LPC221/2012
ID intern unic:  345202
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 221
din  19.10.2012
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 31.10.2012 în Monitorul Oficial Nr. 228     art Nr : 732     Data intrarii in vigoare : 01.11.2012
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
     Art. I. – Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 335:
    alineatul (2):
    litera b) se completează în final cu cuvintele „ , cu excepţia celor clasificate la poziţia tarifară 8703 şi a remorcilor ataşate la acestea, clasificate la poziţia tarifară 8716”
    alineatul se completează cu litera g) cu următorul cuprins:
    „g) taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova, clasificate la poziţia tarifară 8703, şi de către remorcile ataşate la acestea, clasificate la poziţia     tarifară 8716 (vinieta).”;
    alineatul (21) se abrogă.
    2. Articolul 336 se completează cu punctul 14) cu următorul cuprins:
    „14) Vinietă – taxă pentru folosirea drumurilor din Republica Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova, clasificate la poziţia tarifară 8703, şi de către remorcile ataşate la acestea, clasificate la poziţia tarifară 8716, a cărei plată se confirmă printr-un certificat valabil  pe o anumită perioadă de timp.”
    3. Titlul IX se completează cu capitolul 31 cu următorul cuprins:
„Capitolul 31
TAXA PENTRU FOLOSIREA DRUMURILOR
REPUBLICII MOLDOVA
DE CĂTRE AUTOVEHICULELE
NEÎNMATRICULATE ÎN REPUBLICA MOLDOVA, CLASIFICATE
LA POZIŢIA TARIFARĂ 8703, ŞI DE CĂTRE REMORCILE
ATAŞATE LA ACESTEA, CLASIFICATE LA POZIŢIA
TARIFARĂ 8716 (VINIETA)

    Articolul 3481. Subiecţii impunerii
    (1) Subiecţi ai impunerii sînt persoanele fizice şi persoanele juridice posesoare sau care au drept de folosinţă, confirmat prin actele corespunzătoare, asupra autovehiculelor clasificate la poziţia tarifară 8703 şi asupra remorcilor ataşate la acestea, clasificate la poziţia tarifară 8716, neînmatriculate în Republica Moldova şi aflate în evidenţa unor alte state, care intră pe teritoriul Republicii Moldova sau care îl tranzitează.
    (2) Nu sînt subiecţi ai impunerii:
    a) persoanele fizice şi persoanele juridice care îşi plasează autovehiculele în regim vamal de import;
    b) misiunile diplomatice, oficiile consulare şi personalul acestora.
    Articolul 3482. Obiectul impunerii
    Obiect al impunerii sînt autovehiculele clasificate la poziţia tarifară 8703 şi remorcile ataşate la acestea, clasificate la poziţia tarifară 8716,  neînmatriculate în Republica Moldova şi aflate în evidenţa unor alte state, care intră pe teritoriul Republicii Moldova sau care îl tranzitează.
    Articolul 3483. Cotele impunerii
    (1) Cotele taxei se stabilesc conform anexei nr. 21 la prezentul titlu, fiind exprimate în euro.
    (2) În cazul în care pe teritoriul Republicii Moldova se depistează autovehicule neînmatriculate în Republica Moldova care circulă fără achitarea vinietei sau se constată că perioada de valabilitate a vinietei a fost depăşită, organul de poliţie sau echipa mobilă a serviciului vamal întocmeşte un proces-verbal de constatare a lipsei dovezii achitării taxei în cauză sau privind depăşirea perioadei de valabilitate a taxei şi transmite o copie a acestuia organului vamal.
    (3) În cazul în care la ieşirea din ţară se depistează autovehicule neînmatriculate în Republica Moldova care au circulat fără achitarea vinietei sau se constată că perioada de valabilitate a vinietei a fost depăşită, organul vamal calculează taxa în cauză conform alin. (1) şi nu permite trecerea frontierei de stat fără prezentarea documentului de plată ce confirmă achitarea taxei şi a amenzilor.
    Articolul 3484. Modul de calcul şi de achitare a taxei
    (1) Taxa se calculează pentru fiecare obiect al impunerii pentru perioada specificată la art. 3485.
    (2) Subiecţii impunerii achită vinieta:
    a) la posturile (birourile) vamale prin intermediul unei instituţii financiare, în numerar şi/sau prin virament, în lei moldoveneşti sau în valută străină la cursul oficial al leului moldovenesc valabil în ziua efectuării plăţii;
    b) la punctele autorizate desemnate de autoritatea abilitată a administraţiei publice centrale, în numerar şi/sau prin virament, în lei moldoveneşti sau în valută străină la cursul oficial al leului moldovenesc valabil în ziua efectuării plăţii.
    Sumele încasate se varsă la bugetul de stat în aceeaşi zi sau în ziua lucrătoare imediat următoare.
    (3) Persoanele juridice subiecţi ai impunerii pot achita vinieta în prealabil, prin virament. În acest caz, ei vor prezenta la posturile (birourile) vamale originalul documentului ce confirmă achitarea taxei şi vor lăsa o copie a acestuia.
    (4) La achitarea vinietei, autoritatea competentă eliberează un certificat care atestă plata taxei. Forma certificatului şi lista de documente în baza cărora se eliberează certificatul se stabilesc de Guvern.
    (5) Subiecţii impunerii sînt obligaţi să aibă asupra lor certificatul ce atestă achitarea vinietei pe întreaga  perioadă de aflare pe teritoriul Republicii Moldova.
    Articolul 3485. Perioada şi termenele de valabilitate
    (1) Subiecţii impunerii pot achita vinieta pentru o perioadă de valabilitate de 7 zile, 15 zile, 30 de zile, 90 de zile şi 180 de zile pe parcursul unui an calendaristic.
    (2) Perioadele de valabilitate se determină astfel:
    a) 7 zile – ziua corespunzătoare datei de început a valabilităţii şi următoarele 6 zile;
    b) 15  zile  – ziua corespunzătoare datei de început a valabilităţii şi următoarele 14 zile;
    c) 30 de zile – ziua corespunzătoare datei de început a valabilităţii şi următoarele 29 de zile;
    d) 90 de zile – ziua corespunzătoare datei de început a valabilităţii şi următoarele 89 de zile;
    e) 180 de zile pe parcursul unui an calendaristic.
    (3) Perioada de valabilitate a vinietei începe de la ora 0:00 a zilei solicitate de utilizator şi expiră la ora 24:00 a ultimei zile a perioadei pentru care a fost achitată taxa.
    (4) Dacă data de început a valabilităţii este ziua în curs, valabilitatea vinietei începe de la ora eliberării certificatului care atestă plata taxei şi expiră la ora 24:00 a ultimei zile a perioadei pentru care a fost achitată taxa.
    (5) Perioada de valabilitate a certificatelor care atestă achitarea vinietei, prevăzută la alin. (2) lit. a)–d), nu poate depăşi cumulativ 180 de zile pe parcursul unui an calendaristic.
    (6) În cazul schimbării deţinătorului autovehiculului sau al cedării dreptului de folosinţă asupra acestuia vinieta îşi menţine valabilitatea.”
    4. La titlul IX, după anexa nr. 2 se introduce anexa nr. 21 cu următorul cuprins:
„Anexa nr. 21

Taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de

către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova

(vinieta)

 

Obiectul impunerii

Perioada
(zile)
Taxa
(euro)

Autovehicule clasificate la poziţia tarifară 8703 și remorci atașate la acestea, clasificate la poziția tarifară 8716

7
2
15
4
30
7
90
15
180
 25”

    Art. II. – Articolul 1841 din Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    alineatul (1):
    în partea introductivă, cuvintele „persoanele fizice nerezidente” se substituie cu cuvintele „persoanele fizice rezidente şi cele nerezidente”, iar după cuvintele „fără achitarea drepturilor de import,” se introduc cuvintele „cu achitarea vinietei,”;
    litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) persoanele fizice rezidente să deţină în proprietate sau să aibă drept de folosinţă asupra mijloacelor de transport, fapt confirmat prin actele corespunzătoare; persoanele fizice nerezidente să fie proprietari ai mijloacelor de transport şi să locuiască temporar în Republica Moldova, aceste fapte fiind confirmate prin actele corespunzătoare”;
la alineatul (3), cuvintele „Persoanele fizice nerezidente” se substituie cu cuvintele „Persoanele fizice rezidente şi cele nerezidente”.
    Art. III. – Articolul 10 din Legea nr. 1569-XV din 20 decembrie 2002 cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 185–189, art. 1416), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    la alineatul (1) litera b), ultima propoziţie se exclude.
    alineatul (3):
    în partea introductivă, cuvintele „Persoanele fizice nerezidente” se substituie cu cuvintele „Persoanele fizice rezidente şi cele nerezidente”, iar după cuvintele „admitere temporară,” se introduc cuvintele „cu achitarea vinietei şi”;
    litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) persoanele fizice rezidente să deţină în proprietate sau să aibă drept de folosinţă asupra mijloacelor de transport, fapt confirmat prin actele corespunzătoare; persoanele fizice nerezidente să fie proprietari ai mijloacelor de transport şi să locuiască temporar în Republica Moldova, aceste fapte fiind confirmate prin actele corespunzătoare;”.
    Art. IV. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. Articolul 232:
    titlul articolului se completează în final cu cuvintele „sau vinieta”;
    articolul se completează cu alineatele (3)–(6) cu următorul cuprins:
    „(3) Conducerea vehiculului neînmatriculat în Republica Moldova, clasificat la poziţia tarifară 8703, şi a remorcii ataşate la acesta, clasificată la poziţia tarifară 8716, pe drumurile publice fără certificatul ce atestă achitarea vinietei pentru o perioadă mai mică de 7 zile
    se sancţionează cu amendă de 100 de unităţi convenţionale.
    (4) Conducerea vehiculului neînmatriculat în Republica Moldova, clasificat la poziţia tarifară 8703,  şi a remorcii ataşate la acesta, clasificată la poziţia tarifară 8716, pe drumurile publice fără certificatul ce atestă achitarea vinietei pentru o perioadă mai mare de 7 zile
    se sancţionează cu amendă de 130 de unităţi convenţionale.
    (5) Săvîrşirea repetată, în cursul aceluiaşi an calendaristic, a contravenţiei prevăzute la alin.(3) de către o persoană sancţionată deja pentru această contravenţie
    se sancţionează cu amendă de 130 de unităţi convenţionale, aplicată persoanei fizice, şi cu amendă de 200 de unităţi convenţionale, aplicată persoanei juridice.
    (6) Săvîrşirea repetată, în cursul aceluiaşi an calendaristic, a contravenţiei prevăzute la alin. (4) de către o persoană sancţionată deja pentru această contravenţie
    se sancţionează cu amendă de 150 de unităţi convenţionale, aplicată persoanei fizice, şi cu amendă de 300 de unităţi convenţionale, aplicată persoanei juridice.”
    2. La articolul 403 alineatul (1), după textul „art. 79 alin. (3),” se introduce textul ,,art. 232 alin. (3)–(6),”.
    Art. V. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 noiembrie 2012.
    (2) Pînă la elaborarea şi adoptarea cadrului normativ privind modul de eliberare a certificatului ce atestă achitarea vinietei, se va utiliza un certificat care va conţine următoarele informaţii:
    1) numărul şi seria certificatului;
    2) codul statului în care autovehiculul se află la evidenţă;
    3) numărul de înmatriculare a autovehiculului;
    4) numărul şi seria documentului  de plată ce confirmă achitarea taxei;
    5) data eliberării certificatului;
    6) perioada de valabilitate;
    7) data expirării valabilităţii;
    8) mărimea taxei achitate.
    Certificatul în cauză este valabil numai dacă este însoţit de documentul de plată ce confirmă achitarea taxei. Forma certificatului şi lista documentelor în baza cărora se eliberează certificatul se stabilesc de Serviciul Vamal.
    Subiecţii impunerii sînt obligaţi să aibă asupra lor certificatul în cauză pe întreaga  perioadă de aflare pe teritoriul Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                             Marian LUPU

    Nr. 221. Chişinău, 19 octombrie 2012.