*LPO86/2011 Versiunea originala
ID intern unic:  350172
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 86
din  28.07.2011
cu privire la simbolurile publice
Publicat : 04.10.2011 în Monitorul Oficial Nr. 164-165     art Nr : 478     Data intrarii in vigoare : 01.01.2012
    În scopul promovării unei politici de stat unitare în domeniul simbolurilor publice,
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articolul 1. Domeniul de reglementare
    Prezenta lege reglementează raporturile juridice care ţin de înregistrarea, protecţia juridică şi utilizarea simbolurilor publice aferente domeniilor: heraldic, vexilologic, imnologic, sigilografic, faleristic şi uniformistic.
    Articolul 2. Cadrul juridic
    (1) Cadrul juridic privind simbolurile publice îl constituie Constituţia Republicii Moldova, prezenta lege, alte acte normative, precum şi tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    (2) Dacă tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte stabilesc alte prevederi decît cele cuprinse în prezenta lege, se aplică prevederile tratatelor internaţionale.
    Articolul 3. Noţiuni principale
    În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni principale semnifică:
    simboluri publice – totalitate a însemnelor heraldice, vexilologice, imnice, sigilografice, faleristice şi uniformistice destinate identificării posesorului şi etalate în acest scop;
    simboluri naţionale – simboluri de stat şi alte însemne care indică identitatea Republicii Moldova ca stat sau ca entitate colectivă;
    simboluri teritoriale – simboluri publice care indică identitatea unităţilor administrativ-teritoriale;
    simboluri corporative – simboluri publice care indică identitatea persoanei juridice;
    simboluri particulare – simboluri publice care indică identitatea persoanelor fizice (indivizi şi familii);
    însemne heraldice – steme, embleme şi alte însemne de identificare publice concepute în conformitate cu ştiinţa şi arta heraldică;
    însemne vexilologice – drapele, stindarde, pavilioane, fanioane şi alte însemne vexilare publice concepute în conformitate cu ştiinţa şi arta vexilologică;
    însemne imnice – imnuri şi alte imagini auditive publice menite să indice identitatea;
    însemne sigilografice – sigilii armoriate publice concepute în conformitate cu ştiinţa şi arta sigilografică;
    însemne faleristice – ordine, medalii, cruci, insigne şi alte însemne publice cu caracter de distincţie a meritelor personale sau colective;
    însemne uniformistice – uniforme militare, paramilitare şi civile cu caracter public; insigne, colane, eşarfe şi alte însemne de funcţie; epoleţi, insigne, ecusoane, cocarde, galoane, culori, nasturi şi alte însemne distinctive sau de apartenenţă corporativă.
    Articolul 4. Simbolurile naţionale
    (1) Simboluri naţionale sînt:
    a) stema de stat;
    b) drapelul de stat;
    c) imnul de stat;
    d) sigiliul de stat;
    e) pavilionul de stat;
    f) distincţiile de stat;
    g) drapelul civil;
    h) pavilionul civil;
    i) drapelul de război;
    j) pavilionul de război;
    k) drapelul de luptă;
    l) culorile naţionale;
    m) însemnele de apartenenţă statală pe transportul internaţional;
    n) emblemele naţionale oficiale complementare (floristice, zoomorfe, avimorfe, monumentale etc.);
    o) emblemele naţionale oficiale cu caracter economic sau comercial (mărci, semne, branduri etc.);
    p) semnele monedei naţionale;
    q) abrevierile şi codurile oficiale internaţionale ale denumirii statului;
    r) însemnele de funcţie (stindard, colan, eşarfă, sceptru etc.) ale Preşedintelui Republicii Moldova;
    s) stindardul Preşedintelui Parlamentului Republicii Moldova;
    t) stindardul Prim-ministrului Republicii Moldova;
    u) stindardul ministrului apărării al Republicii Moldova.
    (2) Simbolurile naţionale prevăzute la alin. (1) lit. a)–j), actele descriptive şi explicative însoţitoare, regulamentele conceptuale cu privire la acestea se adoptă, se aprobă şi se modifică de Parlament, la propunerea Comisiei Naţionale de Heraldică, prin lege organică.
    (3) Modelul drapelului (sau drapelul-etalon) de luptă prevăzut la alin. (1) lit. k), actele descriptive şi explicative însoţitoare se adoptă, se aprobă şi se modifică de Parlament, la propunerea Comisiei Naţionale de Heraldică, prin lege ordinară. Drapelele de luptă concrete elaborate în baza drapelului model de luptă prevăzut la alin. (1) lit. k), actele descriptive şi explicative însoţitoare, regulamentele şi instrucţiunile cu privire la acestea se aprobă şi se modifică prin decret al Preşedintelui Republicii Moldova.
    (4) Simbolurile naţionale prevăzute la alin. (1) lit. l), m), n), p) şi q), actele descriptive şi explicative însoţitoare, regulamentele conceptuale cu privire la acestea se adoptă, se aprobă şi se modifică de Parlament, la propunerea Comisiei Naţionale de Heraldică, prin lege ordinară.
    (5) Simbolurile naţionale prevăzute la alin. (1) lit. o), actele descriptive şi explicative însoţitoare, regulamentele conceptuale cu privire la acestea se adoptă, se aprobă şi se modifică de Parlament, la propunerea Comisiei Naţionale de Heraldică, prin lege ordinară, luîndu-se în considerare prevederile Legii nr. 38-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia mărcilor.
    (6) Însemnele de funcţie ale Preşedintelui Republicii Moldova prevăzute la alin. (1) lit. r), actele descriptive şi explicative însoţitoare se adoptă, se aprobă şi se modifică de Parlament, la propunerea Comisiei Naţionale de Heraldică, prin lege ordinară. Regulamentele şi instrucţiunile referitoare la însemnele de funcţie ale Preşedintelui Republicii Moldova prevăzute la alin. (1) lit. r) se aprobă prin decret al Preşedintelui Republicii Moldova.
    (7) Stindardul Preşedintelui Parlamentului Republicii Moldova prevăzut la alin. (1) lit. s), actele descriptive şi explicative însoţitoare se adoptă, se aprobă şi se modifică de Parlament, la propunerea Comisiei Naţionale de Heraldică, prin lege ordinară. Regulamentele şi instrucţiunile referitoare la stindardul Preşedintelui Parlamentului Republicii Moldova prevăzut la alin. (1) lit. s) se aprobă prin hotărîre a Parlamentului.
    (8) Stindardul Prim-ministrului Republicii Moldova prevăzut la alin. (1) lit. t), actele descriptive şi explicative însoţitoare se adoptă, se aprobă şi se modifică de Parlament, la propunerea Comisiei Naţionale de Heraldică, prin lege ordinară. Regulamentul stindardului Prim-ministrului Republicii Moldova prevăzut la alin. (1) lit. t) se aprobă prin hotărîre de Guvern.
    (9) Stindardul ministrului apărării al Republicii Moldova prevăzut la alin. (1) lit. u), actele descriptive şi explicative însoţitoare, regulamentele şi instrucţiunile cu privire la acesta se aprobă şi se modifică, la propunerea Comisiei Naţionale de Heraldică, prin decret al Preşedintelui Republicii Moldova.
    (10) După adoptare şi/sau aprobare, simbolurile naţionale se înregistrează în Armorialul General al Republicii Moldova în baza actelor legale de adoptare/ aprobare.
    (11) Instrucţiunile tehnice de utilizare (de reproducere, de executare etc.) a simbolurilor naţionale, exceptînd pentru cele prevăzute la alin. (1) lit. k), r), s) şi u), se aprobă de Guvern în temeiul legislaţiei în vigoare, după avizarea lor de Comisia Naţională de Heraldică.
    (12) Simbolurile naţionale fac parte din domeniul public al statului şi sînt inalienabile, insesizabile şi imprescriptibile.
    (13) Reproducerea simbolurilor naţionale şi a elementelor acestora în simboluri corporative, teritoriale şi particulare se admite în limitele regulamentului de utilizare a simbolului naţional respectiv.
    Articolul 5. Simbolurile teritoriale
    (1) Simboluri teritoriale sînt:
    a) stema;
    b) drapelul;
    c) imnul;
    d) sigiliul armoriat;
    e) însemnele faleristice;
    f) însemnele de funcţie ale persoanelor oficiale: insigne, colane, eşarfe etc.;
    g) alte embleme vizuale sau auditive cu caracter oficial.
    (2) Simbolurile teritoriale se aprobă prin decizii ale autorităţilor deliberative de nivelul întîi şi, respectiv, de nivelul doi după avizarea lor de Comisia Naţională de Heraldică. Simbolurile teritoriale ale unităţilor teritoriale autonome cu statut special se aprobă prin hotărîri ale autorităţilor reprezentative şi deliberative ale acestora după avizarea lor de Comisia Naţională de Heraldică.
    (3) După aprobarea simbolurilor teritoriale şi a simbolurilor teritoriale ale unităţilor teritoriale autonome cu statut special de către autorităţile prevăzute la alin. (2), Preşedintele Republicii Moldova emite decrete privind introducerea în uz şi înregistrarea lor în Armorialul General al Republicii Moldova.
    (4) Regulamentele şi instrucţiunile de utilizare (de reproducere, de executare etc.) a simbolurilor teritoriale se elaborează de către beneficiar în baza documentelor-tip întocmite de Comisia Naţională de Heraldică şi se aprobă de autoritatea deliberativă a unităţii administrativ-teritoriale respective, după avizare în această comisie. Regulamentele şi instrucţiunile de utilizare (de reproducere, de executare etc.) a simbolurilor teritoriale ale unităţilor teritoriale autonome cu statut special se aprobă prin hotărîri ale autorităţilor executive ale acestora după avizarea lor de Comisia Naţională de Heraldică.
    (5) Posesori ai simbolurilor teritoriale sînt unităţile administrativ-teritoriale respective. Dreptul de dispoziţie asupra simbolurilor teritoriale aparţine autorităţilor reprezentative ale acestor unităţi.
    (6) Simbolurile teritoriale fac parte din domeniul public al statului şi sînt inalienabile, insesizabile şi imprescriptibile.
    Articolul 6. Simbolurile corporative
    (1) Simboluri corporative sînt:
    a) stema;
    b) drapelul;
    c) imnul;
    d) însemnele faleristice;
    e) insignele de apartenenţă la o corporaţie;
    f) uniforma;
    g) alte embleme vizuale sau auditive cu caracter de identificare a persoanei juridice.
    (2) Simbolurile corporative ale organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi ale altor autorităţi administrative centrale se aprobă prin hotărîre de Guvern, în baza deciziei Comisiei Naţionale de Heraldică.
    (3) După aprobarea simbolurilor corporative menţionate la alin. (2), Preşedintele Republicii Moldova emite decrete privind introducerea în uz şi înregistrarea lor în Armorialul General al Republicii Moldova.
    (4) Regulamentele şi instrucţiunile de utilizare (de reproducere, de executare etc.) a simbolurilor corporative ale organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi ale altor autorităţi administrative centrale se elaborează de către beneficiar în baza documentelor-tip întocmite de Comisia Naţională de Heraldică şi se aprobă, după avizarea lor de către aceasta, prin hotărîre de Guvern.
    (5) Simbolurile corporative ale Forţelor Armate se instituie de Preşedintele Republicii Moldova în baza deciziei Comisiei Naţionale de Heraldică. Preşedintele Republicii emite decrete privind instituirea şi înregistrarea lor în Armorialul General al Republicii Moldova.
    (6) Regulamentele şi instrucţiunile de utilizare (de reproducere, de executare etc.) a simbolurilor corporative ale Forţelor Armate se elaborează de beneficiar şi se aprobă prin decret al Preşedintelui Republicii Moldova după avizarea lor în Comisia Naţională de Heraldică.
    (7) Simbolurile corporative, exceptînd cele menţionate la alin. (2) şi (5), se aprobă prin decizii ale organelor de conducere ale persoanelor juridice respective.
    (8) Simbolurile corporative, exceptînd cele menţionate la alin. (2) şi (5), se recunosc oficial în calitate de simboluri publice şi se înregistrează în Armorialul General al Republicii Moldova în baza cererilor persoanelor juridice respective şi a deciziei Comisiei Naţionale de Heraldică.
    (9) Regulamentele şi instrucţiunile de utilizare (de reproducere, de executare etc.) a simbolurilor corporative, exceptînd regulamentele şi instrucţiunile la simbolurile menţionate la alin. (2) şi (5), se aprobă, în funcţie de forma juridică de organizare, prin decizie a organului suprem de conducere sau a conducătorului persoanei juridice respective, în baza deciziei Comisiei Naţionale de Heraldică.
    (10) Posesori ai simbolurilor corporative sînt persoane juridice.
    Articolul 7. Simbolurile particulare
    (1) Simboluri particulare sînt:
    a) stema personală sau de familie;
    b) stindardul şi alte însemne vexilare personale sau de familie;
    c) imnul familiei;
    d) sigiliul armoriat personal sau de familie.
    (2) Simbolurile particulare se recunosc oficial în calitate de simboluri publice şi se înregistrează în Armorialul General al Republicii Moldova în baza cererii posesorului şi a deciziei Comisiei Naţionale de Heraldică.
    (3) Simbolurile particulare se utilizează la discreţia posesorilor acestora. La utilizarea simbolurilor particulare nu vor fi încălcate drepturile şi interesele legitime ale cetăţenilor şi nici ordinea publică.
    (4) Posesor al simbolului particular poate fi una sau pot fi mai multe persoane fizice nominalizate în cererea de înregistrare a simbolului.
    Articolul 8. Comisia Naţională de Heraldică
    (1) Comisia Naţională de Heraldică, instituită pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova, este autoritatea naţională care promovează politica de stat unitară în domeniul simbolurilor publice în Republica Moldova.
    (2) Comisia Naţională de Heraldică stabileşte normele naţionale şi condiţiile teoretice, tehnice şi practice de elaborare, de instituire, de înregistrare, de evidenţă, de confecţionare, de utilizare, de păstrare şi de promovare a simbolurilor publice, exercită controlul asupra respectării acestor norme şi condiţii.
    (3) Comisia Naţională de Heraldică organizează elaborarea simbolurilor naţionale şi pregăteşte propuneri legislative referitoare la ele.
    (4) Comisia Naţională de Heraldică exercită şi alte atribuţii prevăzute de regulamentul său, aprobat prin decret al Preşedintelui Republicii Moldova.
    (5) Comisia Naţională de Heraldică emite decizii privind expertizarea, avizarea şi înregistrarea simbolurilor publice.
    (6) Componenţa numerică şi componenţa nominală ale Comisiei Naţionale de Heraldică se stabilesc prin decret al Preşedintelui Republicii Moldova, în conformitate cu regulamentul comisiei.
    (7) Membrii Comisiei Naţionale de Heraldică îşi desfăşoară activitatea pe baze obşteşti, cu excepţia Heraldistului de Stat al Republicii Moldova, heraldistului secretar şi pictorului heraldist.
    (8) Arhiva Comisiei Naţionale de Heraldică se păstrează în Cabinetul de heraldică, în conformitate cu Legea privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova.
    (9) Deciziile de înregistrare a simbolurilor publice în Armorialul General al Republicii Moldova şi deciziile de scoatere din uz a simbolurilor publice adoptate de Comisia Naţională de Heraldică se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    (10) Activitatea Comisiei Naţionale de Heraldică este finanţată din mijloacele prevăzute la bugetul de stat pentru Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova.
    Articolul 9. Cabinetul de heraldică
    (1) În cadrul Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova se instituie Cabinetul de heraldică. Acesta asigură din punct de vedere tehnic şi logistic activitatea Comisiei Naţionale de Heraldică.
    (2) În Cabinetul de heraldică activează Heraldistul de Stat al Republicii Moldova, heraldistul secretar şi pictorul heraldist, care sînt membri de drept ai Comisiei Naţionale de Heraldică şi au statut de funcţionar public. Atribuţiile acestora se stabilesc prin decret al Preşedintelui Republicii Moldova.
    (3) Heraldistul de Stat al Republicii Moldova este expertul principal în domeniul simbolurilor publice şi asigură din punct de vedere ştiinţific activitatea Cabinetului de heraldică şi a Comisiei Naţionale de Heraldică.
    (4) Heraldistul de Stat al Republicii Moldova se numeşte în funcţie şi se eliberează din funcţie prin decret al Preşedintelui Republicii Moldova, la propunerea Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
    (5) Heraldistul secretar asigură din punct de vedere documentar activitatea Cabinetului de heraldică şi a Comisiei Naţionale de Heraldică, ţine lucrările de secretariat, arhiva lor curentă şi Armorialul General al Republicii Moldova, administrează colecţia de obiecte-etalon depuse la Comisia Naţională de Heraldică, biblioteca acesteia.
    (6) Pictorul heraldist asigură din punct de vedere grafic activitatea Cabinetului de heraldică şi a Comisiei Naţionale de Heraldică.
    (7) Heraldistul secretar şi pictorul heraldist se numesc în funcţie şi se eliberează din funcţie prin decret al Preşedintelui Republicii Moldova, la propunerea Heraldistului de Stat al Republicii Moldova.
    Articolul 10. Armorialul General al Republicii Moldova
    (1) Armorialul General al Republicii Moldova este un registru de stat în care se înregistrează simbolurile publice, aprobate în conformitate cu prezenta lege.
    (2) Armorialul General al Republicii Moldova cuprinde descrierile oficiale- etalon şi desenele-etalon ale simbolurilor publice vizuale, versurile şi partiturile muzicale ale simbolurilor publice auditive.
    (3) Armorialul General al Republicii Moldova se ţine în conformitate cu Legea cu privire la registre şi se păstrează în Cabinetul de heraldică.
    (4) Ţinerea şi păstrarea Armorialului General al Republicii Moldova fac parte din atribuţiile heraldistului secretar.
    (5) Structura Armorialului General al Republicii Moldova, lista actelor necesare pentru înregistrarea simbolurilor publice şi formularele acestor acte, modul de eliberare a diplomelor de înregistrare a simbolurilor publice şi formularele acestor diplome, eliberate posesorilor şi autorilor, modul de eliberare a copiilor şi a extraselor din armorial şi formularele acestor copii şi extrase, eliberate persoanelor interesate în multiplicarea sau confecţionarea simbolurilor înregistrate, se stabilesc prin decret al Preşedintelui Republicii Moldova, la propunerea Comisiei Naţionale de Heraldică.
    (6) La eliberarea diplomei de înregistrare a simbolului public, precum şi a copiilor şi extraselor din Armorialul General al Republicii Moldova, solicitantul achită o taxă. Cuantumul şi modul de plată a taxei se stabilesc în Legea taxei de stat.
    (7) Cheltuielile aferente eliberării copiilor şi extraselor din Armorialul General al Republici Moldova sînt suportate de solicitanţi.
    Articolul 11. Drepturile exclusive ale posesorului
                          asupra simbolului public
    (1) Posesorul îşi poate exercita drepturile exclusive asupra simbolului public numai după înregistrarea acestuia în Armorialul General al Republicii Moldova.
    (2) Posesorul poate permite sau interzice utilizarea simbolului public de către alte persoane.
    (3) În cazul încălcării drepturilor sale exclusive, posesorul simbolului public este în drept să se adreseze în instanţă de judecată.
    Articolul 12. Utilizarea simbolurilor publice
    (1) Posesorul are dreptul să utilizeze simbolul public înregistrat în modul stabilit de actele normative în vigoare.
    (2) Posesorul este în drept să utilizeze simbolul public şi prin transmiterea drepturilor sale către terţe persoane, în conformitate cu prevederile Codului civil şi ale Legii nr. 139 din 2 iulie 2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.
    (3) Simbolurile publice pot fi utilizate fără acordul posesorilor numai în calitate de material ilustrativ sau informativ, inclusiv în ediţii cu caracter ştiinţific, didactic sau informativ, cu condiţia indicării obligatorii a posesorilor.
    (4) Autorii şi pictorii simbolurilor publice înregistrate în Armorialul General al Republicii Moldova le pot utiliza fără autorizarea posesorilor, în limita drepturilor de autor, pentru ilustrarea activităţii lor ştiinţifice sau de creaţie, cu condiţia indicării obligatorii a posesorilor.
    (5) Comisia Naţională de Heraldică este în drept să utilizeze în ediţiile sale, fără autorizarea posesorilor, descrierile şi imaginile, textele şi partiturile simbolurilor publice, înregistrate în Armorialul General al Republicii Moldova, cu condiţia indicării obligatorii a posesorilor.
    (6) Persoanele fizice şi juridice care nu sînt rezidenţi ai Republicii Moldova pot utiliza simbolurile lor publice numai după înregistrarea lor în Armorialul General al Republicii Moldova, în modul stabilit de prezenta lege.
    Articolul 13. Scoaterea din uz a simbolului public
    (1) Simbolul public se scoate din uz în cazul în care:
    a) posesorul lui îşi încetează existenţa;
    b) a fost modificat sau schimbat la cererea posesorului;
    c) a fost pronunţată, în conformitate cu legislaţia, o hotărîre judecătorească definitivă cu referire la el;
    d) actele în a căror bază a fost înregistrat au fost anulate sau declarate nevalabile.
    (2) Succesorul de drept al simbolului public îl poate înregistra în numele său în modul prevăzut de prezenta lege şi de Comisia Naţională de Heraldică.
    (3) Scoaterea din uz a simbolului public se consemnează în Armorialul General al Republicii Moldova şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    Articolul 14. Protecţia juridică a simbolurilor publice
    (1) Simbolurile publice beneficiază de protecţie juridică dacă sînt noi şi individualizante din punct de vedere semantic.
    (2) Simbolul public se consideră nou dacă nu a fost făcut public pînă la data înregistrării.
    (3) Simbolul public se consideră individualizant dacă impresia generală pe care o produce este distinctă de impresia generală pe care o produce orice alt simbol public înregistrat.
    (4) Beneficiază de protecţie juridică numai simbolurile publice înregistrate în Armorialul General al Republicii Moldova.
    (5) Profanarea simbolurilor publice atrage răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    Articolul 15. Dispoziţii finale şi tranzitorii
    (1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2012.
    (2) Simbolurile naţionale în vigoare ale Republicii Moldova adoptate conform legislaţiei vor fi înregistrate în Armorialul General în condiţiile prezentei legi.
    (3) Simbolurile publice teritoriale, corporative şi particulare aprobate şi înregistrate anterior de Comisia Naţională de Heraldică vor fi incluse în Armorialul General al Republicii Moldova în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi în cazul în care îndeplinesc condiţiile acesteia.
    (4) Preşedintele Republicii Moldova va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.
    (5) În termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi, Guvernul:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                   Marian LUPU

    Nr. 86. Chişinău, 28 iulie 2011.