*HGO1378/2002 Versiunea originala
ID intern unic:  342411
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1378
din  28.10.2002
despre aprobarea Regulamentului cu privire
la Zona Economică Liberă "Ungheni-Business"
Publicat : 31.10.2002 în Monitorul Oficial Nr. 146     art Nr : 1514
În conformitate cu articolul 2 alin.(2) al Legii privind Zona Economică Liberă "Ungheni-Business" nr.1295-XV din 25 iulie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.113-114, art.898) Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă Regulamentul cu privire la Zona Economică Liberă "Ungheni-Business" (se anexează).

    Prim-ministru
    al Republicii Moldova                                                           Vasile TARLEV
                                              
    Contrasemnată:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                                Ştefan Odagiu
    Ministrul finanţelor                                                                Zinaida Grecianîi
    Ministrul justiţiei                                                                    Ion Morei

    Chişinău, 28 octombrie 2002.
    Nr. 1378.
Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 1378
din 28 octombrie 2002
REGULAMENTUL
cu privire la Zona Economică Liberă
"Ungheni-Business"
1. Regulamentul cu privire la Zona Economică Liberă "Ungheni-Business" (în continuare - Regulamentul) a fost elaborat în conformitate cu Legea cu privire la zonele economice libere nr.440-XV din 27 iulie 2001 şi Legea privind Zona Economică Liberă "Ungheni-Business" nr.1295-XV din 25 iulie 2002.
2. Zona Economică Liberă "Ungheni-Business" (în continuare - zona liberă) a fost creată în limitele teritoriului administrat de Primăria mun.Ungheni pe termen de 25  ani.
3. Suprafaţa şi configuraţia zonei libere sînt determinate prin Legea privind Zona Economică Liberă "Ungheni-Business" nr.1295-XV din 25 iulie 2002 şi de planurile cadastrale, elaborate în conformitate cu legislaţia cadastrală.
4. Zona liberă este administrată de către organul de stat -  administraţia zonei libere (în continuare - Administraţia), care are statut de persoană juridică şi activează pe principii de autofinanţare.
Activitatea Administraţiei este reglementată conform Legii cu privire la zonele economice libere nr.440-XV din 27 iulie 2001 şi actele normative, aprobate în conformitate cu această lege.
5. Administraţia utilizează veniturile obţinute pentru întreţinerea aparatului său şi pentru dezvoltarea zonei libere.
6. Administraţia este condusă de administratorul principal al zonei libere (în continuare - administratorul principal), desemnat în funcţie de către Guvern în bază de contract pe un termen de 5 ani.
7. Sistemul şi formele de remunerare a muncii sînt aprobate de administratorul principal în conformitate cu legislaţia în vigoare.
8. Administratorul principal, în termen de o lună din data intrării în vigoare a hotărîrii de Guvern cu privire la desemnarea lui în funcţie, încheie cu Ministerul Economiei contractul respectiv, în care sînt determinate funcţiile, drepturile şi obligaţiunile lui conform legislaţiei în vigoare.
9. În contract vor fi indicate:
datele de identificare ale administratorului principal;
drepturile şi obligaţiile Ministerului Economiei şi ale administratorului principal;
lista rapoartelor (dărilor de seamă) şi a informaţiilor, pe care trebuie să le prezinte administratorul principal;
responsabilitatea părţilor pentru încălcarea clauzelor contractului;
lista chestiunilor, pe care administratorul principal este obligat să le coordoneze cu Ministerul Economiei;
situaţiile care conduc la rezilierea contractului înainte de termen;
alte aspecte, ce reglementează activitatea administratorului principal.
10. Părţile pot modifica şi  completa contractul prin înţelegere reciprocă sau în scopul aducerii acestuia în conformitate cu cerinţele legii.
11. Ministerul Economiei exercită controlul asupra respectării contractului şi asupra executării obligaţiunilor sale de către administratorul principal.
12. Administratorul principal este obligat să informeze din timp Ministerul Economiei despre rezultatele tuturor controalelor activităţii financiar-economice ale Administraţiei, inclusiv concluziile auditului.
13. În cazul depistării unor încălcări ale contractului de către administratorul principal, Ministerul Economiei este obligat să întreprindă toate măsurile necesare pentru lichidarea acestor încălcări.
14. În cazul încălcării grave şi sistematice a prevederilor contractului de către administratorul principal, Ministerul Economiei are dreptul să-l avertizeze sau să prezinte Guvernului un demers, solicitînd eliberarea lui din funcţie.
15. Administratorul principal, cu acordul Ministerului Economiei, aprobă structura Administraţiei, devizul de cheltuieli şi statele de personal.
Administratorul principal angajează şi concediază personalul Administraţiei, îi aplică stimulente şi sancţiuni, aprobă obligaţiunile de funcţie ale subdiviziunilor şi personalului, emite ordine şi dispoziţii în limitele competenţelor sale, semnează contracte şi reprezintă Administraţia fără procură.
16. Pentru cazuri de lipsă administratorul principal îşi desemnează, cu acordul Ministerului Economiei, un adjunct care îndeplineşte provizoriu obligaţiunile sale.
17. Administratorul principal elaborează planurile şi programele dezvoltării de perspectivă a zonei libere şi le aprobă, după coordonarea  aspectelor lor sociale, ecologice şi cele vizînd extinderea infrastructurii zonei libere cu autorităţile administraţiei publice locale şi Ministerul Economiei.
18. Pe lîngă Administraţie, zona liberă îşi poate crea un consiliu al zonei libere (în continuare - consiliul)  în calitate de organ colegial cu funcţii consultative.
19. Principalele obiective ale consiliului sînt coordonarea acţiunilor Administraţiei cu activitatea rezidenţilor şi autorităţilor administraţiei publice şi soluţionarea celor mai importante sarcini pentru dezvoltarea zonei libere.
20. Consiliul se creează prin ordinul administratorului principal şi îşi desfăşoară activitatea în baza regulamentului consiliului zonei libere, aprobat de către administratorul principal în concordanţă cu Ministerul Economiei.
21. În componenţa consiliului intră reprezentanţii Administraţiei, ai autorităţilor publice locale, Ministerului Economiei, Departamentului Vamal şi ai rezidenţilor. Dacă este necesar, în această componenţă pot fi incluşi şi alţi specialişti, la latitudinea administratorului principal.
22. Consiliul are dreptul să înainteze Administraţiei propuneri şi recomandări privind dezvoltarea zonei libere, să semnaleze problemele apărute  şi să propună modalităţile de soluţionare a acestora.
23. Componenţa şi numărul de membri ai consiliului, precum şi procedura de desfăşurare a şedinţelor lui şi luarea deciziilor sînt determinate în regulamentul consiliului zonei libere.
24. În cazul creării consiliului, la orice plan şi strategie de dezvoltare a zonei libere, prezentate de administratorul principal Ministerului Economiei spre coordonare, se va înainta în mod obligatoriu avizul consiliului.
25. Hotărîrile consiliului au caracter de recomandări şi se iau în considerare de către administratorul principal la luarea deciziilor.
26. Funcţiile de coordonare şi control general asupra activităţii zonei libere sînt realizate de către organele administraţiei publice de specialitate.
27. Administraţia selectează rezidenţii zonei libere pe bază de concurs, potrivit cerinţelor legislaţiei în vigoare.
28. Modul de desfăşurare a concursurilor în zona liberă se stabileşte potrivit Regulamentului cu privire la concursurile de selectare a rezidenţilor zonelor economice libere, aprobat de Guvern.
Condiţiile de preselecţie a rezidenţilor, precum şi criteriile de determinare a învingătorilor în concursuri se stabilesc de către administratorul principal, după coordonarea lor cu Ministerul Economiei.
29. Administratorul principal este obligat să asigure respectarea cerinţelor Regulamentului cu privire la concursurile de selectare a rezidenţilor zonelor economice libere, a condiţiilor de preselecţie a rezidenţilor şi criteriilor de determinare a învingătorilor.
30. Persoana fizică sau juridică, care a obţinut dreptul de înregistrare în calitate de rezident al zonei libere, încheie cu Administraţia un contract pentru dreptul de a efectua în această zonă activităţi antreprenoriale.
31. În cazul în care învingătorul nu a încheiat sus-numitul contract în termen de o lună din data aprobării rezultatelor concursului şi nu a adus la cunoştinţa Administraţiei motivele întemeiate care l-au împiedicat s-o facă, el îşi pierde dreptul de înregistrare în calitate de rezident al zonei libere, iar taxele de înregistrare şi alte plăţi, legate de participarea la concurs, nu i se restituie.
32. Administraţia este obligată să controleze realizarea clauzelor contractului pentru dreptul de a desfăşura activităţi antreprenoriale în zona liberă şi respectarea cerinţelor legale referitoare la acestea.
33. În cazul în care nu înlătură încălcările descoperite, rezidenţilor care nu îndeplinesc condiţiile contractului li se revocă statutul de rezident (prin anularea înregistrării) la expirarea a trei luni din data primirii preavizului în scris al Administraţiei.
34. Modul de modificare, sistare şi reziliere a contractului pentru dreptul de a desfăşura activităţi antreprenoriale în zona liberă va fi stabilit în acest contract.
35. Rezidentul este obligat să obţină autorizaţie pentru fiecare din genurile de activitate desfăşurate în zona liberă. Autorizaţia este acordată  de Administraţie în conformitate cu regulamentul privind acordarea autorizaţiilor, aprobat de administratorul principal şi Ministerul Economiei.
36. Conform înţelegerii cu Administraţia, în cazul apariţiei unor situaţii de forţă majoră rezidentul are dreptul, în perioada înlăturării definitive sau parţiale a acestora, să-şi suspende activitatea în zona liberă. Pentru aceste cazuri, în contractul încheiat de el cu Administraţia se vor prevedea completările respective.
37. În cazul în care i-a  fost revocat statutul de rezident al zonei libere, agentului economic i se anulează înregistrarea şi autorizaţiile acordate pentru practicarea anumitor genuri de activitate în această zonă, cu informarea organelor respective.
38. Agentul economic, căruia i s-a retras statutul de rezident al zonei libere (inclusiv din proprie dorinţă), nu i se restituie taxele pentru participarea la concurs, pentru înregistrarea în calitate de rezident, investiţiile cu titlu gratuit transferate anterior pentru dezvoltarea infrastructurii zonei libere, taxele zonale,  taxele pentru eliberarea autorizaţiilor şi alte plăţi şi taxe obligatorii, indicate în contractele cu Administraţia.
39. Administraţia, cu acordul Ministerului Economiei, stabileşte cotele plăţilor şi taxelor zonale.
40. Mărimea plăţilor şi taxelor zonale, precum şi modul de achitare a acestora se fixează în contractele încheiate de Administraţie cu rezidenţii. Administraţia poate acorda facilităţi la achitarea plăţilor şi taxelor zonale în limitele cotelor stabilite conform pct.40 al prezentului Regulament.
41. Suspendarea activităţii zonei (subzonei) libere se efectuează în conformitate cu legislaţia cu privire la zonele economice libere.
42. În cazul suspendării activităţii zonei (subzonei) libere, Guvernul asigură respectarea garanţiilor de stat prevăzute de lege prin elaborarea şi aprobarea procedurii de încetare a funcţionării zonei (subzonei) libere.