HGM454/2012
ID intern unic:  343814
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 454
din  25.06.2012
cu privire la unele măsuri pentru implementarea în
Republica Moldova a Acordului privind Programul de
schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală
(CEEPUS III), semnat la Budva la 25 martie 2010
Publicat : 29.06.2012 în Monitorul Oficial Nr. 131-134     art Nr : 500
    MODIFICAT
   
HG928 din 12.12.12, MO263-269/21.12.12 art.1001

    În temeiul art.2 al Legii nr.141 din 14 iulie 2011 pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul privind programul de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS III) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.128-130, art.377), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la unele măsuri pentru implementarea în Republica Moldova a Acordului privind Programul de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS III), semnat la Budva la 25 martie 2010 (se anexează).
    2. Se stabilesc, conform anexei, cuantumurile burselor oferite studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor şi cadrelor didactice universitare din străinătate, participante la Programul (CEEPUS III) în Republica Moldova.
    3. Controlul asupra executării prezentei Hotărîri se pune în sarcina Ministerului Educaţiei, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Culturii, Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

    PRIM-MINISTRU                                                   Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul educaţiei                                                    Mihail Şleahtiţchi
    Ministrul finanţelor                                                   Veaceslav Negruţa

    Nr. 454. Chişinău, 25 iunie 2012.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.454
din 25 iunie  2012

REGULAMENTUL
cu privire la unele măsuri pentru implementarea în Republica
Moldova a  Acordului  privind Programul de schimburi pentru
studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS III), semnat
la Budva la 25 martie 2010
I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament stabileşte modul şi condiţiile de achitare a burselor pentru studenţii, masteranzii, doctoranzii şi cadrele didactice universitare, care vor veni din străinătate în Republica Moldova în cadrul Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS III), semnat la Budva la 25 martie 2010 (în continuare – Programul (CEEPUS III).
    2. Prezentul Regulament este elaborat în temeiul prevederilor legislaţiei naţionale în domeniul educaţiei privind mobilitatea academică şi în contextul executării angajamentelor asumate de Republica Moldova prin aderarea la  Acordul cu privire la Programul (CEEPUS III).
II. Condiţiile de stabilire şi achitare a burselor
    3. Se stabileşte minimul obligatoriu de 100 luni/ bursă, oferite de Republica Moldova în cadrul Programului (CEEPUS III), cetăţenilor străini pentru studii universitare şi postuniversitare, pentru efectuarea de stagii şi cercetări ştiinţifice, urmarea cursurilor intensive, cursurilor de limbă, precum şi pentru orele de curs predate de cadrele didactice.
    4. Bursa urmează să acopere:
    întreţinerea;
    cheltuielile de cazare în cămine studenţeşti pe durata şederii în Republica Moldova a cetăţenilor străini, participanţi ai Programului (CEEPUS III).
    5. Cheltuielile de transport internaţional vor fi acoperite din cont propriu de către participanţii la Program.
    6. Instituţiile de învăţămînt superior din ţara-gazdă vor perfecta pentru aplicanţii din străinătate la Programul (CEEPUS III) poliţa de asigurare medicală, în condiţiile prevăzute pentru studenţii autohtoni pentru perioada studiilor/stagiilor/cursurilor.
    7. La elaborarea planurilor de finanţare anuale instituţiile de învăţămînt din subordinea Ministerului Educaţiei, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerului Culturii şi Academiei de Ştiinţe a Moldovei, implicate în Programul (CEEPUS III) înaintează propuneri privind asigurarea cheltuielilor pentru bursele oferite de către Republica Moldova în cadrul Programului (CEEPUS III).
    8. Bursa se calculează participanţilor la Programul (CEEPUS III)  în funcţie de numărul de luni şi/sau zile aflate în cadrul acestuia în Republica Moldova.
    9. Bursele vor fi achitate participanţilor la Programul (CEEPUS III) de către universităţile-gazdă, în moneda naţională a Republicii Moldova, lunar, în termenele prevăzute de legislaţia în vigoare.
    [Pct.9 modificat prin HG928 din 12.12.12, MO263-269/21.12.12 art.1001]
    10. Bursele vor fi acordate studenţilor, inclusiv pentru perioada practicii sau plasamentelor în întreprinderi comerciale, în unităţi de cercetare, instituţii guvernamentale sau în alte organizaţii din ţara-gazdă, dacă persoana este nominalizată de Oficiul Naţional CEEPUS.
    11. Bursele pot fi acordate, de asemenea, studenţilor, precum şi cadrelor didactice înscrişi la o universitate în afara reţelei Programului (CEEPUS III), din sursele proprii sau şi din economiile de la fondul de burse al instituţiei de învăţămînt-gazdă.
    12. Părţile contractante ale Programului (CEEPUS III) şi universităţile participante sînt încurajate să acorde finanţare adiţională pentru acoperirea costurilor de participare la Program.
    13. Cadrele didactice, care beneficiază de burse în cadrul Programului (CEEPUS III), urmează să îndeplinească o norma de predare, de minimum 6 ore pe săptamînă la universitatea-gazdă.
    14. În baza prevederilor prezentului regulament, autorităţile publice participante în Programul de schimburi pentru studii universitare in Europa Centrală (CEEPUS III), vor elabora regulamente proprii de participare la acest Program.

 Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 454
din 25 iunie 2012

CUANTUMUL BURSELOR
oferite studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, cercetătorilor
şi cadrelor didactice universitare din străinătate, participante
la Programul (CEEPUS III) în Republica Moldova
Nr.
d/o
 
Categoriile de  participanţi
 
Cuantumul bursei pentru întreţinere
Cuantumul bursei pentru cazare
1.
Studenţi, masteranzi
 
1500 lei
1500 lei
2.
Doctoranzi, cercetători, cadre didactice universitare
1800 lei
2000 lei