HGA452/2011
ID intern unic:  338976
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 452
din  16.06.2011
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 24.06.2011 în Monitorul Oficial Nr. 103-106     art Nr : 516
    Abrogată prin HG521 din 05.07.17, MO229-243/07.07.17 art.614

    MODIFICAT
   
HG266 din 09.03.16, MO59-67/18.03.16 art.302


    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                   Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                  Valeriu Lazăr
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                             Vasile Bumacov
    Ministrul finanţelor                                                   Veaceslav Negruţa

    Nr. 452. Chişinău, 16 iunie 2011.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 452
din 16 iunie 2011
Modificările şi completările
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    [Pct.1 abrogat prin HG266 din 09.03.16, MO59-67/18.03.16 art.302]
    2.Hotărîrea Guvernului nr. 60 din 4 februarie 2010 „Cu privire la crearea Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 20-22, art. 98), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în hotărîre:
    la punctul 3:
    cuvintele „(cu excepţia personalului de deservire)” se substituie cu cuvintele „(inclusiv personalul de deservire)”;
    cifra „30” se substituie cu cifra „32”;
    cifra „36” se substituie cu cifra „34”;
    2) în anexa nr.1:
    la punctul 8:
    cuvintele „de bază” se exclud;
    se introduc patru litere noi, „c1)” –„c4)”, cu următorul cuprins:
    „c1) stabileşte obligaţii contractuale dintre Agenţie şi beneficiari;
    c2) efectuează verificări pe teren ale proiectelor care vor beneficia de sprijin financiar din fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli, atît înainte, cît şi după aprobarea acestora;
    c3) efectuează monitorizarea continuă a respectării criteriilor de eligibilitate şi a condiţiilor contractuale de acordare a ajutorului financiar nerambursabil de către beneficiarii de subvenţii;
    c4) întreprinde acţiuni privind promovarea, comunicarea, informarea, monitorizarea şi alte acţiuni care să asigure buna derulare a sistemului existent de subvenţionare în agricultură;”;
    la litera g), sintagma „direcţiilor teritoriale” se substituie cu sintagma „oficiilor teritoriale”;
    la punctul 10, textul „numiţi în şi eliberaţi din funcţie prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare, în condiţiile legislaţiei în vigoare” se substituie cu textul „iar numirea în funcţie, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale acestora se efectuează, în condiţiile legii, de către ministrul agriculturii şi industriei alimentare”;
    la punctul 12, cuvintele „fără statut de personalitate juridică” se substituie cu cuvintele  „cu statut de Serviciu, fără personalitate juridică”;
    la punctul 13:
    litera b), după cuvintele „structurale şi”, se completează cu cuvîntul „oficiilor”;
    la litera f), cuvintele „de muncă” se substituie cu cuvintele „de serviciu;
    în tot textul, sintagma „subdiviziuni teritoriale” se substituie cu sintagma „oficii teritoriale”, la cazul gramatical respectiv;
    3) în anexa nr.2:
    poziţia „Direcţia inspecţii şi audit intern” se substituie cu poziţia „Direcţia inspecţii şi control pe teren”;
    poziţia „Serviciul secretariat” se substituie cu poziţia „Serviciul administrativ-organizatoric”;
    4) în anexa nr.3:
    la coloana „Numărul de angajaţi” poziţia 33, cifra „1” se substituie cu cifra „2”;
    poziţiile 34, 35 şi 36 se exclud, iar la rubrica „Total”, cifra “36” se substituie cu cifra „34”.