OMTIDC46/2014
ID intern unic:  352674
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII DRUMURILOR
ORDIN Nr. 46
din  27.03.2014
cu privire la operarea unor modificări şi completări
la Instrucţiunea provizorie privind modul de eliberare
şi utilizare a Carnetelor cu foi de parcurs (INTERBUS)
Publicat : 25.04.2014 în Monitorul Oficial Nr. 99-102     art Nr : 479
    În scopul facilitării procedurii de eliberare şi utilizare a Carnetelor cu foi de parcurs INTERBUS, eliberarea şi utilizarea cărora se efectuează prin prisma prevederilor Instrucţiunii provizorii privind modul de eliberare şi utilizare a Carnetelor cu foi de parcurs (INTERBUS), aprobată prin Ordinul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor nr.43 din 20.02.2012, în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.695 din 18.11.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor,
ORDON:
    1. Se aprobă modificările şi completările la Instrucţiunea provizorie privind modul de eliberare şi utilizare a Carnetelor cu foi de parcurs (INTERBUS), aprobată prin ordinul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor nr. 43 din 20.02.2012, conform anexei nr. 1.
    2. Autoritatea administrativă ”Agenţia Naţională Transport Auto” va asigura publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a prezentului ordin.
    3. Controlul asupra realizării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Cebotari Vladimir, viceministru.

    MINISTRUL TRANSPORTURILOR
    ŞI INFRASTRUCTURII DRUMURILOR                                Vasile BOTNARI

    Nr. 46. Chişinău, 27 martie 2014.


Anexa nr.1
la ordinul MTID
nr. 46 din 27.03.2014

    1. La capitolul II, după noţiunea ”operator de transport rutier” se adaugă noţiunea ”registru al operatorilor de transport rutieri – registru electronic al operatorilor de transport rutieri admişi la efectuarea transporturilor auto internaţionale ocazionale de călători conform cerinţelor INTERBUS;”.
    2. La capitolul II, sintagma ”(CFP)” se substituie cu sintagma ”INTERBUS”.
    3. La pct. 3.1. sintagma ”agenţii transportatori” se substituie cu sintagma ”operatorii de transport rutieri înscrişi în Registrul operatorilor de transport rutieri”.
    4. Pct. 4.1. se expune în următoarea redacţie:
    ”4.1 Operatorii de transport, pentru înscrierea în registrul operatorilor de transport rutieri, vor prezenta organului abilitat cererea-tip, conform anexei nr. 1, cu anexarea următoarelor documente:
    a) licenţa pentru activitate de transport (anexa la licenţă);
    b) declaraţia pe propria răspundere privind confirmarea condiţiilor de onorabilitate, precum şi faptul că agentul transportator nu este implicat într-o procedură de lichidare sau faliment;
    c) raportul financiar sau prezentarea unei garanţii bancare valabile pe o perioadă de minimum un an de zile (conform Acordului INTERBUS valoarea acestei garanţii trebuie să fie nu mai mică de (în lei moldoveneşti, stabilită conform cursului Băncii Naţionale a Moldovei la data depunerii cererii) 9000 euro pentru primul vehicul şi 5000 euro pentru fiecare din celelalte vehicule solicitate spre utilizarea în transporturile respective);
    d) certificatele de competenţă profesională în transportul rutier naţional şi/sau internaţional al managerului eliberat conform prevederilor legislaţiei în vigoare de către Centrele de pregătire şi reciclare a personalului din domeniul transporturilor auto;
    e) certificatul de înmatriculare a mijlocului de transport;
    f) raportul de verificare tehnică a mijlocului de transport, eliberat de staţiile de testare tehnică cu menţiunea “Corespunde cerinţelor Acordului INTERBUS, conform anexei nr.2 al Acordului INTERBUS”.
    Toate documentele se depun în copie cu prezentarea originalului pentru verificare, în lipsa originalului, copiile legalizate prin notar.
    Operatorul de transport rutier, în decurs de 10 zile calendaristice, va informa organul abilitat, despre orice modificare care face obiectul înscrierii în registrul, asigurînd pe toată perioada de valabilitate al Carnetelor cu foi de parcurs INTERBUS aflate în gestiune întrunirea tuturor cerinţelor stabilite de acordul INTERBUS.”
    5. La pct. 4.2., după sintagma ”în mijlocul de transport” se substituie cu sintagma ”la bordul mijlocului de transport”.
    6. Pct. 4.3. se expune în următoarea redacţie: ” Pentru obţinerea carnetului cu foi de parcurs (INTERBUS) pentru mijlocul de transport, care va fi antrenat în transportul auto ocazional de călători în trafic internaţional, agentul transportator va depune la „Ghişeul unic” al organului abilitat o cerere-tip, conform anexei nr.3 la prezenta instrucţiune.”.
    7. La pct. 4.4., se expune în următoarea redacţie:” Cererea se examinează la „Ghişeul unic” şi dacă operatorul de transport rutier corespunde cerinţelor Acordului INTERBUS conform Registrului operatorilor rutieri  Carnetul cu foi de parcurs (INTERBUS) se eliberează imediat pe numele operatorului de transport rutier cu indicarea adresei, datei eliberării şi numărului de înmatriculare a mijlocului de transport rutier respectiv. Pe coperta Carnetului cu foi de parcurs (INTERBUS) se aplică semnătura persoanei cu funcţii de răspundere şi ştampila organului emitent.”
    8. La pct. 4.6., sintagma ”agent transportator” se substituie cu sintagma ”operator de transport rutier”.
    9. La pct. 4.10., sintagmele ”utilizarea carnetului” se substituie cu sintagmele ”utilizare, carnetul”.
    10. La pct. 6.8., sintagma ”sau prezentarea acestora cu date denaturate, operatorului nu îi vor mai fi eliberate alte Carnete cu foi de parcurs (INTERBUS) pe o perioadă de 90 de zile, în cazul depistării repetate pe o perioadă de 180 zile, iar cele eliberate anterior vor fi retrase şi declarate nule” se substituie cu sintagma ”operatorului de transport rutier nu îi vor fi eliberate alte Carnete cu foi de parcurs INTERBUS pînă la prezentarea dărilor de seamă trimestriale privind activitatea şi utilizarea Carnetului cu foi de parcurs (INTERBUS)”.
    11. Capitolul VI se completează cu punctele:
    ”6.9. În caz de neinformare a organului abilitat în termenele stabilite despre modificările care fac obiectul înscrierii în Registrul operatorilor de transport rutieri, la prima abatere, agentul transportator va fi avertizat, iar la următoarele abateri va fi suspendat din registrul operatorilor de transport rutieri pe o perioadă de 90 de zile calendaristice.
    6.10. În caz de nerestituire a Carnetului cu foi de parcurs INTERBUS în condiţiile prevederilor pct. 4.10. al prezentei Instrucţiuni, sau la expirarea termenilor de valabilitate al acestora, operatorului de transport rutier, din momentul depunerii următoarei cereri de eliberare a Carnetului cu foi de parcurs INTERBUS, la prima abatere, nu îi vor mai fi eliberate alte Carnete cu foi de parcurs INTERBUS pe o perioadă de 30 de zile, iar la abatere repetată – pe o perioadă de 90 de zile”.
    6.11. Operatorul de transport rutier va prezenta anual, în termen de 10 zile calendaristice de la înregistrarea la organul statistic teritorial, raportul financiar pentru anul precedent de gestiune. În caz de neprezentare a raportului financiar în termenii stabiliţi, începînd cu data de
    10 aprilie a anului în curs, operatorii de transport rutieri vor fi suspendaţi din registrul operatorilor de transport rutieri, pînă la prezentarea raportului financiar, iar carnetele cu foi de parcurs aflate în gestiune vor fi declarate nule”.
    12. La pct. 7.1. sintagma ”agentului transportator” se substituie cu sintagma ”operatorului de transport rutier”, sintagma ”agentul transportator” se substituie cu sintagma ”operatorul de transport rutier”, iar la litera e) sintagma ”Necorespunderea” se substituie cu sintagma ”Încălcări repetate în privinţa necorespunderii”.
    13. Pct. 7.1. se completează cu litera g):
    ”g) operatorul de transport rutier nu a informat organul abilitat în termenii stabiliţi despre modificările care fac obiectul înscrierii în registrul operatorilor de transport rutieri”.
    14. După pct.7.1 se completează cu pct.7.2 cu următorul cuprins:
    ”Pct.7.2. În cazul nerestituirii în termen de 10 zile a Carnetului cu foi de parcurs INTERBUS retras, operatorului de transport rutier, din momentul depunerii următoarei cereri de eliberare a  Carnetului cu foi de parcurs INTERBUS, la prima abatere, nu îi vor mai fi eliberate alte Carnete cu foi de parcurs INTERBUS pe o perioadă de 30 de zile, iar la abatere repetată – pe o perioadă de 90 de zile”.
    15. La pct. 8.4. sintagma ”agenţii transportatori” se substituie  cu sintagma ”operatorii de transport rutier”, iar sintagma ”agentul transportator” se substituie cu sintagma ”operatorul de transport rutier”.
    16. La pct. 8.5. sintagma ”agentul transportator” se substituie  cu sintagma ”operatorul de transport rutier”.
    17. La pct. 8.6. sintagma ”agenţii transportatori” se substituie  cu sintagma ”operatorii de transport rutier”.
    18. La anexa nr. 1 la Instrucţiune, sintagma ”admiterea la efectuarea” se substituie cu sintagma ”înscrierea în registrul operatorilor de transport rutieri privind efectuarea”, sintagma ”Copia ultimii dări de seamă financiare a întreprinderii (cod     470)” se substituie cu sintagma ”Raportul financiar”, iar sintagma ”şi conducătorilor auto” se exclude.
     19. La anexa nr. 1 la Instrucţiune, se exclud poziţiile:
    ” □ Contractul de angajare a managerului la întreprindere;
       □ Carnetul cu foi de parcurs INTERBUS utilizat (eliberat anterior), în cazul cînd agentul transportator dispune astfel de carnet pentru unitatea de transport solicitată (după caz).”.
    20. Instrucţiunea se completează cu anexa nr. 3 cu următorul cuprins:

    anexa nr.3