HGA593/2014
ID intern unic:  353967
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 593
din  17.07.2014
pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul
de atribuire, modificare a destinaţiei şi schimbul terenurilor
Publicat : 25.07.2014 în Monitorul Oficial Nr. 209-216     art Nr : 646
    Abrogată prin HG1170 din 25.10.16, MO369-378/28.10.16 art.1265

    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Regulamentul cu privire la modul de atribuire, modificare a destinaţiei şi schimbul terenurilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1451 din 24 decembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.5-7, art.24), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:

„Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului
nr. 1451 din 24 decembrie 2007
REGULAMENT
cu privire la modul de atribuire, modificare a destinaţiei
şi schimbul terenurilor

I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul cu privire la modul de atribuire,  modificare a destinaţiei şi schimbul terenurilor (în continuare – Regulament) stabileşte procedura de:
    a) atribuire a terenurilor proprietate publică a statului şi, respectiv, a unităţilor administrativ-teritoriale în folosinţa instituţiilor, organizaţiilor şi întreprinderilor de stat şi municipale pentru desfăşurarea activităţii acestora;
    b) modificare a categoriei de destinaţie şi modului de folosinţă a terenurilor, indiferent de tipul de proprietate, în legătură cu trecerea terenurilor dintr-o categorie  în alta  şi în alt mod de folosinţă;
    c) schimb al terenurilor (domeniul privat) proprietate publică a statului cu terenuri proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale şi al terenurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale cu terenuri proprietate publică a statului, precum şi al terenurilor proprietate publică a unei unităţi administrativ-teritoriale cu terenuri proprietate publică a altei unităţi administrativ-teritoriale.
    2. Pentru atribuirea terenurilor şi modificarea categoriei de destinaţie a terenurilor se perfectează dosarul cadastral în conformitate cu cerinţele specificate în Instrucţiunea elaborată şi aprobată de Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru. Dosarul cadastral se perfectează în bază de contract cu persoanele interesate de către Întreprinderea de Stat „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”.
    3. Coordonarea dosarelor cadastrale cu ministerele, alte autorităţi administrative centrale şi autorităţile administraţiei publice locale se efectuează de către autorităţile specificate în contract.
    4. Ministerul, altă autoritate administrativă centrală interesată vor examina şi aviza dosarul cadastral în cel mult 10 zile lucrătoare. În caz de neprezentare a avizului în termenele stabilite, acesta va fi considerat ca fiind pozitiv.
II. ATRIBUIREA ÎN FOLOSINŢĂ A TERENURILOR
PROPRIETATE PUBLICĂ A STATULUI ŞI A UNITĂŢILOR
ADMINISTRATIV-TERITORIALE

A. Principiile generale de atribuire a terenurilor în folosinţă
    5. Instituţiilor,  întreprinderilor de stat şi municipale li se atribuie în folosinţă terenuri proprietate publică a statului şi, respectiv, a unităţilor administrativ-teritoriale pentru desfăşurarea activităţii acestora.
    6. Terenurile proprietate publică a statului şi, respectiv, a unităţilor administrativ-teritoriale, pot fi atribuite în folosinţă organizaţiilor necomerciale care desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate publică cu scop nelucrativ (necomercial).
    7. Pentru construcţia obiectivelor industriale, comunale, locative, căilor ferate şi autostrăzilor liniilor de transport electric, liniilor telecomunicaţiilor electronice, conductelor magistrale, precum şi pentru obiectivele cu destinaţie agricolă (silvică) se atribuie, în primul rînd, terenurile ce nu se folosesc pentru creşterea producţiei agricole (silvice), terenurile cu bonitate scăzută (gradul de evaluare a fertilităţii naturale mai mic de 40)  şi cele neîmpădurite.
    8. Atribuirea terenurilor se realizează în baza documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului, prin hotărîre de Guvern, pentru terenurile proprietate a statului şi prin decizia autorităţii deliberative a administraţiei publice locale pentru terenurile unităţii administrativ-teritoriale.
    9. Pentru amplasarea obiectivului de construcţie, beneficiarii de terenuri  sînt obligaţi să decoperteze stratul de sol fertil de pe întreg teritoriul şantierului de construcţie, conform documentaţiei de proiect.
    10. Construcţia liniilor de transportare a energiei electrice cu tensiunea sub 35 kV şi a liniilor de telecomunicaţii electronice  se efectuează, de regulă, de-a lungul drumurilor, pe terenurile nefolosite în agricultură sau folosite în calitate de păşune, în baza documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului, fără retragerea terenurilor de la deţinători. Amplasarea liniilor menţionate trebuie să fie coordonată cu deţinătorii de terenuri şi autorităţile administraţiei publice locale.
    11. În cazul atribuirii mai multor terenuri pentru construcţia unui obiectiv, se perfectează un dosar cadastral, indiferent de numărul deţinătorilor.
    12. Concomitent cu atribuirea terenurilor proprietate publică poate fi modificată (în caz de necesitate) şi categoria de destinaţie a terenurilor. În acest caz, dosarul cadastral privind atribuirea terenurilor urmează a fi completat cu materialele prevăzute la punctul 32 al prezentului Regulament.
B. Modul de atribuire a terenurilor proprietate publică a
statului în folosinţa instituţiilor şi întreprinderilor de stat

    13. Instituţiile, întreprinderile de stat interesate în atribuirea în folosinţă a terenurilor proprietate publică a statului adresează Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru un demers pentru perfectarea proiectului hotărîrii de Guvern, la care se anexează:
    a) copia de pe certificatul de înregistrare;
    b) avizul ministerului, altei autorităţi administrative centrale din subordinea cărora face parte persoana juridică interesată în atribuirea terenurilor;
    c) planul geometric, coordonat cu deţinătorul terenului.
    În cazul atribuirii terenului pentru exploatarea zăcămintelor de substanţe minerale utile (deschiderea carierelor sau extinderea celor existente), la demers se anexează:
    d) actul de certificare a perimetrului minier;
    e) proiectul de recultivare a terenurilor, coordonat cu Inspectoratul Ecologic de Stat al Ministerului Mediului;
    f) actul comisiei autorităţii administraţiei publice locale privind finalizarea lucrărilor de recultivare a terenurilor (în cazul extinderii carierelor existente) atribuite anterior solicitantului (sau procurate de către cel din urmă) pentru exploatarea zăcămintelor de substanţe minerale utile care sînt deja epuizate, cu încheierea pedologică privind determinarea notei de bonitate a solurilor pentru terenurile reincluse în circuit după recultivare,  în scopul calculării pierderilor cauzate de scăderea calităţii solului, în conformitate cu punctul 11 al Notei la Legea nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului.
    14. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru examinează, în termen de 10 zile, cererea şi materialele specificate la  punctul 13 al prezentului Regulament şi le transmite Întreprinderii de Stat „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului” pentru  perfectarea dosarului cadastral.
    15. Întreprinderea de Stat „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului” solicită autorităţii administrative centrale (administratorului terenului), în termen de 5 zile, desemnarea comisiei de selectare în următoarea componenţă:
    preşedintele comisiei – conducătorul autorităţii administrative centrale;
    membrii comisiei – reprezentanţii administratorului sau gestionarului terenului, Întreprinderii de Stat „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”, persoanei juridice interesate în atribuirea terenului, autorităţii publice locale, Inspectoratului Ecologic de Stat, Centrului Naţional de Sănătate Publică şi ai Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale.
    16. În baza materialelor prevăzute la punctul 13 al prezentului Regulament şi a cercetărilor pe teren, Întreprinderea de Stat „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului asigură, în termen de 10 zile, semnarea de către membrii comisiei a actului de selectare a terenului.
    17. În cazul dezacordului unor membri ai comisiei cu unele poziţii din actul de selectare a terenului, la act se anexează avizul respectiv, cu indicarea cauzelor dezacordului.
    18. Întreprinderea de Stat „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului” perfectează, în termenul specificat în contract, dosarul cadastral privind atribuirea terenurilor şi îl prezintă, în două exemplare, cu scrisoare de însoţire, Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru spre examinare.
    19. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, în termen de o lună, elaborează şi înaintează spre aprobare Guvernului proiectul hotărîrii, în modul stabilit.
C. Modul de atribuire a terenurilor proprietate publică
a statului în folosinţa întreprinderilor municipale

    20. Întreprinderile municipale interesate în atribuirea în folosinţă a terenurilor proprietate publică a statului  înaintează Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru demersul, coordonat cu autoritatea publică locală, şi materialele prevăzute la punctul 13 al prezentului Regulament, cu excepţia literei b).
    21. Perfectarea materialelor privind atribuirea terenurilor, coordonarea lor şi elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului se efectuează de către Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, conform procedurii specificate în punctele 13 - 18 ale prezentului Regulament.
D. Modul de atribuire a terenurilor proprietate publică a
unităţilor administrativ-teritoriale
în folosinţa instituţiilor
şi întreprinderilor de stat

    22. Instituţiile, întreprinderile de stat interesate în atribuirea în folosinţă a terenurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale înaintează autorităţii deliberative a administraţiei publice locale demersul şi materialele prevăzute la punctul 13 al prezentului Regulament.
    Copia demersului şi a materialelor se prezintă Întreprinderii de Stat „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”.
    23. Autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale examinează materialele prezentate şi desemnează comisia de selectare a terenului în următoarea componenţă:
    preşedintele comisiei – primarul (viceprimarul);
    membrii comisiei – reprezentanţii deţinătorului terenului, persoanei juridice interesate în atribuirea terenului, serviciului relaţii funciare şi cadastru al autorităţii deliberative a administraţiei publice locale respective.
    În componenţa comisiei pot fi incluşi şi reprezentanţi ai altor autorităţi administrative de specialitate.
    În baza materialelor prevăzute la punctul 13 al prezentului Regulament şi al cercetării pe teren, Întreprinderea de Stat „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului” asigură, în termen de  10 zile, semnarea de către membrii  comisiei de evaluare a actului de selectare a terenului.
    24. În baza actului de selectare a terenului şi a materialelor prezentate de către solicitant, primarul propune consiliului local examinarea şi adoptarea deciziei  privind atribuirea terenului.
III. MODIFICAREA CATEGORIEI DE DESTINAŢIE ŞI 
A MODULUI DE FOLOSINŢĂ A TERENURILOR

A. Principii generale de modificare a categoriei de destinaţie
şi a modului de folosinţă a terenurilor

    25. Reglementările prezentului compartiment se aplică tuturor categoriilor de destinaţie şi modurilor de folosinţă a terenurilor specificate în Codul funciar nr.828-XII din 25 decembrie 1991.
    26. Trecerea terenurilor dintr-o categorie de destinaţie în alta se efectuează prin hotărîre de Guvern sau decizie a autorităţii deliberative a administraţiei publice locale, în cazurile specificate în art.8 şi 9 ale Codului funciar nr.828-XII din 25 decembrie 1991.
    27. Modificarea categoriei  de destinaţie a terenurilor agricole cu gradul de fertilitate naturală sub 40 puncte, în cazul trecerii acestora în fondul silvic, se face prin decizie a autorităţii deliberative a administraţiei publice locale de nivelul al doilea, la propunerea autorităţii deliberative a administraţiei publice locale de nivelul întîi, în temeiul cererii proprietarului.
    28.  În cazul propunerii de amplasare a obiectului pe terenurile de calitate superioară (terenurile situate pe cumpăna apelor şi pe versanţi panta de pînă la 3 grade, precum şi terenurile cu gradul de evaluare a fertilităţii naturale de peste 60, terenurile irigate, loturile experimentale, terenurile instituţiilor de cercetări ştiinţifice şi de învăţămînt) sau dacă prin alte legi nu se permite modificarea destinaţiei, primarul unităţii administrativ-teritoriale (autoritatea administrativă centrală) informează în scris solicitantul despre imposibilitatea acceptării propunerii de modificare a destinaţiei terenurilor, cu excepţia cazurilor cînd modificarea este solicitată pentru necesităţile statului sau ale comunităţii (construcţia obiectivelor liniare: drumuri, comunicaţii electronice şi de transport electric, conducte; construcţia obiectivelor de exploatare minieră a petrolului şi gazelor şi a obiectivelor de producţie necesare pentru exploatarea acestora).
    29. Terenurile cu destinaţie agricolă atribuite în proprietate ca loturi de pe lîngă casă (grădini), amplasate adiacent hotarelor intravilanului, se includ în hotarele intravilanului localităţii în modul stabilit de legislaţie, cu trecerea în categoria terenurilor din intravilanul localităţii (modul de folosinţă construcţii urbane sau rurale) fără adoptarea unei hotărîri de Guvern şi se utilizează pentru construcţii locative.
    30. Nu se compensează pierderile cauzate de excluderea terenurilor din categoria de  destinaţie agricolă pentru construcţia de locuinţe în condiţiile articolului 39 al Codului funciar şi a obiectivelor de utilitate publică declarate în condiţiile Legii exproprierii pentru cauză de utilitate publică nr. 488-XIV din 8 iulie 1999, precum şi pentru crearea parcurilor industriale în condiţiile Legii nr. 182 din 5 iulie 2010 cu privire la parcurile industriale.
    31. Schimbarea modului de folosinţă a terenurilor din cadrul categoriilor de destinaţie se efectuează de către administrator sau gestionar – pentru terenurile proprietate publică şi de către proprietar – pentru terenurile proprietate privată, cu excepţia celor specificate în articolul 73 alineatul trei din Codul funciar nr.828-XII din 25 decembrie 1991, pentru situaţiile cînd pe terenurile agricole se edifică obiective de infrastructură a agriculturii.
B. Modificarea categoriei de destinaţie a terenurilor
    32. Deţinătorii de terenuri interesaţi în modificarea categoriei de destinaţie a terenurilor prezintă un demers autorităţii administrative centrale (administratorului terenului) – pentru terenurile proprietate a statului, autorităţii administraţiei publice locale – pentru terenurile proprietate privată sau Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru – pentru terenurile proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale, la care se anexează:
    a) copia de pe buletinul de identitate (pentru persoana fizică) sau copia de pe decizia de înregistrare a întreprinderii, instituţiei, organizaţiei şi/sau copia de pe extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice;
    b) copia de pe documentul  ce confirmă dreptul deţinătorului de teren;
    c) planul geometric al terenului;
    d) extrasul din Planul urbanistic general al localităţii, în care este prevăzută amplasarea obiectivului solicitat, iar în lipsa acestuia – schema de amplasare a imobilului, elaborată conform procedurii prevăzute de articolul 4 al Legii nr.163 din 7 septembrie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobată de autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale.
    În cazul modificării destinaţiei terenurilor agricole şi silvice, se anexează suplimentar:
    e) acordul privind compensarea pierderilor de producţie agricolă (silvică);
    f) studiul pedologic eliberat de întreprinderile de stat în domeniu.
    În cazul modificări destinaţiei terenurilor în scopul exploatării zăcămintelor de substanţe minerale utile, se anexează suplimentar:
    g) actul de certificare a perimetrului minier;
    h) proiectul de recultivare a terenurilor sau actul comisiei autorităţii administraţiei publice locale privind finalizarea lucrărilor de recultivare a terenurilor (în cazul extinderii carierelor existente sau solicitării pentru noi terenuri în localitatea respectivă sau în altă localitate), pentru exploatările de zăcăminte minerale utile epuizate – încheierea pedologică privind determinarea notei de bonitate a solurilor pentru terenurile returnate în circuit după recultivare,  în scopul calculării prejudiciului cauzat de scăderea calităţii solului, în conformitate cu punctul 11 al Notei la Legea nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului.
    33. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale, după caz, autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale examinează cererea şi materialele prezentate şi adoptă propunerea de modificare a categoriei de destinaţie a terenurilor şi de înaintare a materialelor pentru examinare Guvernului. Materialele se expediază în adresa Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru pentru elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului sau, după caz, autorităţilor administraţiei publice locale pentru adoptarea deciziei autorităţii deliberative a administraţiei publice locale respective.
    34. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru examinează, în termen de 10 zile, cererea şi materialele specificate la punctele 32-33  ale prezentului Regulament şi le transmite Întreprinderii de Stat „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului” pentru  perfectarea dosarului cadastral.
    35. Întreprinderea de Stat „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului” perfectează în termenul specificat în contract dosarul cadastral privind modificarea categoriei de destinaţiei a terenurilor şi îl prezintă în două exemplare, cu scrisoare de însoţire, spre examinare Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru.
    36. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, în termen de o lună, elaborează şi înaintează spre aprobare Guvernului proiectul hotărîrii, în modul stabilit.
    37. Guvernul adoptă hotărîrea de modificare a destinaţiei terenurilor din categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic, în termen de o lună după transferarea de către persoanele interesate la bugetul de stat a mijloacelor băneşti în sumă echivalentă cu pierderile cauzate de excluderea terenurilor din circuitul agricol.
    38. Autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale, în baza hotărîrii Guvernului privind modificarea destinaţiei terenurilor şi actelor normative de urbanism, eliberează certificatul de urbanism pentru proiectare şi autorizaţia de construire a obiectivului, conform suprafeţei specificate în hotărîre, şi exercită controlul în vederea neadmiterii abaterii de la documentaţia de proiect şi de la hotărîrea adoptată.
    39. În cazurile în care proprietarii de terenuri cu destinaţie agricolă, modul de folosinţă grădini (loturi de pe lîngă casă), adiacente hotarelor intravilanului localităţii, solicită edificarea caselor de locuit, aceştia depun un demers în adresa autorităţilor administraţiei publice locale pentru iniţierea procesului de includere a terenurilor în intravilanul localităţii, la care se anexează:
    a) copia de pe buletinul de identitate (pentru persoana fizică) sau de pe certificatul de înregistrare (pentru persoana juridică);
    b) copia de pe documentul ce confirmă dreptul deţinătorului de teren;
    c) planul geometric al terenului.
    40. Autorităţile administraţiei publice locale examinează cererile şi, în modul stabilit de actele normative ce ţin de domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului,  iniţiază procesul şi aprobă  modificarea Planului urbanistic general al localităţii sau, în lipsa acestuia, Planul urbanistic general al localităţii prin care terenurile solicitate se includ în intravilanul localităţii. Autorităţile administraţiei publice locale prezintă Întreprinderii de Stat „Cadastru” decizia autorităţii deliberative a administraţiei publice locale privind aprobarea Planului urbanistic general al localităţii sau a modificărilor la Plan, extrasul din  Plan şi decizia autorităţii deliberative a administraţiei publice locale de atribuire a străzilor şi schema străzilor, pentru operarea modificărilor în Registrul de stat al unităţilor administrativ-teritoriale şi al străzilor din localităţile de pe teritoriul Moldovei.
    Oficiile cadastrale teritoriale, la cererea proprietarului, efectuează modificarea înscrierilor în Registrul bunurilor imobile referitor la statutul terenurilor.
    41. În urma modificărilor efectuate în Planul urbanistic general şi în documentaţia cadastrală, beneficiarii prezintă autorităţilor administraţiei publice locale, în modul stabilit, documentele necesare pentru eliberarea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construcţie a caselor de locuit.
C. Modificarea modului de folosinţă a terenurilor
    42. Modificarea modului de folosinţă a terenurilor se face de către proprietar, gestionar sau de către deţinătorul de teren cu acordul proprietarului. Proprietarul terenurilor, în termen de 30 de zile de la schimbarea modului de folosinţă a terenurilor, este obligat să informeze despre aceasta, în scris, autorităţile administraţiei publice locale, specificînd suprafaţa terenului, modul anterior şi cel actual de folosinţă a terenului şi numărul cadastral al acestuia.
    Gestionarul terenurilor prezintă autorităţilor centrale informaţia despre schimbarea modului de folosinţă a terenurilor proprietate publică a statului.
    43. Schimbarea modului de folosinţă a terenurilor agricole  pentru amplasarea obiectivelor de infrastructură a agriculturii, în conformitate cu prevederile art.36 alin. doi lit.b) din Codul funciar (depozite, frigidere destinate păstrării produselor agricole, făţări, ateliere de reparaţie şi de păstrare a mecanismelor (agregatelor) agricole, de ferme zootehnice, drumuri care servesc activităţile agricole şi altele asemenea) se face prin decizia consiliului local al unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi în temeiul cererii proprietarului, în cazul oraşelor Bălţi sau Chişinău – prin decizia Consiliului municipal Bălţi sau Chişinău, conform pct. 41-42 din prezentul Regulament
    44. Pentru amplasarea obiectivelor de infrastructură a agriculturii stipulate la art.36 alin. doi lit.b) din Codul funciar nr.828-XII din 25 decembrie 1991, proprietarul depune un demers autorităţii administraţiei publice locale la care se anexează:
    a) copia de pe buletinul de identitate (pentru persoană fizică) sau de pe certificatul de înregistrare (pentru persoană juridică);
    b) copia de pe  actul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren;
    c) planul geometric al terenului, eliberat  în modul stabilit;
    d) nota de argumentare despre necesitatea edificării pe terenurile agricole a unui obiectiv de infrastructură a agriculturii.
    45. Autorităţile administraţiei publice locale examinează demersul şi materialele prezentate de proprietar în termenul stabilit de legislaţie şi aduce la cunoştinţa acestuia decizia autorităţii deliberative a administraţiei publice locale privind schimbarea modului de folosinţă în scopul edificării obiectivelor de infrastructură a agriculturii, după care  proprietarul terenului este în drept să solicite, în modul stabilit, de la autorităţile administraţiei publice locale eliberarea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construcţie a  obiectivului.
IV. SCHIMBUL TERENURILOR PROPRIETATE PUBLICĂ
A. Principiile generale ale schimbului de terenuri
    46. Schimbul de terenuri proprietate publică din domeniul privat al statului cu terenuri ale unităţilor administrativ-teritoriale sau viceversa se efectuează prin hotărîre de Guvern, cu condiţia existenţei unei decizii a autorităţii deliberative a administraţiei publice locale privind acceptul sau, după caz, privind solicitarea schimbului de terenuri.
    Terenurile ce urmează a fi schimbate trebuie să fie echivalente după valoare. Valoarea terenurilor este determinată în baza raportului de evaluare, perfectat  de către întreprinderile de evaluare licenţiate.
    47. Schimbul terenurilor din domeniul public al statului, precum şi al terenurilor din domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale pe terenurile proprietate privată ale persoanei fizice sau juridice sînt interzise.
B. Modul de realizare a schimbului de terenuri din
iniţiativa statului

    48. Instituţiile şi întreprinderile de stat interesate în schimbul terenului prezintă propunerea autorităţii administrative centrale (administratorului terenului) privind schimbul de terenuri, la care se  anexează:
    a) copia de pe documentul  ce confirmă dreptul deţinătorului de teren;
    b) planul geometric al terenului;
    c) raportul de evaluare;
    d) decizia autorităţii deliberative a administraţiei publice locale  privind acceptul schimbului de terenuri.
    49. Ministerul, altă autoritate administrativă centrală care administrează terenul examinează propunerea privind schimbul terenurilor şi, în cazul acceptului, perfectează şi înaintează Guvernului, în modul stabilit, spre examinare proiectul hotărîrii şi materialele conexe privind schimbul terenurilor, în care se va prevedea şi organul împuternicit să semneze contractul de schimb.
C. Modul de realizare a schimbului de terenuri din iniţiativa
autorităţii deliberative a administraţiei publice locale

    50. Autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale interesată în schimbul terenului cu terenuri ale domeniului privat al statului sau domeniului privat al altei unităţi administrativ-teritoriale prezintă administratorului terenului (ministerul, altă autoritate administrativă centrală), după caz, altei autorităţi ale administraţiei publice locale decizia privind solicitarea schimbului de terenuri, la care se anexează:
    a) copia de pe documentul ce confirmă dreptul deţinătorului de teren;
    b) planul geometric al terenului;
    c) raportul de evaluare.
    51. Ministerul, altă autoritate administrativă centrală care administrează terenul examinează propunerea privind schimbul terenurilor şi, în cazul acceptului, perfectează şi înaintează Guvernului, în modul stabilit, spre examinare proiectul hotărîrii privind acceptul, în care se va prevedea şi organul împuternicit să semneze contractul de schimb.
    52. Autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale examinează solicitarea altei autorităţi ale administraţiei publice şi, în cazul acceptului, adoptă decizia privind acordul schimbului de terenuri cu indicarea împuterniciţilor de semnare a contractului de schimb.”

    PRIM-MINISTRU                                                           Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                     Vasile Bumacov
    Ministrul dezvoltării regionale
    şi construcţiilor                                                                 Marcel Răducan

    Nr. 593. Chişinău, 17 iulie 2014.