LPM77/2013
ID intern unic:  348203
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 77
din  12.04.2013
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 14.06.2013 în Monitorul Oficial Nr. 125-129     art Nr : 398     Data intrarii in vigoare : 01.07.2013
    MODIFICAT
   
LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895


    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    [Art.I  abrogat prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
    Art. II. – Articolul 26 din Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 34, art. 373), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    „Articolul 26. Asigurarea obligatorie de asistenţă
                           medicală a străinilor
    (1) Străinii specificaţi la art. 2 alin. (1) lit. a)–f) din Legea nr. 274 din 27 decembrie 2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova, încadraţi în muncă în Republica Moldova în baza unui contract individual de muncă, străinii titulari ai dreptului de şedere permanentă în Republica Moldova, precum şi refugiaţii şi beneficiarii de protecţie umanitară au aceleaşi drepturi şi obligaţii în domeniul asigurării obligatorii de asistenţă medicală ca şi cetăţenii Republicii Moldova, în conformitate cu legislaţia în vigoare, dacă tratatele internaţionale nu prevăd altfel.
    (2) Străinii cărora li s-a acordat dreptul de şedere provizorie pe teritoriul Republicii Moldova pentru reîntregirea familiei, pentru studii, pentru activităţi umanitare sau religioase au obligaţia de a se asigura în mod individual, achitînd prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală similar cetăţenilor Republicii Moldova care achită prima de asigurare stabilită în sumă fixă, dacă tratatele internaţionale nu prevăd altfel.
    (3) Calitatea de asigurat şi drepturile de asigurare încetează odată cu anularea/revocarea dreptului de şedere în Republica Moldova, încetarea/anularea statutului de apatrid sau a formei de protecţie, în conformitate cu legislaţia în vigoare.”
    Art. III. – Legea nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 38–39, art. 280), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 4:
    alineatul (4):
    litera i) va avea următorul cuprins:
    „i) persoanele cu dizabilităţi severe, accentuate sau medii;”
    literele k) şi l) vor avea următorul cuprins:
    „k) şomerii înregistraţi la agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă;
    l) persoanele care îngrijesc la domiciliu o persoană cu dizabilitate severă care necesită îngrijire şi/sau supraveghere permanentă din partea altei persoane;”
    alineatul se completează cu litera o) cu următorul cuprins:
    „o) străinii beneficiari ai unei forme de protecţie incluşi într-un program de integrare, în perioada desfăşurării acestuia.”
    alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    „(6) Persoane asigurate pot fi atît cetăţenii Republicii Moldova, cît şi străinii, în condiţiile stabilite la art. 4 alin. (4) lit. o) şi la art. 9.”
    alineatul (9):
    la litera b), textul „ , l) (persoanele care îngrijesc la domiciliu invalizi din copilărie de gradul I ţintuiţi la pat cu vîrsta de la 16 ani)” se exclude;
    la litera d), textul „(persoanele care îngrijesc la domiciliu copii invalizi cu severitatea I cu vîrsta de pînă la 16 ani)” se exclude;
    alineatul se completează cu litera f1) cu următorul cuprins:
    „f1) Biroul migraţie şi azil – pentru categoria indicată la lit. o);”
    la alineatul (10), sintagma „Ministerul Dezvoltării Informaţionale” se substituie cu sintagma „Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor”.
    2. Articolul 6:
    la alineatul (5), litera e) se abrogă;
    articolul se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:
    „(6) Salariaţii ale căror poliţe de asigurare obligatorie de asistenţă medicală au fost suspendate conform alin. (5) lit. b), d) şi f) se atribuie la categoriile de persoane care se asigură în mod individual.”
    3. La articolul 7 alineatul (1), textul „coordonat cu Ministerul Sănătăţii dacă parte la contract este un prestator de servicii medicale republican sau cu direcţia de sănătate a administraţiei publice locale de nivelul al doilea dacă parte la contract sînt prestatori de servicii medicale alţii decît cei republicani,” se exclude.
    4. Articolul 9 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 9. Asigurarea obligatorie de asistenţă
                         medicală a străinilor
    (1) Străinii specificaţi la art. 2 alin. (1) lit. a)–f) din Legea nr. 274 din 27 decembrie 2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova, încadraţi în muncă în Republica Moldova în baza unui contract individual de muncă, străinii titulari ai dreptului de şedere permanentă în Republica Moldova, precum şi refugiaţii şi beneficiarii de protecţie umanitară au aceleaşi drepturi şi obligaţii în domeniul asigurării obligatorii de asistenţă medicală ca şi cetăţenii Republicii Moldova, în conformitate cu legislaţia în vigoare, dacă tratatele internaţionale nu prevăd altfel.
    (2) Străinii cărora li s-a acordat dreptul de şedere provizorie pe teritoriul Republicii Moldova pentru reîntregirea familiei, pentru studii, pentru activităţi umanitare sau religioase au obligaţia de a se asigura în mod individual, achitînd prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală similar cetăţenilor Republicii Moldova care achită prima de asigurare stabilită în sumă fixă, dacă tratatele internaţionale nu prevăd altfel.
    (3) Calitatea de asigurat şi drepturile de asigurare încetează odată cu anularea/revocarea dreptului de şedere în Republica Moldova, încetarea/anularea statutului de apatrid sau a formei de protecţie, în conformitate cu legislaţia în vigoare.”
    5. La articolul 10 alineatul (2):
    litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) să comunice în scris asigurătorului orice angajare, demisie, concediere şi/sau alte schimbări survenite în listele de evidenţă nominală a persoanelor asigurate, pînă la data de 7 a lunii următoare celei în care au avut loc schimbările;”
    alineatul se completează cu litera f) cu următorul cuprins:
    „f) să distribuie poliţele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, sub semnătură, fiecăruia dintre angajaţii săi în termen de 5 zile de la data recepţionării acestora de la agenţiile teritoriale ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină.”
    6. La articolul 12:
    alineatul (2) se completează cu litera f) cu următorul cuprins:
    „f) să verifice respectarea de către angajatori a legislaţiei la includerea angajaţilor în listele de evidenţă nominală a persoanelor angajate şi la prezentarea acestora agenţiilor teritoriale (ramurale) pentru activarea/dezactivarea poliţelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, precum şi să identifice persoanele fizice care au obligaţia să se asigure în mod individual şi să le tragă la răspundere contravenţională pentru neîndeplinirea obligaţiilor stabilite de legislaţie.”
    la alineatul (3), litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) să realizeze, conform legii, asigurarea obligatorie de asistenţă medicală a cetăţenilor Republicii Moldova şi a străinilor prevăzuţi de prezenta lege;”.
    7. Articolul 14 se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) Nu se admite dezafectarea de către prestatorii de servicii medicale a sumelor provenite din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru alte scopuri decît cele pentru care sînt stabilite conform legislaţiei şi contractului de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală. Pentru suma dezafectată, depistată în urma controalelor efectuate, se va percepe suma dezafectată şi o penalitate în mărime de 0,1% din suma depistată pentru fiecare zi de utilizare a mijloacelor  fondurilor în alte  scopuri decît cele stabilite de  legislaţie, care se vor transfera la conturile Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină.”
    8. La articolul 17, alineatul (8) se abrogă.
    9. Articolul 18:
    la alineatul (1), cuvîntul „trimestrial” se substituie cu textul „lunar sau trimestrial, în funcţie de mijloacele financiare disponibile”;
    la alineatul (5), cuvintele „de facturi şi” se exclud.
    Art. IV. – Legea nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 18–19, art. 57), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
    „Art.2. – Prezenta lege îşi extinde acţiunea asupra autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor (în continuare – unităţi), indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, asupra persoanelor fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, asupra notarilor publici, avocaţilor şi executorilor judecătoreşti, asupra angajaţilor, asupra străinilor prevăzuţi la art. 4 alin. (4) lit. o) şi la art. 9 din Legea nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală.”
    2. La articolul 3 noţiunea „angajat”, textul „sau prin contracte pentru desfăşurarea unor activităţi sau prestarea unor servicii permise de legislaţie” se substituie cu textul „ , conform Codului muncii”.
    3. Articolul 10 va avea următorul cuprins:
    „Art. 10. – (1) Primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de străinii specificaţi la art. 2 alin. (1) lit. a)–f) din Legea nr. 274 din 27 decembrie 2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova, încadraţi în muncă în Republica Moldova în baza unui contract individual de muncă, de străinii titulari ai dreptului de şedere permanentă în Republica Moldova, precum şi de refugiaţii şi beneficiarii de protecţie umanitară, se calculează în modul prevăzut pentru categoriile corespunzătoare de cetăţeni ai Republicii Moldova, dacă tratatele internaţionale nu prevăd altfel.
    (2) Primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de străinii cărora li s-a acordat dreptul de şedere provizorie pe teritoriul Republicii Moldova pentru reîntregirea familiei, pentru studii, pentru activităţi umanitare sau religioase se vor calcula similar celor achitate de cetăţenii Republicii Moldova care au obligaţia de a se asigura în mod individual, dacă tratatele internaţionale nu prevăd altfel.
    (3) În cazul refugiaţilor şi beneficiarilor de protecţie umanitară, prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală se achită începînd cu data obţinerii formei de protecţie.
    (4) Pentru beneficiarii unei forme de protecţie incluşi într-un program de integrare, pe perioada desfăşurării programului, prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală este achitată din bugetul de stat.”
    4. La articolul 16:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) Unităţile responsabile de evidenţa categoriilor de plătitori de prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, stabilite la anexa nr. 2, prezintă listele plătitorilor de prime după modelul şi în termenele stabilite în acordul încheiat cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină.”
    5. Articolul 17 se completează cu alineatele (3) şi (4) cu următorul cuprins:
    (3) Agenţiile teritoriale (ramurale) ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină verifică respectarea de către angajatori a legislaţiei la includerea angajaţilor în listele de evidenţă nominală a persoanelor angajate şi la prezentarea acestora agenţiilor teritoriale (ramurale) pentru activarea/dezactivarea poliţelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, precum şi identifică persoanele fizice care au obligaţia să se asigure în mod individual şi le trage la răspundere contravenţională pentru neîndeplinirea obligaţiilor stabilite de legislaţie.
    (4) Termenul de prescripţie extinctivă pentru stingerea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a penalităţilor aferente acestora este de 3 ani.”
    6. Legea se completează cu articolul 231 cu următorul cuprins:
    „Art.231. – Persoanele fizice care achită primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă cu depăşirea termenelor stabilite la art. 22 alin. (1) şi art. 23 alin. (1) vor beneficia de asistenţă medicală în baza poliţei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală după expirarea a 7 zile calendaristice din momentul achitării primei de asigurare pentru anul respectiv de gestiune şi a penalităţilor aferente acesteia.”
    7. Articolul 27 va avea următorul cuprins:
    „Art.27. – Administraţia unităţilor, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, va comunica în scris asigurătorului orice angajare, demisie, concediere şi/sau alte schimbări survenite în listele sale de evidenţă nominală a persoanelor asigurate angajate, pînă la data de 7 a lunii următoare celei în care au avut loc schimbările.”
    8. Anexa nr. 2:
    punctul 1:
    la litera a), cuvîntul „invalizi” se substituie cu cuvintele „cu dizabilităţi severe, accentuate ori medii”;
    la litera b), cuvîntul „invalizilor” se substituie cu cuvintele „persoanelor cu dizabilităţi severe, accentuate ori medii”;
    la litera d), cuvîntul „invalizi” se substituie cu cuvintele „cu dizabilităţi severe, accentuate sau medii”;
    la punctul 2, după cuvîntul „avocaţii” se introduce cuvîntul „neangajaţi”;
    punctul 3 se completează în final cu textul „ , care fac dovada aflării în Republica Moldova pentru cel puţin 183 de zile (pe parcursul anului bugetar)”;
    anexa se completează cu punctul 4 cu următorul cuprins:
    „4. Străinii cărora li s-a acordat dreptul de şedere provizorie pe teritoriul Republicii Moldova pentru reîntregirea familiei, pentru studii, pentru activităţi umanitare sau religioase şi care nu sînt angajaţi, dacă tratatele internaţionale nu prevăd altfel.”
    9. Anexa nr. 3:
    punctul 27 se completează în final cu textul „ , precum şi veniturile obţinute în baza contractelor respective de către pensionari şi persoanele cu dizabilităţi severe, accentuate sau medii specificaţi în anexa nr. 2 pct. 1 lit. a), b) şi d) care nu au obligaţia de a achita prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă”;
    punctul 30 se abrogă.
    Art. V. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 263, alineatul (3) se abrogă.
    2. La articolul 266:
    sancţiunea alineatului (1) se completează în final cu cuvintele „aplicată persoanei cu funcţie de răspundere”;
    în dispoziţia alineatului (2), după cuvintele „asistenţă medicală” se introduc cuvintele „în sumă fixă”;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Neachitarea, achitarea tardivă sau achitarea incompletă a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense la care, conform legislaţiei, se calculează primele menţionatese sancţionează cu amendă de la 20 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.”
    alineatul (6) se completează în final cu cuvintele „aplicată persoanei fizice şi persoanei cu funcţie de răspundere”.
    3. Articolul 413:
    la alineatul (3), cuvîntul „constată” se substituie cu cuvîntul „examinează”;
    la alineatul (4), cuvîntul „constate” se substituie cu cuvîntul „examineze”, iar cuvintele „încheie procese-verbale” se substituie cu cuvintele „aplice sancţiuni”;
    alineatul (5) se abrogă.
    Art. VI. – Prezenta lege intră în vigoare la 1 iulie 2013.

    VICEPREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                 Liliana  PALIHOVICI

    Nr. 77. Chişinău, 12 aprilie 2013.