HGA401/2012
ID intern unic:  343683
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 401
din  12.06.2012
cu privire la Fondul pentru Eficienţă Energetică
Publicat : 22.06.2012 în Monitorul Oficial Nr. 126-129     art Nr : 448
    Abrogată prin HG45 din 30.01.19, MO38-47/08.02.19 art.71; în vigoare 08.02.19

    MODIFICAT
   
HG643 din 10.07.18, MO256-265/13.07.18 art.703


    NOTĂ:
    în textul hotărîrii şi al Regulamentului, cuvintele „Ministerul Economiei”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la cazul gramatical corespunzător prin HG643 din 10.07.18, MO256-265/13.07.18 art.703    În conformitate cu alin. (1) art. 20 din Legea nr. 142 din 2 iulie 2010 cu privire la eficienţa energetică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.155-158 art.545) şi alin. (3) art. 16 din Legea energiei regenerabile nr. 160-XVI din 12 iulie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.127-130, art.550), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Fondului pentru Eficienţă Energetică (se anexează).
    2. Ministerul Economiei și Infrastructurii va asigura instituirea Consiliului de administrare al Fondului pentru Eficienţă Energetică şi va întreprinde acţiunile necesare pentru lansarea activităţii Fondului.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Economiei și Infrastructurii.

    PRIM-MINISTRU                                                                      Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                                     Valeriu Lazăr
    Ministrul finanţelor                                                                      Veaceslav Negruţa

    Nr. 401. Chişinău, 12 iunie 2012.
Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 401
din  12 iunie 2012

REGULAMENTUL
de organizare şi funcţionare a Fondului pentru Eficienţă Energetică
I. Dispoziţii generale
    1. Fondul pentru Eficienţă Energetică (în continuare – Fond) este creat pentru identificarea, evaluarea şi finanţarea proiectelor în domeniul eficienţei energetice şi a valorificării surselor regenerabile de energie, care contribuie la eficientizarea consumului de energie şi la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.
    2. Fondul activează în conformitate cu actele normative în vigoare, prezentul Regulament şi reglementările interne aprobate de Consiliul de administrare al Fondului (în continuare – Consiliul de administrare).
    3. Fondul este persoană juridică independentă şi autonomă din punct de vedere financiar, dispune de conturi de decontare în instituţiile bancare şi de sigiliu cu denumirea sa.
II. Obiectivul, principiile de activitate şi atribuţiile Fondului
    4. Obiectivul principal de activitate al Fondului este atragerea şi gestionarea resurselor financiare în vederea finanţării şi implementării proiectelor în domeniul eficienţei energetice şi al valorificării surselor regenerabile de energie în conformitate cu strategiile şi programele elaborate de Guvern.
    5. Fondul va realiza obiectivul său prin promovarea şi finanţarea proiectelor fezabile din punct de vedere economic, tehnic şi al mediului, care asigură sustenabilitatea consumului de energie, precum şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.
    6. În activitatea sa Fondul se conduce de următoarele principii:
    a) transparenţă în administrarea resurselor financiare;
    b) imparţialitate şi egalitatea de şanse pentru toţi solicitanţii;
    c) dezvoltare durabilă a domeniului energetic;
    d) cofinanţare;
    e) sustenabilitatea finanţării;
    f) parteneriat şi colaborare cu sectorul privat pentru cofinanţarea proiectelor de investiţii în vederea creşterii eficienţei energetice şi valorificării surselor de energie regenerabilă.
    7. Fondul exercită următoarele atribuţii:
    a) elaborează, prin intermediul organelor sale de conducere, un set de criterii de eligibilitate, precum şi proceduri de operare, în vederea stabilirii metodelor de identificare, evaluare, selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul eficienţei energetice şi valorificării surselor de energie regenerabilă;
    b) promovează şi difuzează către potenţialii beneficiari de proiecte informaţii cu privire la propria activitate şi la tipurile de proiecte pe care le poate finanţa;
    c) acordă asistenţă beneficiarilor de proiecte eligibili în conformitate cu criteriile de eligibilitate ale proiectelor;
    d) finanţează proiectele care întrunesc criteriile de eligibilitate (capitolul V al prezentului Regulament).
III. Formarea şi utilizarea mijloacelor Fondului
Formarea şi utilizarea resurselor financiare ale Fondului
    8.  Resursele financiare ale Fondului se formează din:
    a) alocări financiare de la bugetul de stat, de cel puţin 10% din volumul Fondului, necesare pentru atingerea obiectivelor privind indicii de eficienţă energetică şi utilizarea surselor regenerabile de energie;
    b) donaţii ale persoanelor fizice şi juridice din Republica Moldova sau din străinătate, inclusiv ale instituţiilor financiare şi fondurilor internaţionale;
    c) venituri financiare formate din dobînzile la conturile curente sau la depozitele bancare ale Fondului, precum şi din dobînzile şi comisioanele aferente contractelor de finanţare încheiate cu clienţii Fondului;
    d) credite şi alte instrumente financiare ale băncilor sau ale investitorilor, angajate exclusiv în promovarea obiectivelor Fondului.
    9. Ministerul Economiei și Infrastructurii, în baza deciziei aprobate de către Consiliul de administrare, propune, anual, alocarea de resurse din contul bugetului de stat, înaintîndu-le Ministerului Finanţelor pentru a fi incluse în proiectul legii bugetului de stat pe anul respectiv.
    10. Directorul executiv va identifica, din rîndurile partenerilor de dezvoltare şi altor parteneri interesaţi, potenţiali finanţatori în domeniul eficienţei energetice şi valorificării surselor regenerabile de energie.
    [Pct.10 modificat prin HG643 din 10.07.18, MO256-265/13.07.18 art.703]
    11. Directorul executiv, după coordonare cu Consiliul de administrare, va începe negocierile cu acei finanțatori care au prezentat cele mai favorabile condiții de finanțare a Fondului.
    [Pct.11 în redacția HG643 din 10.07.18, MO256-265/13.07.18 art.703]
    12. Ca urmare a negocierilor purtate, directorul executiv al Fondului va semna un acord-cadru general între Fond şi finanţatorii selectaţi pentru finanţarea Fondului.
    13. Resursele financiare ale Fondului se păstrează într-un cont purtător de dobîndă, deschis la o bancă comercială care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.
    14. Resursele financiare ale Fondului sînt utilizate exclusiv pentru:
    a) finanţarea, cu titlu gratuit şi/sau oneros, a proiectelor de investiţii pentru creşterea eficienţei energetice şi valorificarea surselor regenerabile de energie în Republica Moldova;
    b) oferirea de garanţii pentru împrumuturile acordate de instituţiile financiare şi de creditare pentru proiecte de investiţii în creşterea eficienţei energetice şi valorificarea surselor regenerabile de energie;
    c) acoperirea cheltuielilor proprii ale Fondului, prevăzute în bugetul aprobat de Consiliul de administrare, inclusiv a cheltuielilor pentru plata serviciilor auditorilor financiari, în sensul implementării prevederii pct. 109 din prezentul Regulament;
    [Pct.14 lit.c) în redacția HG643 din 10.07.18, MO256-265/13.07.18 art.703]
    d) plata asistenţei tehnice, dacă aceasta este considerată necesară pentru realizarea unor proiecte eligibile pentru finanţare;
    e) implementarea proiectelor-pilot în domeniul eficienţei energetice şi a surselor regenerabile de energie, propuse de Agenţia pentru Eficienţă Energetică.
    15. Mijloacele Fondului neutilizate în anul bugetar curent rămîn disponibile pentru utilizare în anul următor, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
Instrumentele financiare ale Fondului
    16. Fondul va utiliza următoarele instrumente financiare pentru finanţarea proiectelor în domeniul eficienţei energetice şi valorificării surselor regenerabile de energie: grant, garanţie, împrumut şi leasing.
    17. Grantul reprezintă contribuţia financiară la realizarea proiectului, care îi este oferită beneficiarului de proiect fără obligaţia rambursării ulterioare. Granturile vor fi atrase de către directorul executiv de la organizaţiile donatoare internaţionale.
    [Pct.17 modificat prin HG643 din 10.07.18, MO256-265/13.07.18 art.703]   
    18. Garanţia este instrumentul pus la dispoziţia sau emis în favoarea unui titular de drepturi, capabil să asigure beneficiarului realizarea certă a drepturilor garantate sau despăgubirea bănească corespunzătoare pentru daunele provocate de nerealizarea acestor drepturi.
    19. Împrumutul (inclusiv prin intermediul liniilor de credit) este un instrument de finanţare, pe bază comercială, care se oferă clienţilor credibili pentru finanţarea proiectelor în domeniul eficienţei energetice şi surselor regenerabile de energie. Fondul poate propune împrumuturi de cofinanţare cu structuri şi caracteristici diferite pentru a păstra flexibilitatea Fondului şi luarea în considerare a cererii de piaţă.
    20. Leasingul este o operaţiune economică şi juridică prin care o parte, numită locator, transmite dreptul de folosinţă asupra unui bun aflat în proprietatea sa unei alte părţi, numită locatar, la solicitarea acesteia şi pentru o anumită perioadă de timp, contra unei sume periodice, numită rată de leasing.
IV. Gestionarea Fondului  
Consiliul de administrare
    21. Organul de conducere al Fondului este Consiliul de administrare, alcătuit din 9 membri, reprezentanţi ai sectorului public şi privat, după cum urmează:
    a) un reprezentant al Ministerului Economiei și Infrastructurii;
    b) un reprezentant al Ministerului Finanţelor;
    c) un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului;
    [Pct.21 lit.c) în redacția HG643 din 10.07.18, MO256-265/13.07.18 art.703]
    [Pct.21 lit.d) abrogată prin HG643 din 10.07.18, MO256-265/13.07.18 art.703]
    e) cinci reprezentanţi ai sectorului privat şi ai organismelor internaţionale donatoare, dintre care minimum 2 sînt experţi financiari cu o bună reputaţie şi pregătire profesională, desemnaţi de preşedintele Consiliului de administrare, în baza propunerilor venite din partea asociaţiilor profesionale, a mediului de afaceri şi a instituţiilor financiare internaţionale.
    22. Durata mandatului membrilor Consiliului de administrare este de 4 ani şi poate fi prelungită o singură dată, pentru o perioadă de încă 4 ani, cu respectarea procedurii prevăzute pentru numirea lor.
    23. Membrul Consiliului de administrare desemnat de Ministerul Economiei și Infrastructurii devine preşedintele Consiliului, funcţie pe care o va îndeplini timp de un an. La expirarea mandatului preşedintelui, membrii Consiliului de administrare vor alege prin vot un nou preşedinte dintre membrii Consiliului pentru o altă perioadă de un an.
    24. Membrii Consiliului de administrare pot fi persoane fizice care nu sînt soţi sau rude de pînă la gradul trei, inclusiv nu au antecedente penale nestinse. Membrii Consiliului de administrare nu pot participa la luarea deciziilor privind beneficiarii cu drepturi depline în care este angajat soţul/soţia sau o rudă de pînă la gradul trei ale acestora.
    25. Membrii Consiliului de administrare pot fi revocaţi de autoritatea care i-a desemnat, în următoarele condiţii:
    a) săvîrşirii faptelor penale pentru care au suferit condamnări definitive sau orice alte fapte de natură să afecteze autoritatea Fondului;
    b) aflării într-o situaţie de conflict de interese cu Fondul;
    c) urmare demisiei ori decesului;
    d) absenţei nejustificate de la trei şedinţe consecutive ale Consiliului de administrare.
    26. Membrii  Consiliului de administrare nu sînt remuneraţi.
    27. Consiliul de administrare are următoarele atribuţii:
    a) adoptă reglementările interne ale Fondului;
    b) aprobă structura organizatorică a Fondului, statele de personal şi stabileşte remuneraţiile angajaţilor conform legislaţiei în vigoare;
    c) numeşte directorul executiv al Fondului, ales pe bază de concurs, și membrii comitetului de investiţii;
    [Pct.27 lit.c) în redacția HG643 din 10.07.18, MO256-265/13.07.18 art.703]   
    d) desemnează auditori independenţi în vederea verificării situaţiei financiare a Fondului, primeşte şi aprobă rapoartele acestora;
    e) aprobă bugetul Fondului pentru anul respectiv;
    f) aprobă propunerile de alocare a resurselor financiare;
    g) aprobă politica financiară şi de investiţii ale Fondului, precum şi planul de afaceri întocmit de directorul executiv;
    [Pct.27 lit.g) în redacția HG643 din 10.07.18, MO256-265/13.07.18 art.703]
    h) aprobă anual valoarea limitelor de finanţare a proiectelor, în funcţie de resursele disponibile ale Fondului;
    i) aprobă proiectele de finanţare a investiţiilor în domeniul eficienţei energetice şi valorificării surselor regenerabile de energie;
    j) aprobă rapoartele trimestriale şi anuale de activitate a Fondului;
    k) supraveghează utilizarea mijloacelor financiare ale Fondului, conform destinaţiilor şi devizului de cheltuieli stabilite;
    l) aprobă alte măsuri necesare pentru realizarea obiectivului Fondului.
    28. Şedinţele Consiliului de administrare vor fi organizate la iniţiativa preşedintelui sau, după caz, la solicitarea a cel puţin 3 membri ai Consiliului. Membrii Consiliului se vor întruni cu regularitate, cel puţin o dată pe lună, ori de cîte ori este necesar, sau în şedinţe extraordinare.
    29. Invitaţia de participare la şedinţă şi documentele relevante vor fi transmise membrilor Consiliului de administrare cu cel puţin 7 zile înainte – în cazul şedinţelor ordinare şi cu cel puţin 2 zile înainte – în cazul şedinţelor extraordinare. În invitaţia de participare la şedinţa Consiliului se va indica data, ora, locul desfăşurării şi ordinea de zi a acesteia, cu anexarea materialelor propuse pentru examinare.
    30. Şedinţele Consiliului de administrare sînt conduse de preşedinte sau, în absenţa acestuia, de către unul dintre membrii delegaţi de preşedinte.
    31. Preşedintele Consiliului de administrare are următoarele atribuţii:
    a) reprezintă Consiliul în relaţiile cu instituţiile naţionale şi internaţionale în domeniul eficienţei energetice şi valorificării resurselor regenerabile de energie;
    b) convoacă şedinţele ordinare şi extraordinare ale Consiliului;
    c) conduce şedinţele Consiliului;
    d) semnează deciziile şi procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului;
    e) în caz de absenţă, deleagă sarcinile sale unui alt membru al Consiliului.
    32. Funcţia de secretar al Consiliului de administrare este exercitată de către directorul executiv, care are următoarele atribuţii:
    a) organizează şi asigură convocarea şedinţelor Consiliului;
    b) pregăteşte şi prezintă materialele în cadrul şedinţelor Consiliului;
    c) întocmeşte şi semnează procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului;
    d) asistă preşedintele şi membrii Consiliului în perioada dintre şedinţe;
    e) asigură evidenţa, păstrarea şi arhivarea documentelor şi altor materiale ale Consiliului;
    f) realizează alte activităţi menite să asigure funcţionarea eficientă a Consiliului.
    33. În caz de imposibilitate obiectivă a participării unui membru permanent la ședințele Consiliului de administrare, conducătorul autorității publice sau organizației în care activează membrul în cauză desemnează, prin ordin, un membru supleant, cu drept de vot în cadrul ședinței respective.
    [Pct.33 în redacția HG643 din 10.07.18, MO256-265/13.07.18 art.703]
    34. Preşedintele Consiliului de administrare poate invita la şedinţă reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale, organizaţiilor donatoare internaţionale sau naţionale, organizaţiilor neguvernamentale şi societăţii civile, experţi şi alte persoane interesate, care pot contribui la calitatea dezbaterilor pe marginea chestiunilor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei respective, fără a avea drept de vot.
    35. Consiliul de administrare adoptă hotărîrile cu majoritatea de voturi, în prezenţa a cel puţin 7 membri, unul dintre ei fiind preşedintele Consiliului de administrare sau, după caz, un membru mandatat de preşedinte.
    36. Şedinţele Consiliului de administrare se consemnează în procese-verbale, care trebuie să fie semnate de preşedinte şi secretar, în termen de cel mult 3 zile din data şedinţei.
    37. Deciziile Consiliului de administrare adoptate cu încălcarea prevederilor prezentului Regulament pot fi contestate în modul stabilit de legislaţie.
    38. Consiliul de administrare asigură accesul public la raportul anual de activitate al Fondului şi la raportul de audit financiar al Fondului.
Comitetul de investiţii
    39. În vederea evaluării propunerilor de proiecte ale beneficiarilor, Consiliul de administrare formează, din rîndul membrilor săi, un comitet de investiţii, compus din 3 experţi. Cel puţin 2 membri ai comitetului de investiţii vor avea, obligatoriu, calitatea de expert financiar.
    40. Comitetul de investiţii se va întruni cu regularitate şi la cererea Consiliului de administrare pentru a examina propunerile de proiecte recomandate spre finanţare.
    41. Comitetul de investiţii are ca atribuţie principală verificarea documentaţiei prezentate de către directorul executiv, depuse de beneficiari în vederea obţinerii finanţării.
    [Pct.41 modificat prin HG643 din 10.07.18, MO256-265/13.07.18 art.703]
   
411. Comitetul de investiții efectuează expertiza tehnică şi financiară a proiectelor de investiții pentru care se solicită finanțare sau garanții din partea Fondului, precum şi expertiza solvabilității clienților, şi raportează despre rezultatele expertizei Consiliului de administrare.
    [Pct.441 introdus prin HG643 din 10.07.18, MO256-265/13.07.18 art.703]
    42. În cazul în care criteriile de evaluare şi selecţie sînt întrunite de beneficiari, comitetul de investiţii trimite, spre aprobare, propunerea de finanţare cu documentaţia aferentă Consiliului de administrare, prin intermediul directorului executiv.
    [Pct.42 în redacția HG643 din 10.07.18, MO256-265/13.07.18 art.703]
    43. Comitetul de investiţii poate face recomandări solicitanţilor, în sensul completării dosarului, sau poate respinge cererea de finanţare în situaţia în care criteriile de evaluare şi selecţie a beneficiarilor nu au fost întrunite.
    431. Comitetul de investiții monitorizează realizarea contractelor de finanțare în conformitate cu prevederile contractuale şi legale.
    [Pct.431 introdus prin HG643 din 10.07.18, MO256-265/13.07.18 art.703]
Directorul executiv al Fondului
    44. Fondul este reprezentat de către directorul executiv, numit de Consiliul de administrare pe bază de concurs. Directorul executiv trebuie să fie cetăţean al Republicii Moldova, cu experienţă de lucru managerial de cel puţin 5 ani.
    45. Directorul executiv conduce activitatea curentă a Fondului şi:
    a) acţionează, în raporturile cu terţii, în numele şi pe seama persoanei juridice;
    b) gestionează activitatea curentă a Fondului;
    c) examinează propunerile de proiecte, pregăteşte şi prezintă spre verificare Comitetului de investiții și spre aprobare prealabilă și finală Consiliului de administrare, documentaţia aferentă proiectelor;
    [Pct.45 lit.c) în redacția HG643 din 10.07.18, MO256-265/13.07.18 art.703]
    d) participă la organizarea şedinţelor Consiliului de administrare şi pregăteşte agenda şedinţelor;
    e) semnează contractele de finanţare aprobate de Consiliul de administrare;
    f) angajează şi eliberează personalul Fondului;
    g) încheie acte juridice cerute de obiectivul pentru care a fost creat Fondul;
    h) gestionează patrimoniul Fondului;
    i) organizează campania de marketing pentru promovarea Fondului;
    j) exercită alte atribuţii care îi revin în conformitate cu reglementările interne ale Fondului;
    k) elaborează planul de afaceri şi planul de investiții ale Fondului;
    [Pct.45 lit.k) introdusă prin HG643 din 10.07.18, MO256-265/13.07.18 art.703]
    l) elaborează şi prezintă rapoartele trimestriale şi anuale de activitate ale Fondului  Consiliului de administrare, iar după aprobarea acestora – Ministerului Economiei și Infrastructurii şi Agenției pentru Eficiență Energetică;
    [Pct.45 lit.l) introdusă prin HG643 din 10.07.18, MO256-265/13.07.18 art.703]
    m) elaborează propuneri de alocare a resurselor financiare pentru activitatea Fondului pentru anul următor;
    [Pct.45 lit.m) introdusă prin HG643 din 10.07.18, MO256-265/13.07.18 art.703]
    n) identifică oportunitățile de proiecte în domeniul eficienței energetice şi surselor regenerabile de energie şi pregătește recomandări în acest sens;
    [Pct.45 lit.n) introdusă prin HG643 din 10.07.18, MO256-265/13.07.18 art.703]
    o) identifică şi atrage cofinanțatori pentru proiecte, la solicitarea Consiliului de administrare;
    [Pct.45 lit.o) introdusă prin HG643 din 10.07.18, MO256-265/13.07.18 art.703]
    p) întocmește documentația aferentă fiecărui proiect de finanțare şi negociază termenele contractului de finanțare;
    [Pct.45 lit.p) introdusă prin HG643 din 10.07.18, MO256-265/13.07.18 art.703]
    q) monitorizează realizarea contractelor de finanțare în conformitate cu prevederile contractuale şi legale;
    [Pct.45 lit.q) introdusă prin HG643 din 10.07.18, MO256-265/13.07.18 art.703]
    r) urmărește cazurile de realizare neconformă a contractelor de finanțare şi ia măsurile necesare pentru recuperarea fondurilor.
    [Pct.45 lit.r) introdusă prin HG643 din 10.07.18, MO256-265/13.07.18 art.703]
    [Pct.46-49 abrogate prin HG643 din 10.07.18, MO256-265/13.07.18 art.703]
V. Criterii de eligibilitate
Proiecte eligibile
    50. Resursele financiare ale Fondului sînt utilizate pentru finanţarea proiectelor ce au ca scop valorificarea resurselor regenerabile de energie şi/sau implementarea măsurilor de eficienţă energetică. Tipurile de proiecte eligibile se referă la (dar nu se limitează):
    a) întreprinderile industriale, inclusiv: achiziţia de echipamente, utilaje şi instrumente; asistenţa şi suportul în procesul instalării echipamentelor achiziţionate şi utilajelor; instruire privind exploatarea şi mentenanţa echipamentului şi a noilor tehnologii; transportare şi suport logistic;
    b) reabilitarea clădirilor din toate sectoarele, inclusiv:  industriale şi comerciale, rezidenţiale cu multe nivele şi individuale, clădiri guvernamentale şi municipale, obiecte de ocrotire a sănătăţii şi cele de învăţămînt, obiecte culturale etc. Reabilitarea clădirilor presupune: modernizarea centralelor termice; izolarea pereţilor, uşilor, ferestrelor, acoperişurilor, plafoanelor; construcţia instalaţiilor solare termice; implementarea tehnologiilor de valorificare a energiei şi combustibililor din surse regenerabile utilizate pentru încălzire, ventilaţie, producere de electricitate şi apă caldă; eficientizarea funcţionării sistemelor de încălzire şi aer condiţionat; eficientizarea sistemului de iluminare interior şi exterior etc.;
    c) sistemele de generare şi distribuţie a agentului termic, inclusiv: boilere şi arzătoare noi; sisteme de control automat ale cazanului; sobe pentru încălzirea apei; modernizarea cazanelor existente; dispozitive de recuperare a căldurii cazanelor; construcţia centralelor termice noi  sau renovarea substanţială a celor existente; cazane şi robinete de aburi sau renovarea substanţială a celor existente; conducte şi corpuri de încălzire noi; echipamente noi de măsurare; supape termoregulatoare; termoizolarea reţelelor inginereşti interne; sistemele de cogenerare de putere mică; sisteme cu pompe de căldură; sisteme de încălzire care utilizează energia sau combustibil din surse regenerabile de energie etc.;
    d) alte tipuri de proiecte legate de energie, inclusiv: sistemul de control al managementului energetic; măsuri de corectare a factorului de putere; compresoare de aer; reutilarea în scopul utilizării surselor regenerabile de energie;
    e) proiectele ce reies din obiectivele prevăzute în Programul naţional pentru eficienţă energetică 2011-2020, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.833 din 10 noiembrie 2011.
Proiecte neeligibile
    51. Fondul nu va finanţa tipurile de proiecte, care au la bază:
    a) plăţile de locaţiune pentru clădiri şi echipamente;
    b) achiziţionarea de terenuri şi procurarea de clădiri industriale şi birouri administrative;
    c) achiziţii de autovehicule, care nu sînt direct legate de fluxul tehnologic de producţie;
    d) cheltuielile activităţii operaţionale.
Criterii de eligibilitate
    52. Alocarea resurselor financiare şi/sau oferirea de garanţii din partea Fondului se face numai cu condiţia că beneficiarul corespunde criteriilor de eligibilitate, aprobate de Consiliul de administrare şi în limita fondurilor disponibile.
    53. Proiectele propuse spre finanţare trebuie să întrunească următoarele criterii de eligibilitate:
    a) cel puţin o treime din beneficiile proiectului să provină din economiile de energie măsurabile. Celelalte beneficii ale proiectului pot proveni din alţi indicatori economici, tehnici etc.;
    b) proiectul să implice tehnologii de eficientizare a consumului de energie;
    c) suma solicitată pentru finanţare a proiectului din partea Fondului să fie în concordanţă cu limitele de finanţare a proiectelor aprobate de Consiliul de administrare pentru anul respectiv;
    d) contribuţia din capitalul propriu al beneficiarului de proiect să fie de cel puţin 20%;
    e) proiectele în domeniul eficienţei energetice să se încadreze în termenul maxim de recuperare de 11 ani;
    [Pct.53 lit.e) în redacția HG643 din 10.07.18, MO256-265/13.07.18 art.703]
    f) proiectele în domeniul valorificării surselor regenerabile de energie să aibă un termen maxim de recuperare de 15 ani;
    g) beneficiarul de proiect să nu aibă datorii aferente la bugetul public naţional, precum şi să fie solvabil.
VI. MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Identificarea proiectului
    54. La această etapă trebuie să se identifice idei pentru proiecte eligibile în domeniul eficienţei energetice sau valorificării surselor regenerabile de energie în conformitate cu obiectivele Programului Naţional pentru eficienţă energetică pînă în anul 2020. Ideile de proiecte pot fi generate de următoarele surse: Agenţia pentru Eficienţă Energetică; beneficiarii de proiecte ce solicită finanţare; potenţialii cofinanţatori; Academia de Ştiinţe a Moldovei; alte surse (agenţiile pentru dezvoltare regională, autorităţile administraţiei publice locale etc.).  În cazul autorităţilor administraţiei  publice locale de nivelul al doilea ideile de proiecte  trebuie să fie coordonate prin intermediul managerului energetic.
    [Pct.54 modificat prin HG643 din 10.07.18, MO256-265/13.07.18 art.703]
    55. Toate proiectele potenţiale identificate spre finanţare trebuie să fie conforme cu criteriile de eligibilitate expuse în capitolul V din prezentul Regulament.
Evaluarea iniţială a proiectului
    56. Obiectivul evaluării iniţiale a proiectului este colectarea informaţiilor, care vor permite Fondului să evalueze eligibilitatea proiectului propus.
    57. Directorul executiv distribuie propunerile iniţiale de proiecte experţilor pentru  dezvoltarea şi evaluarea acestora. Expertul proiectului este responsabil pentru managementul proiectului şi acţionează în calitate de persoană de contact pentru beneficiarul proiectului şi cofinanţatorii.
Propunerea iniţială de proiect
    58. Beneficiarul proiectului elaborează „Propunerea iniţială de proiect” prin completarea formularului din anexa nr.1 la prezentul Regulament.
    59. Expertul proiectului oferă beneficiarului de proiect formularul Propunerii iniţiale de proiect (care poate fi accesat şi de pe pagina web a Fondului) şi instrucţiunile referitor la completarea acestuia, aprobate de către Consiliul de administrare, precum şi suportul necesar la completarea formularului.
    60. După depunerea formularului Propunerii iniţiale de proiect completat de către beneficiar, cu toate anexele necesare, expertul proiectului verifică corectitudinea completării acestuia în conformitate cu instrucţiunile în vigoare. Expertul proiectului respinge Propunerea iniţială de proiect în cazul completării incorecte sau incomplete a formularului şi înştiinţează beneficiarul.
Auditul energetic
    61. Auditul energetic este obligatoriu pentru proiectele de eficienţă energetică realizate cu sprijinul financiar al Fondului.
    62. Auditul energetic se efectuează în bază de contract încheiat între beneficiar şi auditor.
    63. Persoana fizică sau juridică, beneficiar al auditului, este obligată să asigure accesul auditorului la obiectele supuse auditului energetic, să prezinte, la solicitarea acestuia, documentaţia tehnică şi de exploatare, altă informaţie, orală sau scrisă, necesară determinării indicilor şi măsurilor de îmbunătăţire a eficienţei energetice.
    64. Auditul energetic se finanţează din mijloacele Fondului, în bază de contract, încheiat între beneficiar şi auditor.
Chestionarul de evaluare a impactului asupra mediului
(pentru proiectele care au impact asupra mediului)
    65. În scopul determinării impactului proiectului propus asupra mediului înconjurător, beneficiarul de proiect completează chestionarul de evaluare a impactului asupra mediului, prezentat în anexa nr.2 la prezentul Regulament şi obţine autorizaţiile necesare de mediu.
    66. Autorizaţiile de mediu pentru proiect vor fi obţinute de la autorităţile competente la nivel naţional sau teritorial, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi normele de mediu.
Formularul de aprobare iniţială şi luarea deciziei
privind evaluarea proiectului
    67. Scopul completării formularului de aprobare iniţială constă în evaluarea eligibilităţii proiectului şi respingerea la etapa iniţială a proiectelor neeligibile.
    68. Expertul proiectului completează formularul „Aprobare iniţială”, conform anexei nr.3 la prezentul Regulament prin care oferă recomandări cu privire la continuarea promovării proiectului.
    69. Formularul de aprobare iniţială este propus spre aprobare preliminară directorului executiv al Fondului. În cazul în care directorul executiv aprobă proiectul pentru dezvoltare ulterioară, acesta din urmă va fi înregistrat în baza de date a Fondului.
    70. Beneficiarul proiectului va fi informat de către expertul de proiect despre decizia luată asupra propunerii iniţiale de proiect. În cazul respingerii propunerii de proiect de către expertul proiectului, Propunerea iniţială de proiect completată este returnată beneficiarului de proiect, împreună cu notificarea de respingere. Contestarea deciziei de respingere a proiectului se efectuează pe cale amiabilă.
Evaluarea şi aprobarea prealabilă a proiectului
Descrierea detaliată a proiectului
    71. Beneficiarul proiectului completează formularul „Descrierea detaliată a proiectului”, conform anexei nr.4 la prezentul Regulament, care va servi drept instrument de colectare a informaţiilor pentru directorul executiv şi cofinanţatori cu privire la evaluarea  aspectelor financiare, tehnice, de mediu etc. ale proiectului, precum şi credibilitatea beneficiarului.
    [Pct.71 modificat prin HG643 din 10.07.18, MO256-265/13.07.18 art.703]
    72. Expertul proiectului organizează reuniuni cu beneficiarul proiectului pentru discutarea specificului proiectului şi explicarea cerinţelor Fondului la etapa de evaluare a proiectelor.
    73. Formularul “Descrierea detaliată a proiectului” este oferit beneficiarului de proiect, împreună cu instrucţiunile de completare, aprobate de către Consiliul de administrare.
    74. Formularul completat trebuie prezentat expertului de proiect. Expertul de proiect verifică corectitudinea completării acestuia. În cazul în care documentul este incomplet şi/sau completat incorect, beneficiarul este informat şi invitat pentru revizuirea lui.
    75. În baza formularului completat, expertul de proiect evaluează trei aspecte majore ale proiectului: fezabilitatea tehnică, fezabilitatea financiară şi fezabilitatea de mediu.
Evaluarea fezabilităţii tehnice
    76. Obiectivul evaluării/verificării fezabilităţii tehnice constă în stabilirea dacă proiectul va asigura eficientizarea consumului de energie şi reducerea volumului emisiilor de gaze cu efect de seră.
    77. Evaluarea fezabilităţii tehnice presupune analiza următoarelor aspecte:
    a)  proiectarea, ingineria şi amplasarea facilităţilor;
    b) tehnologiile utilizate, tipurile de echipamente sau procese şi relevanţa acestora pentru necesităţile proiectului;
    c) instalarea echipamentului şi/sau executarea lucrărilor de construcţii;
    d) posibilitatea asigurării eficienţei prognozate a consumului de energie şi volumului reducerii  emisiilor de gaze cu efect de seră, precum şi evitarea riscurilor potenţiale;
    e) fiabilitatea companiei/furnizorului în implementarea proiectului;
    f) corectitudinea previziunilor costurilor proiectului, inclusiv celor legate de proiectare, instalare, mentenanţă etc.
    78. Expertul de proiect ar putea solicita consultaţii în domeniul fezabilităţii tehnice a proiectului de la alt expert sau poate veni cu o cerere de subcontractare a unui consultant extern.
    79. Urmare procedurii de evaluare, expertul de proiect face recomandări privind fezabilitatea tehnică a proiectului şi eligibilitatea sa pentru finanţare din partea Fondului.
Evaluarea fezabilităţii financiare
    80. Obiectivul evaluării fezabilităţii financiare constă în determinarea faptului dacă proiectul propus este profitabil din punct de vedere financiar, iar beneficiarul  proiectului este capabil să cofinanţeze implementarea acestuia (să asigure cel puţin 20% din investiţiile totale ale proiectului).
    81. Evaluarea fezabilităţii financiare a proiectului presupune analiza următoarelor aspecte:
    a) suficienţa cash-flow-urilor generate pentru rambursarea creditelor/împrumuturilor;
    b) previziunile financiare;
    c) valoarea venitului net actualizat al proiectului;
    d) termenul de recuperare a investiţiei;
    e) posibilitatea de atingere a previziunilor financiare;
    f)  indicatorii de lichiditate şi stabilitate financiară etc.
    82. Expertul de proiect ar putea solicita consultaţii în domeniul fezabilităţii financiare a proiectului de la alt expert sau poate veni cu o cerere de subcontractare a  unui consultant extern.
    83. Urmare procedurii de evaluare, expertul de proiect face recomandări privind fezabilitatea financiară a proiectului şi eligibilitatea sa pentru finanţare din partea Fondului. În caz de necesitate, la solicitarea expertului de proiect, beneficiarul de proiect efectuează revizuirea previziunilor financiare ale proiectului.
Evaluarea fezabilităţii de mediu
    84. Obiectivul evaluării fezabilităţii de mediu este stabilirea dacă proiectul propus este conform cu legislaţia în vigoare şi normele de mediu. Expertul de proiect trebuie să se asigure că toate autorizaţiile de mediu sînt corespunzătoare.
    85. Urmare procedurii de evaluare, expertul de proiect face recomandări privind fezabilitatea de mediu a proiectului şi eligibilitatea sa pentru finanţare din partea Fondului.
Elaborarea şi aprobarea Raportului  privind evaluarea proiectului
    86. Rezultatele evaluării fezabilităţii proiectului sînt incluse în raportul de evaluare a proiectului, anexa nr.5 la prezentul Regulament.
    87. Raportul de evaluare a proiectului este perfectat de către expertul proiectului în termen de o săptămînă din data recepţionării formularului completat „Descrierea detaliată a proiectului” şi este înaintat pentru examinare şi aprobare directorului executiv.
    88. După aprobarea proiectului de către directorul executiv, Raportul de evaluare a proiectului, împreună cu toată documentaţia relevantă, vor fi prezentate, consecutiv, comitetului de investiţii şi Consiliului de administrare pentru aprobare prealabilă.
    [Pct.88 modificat prin HG643 din 10.07.18, MO256-265/13.07.18 art.703]
    89. Consiliul de administrare poate aproba sau respinge proiectul propus.
    În cazul în care proiectul este respins cu recomandări pentru îmbunătăţire, expertul de proiect va solicita reexaminarea documentaţiei de proiect, ţinînd cont de recomandări, şi va asista beneficiarul proiectului în acest proces.
Finanţarea proiectelor
    90. Directorul executiv va informa beneficiarul de proiect despre instrumentele disponibile de finanţare.
    [Pct.90 modificat prin HG643 din 10.07.18, MO256-265/13.07.18 art.703]
    91. Directorul executiv va propune instrumentele financiare potrivite pentru fiecare proiect în parte, ţinînd cont de specificul proiectului şi resursele financiare disponibile.
    [Pct.91 modificat prin HG643 din 10.07.18, MO256-265/13.07.18 art.703]
    92. În cazul acordului beneficiarului de proiect cu condiţiile instrumentelor de finanţare propuse, expertul proiectului va completa formularul „Solicitarea pentru finanţare”, conform anexei nr.6 la prezentul Regulament.
    [Pct.92 modificat prin HG643 din 10.07.18, MO256-265/13.07.18 art.703]
Aprobarea şi implementarea proiectului
    93. Proiectele prealabil aprobate, pentru care au fost identificate instrumentele financiare, analizate şi expertizate de către directorul executiv, vor fi prezentate spre avizare Agenţiei pentru Eficienţă Energetică, în termen de 14 zile.
    [Pct.93 modificat prin HG643 din 10.07.18, MO256-265/13.07.18 art.703]
    94. După obţinerea avizului pozitiv de la Agenţia pentru Eficienţă Energetică, directorul executiv va depune la Consiliul de administrare dosarul proiectului (Raportul privind evaluarea proiectului, Solicitarea pentru finanţare, anexe etc.), care va fi examinat prealabil de către comitetul de investiţii. În cazul avizului negativ al Agenţiei, beneficiarul proiectului, în comun cu expertul, va revizui dosarul proiectului, prezentîndu-l repetat spre avizare.
    [Pct.94 modificat prin HG643 din 10.07.18, MO256-265/13.07.18 art.703]
    95. Consiliul de administrare examinează dosarul proiectului şi decide asupra aprobării proiectului şi a instrumentului de finanţare, sau respingerii proiectului. Proiectul respins este examinat în mod repetat, în cazul în care modificările solicitate au fost luate în considerare de către beneficiarul proiectului şi instituţia financiară.
    96. După aprobarea proiectului, directorul executiv şi beneficiarul de proiect încheie contractul de finanţare, conform modelului aprobat de Consiliul de administrare.
    97. Debursările mijloacelor băneşti se efectuează către beneficiarul proiectului în corespundere cu legislaţia în vigoare şi prevederile contractuale.
    98. Beneficiarul de proiect din sectorul public procură bunuri şi servicii în conformitate cu legislaţia în vigoare în domeniul achiziţiilor publice.
Atragerea cofinanţării pentru proiecte
    99. Beneficiarul este responsabil pentru identificarea şi contractarea potenţialilor cofinanţatori ai proiectului în cazul în care contribuţia proprie a beneficiarului şi a Fondului nu acoperă costul proiectului în întregime.
    [Pct.100 abrogat prin HG643 din 10.07.18, MO256-265/13.07.18 art.703]
Monitorizarea proiectului
    101. Punerea în aplicare a proiectului este responsabilitatea exclusivă a beneficiarului de proiect.
    102. Beneficiarul de proiect perfectează, trimestrial şi anual, raportul privind implementarea proiectului, anexa nr.7 la prezentul Regulament. Cofinanţatorii pot solicita copia acestui raport.
    103. Directorul executiv, prin intermediul expertului de proiect, asigură monitorizarea performanței fiecărui proiect în parte şi colectarea datelor relevante privind indicatorii de eficiență energetică şi de valorificare a surselor regenerabile de energie, precum şi de reduceri de emisii de gaze cu efect de seră.
    [Pct.103 în redacția HG643 din 10.07.18, MO256-265/13.07.18 art.703]
    104. În baza datelor colectate din rapoarte, expertul de proiect va perfecta, trimestrial şi anual, un raport de monitorizare pentru toate proiectele în gestiune, care va fi avizat de către directorul executiv. Acest raport va include detalii referitor la indicatorii de performanţă din punctul de vedere financiar şi tehnic al proiectelor individuale, precum şi explicaţiile divergenţelor şi dificultăţilor depistate.
    [Pct.104 modificat prin HG643 din 10.07.18, MO256-265/13.07.18 art.703]
    105. Rapoartele de monitorizare a proiectelor trebuie să fie verificate de către comitetul de investiţii şi prezentate spre aprobare Consiliului de administrare.
VII. Evidenţa contabilă şi controlul asupra
utilizării mijloacelor Fondului
    106. Evidenţa contabilă şi evidenţa statistică a mijloacelor Fondului se efectuează conform legislaţiei în vigoare, luînd în considerare, după caz, solicitările donatorilor internaţionali.
    107. Fondul înaintează Ministerului Economiei și Infrastructurii, Ministerului Finanţelor şi organizaţiilor donatoare internaţionale rapoarte trimestriale şi anuale cu privire la gestionarea mijloacelor Fondului, pînă la data de 25 a lunii următoare după expirarea perioadei raportate.
    108. Controlul legalităţii operaţiunilor, procedurilor şi modului de utilizare a mijloacelor Fondului este efectuat de autorităţile competente, în modul stabilit de legislaţie.
    109. Fondul este supus auditului financiar anual. Rapoartele de audit sînt prezentate Ministerului Economiei și Infrastructurii şi Ministerului Finanţelor. Fondul va fi supus şi auditului de către Curtea de Conturi, precum şi auditului din partea donatorilor internaţionali, după caz.

    anexa nr.1

    anexa nr.2 

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6

    anexa nr.7