*HGO839/2009 Versiunea originala
ID intern unic:  335773
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 839
din  17.12.2009
pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condiţiile
de sănătate animală aplicabile mişcării necomerciale a
animalelor de companie
Publicat : 29.12.2009 în Monitorul Oficial Nr. 193-196     art Nr : 949
    În  scopul ocrotirii sănătăţii animalelor, prevenirii transmiterii bolilor de la animale la om şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008,  nr. 51-54, art. 153), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Norma sanitar-veterinară privind condiţiile de sănătate animală aplicabile mişcării necomerciale a animalelor de companie (se anexează).
    2. Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală va elabora:
    Cerinţele specifice şi modelul de certificat sanitar-veterinar care trebuie să însoţească, la introducerea pe teritoriul Republicii Moldova, animalele de companie din speciile prevăzute în literele d)-f) din anexa nr.1 la Norma sanitar-veterinară privind condiţiile de sănătate animală aplicabile mişcării necomerciale a animalelor de companie;
    Cerinţele specifice şi modelul paşaportului ce trebuie să însoţească, la introducerea pe teritoriul Republicii Moldova, animalele de companie din speciile enumerate în literele a)-c) din anexa nr.1 la  Norma sanitar-veterinară privind condiţiile de sănătate animală aplicabile mişcării necomerciale a animalelor de companie, destinate mişcării către alte ţări;
    Cerinţele tehnice de identificare a animalelor de companie din speciile prevăzute în literele a)-c) din anexa nr.1 la Norma sanitar-veterinară privind condiţiile de sănătate animală aplicabile mişcării necomerciale a animalelor de companie.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina  Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.

    PRIM-MINISTRU                                                        Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                  Valeriu Cosarciuc

    Nr. 839. Chişinău, 17 decembrie 2009.

 Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr.839
din 17 decembrie 2009

NORMA SANITAR-VETERINARĂ
privind condiţiile de sănătate animală aplicabile mişcării
necomerciale a animalelor de companie

    Norma sanitar-veterinară privind condiţiile de sănătate animală aplicabile mişcării necomerciale a animalelor de companie (în continuare – Norma sanitar-veterinară)  este armonizată cu prevederile Regulamentului CE nr. 998/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene din 26 mai 2003 privind cerinţele de sănătate animală aplicabile circulaţiei necomerciale a animalelor de companie şi de modificare a Directivei 92/65/CEE a Consiliului Uniunii Europene (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 146 din 13 iunie 2003, pag.1-9), Deciziei Comisiei Comunităţilor Europene nr. 2004/839/CE din 3 decembrie 2004 de definire a condiţiilor aplicabile circulaţiei necomerciale, avînd ca destinaţie Comunitatea Europeană, a cîinilor şi pisicilor tinere provenind din ţări terţe (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L361 din 8 decembre 2004, pag.40) şi Deciziei Comisiei Comunităţilor Europene nr. 2004/824/CE din 1 decembrie 2004 de stabilire a unui model de certificat de sănătate pentru circulaţia necomercială a cîinilor, a pisicilor şi a dihorilor domestici provenind din ţări terţe şi care intră în comunitate (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L358 din 3 decembrie 2004, pag.12-17).
Capitolul I
Dispoziţii generale
    1. Prezenta Normă sanitar-veterinară stabileşte cerinţele de sănătate animală aplicabile mişcării  necomerciale a animalelor de companie şi condiţiile de exercitare a controlului acestei mişcări, precum şi un model de certificat sanitar-veterinar pentru mişcarea necomercială a speciilor prevăzute în anexa nr. 1, lit.a)-c).
    2. În sensul prezentei Norme sanitar-veterinare, noţiunile aplicate au următoarele semnificaţii:
    animale de companie – animalele enumerate în anexa nr.1 la prezenta Normă sanitar-veterinară, care nu sînt destinate vînzării sau altui mod de transmitere în proprietate;
    paşaport – document ce permite ca un animal de companie să fie identificat în mod clar, incluzînd caracteri­sticile ce permit să fie controlat statutul acestuia;
    mişcare – deplasarea unui animal de companie între Republica Moldova şi alte  ţări sau introducerea ori reintroducerea acestuia dintr-o ţară pe teritoriul Republicii Moldova.
    3. Pe parcursul unei perioade de tranziţie de 5 ani, începînd cu data intrării în vigoare a prezentei Norme sanitar-veterinare, animalele din speciile enumerate în anexa nr.1, lit. a)-c) sînt considerate identificate dacă poartă: 
    a) un tatuaj clar, lizibil sau
    b) un dispozitiv electronic de identificare (transponder).
    4. Sistemul de identificare a animalelor de companie trebuie să prevadă existenţa unor elemente de identificare (numele şi adresa proprietarului animalului).
    5. După perioada de tranziţie, ca mijloc de identificare a unui animal de companie  se acceptă numai metoda prevăzută în pct.3 lit.b).
Capitolul II
Condiţii aplicabile mişcării animalelor
din străinătate către Republica Moldova

    6. Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală (în continuare – Agenţia) certifică introducerea pe teritoriul Republicii Moldova  a cîinilor şi pisicilor în vîrstă de pînă la trei luni, nevaccinate contra rabiei, dacă sînt însoţite de un paşaport şi au fost ţinute la  locul unde s-au născut, fără să intre în contact cu animalele sălbatice susceptibile pentru a fi expuse unei infectări sau dacă sînt însoţite de mamă, de care sînt încă dependente.
    7. Agenţia  şi Serviciul Vamal vor  lua măsurile necesare pentru ca animalele de companie introduse pe teritoriul Republicii Moldova să facă obiectul unui control documentar şi  al identităţii.
    8. La data călătoriei, proprietarul sau persoana care însoţeşte animalele de companie trebuie să prezinte autorităţilor de control, conform punctului 10, paşaportul sau certificatul sanitar-veterinar prin care se atestă că animalele îndeplinesc cerinţele reglementate în prezenta Normă sanitar-veterinară.
    9. În situaţia în care verificările arată că animalul nu îndeplineşte cerinţele stabilite de prezenta Normă sanitar-veterinară, Agenţia întreprinde măsuri pentru:
    a) returnarea forţată a animalului în ţara de origine;
    b) supunerea animalului carantinei profilactice sub control oficial atîta timp cît este necesar să  se îndeplinească cerinţele sanitar-veterinare specifice, din contul proprietarului sau al persoanei care însoţeşte animalele de companie;
    c) în ultimul rînd, eutanasierea animalului, fără compensaţie financiară, în cazul în care nu se poate efectua returnarea forţată sau carantinarea acestuia.
Secţiunea 1
 Сertificatul sanitar-veterinar pentru animalele
 de companie  din speciile cîini, pisici şi dihori domestici,
 introduşi pe teritoriul Republicii Moldova

    10. Animalele de companie din speciile prevăzute în anexa nr.1, lit.a)-c) a prezentei Norme sanitar-veterinare trebuie să fie însoţite de un certificat conform modelului  din anexa nr.2 la prezenta Normă sanitar-veterinară, eliberat de un medic veterinar oficial, sau la reintroducerea în ţară – de un paşaport.
    11. Certificatul este întocmit cel puţin în limba ţării de destinaţie şi în limba engleză, fiind scris cu majuscule. Părţile I-V ale certificatului trebuie sa fie completate şi semnate de medicul veterinar oficial desemnat de autoritatea competentă a ţarii de expediere sau de un medic veterinar de liberă practică împuternicit de autoritatea competentă în acest sens şi vizat de autoritatea competentă a ţării de expediere. Părţile VI şi VII, în cazul în care sînt aplicabile, trebuie sa fie completate şi semnate de medicul veterinar oficial.
    12. Vaccinul prevăzut de partea a IV-a a certificatului trebuie să fie un vaccin inactivat, produs în conformitate cu Manualul de standarde pentru testele de diagnostic şi vaccinuri al Organizaţiei Internaţionale a Epizootiilor.
    13. Certificatul trebuie să fie însoţit de  documente  sau de o copie certificată a acestora, care include datele de identificare a animalului respectiv, datele  privind vaccinarea şi rezultatul testului serologic pentru depistarea anticorpilor cu un titru pozitiv acceptabil, efectuat cu cel mult 24 de luni şi cel puţin 3 luni înaintea expedierii animalului.
    Certificatul este valabil pentru mişcarea animalelor între Republica Moldova şi alte ţări pentru o perioadă de 4 luni de la data eliberării sau pînă la data de expirare a vaccinării, menţionată în partea a IV-a,  în funcţie de faptul care dintre aceste date este prima.
Secţiunea a 2-a
Informarea publicului
    14. Agenţia pune la dispoziţia publicului informaţii clare şi uşor accesibile privind cerinţele sanitar-veterinare ce se aplică în cazul mişcării necomerciale a animalelor de companie pe teritoriul Republicii Moldova şi condiţiile în care pot fi introduse sau reintroduse pe teritoriul ţării. De asemenea, se vor lua măsuri pentru ca  medicii veterinari oficiali ai postului de control sanitar-veterinar, organizat pe lîngă postul vamal, să fie pe deplin informaţi referitor la legislaţia din domeniu şi să o  pună în aplicare.
Anexa nr.1
la Norma sanitar-veterinară privind
condiţiile de sănătate animală
aplicabile mişcării necomerciale
a animalelor de companie

Specii de animale
    a) Cîini;
    b) Pisici;
    c) Dihori domestici;
    d) Nevertebrate (cu excepţia albinelor şi crustaceelor), peşti tropicali ornamentali, amfibieni, reptile;
    e) Păsări: toate speciile (cu excepţia păsărilor de curte);
    f) Mamifere: rozătoare şi iepuri domestici.

    anexa nr.2