HGM1194/2010
ID intern unic:  337177
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1194
din  23.12.2010
cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea
unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 27.12.2010 în Monitorul Oficial Nr. 257-258     art Nr : 1308
    MODIFICAT
   
HG266 din 09.03.16, MO59-67/18.03.16 art.302
    HG898 din 30.12.15, MO2-12/15.01.16 art.5
    HG896 din 27.10.14, MO325-332/31.10.14 art.963    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.1.
    2. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.2.
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare cu începere de la 1 ianuarie 2011, cu excepţia pct.1 al anexei nr.1 la prezenta hotărîre.

    PRIM-MINISTRU                                                                   Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                                      Victor Catan
    Ministrul finanţelor                                                                   Veaceslav Negruţa
    Ministrul mediului                                                                    Gheorghe Şalaru

    Nr. 1194. Chişinău, 23 decembrie 2010.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 1194
din 23 decembrie 2010
MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
     1. La punctul 13 al Planului de măsuri suplimentare pentru depozitarea centralizată şi neutralizarea ulterioară a pesticidelor inutilizabile şi interzise, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1543 din 29 noiembrie 2002 „Cu privire la măsurile suplimentare pentru depozitarea centralizată şi neutralizarea pesticidelor inutilizabile şi interzise” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.178-181, art.1787), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „cu acoperirea cheltuielilor din bugetul de stat” se substituie cu cuvintele „în bază de contract, cu acoperirea cheltuielilor din contul bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale”, iar după sintagma „Ministerul Afacerilor Interne” se completează cu sintagma „ , prin intermediul Întreprinderii de Stat „Servicii pază”, autorităţile administraţiei publice locale”.
    [Pct.2 abrogat prin HG266 din 09.03.16, MO59-67/18.03.16 art.302]
    [Pct.3 abrogat prin HG896 din 27.10.14, MO325-332/31.10.14 art.963]
    [Pct.4 abrogat prin HG898 din 30.12.15, MO2-12/15.01.16 art.5]
    5. Concepţia Sistemului informaţional automatizat „Registrul obiectelor păzite”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 635  din  6 iunie 2007  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.706), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    la punctul 3, sintagma „subdiviziunile Pază de Stat” se substituie cu sintagma „întreprinderea de stat fondată de Ministerul Afacerilor Interne”;
    punctul 6:
    sintagma „Hotărîrea Guvernului nr.115 din 2 februarie 1999 „Cu privire la aprobarea Regulamentului Serviciului Pază de Stat al Ministerului Afacerilor Interne” se exclude;
    se completează cu sintagma „Hotărîrea Guvernului nr.2 din 16 ianuarie 2010 „Cu privire la crearea unei întreprinderi de stat;”
    la punctul 12, sintagma “subdiviziunilor Direcţiei generale pază de stat a Ministerului Afacerilor Interne” se substituie cu sintagma „întreprinderii de stat fondată de Ministerul Afacerilor Interne”;
    la punctul 14 litera a), sintagma „organizaţii de pază de stat” se substituie cu sintagma „întreprinderea de stat fondată de Ministerul Afacerilor Interne”.
    6. La punctul 10 al Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiei lunare militarilor, ofiţerilor de informaţii şi securitate, efectivului de trupă şi corpului de comandă angajaţi prin contract din organele apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice, conform totalurilor activităţii unităţii în care sînt angajaţi, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.186 din 20 februarie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.42-44, art.253), cuvîntul „conducătorilor” se substituie cu cuvîntul „conducătorului”, iar sintagma „şi Direcţiei generale pază de stat a Ministerului Afacerilor Interne” se exclude.
    7. Anexa nr.5 la Hotărîrea Guvernului nr. 778 din 27 noiembrie 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.173, art.856), cu modificările şi completările ulterioare, se completează în final cu sintagma „Întreprinderea de Stat „Servicii pază”.

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 1194
din 23 decembrie 2010
LISTA
hotărîrilor de Guvern care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr.115 din 2 februarie 1999 „Cu privire la aprobarea Regulamentului Serviciului Pază de Stat al Ministerului Afacerilor Interne” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.22-23, art. 138).
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 1319 din 8 octombrie 2002 „Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 115 din 2 februarie 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.142-143, art.1453).
    3. Punctul 9 din Hotărîrea Guvernului nr.1360 din 8 decembrie 2004 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.233-236, art.1558).