HGM531/2014
ID intern unic:  353754
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 531
din  03.07.2014
cu privire la acţiunile de implementare a
Regulamentului Sanitar Internaţional în prevenirea
transmiterii transfrontaliere a pericolelor pentru
sănătatea publică
Publicat : 11.07.2014 în Monitorul Oficial Nr. 178-184     art Nr : 575
    MODIFICAT
    HG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art. 1214      NOTĂ:
    Pe tot parcursul textului hotărîrii și al Regulamentului, cuvintele „Ministerul Sănătății”, la orice caz gramatical, se substituie prin cuvintele „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”, la cazul gramatical corespunzător prin HG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art. 1214  


    În scopul executării prevederilor art. 4 pct.5), 10) şi 12), art. 9 pct.4), art. 53 alin. (1) pct.1) şi 2), art. 54 pct.2) şi 3), art. 55 alin. (1) pct.4), alin. (3) pct.1)-9) şi art. 56-61 din Legea nr.10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.67, art.183), cu modificările şi completările ulterioare, asigurării continuităţii şi durabilităţii în implementarea Regulamentului Sanitar Internaţional (2005), aprobat la 23 mai 2005 în cadrul celei de-a 58-a Asamblee a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, precum şi consolidării capacităţilor şi structurilor naţionale pentru a răspunde în mod eficient, inclusiv a preveni transmiterea transfrontalieră a pericolelor pentru sănătatea publică, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Regulamentul privind prevenirea transmiterii transfrontaliere a pericolelor pentru sănătatea publică, conform anexei nr.1;
capacităţile minime în punctele de trecere a frontierei de stat desemnate în corespundere cu prevederile Regulamentului Sanitar Internaţional (2005), conform anexei nr.2.
    2. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Mediului, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Apărării, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Serviciul Vamal, Poliţia de Frontieră, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, Autoritatea Aeronautică Civilă şi Administraţia Portului Internaţional Liber Giurgiuleşti, în limitele competenţelor, vor asigura activităţi de monitorizare, notificare rapidă, diminuare şi măsuri de răspuns în scopul prevenirii transmiterii transfrontaliere a pericolelor pentru sănătatea publică.
    3. Se desemnează pentru dotare punctele de trecere a frontierei de stat deschise traficului internaţional:
    Chişinău, municipiul Chişinău – aerian (Aeroportul Internaţional Chişinău);
    Giurgiuleşti, raionul Cahul – maritim (Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti);
    Leuşeni, raionul Hînceşti – rutier;
    Ungheni, raionul Ungheni – feroviar;
    Tudora, raionul Ştefan Vodă – rutier;
    Criva, raionul Briceni – rutier, unde vor fi dezvoltate şi menţinute capacităţi de bază în corespundere cu prevederile Regulamentului Sanitar Internaţional (2005).
    În celelalte puncte de trecere a frontierei de stat deschise traficului internaţional, ulterior vor fi dezvoltate şi menţinute capacităţile minime în corespundere cu prevederile Regulamentului Sanitar Internaţional (2005).
    4. Serviciul Vamal şi Poliţia de Frontieră (autorităţile competente), Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, în limitele competenţei,  vor asigura dezvoltarea şi menţinerea capacităţilor minime în punctele de trecere a frontierei de stat desemnate, conform anexei nr.2 la prezenta hotărîre.
    5. Serviciul Vamal, Poliţia de Frontieră, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, cu participarea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale,  în cadrul negocierii tratatelor internaţionale cu ţările limitrofe, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, vor propune desemnarea punctelor adiacente de trecere a frontierei terestre destinate prevenirii transmiterii transfrontaliere a pericolelor pentru sănătatea publică.
    6. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în comun cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Mediului, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Apărării, Poliţia de Frontieră, Serviciul Vamal, Autoritatea Aeronautică Civilă, Administraţia Portului Internaţional Liber Giurgiuleşti şi Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, va asigura anual evaluarea implementării Regulamentului Sanitar Internaţional (2005) şi participarea, în limitele competenţelor, la completarea chestionarului privind progresul de implementare a Regulamentului Sanitar Internaţional (2005).
    7. Controlul executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

    PRIM-MINISTRU                                                     Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                Natalia Gherman
    Ministrul sănătăţii                                                      Andrei Usatîi
    Ministrul afacerilor interne                                       Dorin Recean
    Ministrul transporturilor
    şi infrastructurii drumurilor                                       Vasile Botnari
    Ministrul mediului                                                     Valentina Ţapiş
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                              Vasile Bumacov
    Ministrul finanţelor                                                    Anatol Arapu
    Ministrul apărării                                                       Valeriu Troenco

    Nr. 531. Chişinău, 3 iulie 2014.


Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 531
din 3 iulie 2014
REGULAMENT
privind prevenirea transmiterii transfrontaliere
a pericolelor pentru sănătatea publică
    Prezentul Regulament transpune parţial prevederile Deciziei nr. 1082/2013/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 octombrie 2013 privind ameninţările transfrontaliere grave pentru sănătate şi de abrogare a Deciziei nr. 2119/98/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 293 din 5 noiembrie 2013 şi stipulează activităţi de planificare, pregătire, monitorizare, alertă precoce, evaluare a riscurilor şi răspuns coordonat în cazul pericolelor pentru sănătatea publică, de prevenire şi combatere a transmiterii transfrontaliere a acestora, precum şi de implementare în continuare a prevederilor Regulamentului Sanitar Internaţional (2005), aprobat la 23 mai 2005 în cadrul celei de-a 58-a Asamblee a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (Rezoluţia WHA58.3 Revision of the International Health Regulations).
Capitolul I
Dispoziţii generale
    1. Prevederile Regulamentului privind prevenirea transmiterii transfrontaliere a pericolelor pentru sănătatea publică (în continuare – Regulament) se aplică în cazul:
    1) pericolelor de origine biologică:
    a) boli transmisibile;
    b) rezistenţa antimicrobiană şi infecţiile asociate asistenţei medicale (în continuare – probleme speciale de sănătate);
    c) toxine biologice sau alţi agenţi biologici toxici, care nu au legătură cu bolile transmisibile;
    2) pericolelor de origine chimică şi radiologică;
    3) pericolelor care provin din mediul înconjurător, inclusiv cele cauzate de efectele schimbărilor climatice;
    4) pericolelor de origine necunoscută;
    5) evenimentelor care pot constitui urgenţă de sănătate publică la nivel internaţional, în conformitate cu Regulamentul Sanitar Internaţional (2005), cu condiţia că acestea se înscriu în una din categoriile de pericole prevăzute în subpunctele 1)-4) ale prezentului punct.
    2. În sensul prezentului Regulament, noţiunile de bază utilizate au următoarea semnificaţie:
    alertă – semnal convenţional pentru a atrage atenţia asupra evoluţiei unui eveniment apărut într-o unitate specifică de timp şi loc cu consecinţe probabile asupra sănătăţii publice, care necesită măsuri de răspuns;
    definiţie de caz – set de criterii de diagnostic care trebuie îndeplinite pentru a identifica cu precizie, în cadrul unei populaţii, a cazurilor aferente unui pericol pentru sănătate, şi excluderea altor pericole neconexe;
    identificare a persoanelor contacte – măsuri efectuate pentru depistarea persoanelor expuse la o sursă de pericol pentru sănătate şi care prezintă risc potenţial de contractare a bolii sau care au contractat o boală;
    monitorizare – proces continuu de observare, depistare şi/sau analiză continuă a modificărilor de situaţii, condiţii sau activităţi, inclusiv culegerea sistematică de date şi analiza indicatorilor specifici cu referire la pericolele pentru sănătatea publică;
    monitorizare ad hoc – proces temporar de observare, depistare şi/sau analiză a modificărilor de situaţii, condiţii sau activităţi, inclusiv culegerea de date şi analiza indicatorilor specifici cu referire la pericolele pentru sănătatea publică neobişnuite şi/sau neaşteptate pentru timp, loc şi grup de populaţie;
    pericol pentru sănătate – situaţie care ameninţă viaţa sau sănătatea de origine biologică, chimică, de mediu sau necunoscută;
    transmitere transfrontalieră a pericolelor pentru sănătatea publică – răspîndirea locală/naţională şi la nivel regional/internaţional a unui pericol de origine biologică, chimică, radiologică, de mediu sau de origine necunoscută, care necesită o acţiune coordonată la nivel regional sau internaţional.
Capitolul II
Planificarea pregătirii şi răspunsului la pericole
pentru sănătatea publică
    3. Autorităţile publice centrale, în limitele competenţei, coordonează activităţile de evaluare, planificare, pregătire, consolidare în baza principiilor de cooperare eficientă şi intersectorială şi menţin capacităţile de monitorizare, notificare precoce şi răspuns la pericole pentru sănătatea publică, menţionate în punctul 1 al prezentului Regulament.
    4. Capacităţile, mecanismele specifice stabilite la nivel naţional pentru cooperarea eficientă între autoritatea de sănătate şi alte autorităţi relevante, precum şi procedurile necesare pentru coordonare, schimb de informaţii şi consultare reciprocă sînt stipulate în actele normative ale autorităţilor responsabile.
Capitolul III
Supravegherea permanentă şi monitorizarea ad hoc
    5. Autorităţile publice centrale, prin intermediul instituţiilor subordonate, în limitele competenţei, vor asigura:
    1) monitorizarea pericolelor de origine biologică, chimică, radiologică, de mediu sau de origine necunoscută în cadrul sistemelor existente de monitorizare şi supraveghere;
    2) identificarea şi notificarea alertelor în conformitate cu punctul 11 al prezentului Regulament.
    6. Capacităţile, mecanismele şi procedurile specifice de monitorizare şi supraveghere sînt stipulate în actele normative ale autorităţilor responsabile, fără a aduce atingere actelor în cauză.
    7. Comisiile naţionale şi teritoriale extraordinare de sănătate publică, în caz de necesitate, vor recomanda monitorizarea ad hoc, utilizînd definiţiile de caz şi procedurile de funcţionare aprobate şi reactualizate de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, reieşind din pericolul pentru sănătatea publică apărut.
    8. Monitorizarea ad hoc se anulează la remedierea situaţiei, atunci cînd pericolul în cauză nu întruneşte condiţiile expuse la punctul 11 al prezentului Regulament.
Capitolul IV
Notificarea precoce şi răspunsul rapid
    9. Autorităţile publice centrale, în limitele competenţei, vor asigura notificarea precoce a alertelor în conformitate cu punctul 11 al prezentului Regulament şi prevenirea transmiterii transfrontaliere a pericolelor pentru sănătatea publică.
    10. Autorităţile publice centrale, în cazul pericolelor pentru sănătatea publică, vor aplica mecanismul şi procedurile de informare, consultare şi cooperare stipulate în actele normative aprobate.
    11. Autorităţile publice centrale, în limitele competenţei, vor notifica alerta în cazul în care se întrunesc următoarele condiţii:
    1) pericolul este neobişnuit/neaşteptat pentru un anumit loc şi timp ori provoacă/poate provoca o rată semnificativă a morbidităţii/mortalităţii la oameni, ori se dezvoltă rapid/ar putea creşte rapid în scară, ori depăşeşte/poate depăşi capacitatea de reacţie naţională, şi;
    2) pericolul afectează sau poate afecta mai mult decît un teritoriu administrativ şi/sau unul sau mai multe state, inclusiv limitrofe; şi
    3) situaţia necesită sau poate necesita un răspuns coordonat la nivel regional sau internaţional.
    12. La înregistrarea unei alerte, autorităţile publice centrale, în limitele competenţei, stabilite de legislaţia în vigoare, vor furniza Punctului Focal Naţional pentru notificarea Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (Agenția Națională de Sănătate Publică a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale) informaţii relevante privind:
    [Pct.12 modificat prin HG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art. 1214]
    1) tipul şi originea agentului;
    2) data şi locul incidentului sau focarului;
    3) mijloacele de transport sau de difuzare;
    4) datele toxicologice, radiologice;
    5) metodele de depistare şi confirmare;
    6) pericolele pentru sănătatea publică;
    7) măsurile de sănătate publică puse în aplicare sau care urmează să fie întreprinse la nivel naţional;
    8) alte măsuri decît măsurile de sănătate publică, conform competenţelor;
    9) datele cu caracter personal necesare în sensul identificării contactelor, conform anexei la prezentul Regulament;
    10) alte date cu referinţă la situaţia creată.
    13. Autorităţile publice centrale, în limitele competenţei, vor efectua evaluarea riscurilor privind pericolele de origine biologică, chimică, radiologică, de mediu sau de origine necunoscută în scopul asigurării unui răspuns coordonat.
    14. În punctele de trecere a frontierei de stat vor fi aplicate măsuri faţă de persoane, mijloace de transport, bagaje, mărfuri, containere, expedieri poştale, conform prevederilor art.18 al Regulamentului Sanitar Internaţional (2005) şi planului de intervenţie în punctele de trecere a frontierei de stat.
    15. Coordonarea măsurilor naţionale de răspuns în scopul prevenirii transmiterii transfrontaliere a pericolelor pentru sănătatea publică este atribuită Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică.
Capitolul V
Protecţia datelor cu caracter personal
    16. Autorităţile publice competente, implicate în procesul de prevenire a transmiterii transfrontaliere a pericolelor pentru sănătatea publică, vor prelucra datele cu caracter personal, inclusiv vor asigura confidenţialitatea şi securitatea acestora în conformitate cu prevederile art. 45 al Regulamentului Sanitar Internaţional (2005), precum şi Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.

Anexă
la Regulamentul privind prevenirea
transmiterii transfrontaliere a pericolelor
pentru sănătatea publică
LISTA
indicativă a datelor cu caracter personal
în sensul identificării contactelor
    1. Date despre persoanele afectate/expuse:
    1) numele şi prenumele;
    2) sexul;
    3) data şi locul naşterii;
    4) cetăţenia;
    5) IDNP;
    6) tipul şi numărul actului de identitate, precum şi autoritatea emitentă;
    7) adresa (domiciliului/reşedinţei – numărul casei, strada, oraşul, ţara, codul poştal);
    8) numărul de telefon/fax;
    9) numărul de telefon mobil;
    10) adresa e-mail.
    2. Informaţii cu privire la itinerarul călătoriei persoanei afectate/expuse:
    datele de geolocalizare/datele de trafic (privind mijloacele de transport – numărul şi data zborului, denumirea navei, numărul de înmatriculare a unităţii de transport, numărul locului, compartimentului, cabinei).
    3. Date despre persoanele ce au fost în contact cu persoanele afectate/expuse:
    1) numele şi prenumele;
    2) datele şederii, adresa (domiciliului/reşedinţei/cazare – numărul  casei, strada, oraşul, ţara, codul poştal);
    3) informaţiile personale menţionate la punctul 1, subpunctele 8), 9) şi 10) din prezenta anexă.
    4. Date despre persoanele însoţitoare:
    1) numele şi prenumele;
    2) cetăţenia;
    3) informaţiile personale menţionate la punctul 1, subpunctele 7), 8), 9) şi 10) din prezenta anexă.
    5. Datele despre persoanele de contact, în caz de urgenţă:
    1) numele şi prenumele;
    2) informaţiile personale menţionate la punctul 1, subpunctele 7), 8), 9) şi 10) din prezenta anexă.

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 531
din 3 iulie 2014
Capacităţile minime în punctele de trecere a frontierei de stat
desemnate în corespundere cu prevederile Regulamentului
Sanitar Internaţional (2005)
    1. Condiţii inofensive pentru persoanele aflate în trafic şi personalul punctelor de trecere a frontierei de stat – apă potabilă şi canalizare, punct de alimentare, sistem de îndepărtare a deşeurilor, veceu.
    2. Condiţii pentru efectuarea controlului sanitar al persoanelor aflate în trafic la intrare sau ieşire – punct medical, încăperi pentru izolare/intervievare a persoanelor suspecte/afectate şi contacte.
    3. Condiţii pentru efectuarea controlului sanitar al mijloacelor de transport, bagajelor, mărfurilor, containerelor, expedierilor poştale şi realizarea măsurilor recomandate de dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare, inclusiv locuri (terenuri) special amenajate şi dotate cu lumină, apă, canalizare.
    4. Programe de control al surselor şi vectorilor de transmitere a unor infecţii (ţînţari, căpuşe, rozătoare), în baza acordurilor încheiate cu serviciile respective teritoriale.
    5. Personal calificat pentru inspectarea mijloacelor de transport, bagajelor, mărfurilor, containerelor, expedierilor poştale.
    6. Plan de pregătire şi intervenţie în urgenţe de sănătate publică în punctele de trecere a frontierei de stat, coordonat cu centrul de sănătate publică teritorial.
    7. Regulamente interne şi fişe de post privind obligaţiunile funcţionale.
    8. Echipament şi mijloace de protecţie individuale.
    9. Sisteme automatizate de detectare a persoanelor cu febră, surselor radioactive şi chimice.