*HGC1020/2011 Versiunea originala
ID intern unic:  346930
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1020
din  29.12.2011
cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare
Publicat : 13.01.2012 în Monitorul Oficial Nr. 7-12     art Nr : 25
    În temeiul art.7 din Legea ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.34, art.373), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Regulamentul cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare, conform anexei nr.1;
    Metodologia stabilirii tarifelor pentru prestarea serviciilor medico-sanitare, conform anexei nr.2;
    Catalogul tarifelor unice pentru serviciile medico-sanitare prestate contra plată de către instituţiile medico-sanitare publice, precum şi pentru serviciile acoperite din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, prestate de instituţiile medico-sanitare publice şi cele private, conform anexei nr. 3.
    2. Se stabileşte că instituţiile medico-sanitare vor calcula tarifele la serviciile medico-sanitare în baza consumurilor/cheltuielilor, conform Metodologiei stabilirii tarifelor pentru prestarea serviciilor medico-sanitare, şi le vor coordona cu Fondatorul, asumîndu-şi responsabilitatea pentru corectitudinea calculelor şi calitatea serviciilor.
    3. Ministerul Sănătăţii va efectua controlul asupra aplicării Catalogului tarifelor unice pentru serviciile medico-sanitare şi va asigura actualizarea Catalogului în baza  tarifelor prezentate de către instituţiile medico-sanitare, cu prezentarea lui ulterioară Guvernului spre examinare şi aprobare.
    4. Se permite Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină contractarea serviciilor medicale prestate de către instituţiile medico-sanitare în baza tarifelor negociate cu aceste instituţii, fără a depăşi tarifele unice aprobate în modul stabilit.
    5. Instituţiile medico-sanitare au dreptul să înainteze, în modul stabilit şi în funcţie de necesitate, propuneri ce vizează aprobarea tarifelor pentru serviciile medico-sanitare care nu sînt incluse în Catalogul nominalizat.
    6. Prevederile anexei nr.3 la prezenta hotărîre se aplică în termen de 15 zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    7. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.4.

    PRIM-MINISTRU                                                                   Vladimir FILAT
    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                                  Valeriu Lazăr
    Ministrul finanţelor                                                                   Veaceslav Negruţa
    Ministrul sănătăţii                                                                    Andrei Usatîi

    Nr. 1020. Chişinău, 29 decembrie 2011.

           Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr.1020
din  29 decembrie 2011
REGULAMENT
cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare
Secţiunea A
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare (în continuare – Regulament) este elaborat în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare, convenţiile şi acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte şi prevede modul de stabilire şi calculare a tarifelor pentru serviciile medico-sanitare prestate de instituţiile medico-sanitare.
    2. Prezentul Regulament defineşte:
    aplicabilitatea prevederilor lui instituţiilor medico-sanitare;
    modul de calculare, aprobare, modificare şi aplicare a tarifelor pentru serviciile medico-sanitare;
    elementele tarifelor pentru serviciile medico-sanitare;
    componenţa consumurilor/cheltuielilor, incluse în costul serviciilor medico-sanitare pentru calcularea tarifelor.
    3. Mecanismul de reglementare a tarifelor pentru serviciile medico-sanitare are la bază următoarele principii:
    1) tarifele pentru serviciile medico-sanitare, prestate de instituţiile medico-sanitare, să se bazeze pe costurile lor;
    2) tarifele să fie stabilite conform principiului nediscriminării prestatorilor de servicii şi consumatorilor;
    3)  stabilirea tarifelor să fie transparentă, ele urmînd să fie făcute publice conform legislaţiei în vigoare.
Capitolul II
APLICABILITATEA PREVEDERILOR PREZENTULUI
REGULAMENT. MODUL DE REVIZUIRE A TARIFELOR
    4. Prevederile prezentului Regulament sînt obligatorii pentru toate instituţiile medico-sanitare publice şi private care prestează servicii medico-sanitare în cadrul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, acordate contra plată de către instituţiile medico-sanitare publice.
    5. Instituţiile medico-sanitare calculează tarifele pentru serviciile medico-sanitare conform prezentului Regulament, le coordonează cu Fondatorul şi le prezintă Ministerului Sănătăţii, anexînd documentele necesare pentru argumentarea lor.
    6. Setul de documente depus la Ministerul Sănătăţii va include:
    1) nomenclatorul şi normativele de timp ale serviciilor medico-sanitare prestate de instituţiile medico-sanitare publice;
    2) calculul noilor tarife;
    3) rapoartele financiare/dările de seamă contabile şi statistice;
    4) alte informaţii necesare, solicitate de Ministerul Sănătăţii.
    7. Ministerul Sănătăţii va verifica tarifele propuse într-un termen care să nu depăşească o lună din data depunerii de către instituţiile medico-sanitare a documentelor menţionate în punctul 6 al prezentului Regulament şi le va prezenta, în modul stabilit, Guvernului spre examinare şi aprobare.
Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr.1020
din  29 decembrie 2011

METODOLOGIA
stabilirii tarifelor pentru prestarea serviciilor medico-sanitare
Secţiunea B
Capitolul I
ELEMENTELE TARIFELOR PENTRU SERVICIILE
MEDICO-SANITARE
ŞI COMPONENŢA CONSUMURILOR/CHELTUIELILOR
INCLUSE ÎN COSTUL LOR
    1. Metodologia stabilirii tarifelor pentru prestarea serviciilor medico-sanitare (în continuare – Metodologie) este elaborată în conformitate cu standardele naţionale de contabilitate şi Instrucţiunea nr. 93 din 19 iunie 2010 cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice, aprobată prin ordinul ministrului finanţelor.
    2. Mecanismul aplicat la determinarea şi reglementarea tarifelor se bazează pe principiul corespunderii tarifelor următoarelor criterii:
    1) asigurarea stabilităţii şi eficienţei funcţionării instituţiilor medico-sanitare;
    2) acoperirea consumurilor/cheltuielilor necesare pentru desfăşurarea normală a activităţii instituţiilor pentru prestarea serviciilor medico-sanitare;
    3) formarea tarifelor în baza consumurilor/cheltuielilor efectiv suportate de către instituţia medico-sanitară.
    3.  Principiul primatului consumurilor/cheltuielilor efective prevede că tarifele pentru serviciile medico-sanitare, prestate de instituţiile medico-sanitare publice se bazează pe costul lor.
    4. Costul serviciilor medicale prestate este constituit din următoarele elemente de bază:
    1)  consumurile/cheltuielile pentru retribuirea muncii personalului;
    2) contribuţiile la bugetul asigurărilor sociale obligatorii şi la bugetul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală;
    3)  consumurile/cheltuielile  pentru medicamente şi hrană;
    4) consumurile aferente obiectelor de mică valoare şi scurtă durată/ cheltuielile pentru inventarul moale;
    5) uzura mijloacelor fixe;
    6) consumuri indirecte.
    Nu se includ în costul tarifelor următoarele consumuri/cheltuieli ce ţin de:
    1) executarea lucrărilor de cercetări ştiinţifice;
    2) investiţii capitale în construcţii, utilaj şi inventar;
    3) reparaţia capitală a mijloacelor fixe;
    4) reparaţia şi întreţinerea obiectelor de menire social-culturală şi altor obiecte ce nu se referă la activitatea de bază a instituţiei;
    5) acordarea ajutorului material sau financiar altor instituţii;
    6) pierderi, furturi, sancţiuni, amenzi.
    5. Contabilitatea consumurilor şi a cheltuielilor aferente serviciilor prestate este ţinută de către instituţiile medico-sanitare încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, conform prevederilor Standardului Naţional de Contabilitate 3 „Componenţa consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii”, aprobat prin ordinul ministrului finanţelor nr.174 din 25 decembrie 1997 sau capitolului VIII „Cheltuieli” din Instrucţiunea nr.93 din 19 iunie 2010.
    6. În procesul stabilirii şi aplicării tarifelor, instituţiile medico-sanitare vor ţine cont de următoarele particularităţi ale sistemului bugetar al sănătăţii:
    a) tariful serviciului medico-sanitar se constituie numai din elementele lui de bază;
    b) tariful nu include cota rentabilităţii;
    c) pentru sistemul sănătăţii serviciile medico-sanitare sînt servicii nonprofit.
    7. Prezenta Metodologie se aplică la formarea tarifelor serviciilor medico-sanitare pentru contractare în condiţiile asigurărilor medicale, la estimarea alocaţiilor bugetare şi la prestarea serviciilor cu plată de către instituţiile medico-sanitare publice.
Capitolul II
MODALITATEA DETERMINĂRII COSTULUI UNUI
 SERVICIU MEDICO-SANITAR
    8. La formarea costului oricărui serviciu medico-sanitar se ia drept bază evidenţa separată a consumurilor/cheltuielilor pe articole (planificate sau scontate) în ansamblu pe instituţia medico-sanitară şi subdiviziunile ei.
    9. Metoda de calculare a costului unui serviciu medico-sanitar acordat în staţionar sau în condiţii de ambulator este aceeaşi, diferenţele de parametri apărînd numai la luarea în calcul a specificului activităţii de bază a instituţiei medico-sanitare respective.
    10. Costurile asistenţei medicale includ, după caz:
    în staţionar:        - costul unei zile-pat;
                             - costul unei ore de operaţie;
                             - costul unei ore de anestezie;
                             - costul unui serviciu medical de examinare sau de investigare;
    în condiţii
    de ambulator:    - costul unei vizite;
                             - costul unui serviciu medical de examinare sau de investigare.

    11. Costul unei zile-pat, al unei investigaţii sau al unei vizite se stabileşte în funcţie de serviciile prestate de secţiile respective. Conform tipurilor de activitate desfăşurată, secţiile medicale se grupează astfel:
    grupa I       - secţiile pentru servicii clinice, specializate;
    grupa II      - secţiile pentru servicii paraclinice;
    grupa III     - secţiile şi subdiviziunile pentru servicii auxiliare.
    12. Serviciile clinice sînt oferite de secţiile spitaliceşti (cu paturi pentru regim de tratament staţionar) şi secţiile de ambulatoriu (cu vizite ale pacienţilor în regim de examinare şi tratament ambulatoriu).
    13. Serviciile paraclinice sînt oferite de secţiile paraclinice fără paturi spitaliceşti, inclusiv de farmacii care deservesc secţiile clinice din staţionar, şi de ambulatorii, completînd procesele diagnostico-curative (serviciul de examinare, investigaţie, tratament).
    14. Serviciile auxiliare sînt acordate de subdiviziunile care au statut de instituţii separate şi ale căror prestaţii se evaluează separat (garajul, spălătoria, administraţia, blocul alimentar, deservirea tehnică).
    15. La stabilirea costurilor serviciilor medicale acordate de secţiile clinice şi paraclinice, pe lîngă consumurile/cheltuielile aferente activităţii acestor secţii, se includ şi consumurile/cheltuielile aferente activităţii secţiilor auxiliare.
    Consumurile/cheltuielile de bază ale secţiilor auxiliare se repartizează între subdiviziunile clinice şi paraclinice în corespundere cu ponderea consumurilor /cheltuielilor efective ale acestor subdiviziuni în totalul consumurilor/cheltuielilor.
    Costul unei zile-pat se constituie din suma consumurilor/cheltuielilor efective (fără cheltuielile pentru alimentaţie şi tratament), evaluată de fiecare secţie, şi suma consumurilor/cheltuielilor efective ale secţiilor auxiliare ce revin subdiviziunilor respective şi raportată la numărul de zile-pat.
    Costul unui minut de investigaţii se constituie din suma consumurilor /cheltuielilor efective (fără cheltuielile pentru medicamente), evaluată de fiecare secţie paraclinică, şi consumurilor/cheltuielilor efective ale secţiilor auxiliare ce revin subdiviziunii respective şi raportată la timpul total normativ al investigaţiilor.
    Costul unei vizite ambulatorice se constituie din suma consumurilor/cheltuielilor efective (fără cheltuielile pentru medicamente), evaluată de fiecare instituţie medico-sanitară, subdiviziune, şi suma consumurilor/cheltuielilor efective ale secţiilor auxiliare ce revin subdiviziunilor respective şi raportată la numărul de vizite.
    16. Pentru calcularea costului unei investigaţii şi a costului cursului de tratament al unui bolnav, în funcţie de unităţile nozologice, se aplică următoarele formule:
Cinvest = ((Cmin invest × T) + Cmed ),
Ctrat = ((Cz/p × Dtrat ) + Cmed + Calim + Ctotal/invest),
    în care:
    Cinvest  reprezintă costul unei investigaţii;
    Cmin invest – costul unui minut de timp al unei investigaţii fără consumurile/cheltuielile pentru medicamente şi reactive;
    T – durata procedurii;
    Ctrat – costul tratamentului unui bolnav potrivit unităţii nozologice;
    Cz/p – costul unei zile-pat în secţia respectivă;
    Dtrat – durata medie a tratamentului conform standardelor;
    Cmed – consumurile/cheltuielile pentru medicamente;
    Calim – consumurile/cheltuielile pentru alimentaţie;
    Ctotal/invest – consumurile/cheltuielile totale aferente investigaţiilor.
    17. Costul unui serviciu stomatologic se calculează în acelaşi mod ca şi al altor servicii medicale, luîndu-se în considerare norma timpului de lucru la fiecare serviciu prestat.
Determinarea consumurilor/cheltuielilor pentru
retribuirea muncii personalului

    18. Consumurile/cheltuielile pentru retribuirea muncii personalului, care se includ în costul serviciului medico-sanitar, se determină prin înmulţirea salariului mediu al unui angajat (potrivit categoriei de calificare) cu numărul total al personalului, implicat în acea activitate.
    19. Numărul personalului se determină conform schemei de încadrare şi se calculează potrivit normativelor de personal şi statelor-tip de funcţii, ţinîndu-se cont de profilul, structura organizatorică, normativele şi categoriile de personal, implicat în prestarea serviciilor medico-sanitare (medic, asistentă medicală, infirmieră şi alt personal), şi de normele de timp stabilite.
    20. Consumurile/cheltuielile pentru retribuirea muncii personalului includ: salariul de bază (salariul tarifar, salariul funcţiei), salariul suplimentar (adaosurile şi sporurile la salariul de bază, alte plăţi garantate prevăzute de legislaţie), alte plăţi de stimulare şi compensare, conform prevederilor Legii salarizării nr.847-XV din 14 februarie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.50-52, art.336).
Tarifele contribuţiilor la bugetul asigurărilor obligatorii
sociale de stat şi bugetul asigurărilor obligatorii de
asistenţă medicală
    21. Consumurile/cheltuielile aferente defalcărilor pentru asigurările obligatorii sociale şi asigurările obligatorii de asistenţă medicală sînt determinate în funcţie de consumurile/cheltuielile pentru retribuirea muncii şi de cotele defalcărilor în bugetul asigurărilor obligatorii sociale şi bugetul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală stabilite conform legislaţiei în vigoare.
Consumurile/cheltuielile pentru medicamente, materiale
de pansament, instrumentariu, remedii medicale şi
consumabile
    22. Consumurile/cheltuielile pentru medicamente, materiale de pansament, instrumentariu, remedii medicale şi consumabile se calculează conform standardelor medicale în vigoare.
Consumurile/cheltuielile pentru alimentaţia pacienţilor
    23. Consumurile/cheltuielile pentru alimentaţia pacienţilor se calculează conform normelor naturale de alimentare şi preţurilor medii la produsele alimentare, prin înmulţirea cuantumului lor cu numărul de zile-pat în secţiile respective ale staţionarului.
 Consumurile aferente obiectelor de mică
valoare şi scurtă durată/cheltuielile pentru
inventarul moale
    24. Consumurile aferente obiectelor de mică valoare şi scurtă durată/cheltuielile pentru inventarul moale includ necesarul total cantitativ şi  valoric de obiecte de mică valoare şi scurtă durată/inventar moale pe instituţia medico-sanitară, secţie, subdiviziune în raport cu termenul de utilizare. La determinarea necesarului anual de obiecte de mică valoare şi scurtă durată/inventar moale se iau în considerare şi datele ultimei inventarieri.
Uzura mijloacelor fixe
    25. În costul serviciilor medico-sanitare se include uzura mijloacelor fixe, conform prevederilor Standardului Naţional de Contabilitate 16 „Contabilitatea activelor materiale pe termen lung”, aprobat prin ordinul ministrului finanţelor nr.174 din 25 decembrie 1997 (instituţiile încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală), sau punctului 56 contul 02 „Uzura mijloacelor fixe” al Instrucţiunii nr.93 din 19 iunie 2010 (instituţii finanţate de la bugetul de stat).  Nu se include în costul serviciilor valoarea uzurii mijloacelor fixe conservate, transmise în arendă, primite cu titlul gratuit prin donaţii, granturi, ajutoare umanitare, obiectele locative de menire social-culturală.
Consumuri/cheltuieli indirecte
    26. Consumurile/cheltuielile indirecte se determină separat pe fiecare categorie şi cuprind cheltuielile tuturor tipurilor de energie, apă şi canalizare, consumabile, carburanţi, întreţinerea, exploatarea şi reparaţia curentă a mijloacelor fixe, servicii de telecomunicaţii, de securitate, sanitare şi igienice, menţinerea curăţeniei şi ordinii în instituţii, asigurarea pazei, deplasări în interes de serviciu, pregătirea şi reciclarea cadrelor, alte consumuri/cheltuieli indirecte necesare pentru asigurarea  activităţii instituţiei.
Capitolul III. Dispoziţii finale
    27. Ajustarea tarifelor se efectuează în funcţie de ultimul indice al preţurilor de consum şi de prognoza macroeconomică anuală a Ministerului Economiei la procentul inflaţiei, iar, în caz de depăşire a normativului anual preconizat, indexarea se efectuează suplimentar, începînd de la 3%.
    28. Ajustarea tarifelor se efectuează în baza calculului tarifului respectiv, în funcţie de structura consumurilor/cheltuielilor şi modificările lor.

    anexa nr.3

 Anexa nr.4
la Hotărîrea Guvernului nr. 1020
din  29 decembrie 2011
LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr.1128 din 28 august 2002 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare şi Metodologiei stabilirii tarifelor pentru prestarea serviciilor medico-sanitare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  2002, nr.124-125, art.1253).
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 1235 din 14 octombrie 2003 „Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1128 din 28 august 2002” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.218-220, art.1287).
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 592 din 28 mai 2007 „Cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1128 din 28 august 2002” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.74-77, art.623).
    4. Hotărîrea Guvernului nr. 933 din 4 august 2008 „Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr. 1128 din 28 august 2002” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.152-153, art.942)