a Ministerului;
    3) coordonează activitatea subdiviziunilor aparatului central al Ministerului în vederea realizării obiectivelor şi a direcţiilor strategice de activitate a Ministerului;
    4) coordonează activitatea structurilor organizaţionale din sfera de competenţă a Ministerului şi asigură conlucrarea operativă dintre ministru şi conducătorii acestora;
    5) realizează legătura funcţională dintre subdiviziunile interne ale aparatului central al Ministerului şi structurile organizaţionale din sfera de competenţă a Ministerului;
    6) asigură monitorizarea şi evaluarea executării obiectivelor şi a direcţiilor strategice de activitate a Ministerului, precum şi raportarea privind implementarea acestora;
    7) urmăreşte executarea actelor legislative şi normative care au fost iniţiate de Minister;
    8) asigură elaborarea proiectelor de acte legislative şi normative, este responsabil de calitatea lor sub aspectul respectării cerinţelor legale privind elaborarea, fundamentarea, avizarea, consultarea publică, expertiza şi definitivarea acestora;
    9) asigură avizarea proiectelor de acte legislative şi normative care au tangenţă cu domeniile de activitate încredinţate Ministerului, elaborate de alte ministere, autorităţi administrative centrale şi autorităţi publice;
    10) exercită şi alte atribuţii de serviciu şi responsabilităţi încredinţate de ministru.
    [Pct.122 introdus prin HG155 din 28.02.13, MO53-59/07.03.14 art.170]
    Aparatul conducătorului
    13. În îndeplinirea atribuţiilor sale ministrul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor este asistat de cabinetul ministrului, din componenţa căruia fac parte: şeful de cabinet, consilierul, asistentul şi secretarul, care deservesc activitatea conducătorului.
    [Pct.13 modificat prin HG721 din 22.09.11, MO160-163/30.09.11 art.793]
    Organul colegial
    14. În cadrul Ministerului activează Colegiul, componenţa nominală a căruia este aprobată de către Guvern. Din componenţa Colegiului fac parte: ministrul, în calitate de preşedinte, viceminiştrii, factorii responsabili şi conducătorii de subdiviziuni din aparatul central al Ministerului, conducători ai întreprinderilor monitorizate şi reprezentanţi ai sectorului privat.
    15. Colegiul, în şedinţele sale, examinează problemele (chestiunile) de bază ale activităţii Ministerului şi întreprinderilor de stat, instituţiilor şi organizaţiilor monitorizate. Regulamentul cu privire la Colegiu este aprobat prin ordinul ministrului.
    Corespondenţa
    16. Dreptul de primă semnătură pe toate actele Ministerului îl are ministrul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor.
    17. În lipsa ministrului, dreptul de primă semnătură revine unuia din viceminiştri.
    18. viceminiştrii tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, conducătorii de subdiviziuni şi alte persoane au dreptul de a semna actele Ministerului, în temeiul ordinului ministrului sau avînd împuternicire specială.
    19. Semnătura pe actele Ministerului este în formă scrisă sau, în conformitate cu legislaţia, poate avea alte forme (digitală).
    Colaborarea în cadrul comisiilor şi grupurilor de lucru
    20. Pentru elaborarea unor proiecte specifice sau pentru exercitarea unor funcţii şi atribuţii, Ministerul poate constitui, pe perioade determinate, comisii de specialitate, consilii de experţi şi grupuri de lucru.

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.389
din 17 mai 2010

STRUCTURA
aparatului central al Ministerului Tehnologiei
Informaţiei şi Comunicaţiilor
    Conducerea Ministerului
    Cabinetul ministrului, cu statut de secţie
    Direcţia politici în domeniul tehnologiei informaţiei
    Direcţia politici în domeniul comunicaţiilor
    Direcţia juridică
    Direcţia relaţii externe şi integrare europeană
    Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor
    Serviciul reglementare tehnică şi standardizare
    Serviciul finanţe şi evidenţă contabilă
    Serviciul secretariat
    Serviciul resurse umane
    Serviciul control intern şi audit
    Serviciul de informare şi comunicare cu mass-media
    Serviciul e-Transformare.
   
[Anexa nr.2 modificată prin HG856 din 14.11.128, MO237-241/16.11.12 art.920]
    [Anexa nr.2 în redacţia HG721 din 22.09.11, MO160-163/30.09.11 art.793]

Anexa nr. 21
la Hotărîrea Guvernului nr. 389
din 17 mai 2010

LISTA
instituţiilor publice în care Ministerul Tehnologiei
Informaţiei şi Comunicaţiilor exercită funcţia de fondator
    Instituţia publică Serviciul naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112
    [Anexa nr.21 introdus prin HG243 din 03.03.16, MO55-58/11.03.16 art.275]

Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului nr.389
din 17 mai 2010
LISTA
întreprinderilor de stat în care Ministerul Tehnologiei
Informaţiei şi Comunicaţiilor exercită funcţia de fondator
    Întreprinderea de Stat „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat “Registru”
    Întreprinderea de Stat „Poşta Moldovei”
    Întreprinderea de Stat „MoldData”
    Întreprinderea de Stat „Radiocomunicaţii”
    Întreprinderea de Stat „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio”
    Întreprinderea de Stat „Detaşamentul de Pază Paramilitară”
    Întreprinderea de Stat pentru exploatarea clădirilor
 
Anexa nr. 4
la Hotărîrea Guvernului nr.389
din 17 mai 2010

LISTA
societăţilor pe acţiuni în care pachetul de acţiuni ale
statului este administrat de Ministerul
Tehnologiei
Informaţiei şi Comunicaţiilor
    Societatea pe Acţiuni „Eliri”

Anexa nr. 5
la Hotărîrea Guvernului nr.389
din 17 mai 2010
MODIFICĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
   [Pct.1 abrogat prin HG125 din 18.02.13, MO36-40/22.02.13 art.171; în vigoare 07.03.13]
    2. La punctul 18 din Regulile comerţului de consignaţie, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1010 din 31 octombrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.79-80, art.814), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „Inspectoratul de Stat al Comunicaţiilor al Ministerului Dezvoltării Informaţionale” se substituie cu sintagma „Î.S. Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio a Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor”.
    3. La punctul 6 din Hotărîrea Guvernului nr.607 din 28 iunie 1999 „Cu privire la Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Tehnică „Intehagro” al Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.73-77, art.641), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „Ministerul Dezvoltării Informaţionale” se substituie cu sintagma „Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor”.
    4. Hotărîrea Guvernului nr.1047 din 8 noiembrie 1999 „Cu privire la reorganizarea Sistemului informaţional automatizat de căutare „Automobilul” în Registrul de stat al transporturilor şi introducerea testării autovehiculelor şi remorcilor acestora” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.126-127, art.1113), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    în Hotărîre şi în anexe, sintagma „Ministerul Dezvoltării Informaţionale” se substituie cu sintagma „Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor”, la cazul gramatical corespunzător;
    la punctul 52 din anexa nr. 1, sintagma „instituţiile şi organizaţiile subordonate lui” se substituie cu sintagma „întreprinderile şi societăţile pe acţiuni în administrare”.
    [Pct.5 abrogat prin  HG796 din 25.10.12, MO228/31.10.12 art.858]
    6. La punctele 8 şi 9 din Hotărîrea Guvernului nr.1049 din 4 octombrie 2001 „Privind reglementarea atribuirii seriilor speciale de înmatriculare a mijloacelor de transport” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.121-123, art.1098), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „Ministerul Dezvoltării Informaţionale” se substituie cu sintagma „Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor”.
    7. În Hotărîrea Guvernului nr.1229 din 13 noiembrie 2001 „Despre reglementarea unor probleme ce ţin de evidenţa şi documentarea mijloacelor de transport şi conducătorilor de vehicule” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 141-143, art.1286), cu modificările ulterioare, sintagma „Ministerul Dezvoltării Informaţionale” se substituie cu sintagma „Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor”, la cazul gramatical corespunzător.
    8. În Hotărîrea Guvernului nr.1419 din 20 decembrie 2001 „Despre unele măsuri privind perfecţionarea sistemului înregistrării de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.158-160, art.1469), cu modificările ulterioare, sintagma „Ministerul Dezvoltării Informaţionale” se substituie cu sintagma „Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor”, la cazul gramatical corespunzător.
    9. În Hotărîrea Guvernului nr.272 din 6 martie 2002 „Despre măsurile privind crearea sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al unităţilor de drept” şi în anexele la aceasta (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 40-42, art.376), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „Ministerul Dezvoltării Informaţionale” se substituie cu sintagma „Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor”, la cazul gramatical corespunzător.
    10. În Hotărîrea Guvernului nr.333 din 18 martie 2002 „Pentru aprobarea Concepţiei sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al populaţiei” şi Regulamentului cu privire la Registrul de stat al populaţiei” şi în anexele la aceasta (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.43-45, art.409), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „Ministerul Dezvoltării Informaţionale” se substituie cu sintagma „Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor”, la cazul gramatical corespunzător.
    11. În Hotărîrea Guvernului nr.1058 din 6 august 2002 „Cu privire la crearea sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al conducătorilor de vehicule” şi în anexele la aceasta (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.117-119, art.1178), cu modificările ulterioare, sintagma „Ministerul Dezvoltării Informaţionale” se substituie cu sintagma „Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor”, la cazul gramatical corespunzător.
    12. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr.21 din 16 ianuarie 2003 „Cu privire la stabilirea termenului de valabilitate a actelor de identitate de tip vechi” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.3-5, art.24), cu modificările ulterioare, sintagma „Ministerului Dezvoltării Informaţionale” se substituie cu sintagma „Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor”.
    13. La punctul 4 din Hotărîrea Guvernului nr.861 din 14 iulie 2003 „Cu privire la punerea în aplicare a numărului de identificare de stat unic al întreprinderilor şi organizaţiilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.153-154, art.899), cu modificările ulterioare, sintagma „Ministerul Dezvoltării Informaţionale” se substituie cu sintagma „Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor”.
    14. La punctul 15 din Regulamentul cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Moldovei de către persoanele fizice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1185 din 30 septembrie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.211-214, art. 1234), cu modificările ulterioare, sintagma „Ministerul Dezvoltării Informaţionale” se substituie cu sintagma „Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor”, la cazul gramatical corespunzător.
    15. În Hotărîrea Guvernului nr.1518 din 17 decembrie 2003 „Despre crearea Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al unităţilor administrativ-teritoriale şi al străzilor din localităţile de pe teritoriul Moldovei” şi anexa nr. 1 la aceasta (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.1-5, art.2), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „Ministerul Dezvoltării Informaţionale” se substituie cu sintagma „Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor”, la cazul gramatical corespunzător.
    16. La punctul 5 din Hotărîrea Guvernului nr.1234 din 10 noiembrie 2004 „Cu privire la aprobarea Programului de telefonizare a ţării pentru anii 2005-2010” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 208-211, art.1432), cu modificările ulterioare, sintagma „Ministerul Dezvoltării Informaţionale” se substituie cu sintagma „Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor”.

Anexa nr. 6
la Hotărîrea Guvernului nr.389
din 17 mai 2010
LISTA
hotarîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr.833 din 4 septembrie 1997 „Cu privire la delegarea funcţiilor de administrare a proprietăţii de stat organelor centrale de specialitate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 72-73, art.736).
    2. Hotărîrea Guvernului nr.606 din 24 iunie 2005 „Cu privire la aprobarea structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al Ministerului Dezvoltării Informaţionale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.89-91, art.668).
    3. Punctul 2 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1136 din 28 octombrie 2005 „Pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.145-147, art.1209).
    4. Hotărîrea Guvernului nr.30 din 10 ianuarie 2006 „Cu privire la aprobarea Regulamentului Ministerului Dezvoltării Informaţionale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.13-15, art.85).
    5. Hotărîrea Guvernului nr.916 din 9 august 2006 „Cu privire la aprobarea completării ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 606 din 24 iunie 2005” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.131-133, art.980).
    6. Punctul 3 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.163 din 15 februarie 2007 „Cu privire la optimizarea structurii Ministerului Justiţiei şi aprobarea Regulamentului privind aplicarea apostilei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.25-28, art.177).
    7. Punctul 2 din modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.82 din 31 ianuarie 2008 „Cu privire la Serviciul Stare Civilă” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 28-29, art.150).
    8. Punctul 5 din Hotărîrea Guvernului nr.625 din 22 mai 2008 „Cu privire la optimizarea structurii Ministerului Dezvoltării Informaţionale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.92-93, art.617).
    9. Punctul 1 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1159 din 14 octombrie 2008 „Privind transmiterea unui pachet de acţiuni ale statului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.189, art.1167).
    10. Punctul 2 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.447 din 22 iulie 2009 „Cu privire la transmiterea unei întreprinderi de stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.115-117, art.504).
    11. Punctul 1 din modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 796 din 4 decembrie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 180, art.880)