HGA694/2013
ID intern unic:  349563
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 694
din  05.09.2013
cu privire la aprobarea Metodologiei generale
de planificare a controlului de stat asupra activităţii
de întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc
Publicat : 13.09.2013 în Monitorul Oficial Nr. 198-204     art Nr : 796
    Abrogată prin HG379 din 25.04.18, MO133-141/27.04.18 art.421


    În vederea executării prevederilor art.33 alin. (2) din Legea nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.181-184, art.595), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Metodologia generală de planificare a controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc, conform anexei.
    2. Organele de control asupra cărora se extinde acţiunea Legii nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, în baza Metodologiei menţionate şi în termen de două luni de la data publicării prezentei hotărîri, vor elabora şi vor propune Guvernului pentru aprobare metodologiile de planificare a activităţii de control în baza analizei criteriilor de risc pentru domeniul de control atribuit acestora prin lege.
    3. Cancelaria de Stat va acorda asistenţa consultativă necesară organelor de control în privinţa aplicării prevederilor prezentei Metodologii în procesul de elaborare a metodologiilor sectoriale de planificare a activităţii de control şi va organiza, după caz, activităţi de instruire.
    4. Biroul Naţional de Statistică, reieşind din atribuţiile sale funcţionale, va acorda organelor de control suportul informaţional prin furnizarea datelor statistice relevante, în vederea creării şi menţinerii sistemului de date necesar aplicării criteriilor de risc.
    5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Economiei.

    PRIM-MINISTRU                                                                         Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                                       Valeriu Lazăr

    Nr. 694. Chişinău, 5 septembrie 2013.

   
anexa