HGA895/2014
ID intern unic:  355255
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 895
din  27.10.2014
cu privire la modificarea şi completarea
unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 31.10.2014 în Monitorul Oficial Nr. 325-332     art Nr : 962
    Abrogată prin HG1089 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1213  


    MODIFICAT
   
HG420 din 12.06.17, MO190-200/16.06.17 art.509


    În conformitate cu prevederile art. 27 alin.(4) din Legea nr.105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.176-181, art.513), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).
    2. Ministerul Justiţiei, în termen de o lună după intrarea în vigoare a prezentei hotărîri, va asigura republicarea Hotărîrii Guvernului nr. 597 din 13 august 2012 „Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de efectuare a activităţilor de supraveghere a pieţei de către Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 175-176, art. 663), cu toate modificările şi completările operate.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Economiei.

    PRIM-MINISTRU                                                        Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                      Andrian Candu

    Nr. 895. Chişinău, 27 octombrie 2014.

Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr.895
din 27 octombrie 2014

MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 936 din 9 decembrie 2011 „Privind crearea Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor şi aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale acesteia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.222-226, art. 1022) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) la punctul 8:
    subpunctul 11) va avea următorul cuprins:
    „11) efectuează prelevări de eşantioane de produse puse la dispoziţie pe piaţă pentru încercări în laboratoare acreditate”;
    se completează cu subpunctul 111) cu următorul cuprins:
    „111) efectuează, în comun cu inspectorii Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, prelevări de probe la produsele alimentare puse la dispoziţie pe piaţă pentru încercări în laboratoare acreditate”;
    la subpunctul 12) litera g), cuvintele „metrologice expuse în reglementările tehnice” se exclud;
    la subpunctul 23), cuvintele „decursul a cel puţin 5 ani” se substituie cu cuvintele „timp de 7 ani”;
    se completează cu subpunctul 25) cu următorul cuprins:
    „25) creează şi organizează programe de pregătire şi instruire a inspectorilor Agenţiei.”;
    2) la punctul 10 subpunctul 1), sintagma „misiunii de control” se substituie cu sintagma „delegaţiei de control”;
    3) la punctul 11, subpunctul 3) va avea următorul cuprins:
    „3) să adopte decizii obligatorii de remediere, înlocuire gratuită, restituire a contravalorii produsului sau serviciului necorespunzător, de reducere a preţului acestora”;
    4) la punctul 13 subpunctul 7), sintagma „misiunile de control” se substituie cu sintagma „delegaţiile de control”.
    [Pct.2 abrogat prin HG420 din 12.06.17, MO190-200/16.06.17 art.509]