HGM222/2011
ID intern unic:  338053
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 222
din  01.04.2011
cu privire la crearea Consiliului coordonatorilor pentru modernizarea
serviciilor guvernamentale și e-Transformarea guvernării
Publicat : 08.04.2011 în Monitorul Oficial Nr. 54-57     art Nr : 257
    MODIFICAT
    HG255 din 27.03.18, MO108-112/30.03.18 art.290


    NOTĂ:
    în denumirea și tot textul hotărîrii, textul „Consiliul coordonatorilor pentru e-Transformare”, la orice caz gramatical, se substituie cu textul „Consiliul coordonatorilor pentru modernizarea serviciilor guvernamentale și e-Transformarea guvernării”, la cazul gramatical corespunzător prin HG255 din 27.03.18, MO108-112/30.03.18 art.290
    În conformitate cu prevederile art.7 lit.k) din Legea nr.136 din 7 iulie 2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.252, art.412), art.2 din Legea nr.137 din 13 iulie 2017 pentru ratificarea Acordului de avans dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru pregătirea proiectului propus „Modernizarea serviciilor guvernamentale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.301-305, art.517), precum și în scopul asigurării coordonării activităților de modernizare și creștere a calității serviciilor publice pentru care este responsabil Guvernul și al îmbunătățirii actului de guvernare prin aplicarea intensă a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor în sectorul public, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    [Clauza de emitere în redacția HG255 din 27.03.18, MO108-112/30.03.18 art.290]
    1. Se creează Consiliul coordonatorilor pentru modernizarea serviciilor guvernamentale și e-Transformarea guvernării.
    2. Se aprobă:
    1) Regulamentul Consiliului coordonatorilor pentru modernizarea serviciilor guvernamentale și e-Transformarea guvernării, conform anexei nr.1;
    2) Componența instituțională a Consiliului coordonatorilor pentru modernizarea serviciilor guvernamentale și e-Transformarea guvernării, conform anexei nr.2.
    [Pct.2 în redacția HG255 din 27.03.18, MO108-112/30.03.18 art.290]
    3. Cancelaria de Stat, ministerele, alte autorități administrative centrale, inclusiv autoritățile/instituțiile publice la autogestiune subordonate Guvernului, în care Cancelaria de Stat, ministerul sau autoritatea administrativă centrală exercită funcția de fondator, precum și structurile organizaționale din sfera lor de competență vor acorda suportul necesar funcţionării eficiente a Consiliului şi membrilor acestuia.
    [Pct.3 în redacția HG255 din 27.03.18, MO108-112/30.03.18 art.290]

    PRIM-MINISTRU                                                       Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul tehnologiei informaţiei
    şi comunicaţiilor                                                            Pavel Filip

    Nr. 222. Chişinău, 1 aprilie 2011.


Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului
nr. 222 din 1 aprilie 2011

REGULAMENTUL
Consiliului coordonatorilor pentru modernizarea serviciilor
guvernamentale
și e-Transformarea guvernării
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul Consiliului coordonatorilor pentru modernizarea serviciilor guvernamentale și e-Transformarea guvernării (în continuare –Regulament) reglementează misiunea și funcțiile de bază, componența, modul de organizare şi funcţionare a acestuia.
    2. Consiliul coordonatorilor pentru modernizarea serviciilor guvernamentale și e-Transformarea guvernării (în continuare – Consiliu) este un organ colegial fără statut de persoană juridică.
    3. Cancelaria de Stat monitorizează şi direcţionează activitatea Consiliului și, în comun cu Centrul de Guvernare Electronică, asigură, prin programe de instruire şi schimb de experienţă, creşterea şi fortificarea capacităţii şi a abilităţilor membrilor Consiliului și responsabililor de modernizarea serviciilor guvernamentale din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi entităților prestatoare de servicii pentru fortificarea capacităților instituționale și umane în domeniul modernizării serviciilor guvernamentale și implementării procesului de e-Transformare a guvernării.
    4. Consiliul îşi desfăşoară activitatea în baza următoarelor principii:
    1) legalităţii;
    2) imparțialității;
    3) independenței;
    4) profesionalismului;
    5) publicităţii şi transparenţei.
Capitolul II
MISIUNEA ȘI FUNCȚIILE DE BAZĂ ALE CONSILIULUI
    5. Consiliul are misiunea de a coordona activitățile pentru modernizarea serviciilor guvernamentale și e-Transformarea guvernării în cadrul administrației publice centrale de specialitate, de a evalua și de a monitoriza implementarea acestora, precum și de a propune intervenții justificate ale Guvernului, care urmează să ofere soluții eficiente pentru sporirea calității serviciilor guvernamentale și a actului de guvernare, asigurînd un raport optim dintre rezultatele scontate şi costurile preconizate.
    6. În scopul realizării misiunii sale, Consiliul exercită următoarele funcții de bază:
    1) participă la elaborarea și implementarea documentelor de politici publice, a cadrului de reglementare și metodologic în domeniul modernizării serviciilor guvernamentale și e-Transformării guvernării, precum și monitorizează aplicarea acestora în ministere, alte autorități administrative centrale subordonate Guvernului și în structurile organizaționale din sfera lor de competență;
    2) contribuie la implementarea eficientă a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor pentru oferirea serviciilor guvernamentale de calitate;
    3) participă la coordonarea procesului de implementare și utilizare a tehnologiilor moderne pentru eficientizarea activităţii Guvernului și a administrației publice centrale;
    4) evaluează propunerile ministerelor și ale altor autorități administrative centrale subordonate Guvernului de eliminare a serviciilor guvernamentale depășite de timp, le prioritizează și întocmește/revizuieşte anual proiectul listei serviciilor care se propun pentru eliminare și proiectul listei serviciilor care se propun pentru reinginerie și digitizare;
    5) propune spre examinare și aprobare Consiliului național pentru reforma administrației publice lista serviciilor guvernamentale care urmează a fi eliminate și lista serviciilor guvernamentale care urmează a fi supuse reingineriei și digitizării pe parcursul unui an;
    6) elaborează, la solicitarea Consiliului național pentru reforma administrației publice și din inițiativă proprie, rapoarte, informații și recomandări în domeniul modernizării serviciilor guvernamentale și e-Transformării guvernării care ar facilita luarea deciziilor de către Consiliu;
    7) monitorizează și discută progresul de implementare a reformei de modernizare a serviciilor guvernamentale și a e-Transformării guvernării, precum și identifică opțiunile de soluționare a problemelor apărute în scopul atingerii obiectivelor stabilite;
    8) elaborează, în caz de necesitate, propuneri de corelare a reformei de modernizare a serviciilor guvernamentale și a e-Transformării guvernării cu alte reforme și proiecte implementate;
    9) evaluează progresul la prestarea serviciilor electronice guvernamentale;
    10) monitorizează periodic progresul de implementare a proiectelor de reinginerie și digitizare a serviciilor guvernamentale;
    11) asigură un proces participativ și îmbunătățește procesul de comunicare și coordonare a activităților Consiliului între factorii interesați;
    12) propune măsuri menite să intensifice promovarea platformelor tehnologice și a serviciilor electronice guvernamentale în vederea asigurării utilizării acestora și realizării scopurilor urmărite;
    13) analizează dublarea funcțiilor diferitor sisteme informaționale în vederea evitării acestora, precum și promovează cadrul de interoperabilitate în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (în continuare – TIC).
Capitolul III
COMPONENŢA CONSILIULUI
Secțiunea 1
    7. Consiliul este compus din preşedinte, vicepreşedinte, secretar şi membri. Din Consiliu fac parte secretari generali de stat ai ministerelor, conducători/adjuncți ai conducătorilor altor autorități administrative centrale, autorități publice la autogestiune subordonate Guvernului, directorul Agenției Servicii Publice și directorul Centrului de Implementare a Reformelor.
    8. Componența nominală a Consiliului se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului. 
Secțiunea a 2-a
Președintele și vicepreședintele Consiliului
    9. Secretarul general adjunct al Guvernului și directorul executiv al Centrului de Guvernare Electronică sînt din oficiu președinte și, respectiv, vicepreședinte al Consiliului.
    10. Preşedintele Consiliului exercită următoarele atribuții:
    1) convoacă şedinţele Consiliului;
    2) conduce activitatea Consiliului şi asigură îndeplinirea atribuţiilor acestuia în conformitate cu prezentul Regulament;
    3) semnează procesele-verbale ale ședințelor Consiliului şi exercită controlul executării deciziilor luate;
    4) reprezintă Consiliul în relaţiile cu autorităţile publice, societatea civilă și partenerii de dezvoltare;
    5) prezintă spre examinare și aprobare Consiliului național pentru reforma administrației publice lista serviciilor guvernamentale care urmează a fi eliminate și lista serviciilor publice care urmează a fi supuse reingineriei și digitizării pe parcursul unui an.
    11. În lipsa preşedintelui, atribuțiile acestuia sînt îndeplinite de către vicepreşedintele Consiliului.
Secțiunea a 3-a
Secretarul Consiliului
    12. Lucrările de secretariat ale Consiliului sînt executate de către secretarul Consiliului. Funcţia de secretar este asigurată de consultantul juridic din cadrul Centrului de Guvernare Electronică.
    13. Secretarul Consiliului are următoarele atribuţii:
    1) asigură asistenţa organizatorică şi informaţională a activităţii Consiliului;
    2) organizează şedinţele Consiliului;
    3) întocmeşte proiectul ordinii de zi a şedinţelor şi îl înaintează spre semnare preşedintelui Consiliului;
    4) pregăteşte materialele pentru şedinţele Consiliului;
    5) informează membrii Consiliului și invitaţii despre agenda şedinţei şi proiectele documentelor anexate pentru examinare;
    6) întocmește proiectele proceselor-verbale ale ședințelor și le înaintează spre semnare președintelui Consiliului;
    7) ține evidența proceselor-verbale ale şedinţelor Consiliului și le arhivează; 
    8) monitorizează procesul de implementare a deciziilor Consiliului şi informează preşedintele Consiliului despre rezultatele obţinute;
    9) asigură publicarea pe pagina web oficială a Centrului de Guvernare Electronică a ordinii de zi și a proceselor-verbale ale ședințelor Consiliului;
    10) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de preşedintele Consiliului, în conformitate cu prezentul Regulament, pentru buna desfăşurare a activităţii Consiliului.
Secțiunea a 4-a
Membrii Consiliului
    14. Membrii Consiliului sînt coordonatorii responsabili de modernizarea serviciilor guvernamentale și e-Transformarea guvernării în cadrul Cancelariei de Stat, ministerului, altei autorități administrative centrale, autorității/instituției publice la autogestiune subordonate Guvernului, în care Cancelaria de Stat, ministerul sau altă autoritate administrativă centrală exercită funcția de fondator, pe care le reprezintă, precum și în cadrul structurilor organizaționale din sfera lor de competență.
    15. Membrii Consiliului asigură coordonarea:
    1) implementării documentelor de politici publice, a cadrului de reglementare și a celui metodologic în domeniul modernizării serviciilor guvernamentale și e-Transformării guvernării;
    2) monitorizării activității subdiviziunilor aparatului central al ministerului sau, după caz, al altei autorități administrative centrale subordonate Guvernului și al structurilor organizaționale din sfera lor de competență în vederea realizării obiectivelor în domeniul modernizării serviciilor guvernamentale și e-Transformării guvernării;
    3) monitorizării activității subdiviziunii responsabile de domeniul TIC, pentru asigurarea managementului eficient al proiectelor TIC implementate la nivelul sistemului administrativ al ministerului sau al altei autorități administrative centrale subordonate Guvernului;
    4) procesului de elaborare calitativă a propunerilor de eliminare a serviciilor guvernamentale depășite de timp și le prezintă spre evaluare Consiliului;
    5) procesului de elaborare calitativă a propunerilor de modernizare a serviciilor guvernamentale și le prezintă spre evaluare Consiliului;
    6) implementării serviciilor electronice guvernamentale sectoriale de care este responsabil ministerul sau, după caz, altă autoritate administrativă centrală subordonată Guvernului;
    7) implementării proiectelor de reinginerie și digitizare a serviciilor guvernamentale și a iniţiativelor de e-Transformare a guvernării.
    16. În cazul eliberării din funcţia deţinută a unui membru al Consiliului, persoana nou-desemnată în funcţia respectivă va avea şi calitatea de membru al Consiliului.
Capitolul IV
MODUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE
A CONSILIULUI
Secțiunea 1
Şedinţele Consiliului
    17. Consiliul se întruneşte semestrial în şedinţe ordinare şi, după caz, în şedinţe extraordinare la convocarea preşedintelui sau a majorităţii simple a membrilor Consiliului.
    Şedinţele Consiliului sînt deliberative dacă la ele sînt prezenţi majoritatea membrilor. În cazul în care la ședință nu sînt prezenți majoritatea membrilor, președintele Consiliului, în termen de cel mult 5 zile, convoacă o nouă ședință.
    18. Membrii Consiliului pot participa la şedinţele Consiliului fie prin prezenţa fizică, fie prin intermediul video- ori audioconferinţei, utilizînd mijloace de comunicare precum telefonia fixă sau mobilă sau alte mijloace şi programe care permit organizarea audio- şi videoconferinţelor prin Internet. Membrii Consiliului pot delega, în modul stabilit, alte persoane la ședință în cazul în care nu pot participa personal la aceasta.
    19. În funcţie de chestiunile incluse pe ordinea de zi, în ședințele și activitatea Consiliului pot fi antrenaţi reprezentanţi ai altor autorități administrative, ai autorităților administrației publice locale, ai comunității partenerilor de dezvoltare, ai societății civile, ai mediului academic și ai mediului de afaceri.
    20. Locul desfăşurării şedinţelor se asigură de către Centrul de Guvernare Electronică și Cancelaria de Stat.
    21. Ordinea de zi a şedinţelor Consiliului se întocmeşte de către secretar, la propunerea preşedintelui, şi se prezintă spre aprobare preşedintelui Consiliului cu cel puţin 7 zile înainte de convocarea şedinţei. Secretarul Consiliului va transmite fiecărui membru invitaţia de participare, ordinea de zi şi, dacă este cazul, alte materiale referitoare la subiectele incluse pe ordinea de zi.
    22. Ordinea de zi se aduce la cunoştinţa membrilor Consiliului şi, după caz, a persoanelor invitate cu cel puţin 5 zile înainte de convocarea şedinţei. Ordinea de zi se publică pe pagina web oficială a Centrului de Guvernare Electronică şi, după caz, în mass-media cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de data şedinţei.
    23. Procesul-verbal al şedinţei Consiliului se întocmeşte de către secretarul acesteia în termen de cel mult 2 zile de la data desfăşurării şedinţei şi se semnează de către preşedintele şi secretarul Consiliului. Procesul-verbal al ședinței Consiliului se distribuie membrilor acestuia în termen de cel mult 5 zile de la data desfășurării ședinței și se publică pe pagina web oficială a Centrului de Guvernare Electronică.
Secțiunea a 2-a
Concluziile și recomandările Consiliului
    24. În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul adoptă concluzii și recomandări în problemele ce ţin de competenţa sa.
    25. Concluziile și recomandările Consiliului sînt adoptate cu votul majorităţii membrilor Consiliului prezenţi la şedinţă și sînt semnate de către preşedintele și secretarul Consiliului.
    26. Concluziile și recomandările Consiliului au un caracter consultativ pentru toate autorităţile/instituțiile publice privind asigurarea implementării agendei pentru modernizarea serviciilor guvernamentale și e-Transformarea guvernării.
    27. Consiliul elaborează și prezintă Consiliului național pentru reforma administrației publice, pînă la data de 31 martie, raportul anual al activităţii Consiliului.
    [Anexa în redacție și devine anexa nr.1 prin HG255 din 27.03.18, MO108-112/30.03.18 art.290]

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului
nr. 222 din 1 aprilie 2011

COMPONENȚA INSTITUȚIONALĂ
a Consiliului coordonatorilor pentru modernizarea serviciilor
 guvernamentale
și e-Transformarea guvernării
    Secretar general adjunct al Guvernului, președinte al Consiliului
    Director executiv al Centrului de Guvernare Electronică, vicepreședinte al Consiliului
    Secretar general de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii
    Secretar general de stat al Ministerului Finanţelor
    Secretar general de stat al Ministerului Justiției
    Secretar general de stat al Ministerului Afacerilor Interne
    Secretar general de stat al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene
    Secretar general de stat al Ministerului Apărării
    Secretar general de stat al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării
    Secretar general de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale
    Secretar general de stat al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului
    Director general/director general adjunct al altor autorități administrative centrale subordonate Guvernului
    Conducător/conducător adjunct al autorităților publice la autogestiune subordonate Guvernului
    Director al Agenției Servicii Publice
    Director al Centrului de Implementare a Reformelor
    [Anexa nr.2 introdusă prin HG255 din 27.03.18, MO108-112/30.03.18 art.290]