HGC549/2014
ID intern unic:  353847
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 549
din  09.07.2014
cu privire la modificarea şi completarea
Regulamentului-model al întreprinderii municipale
Publicat : 18.07.2014 în Monitorul Oficial Nr. 185-199     art Nr : 595
    În conformitate cu Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare 2013-2014”, pentru asigurarea executării prevederilor pct. 4.1 şi pct.5.3 din Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de descentralizare pentru anii 2012-2015, aprobat prin Legea nr. 68 din 5 aprilie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 143-148,  art. 465), precum şi în scopul asigurării unui sistem de administrare publică locală responsabil şi eficient, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Regulamentul-model al întreprinderii municipale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.387 din  6 iunie 1994  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.2, art. 16), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) punctul 1 va avea următorul cuprins:
    „1. Întreprinderea municipală (în continuare – întreprinderea) este agentul economic cu personalitate juridică, constituit de către una sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale (în continuare – fondator/fondatori), dotat în exclusivitate cu bunuri proprietate a unităţii/unităţilor administrativ-teritoriale fondatoare, care, prin utilizarea lor judicioasă, produce anumite tipuri de mărfuri (producţie), execută lucrări sau prestează servicii, necesare pentru satisfacerea cerinţelor fondatorului/fondatorilor (ale unităţii/unităţilor administrativ-teritoriale fondatoare).”;
    2) la punctul 4 alineatul al doilea, cuvîntul „antimonopol” se substituie cu cuvintele „privind protecţia concurenţei”;
    3) la punctul 5, cuvîntul „departamentelor” se substituie cu cuvintele „altor autorităţi administrative centrale”, iar cuvintele „ale organelor autoadministrării locale” se substituie cu cuvintele „ale autorităţilor administraţiei publice locale”;
    4) la punctul 6:
    primul alineat va avea următorul cuprins:
    „Întreprinderea este fondată şi dotată cu bunuri de către fondator/fondatori.”;
    la alineatul al doilea, cuvîntul „hotărîrea” se substituie cu cuvîntul „decizia”;
    5) punctul 9 va avea următorul cuprins:
    „9. Pentru înregistrarea întreprinderii se vor prezenta următoarele documente de constituire: decizia fondatorului/fondatorilor privind înfiinţarea întreprinderii, statutul întreprinderii aprobat de fondator/fondatori, contractul de constituire – în cazul mai multor fondatori.”;
    6) la punctul 10:
    subpunctul 1) va avea următorul cuprins:
    „1) titlul deciziei/deciziilor fondatorului/fondatorilor privind aprobarea statutului întreprinderii, numărul şi data adoptării lor. Înscrierea privind titlul, numărul şi data deciziei/deciziilor despre aprobarea statutului întreprinderii se face în colţul drept de sus al foii de titlu a statutului şi se confirmă prin semnătura olografă a autorităţilor executive ale unităţilor administrativ-teritoriale fondatoare, cu aplicarea ştampilei acestei/acestor autorităţi”;
    la subpunctul 4), cuvîntul „municipiului” se substituie cu cuvintele „unităţii/unităţilor administrativ-teritoriale”;
    la subpunctul  5), cuvintele „(beneficiului net)” se substituie cu cuvintele „(profitului net), inclusiv defalcările din profitul net obţinut în anul de gestiune pentru a fi achitate la bugetul autorităţii/autorităţilor administrativ-teritoriale, în baza deciziei fondatorului/fondatorilor”;
    se completează cu subpunctul 61) cu următorul cuprins:
    „61) componenţa, atribuţiile şi modul de funcţionare a consiliului director al întreprinderii în cazul mai multor fondatori”;
    7) se completează cu punctul 101 cu următorul cuprins:
    „101. Contractul de constituire se aprobă prin decizie de către fiecare consiliu local/raional care participă la înfiinţarea întreprinderii.
    Contractul de constituire trebuie să includă:
    1) denumirea fondatorilor;
    2) denumirea şi sediul întreprinderii municipale;
    3) scopul şi obiectul de activitate ale întreprinderii municipale;
    4) mărimea aportului fiecărui fondator în formarea patrimoniului întreprinderii municipale şi termenul de transmitere în gestiune a acestuia;
    5) obligaţiile şi răspunderea fondatorilor;
    6) persoana împuternicită să depună cererea de înregistrare a întreprinderii municipale.”;
    8) la punctul 11, textul „Bunurile municipale, pe care fondatorul le-a transmis întreprinderii,” se substituie cu textul „Bunurile unităţii/unităţilor administrativ-teritoriale pe care fondatorul/fondatorii le-a/au transmis întreprinderii”;
    9) la punctul 16, alineatul al doilea va avea următorul cuprins:
    „În caz de necesitate şi în cazul mai multor fondatori, în structura administrativă a întreprinderii va fi inclus consiliul director.”;
    10) la punctul 17:
    cuvintele „contract individual de muncă” se substituie cu cuvintele „contract de management”;
    se completează cu alineatul doi cu următorul cuprins:
    „În cazul mai multor fondatori, contractul de management se încheie între consiliul director şi conducătorul respectiv.”;
    11) la punctul 18, cuvîntul „fondator” se substituie cu cuvintele „fondator/consiliul director”, iar cuvîntul „fondatorului” se substituie cu cuvintele „fondatorului/fondatorilor”;
    12) la punctul 30, textul „ori de către o organizaţie de auditing, autorizată în acest scop printr-un contract special” se substituie cu textul „şi prin efectuarea auditului situaţiilor financiare în baza unui contract de audit încheiat cu o societate de audit”;
    13) punctul 33 va avea următorul cuprins:
    „33. Întreprinderea se reorganizează şi se dizolvă în temeiul deciziei fondatorului/fondatorilor sau în temeiul hotărîrii instanţei de judecată, în conformitate cu prevederile Codului civil al Republicii Moldova, Legii insolvabilităţii, altor acte legislative şi normative în domeniul reorganizării şi lichidării întreprinderilor.”;
    14) punctele 34-43 se abrogă.

    PRIM-MINISTRU                                                        Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                       Andrian Candu
    Ministrul finanţelor                                                       Anatol Arapu

    Nr. 549. Chişinău, 9 iulie 2014.