HGO765/2013
ID intern unic:  349744
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 765
din  25.09.2013
cu privire la aprobarea Foii de parcurs
privind acţiunile Guvernului în vederea eliminării
constrîngerilor critice în calea mediului de afaceri
pentru anii 2013-2014
Publicat : 27.09.2013 în Monitorul Oficial Nr. 213-215     art Nr : 868
    Pentru asigurarea realizării obiectivului de guvernare privind eliminarea barierelor administrative pentru mediul de afaceri şi ameliorarea climatului investiţional, conţinut în Programul de activitate al Guvernului pe anii 2013-2014 „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare”, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Foaia de parcurs privind acţiunile Guvernului în vederea eliminării constrîngerilor critice în calea mediului de afaceri pentru anii 2013-2014.
    2. Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale:
    vor întreprinde măsurile necesare pentru realizarea Foii de parcurs;
    vor informa Ministerul Economiei lunar, pînă la data de 15 a lunii ce urmează după perioada de gestiune, despre rezultatele îndeplinirii acţiunilor incluse în Foaia de parcurs.
    3. Ministerul Economiei:
    va monitoriza şi va coordona procesul de implementare a Foii de parcurs;
    va generaliza informaţiile şi va prezenta trimestrial Guvernului un raport privind implementarea Foii de parcurs.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Economiei.

    PRIM-MINISTRU                                                                       Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                                      Valeriu Lazăr
    Ministrul finanţelor                                                                       Anatol Arapu

    Nr. 765. Chişinău, 25 septembrie 2013.

   
anexa