HGC1020/2014
ID intern unic:  356217
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1020
din  22.12.2014
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 31.12.2014 în Monitorul Oficial Nr. 400-403     art Nr : 1111
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).
    2. Prevederile subpunctelor 18)-20) ale punctului 1 din modificările şi completările operate prin prezenta hotărîre se pun în aplicare începînd cu 1 ianuarie 2015.

    PRIM-MINISTRU                                                                Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                                    Valentina Buliga
    Ministrul finanţelor                                                                Anatol Arapu

    Nr. 1020. Chişinău, 22 decembrie 2014.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.1020
din 22 decembrie 2014
MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1478 din 15 noiembrie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 154-157, art.1612), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1)  pe tot parcursul textului, sintagma „Banca de Economii S.A.” se substituie cu sintagma „prestatorii de servicii de plată”, la cazul gramatical corespunzător;
    2)  la punctul 1, cuvintele „familiile cu copii domiciliate pe teritoriul Republicii Moldova” se substituie cu cuvintele „persoanele asigurate/neasigurate cu domiciliul sau reşedinţa în Republica Moldova”;
    3)  se completează cu punctul 31 cu următorul cuprins:
    „31. Persoană neasigurată se consideră mama/tata, adoptatorul/tutorele care la data naşterii copilului:
    - nu este încadrat în cîmpul muncii;
    - este încadrat în cîmpul muncii, însă nu întruneşte stagiul necesar de cotizare pentru acordarea indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului pînă la vîrsta de 3 ani;
    - întruneşte stagiul necesar de cotizare, dar nu are dreptul la concediu parţial plătit pentru îngrijirea copilului;
    - întruneşte stagiul necesar de cotizare, se află în concediu pentru îngrijirea copilului şi în perioada luată în calcul nu are realizat venit asigurat din alte motive decît concediul medical, concediul de maternitate, concediul pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, şomajul cu drept de ajutor de şomaj;
    - desfăşoară activitate în calitate de: întreprinzător individual, titular al patentei de întreprinzător, avocat, notar public, executor judecătoresc, pe baza licenţei obţinute în modul stabilit de lege, indiferent de forma juridică de organizare, şi de mediator, pe baza atestatului eliberat de către Consiliul de Mediere, cu excepţia persoanelor menţionate care activează şi în alte unităţi, în care realizează  venit asigurat şi au dreptul, în condiţiile legii, la indemnizaţie pentru creşterea copilului pînă la vîrsta de 3 ani.”;
    4)  punctul 4:
    la alineatul întîi, cuvintele „familiile cu copii” se substituie cu cuvintele „persoanele asigurate/ neasigurate”;
    litera b) va avea următorul cuprins :
    „b) indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani – în cazul persoanelor asigurate şi indemnizaţie lunară pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 1,5 ani – în cazul persoanelor neasigurate (în continuare – indemnizaţie lunară pentru creşterea/îngrijirea copilului)”;
    5)  punctul 7:
    la alineatul întîi, după cuvintele „se stabilesc” se introduc cuvintele „ , la cererea persoanei asigurate/neasigurate,”;
    subpunctul 2) litera a) va avea următorul cuprins :
    „a) din ziua următoare datei expirării concediului de maternitate – în cazul persoanelor care au beneficiat de indemnizaţie de maternitate şi nu întrunesc condiţiile pentru stabilirea indemnizaţiei pentru creşterea copilului ca persoană asigurată, cu excepţia cazurilor de adopţie sau de instituire a tutelei şi de la data acordării concediului pentru îngrijirea copilului (acordat conform prevederilor legale) – în cazul persoanelor asigurate, cu excepţia cazurilor de adopţie sau de instituire a tutelei. În cazul în care data acordării concediului pentru îngrijirea copilului diferă de la o unitate la alta, indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani se stabileşte începînd de la data ultimei acordări a concediului.
    În cazul în care persoana neasigurată nu beneficiază de dreptul la indemnizaţie de maternitate, indemnizaţia pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 1,5 ani se stabileşte de la data naşterii copilului, cu excepţia cazurilor de adopţie sau de instituire a tutelei”;
    se  completează cu litera b1 cu următorul cuprins:
    „b1) în cazul decesului copilului, în baza certificatului de deces, pe perioada de viaţă a copilului, cu condiţia adresării în termenul prevăzut la litera b)”;
    la litera c), după cuvintele „încadraţi în muncă” se introduc cuvintele „ , la solicitare”;
    litera d) va avea următorul cuprins :
    „d) persoanelor asigurate, la cerere, opţional: unuia dintre părinţi, adoptatorului/tutorelui, bunelului, bunicii, altei rude care se ocupă nemijlocit de îngrijirea copilului, cu condiţia că se află în concediu pentru îngrijirea copilului la toate unităţile în care îşi desfăşoară activitatea de muncă şi confirmă stagiul necesar de cotizare”;
    se completează cu literele d1), e), f) şi g) cu următorul cuprins:
    „d1) persoanelor neasigurate încadrate în cîmpul muncii şi care nu au stagiu de cotizare necesar pentru acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, cu condiţia aflării acesteia în concediu pentru îngrijirea copilului la toate unităţile în care activează;
    e) în cazul în care unul dintre părinţi nu este încadrat în cîmpul muncii, la solicitare, părintelui neîncadrat i se stabileşte indemnizaţie pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 1,5 ani sau uneia dintre persoanele asigurate menţionate la punctul 7) subpunctul 2) litera d), la solicitarea acesteia, i se stabileşte indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, cu condiţia că se află în concediu pentru îngrijirea copilului şi confirmă stagiul necesar de cotizare;
    f) în cazul copiilor gemeni sau în cazul mai multor copii în vîrstă de pînă la 3 ani, de dreptul la indemnizaţie pentru creşterea copilului beneficiază, la cerere, opţional: concomitent ambii părinţi sau concomitent două persoane asigurate, menţionate la punctul 7 subpunctul 2) litera d). Fiecare persoană asigurată beneficiază de dreptul la indemnizaţie/indemnizaţii pentru copilul/copiii de care îngrijeşte nemijlocit. Pentru unul şi acelaşi copil se stabileşte o singură indemnizaţie;
    g) în cazul persoanelor asigurate, angajate în baza contractului individual de muncă pe durată determinată, care încetează pînă la împlinirea de către copil a vîrstei de 3 ani, indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului se stabileşte începînd de la data acordării concediului pentru îngrijirea copilului şi pînă la împlinirea de către copil a vîrstei de 3 ani. În cazul acordării concediului pentru îngrijirea copilului pe o perioadă mai mică decît durata contractului pe perioadă determinată, indemnizaţia pentru creşterea copilului se stabileşte pe durata aflării asiguratului în concediu pentru îngrijirea copilului.
    În cazul încetării contractului individual de muncă pe durată determinată în perioada aflării în concediu pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, indemnizaţia pentru creşterea copilului nu se suspendă, cu condiţia că persoana asigurată nu se angajează la o altă unitate”;
    subpunctul 3) va avea următorul cuprins:
    „3) indemnizaţia lunară pentru creşterea/îngrijirea copilului stabilită se suspendă în cazul în care beneficiarul se angajează, îşi reia activitatea sau se eliberează înainte de expirarea concediului pentru îngrijirea copilului şi se stabileşte, la solicitare, altei persoane care întruneşte condiţiile prevăzute de legislaţie pentru acordarea indemnizaţiei.
    În cazul în care beneficiarul de indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului se angajează la altă unitate, indemnizaţia se suspendă, indiferent de programul de muncă (parţial sau deplin), şi se reia de la data acordării concediului pentru îngrijirea copilului.
    Indemnizaţia lunară pentru creşterea/îngrijirea copilului, stabilită şi suspendată potrivit alineatului întîi al prezentului subpunct, se reia, la solicitare, dacă persoana întruneşte condiţiile prevăzute de legislaţie pentru a beneficia de indemnizaţie, cu condiţia că copilul nu a împlinit vîrsta de 3/1,5 ani.
    În cazul în care mama sau tata (beneficiari de indemnizaţie) îşi reia activitatea în condiţiile timpului de muncă parţial, indemnizaţia lunară pentru creşterea/îngrijirea copilului nu se suspendă.
    În cazul în care mama sau tata (beneficiar de indemnizaţie lunară pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 1,5 ani) se angajează cu program parţial de muncă, indemnizaţia lunară pentru îngrijirea copilului nu se suspendă.”;
    se completează cu subpunctul 31) cu următorul cuprins:
    „31) categoriile de persoane prevăzute la subpunctul 3) alineatul al cincilea din prezentul Regulament au dreptul la indemnizaţie lunară pentru îngrijirea copilului de la data naşterii copilului pînă la împlinirea vîrstei de 1,5 ani, indiferent dacă desfăşoară sau nu activitate de muncă.”;
    subpunctul 41) se exclude; 
    subpunctul 5)  va avea următorul cuprins:
    „5) în cazul adopţiei copilului sau instituirii tutelei, indemnizaţia lunară pentru creşterea/îngrijirea copilului se stabileşte din ziua adoptării hotărîrii privind încuviinţarea adopţiei, respectiv privind instituirea tutelei, dacă solicitantul (adoptatorul, tutorele), la data adoptării hotărîrii, întruneşte condiţiile prevăzute de legislaţie pentru acordarea indemnizaţiei pentru creşterea/îngrijirea copilului.
    Baza de calcul al indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului se determină în conformitate cu prevederile capitolului VII din prezentul Regulament, din venitul mediu lunar asigurat realizat de adoptator/tutore în perioada celor 12 luni calendaristice premergătoare lunii naşterii copilului”;
    subpunctul 6) va avea următorul cuprins:
    „6) în cazul încetării contractului individual de muncă în legătură cu lichidarea unităţii în perioada aflării beneficiarului în concediul pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului nu se suspendă, cu condiţia că beneficiarul nu se angajează la o altă unitate”;
    la subpunctul 8), cuvintele „indemnizaţie unică la naşterea copilului şi/sau” se exclud;
    se completează cu subpunctele 81), 9) şi 10) cu următorul cuprins:
    „81) Persoanele care au beneficiat de indemnizaţie unică la naşterea copilului şi cele care au beneficiat sau beneficiază de indemnizaţie lunară pentru creşterea/îngrijirea copilului pe teritoriul altui stat nu au dreptul, în condiţiile prezentului Regulament, la acelaşi tip de indemnizaţie şi pentru aceeaşi perioadă;
    9) indemnizaţia lunară pentru creşterea/îngrijirea copilului nu se suspendă pentru perioada aflării persoanei asigurate/neasigurate în concediul anual de odihnă;
    10) dacă, conform legislaţiei în vigoare, indemnizaţia lunară pentru creşterea/îngrijirea copilului a fost acordată unei persoane, altă persoană, în cazul unuia şi aceluiaşi copil, nu poate beneficia pentru aceeaşi perioadă de indemnizaţie lunară pentru creşterea/îngrijirea copilului”;
    6)  se completează cu punctele 71  şi 72 cu următorul cuprins :
    „71. În cazul în care copilul s-a născut pe teritoriul altui stat, solicitantul de indemnizaţii adresate familiilor cu copii (cu excepţia persoanelor angajate în cîmpul muncii în Republica Moldova) prezintă  casei teritoriale certificatul privind acordarea/neacordarea indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, eliberat de către autoritatea competentă a statului respectiv. În cazul confirmării acordării indemnizaţiei unice la naşterea copilului şi a celei lunare pentru creşterea/îngrijirea copilului pe teritoriul altui stat, indemnizaţia unică la naşterea copilului şi/sau indemnizaţia lunară pentru creşterea/îngrijirea copilului (pentru perioada respectivă) nu se stabileşte.
    72. Beneficiarul de indemnizaţie lunară pentru creşterea/îngrijirea copilului, în cazul reluării  muncii/angajării în cîmpul muncii, eliberării din serviciu, prezintă casei teritoriale, pînă la sfîrşitul lunii calendaristice în care s-a produs evenimentul, extrasul din ordinul respectiv. Sumele indemnizaţiei lunare pentru creşterea/îngrijirea copilului achitate necuvenit din pricina neprezentării actelor menţionate se restituie de către beneficiar la contul respectiv al Casei Naţionale, în caz contrar se încasează în modul stabilit în punctul 26 din prezentul Regulament.”;
    7) punctul 8 va avea următorul cuprins:
    „8. Cererea pentru stabilirea indemnizaţiilor prevăzute în capitolul II din prezentul Regulament se depune la casa teritorială de la locul de domiciliu sau, în cazul în care a fost stabilită indemnizaţia de maternitate, la casa teritorială în deservirea careia se află unitatea de la locul de lucru de bază unde a fost stabilită indemnizaţia de maternitate, personal de către persoana căreia i se va stabili indemnizaţia sau prin intermediul reprezentantului primăriei. Cererea se depune conform modelului stabilit de Casa Naţională.”;
    8) se completează cu punctul nou 81  cu următorul cuprins :
    „81. Personalul instituţiilor serviciului diplomatic care activează în misiunile diplomatice peste hotarele ţarii şi în organizaţiile sau instituţiile internaţionale în calitate de reprezentanţi ai Republicii Moldova pot depune, pe bază de procură, cererea stabilită în punctul 8 din prezentul Regulament.”;
    9) punctul 9:
    la litera a), cuvintele „mamei sau al tatălui (tutorelui, curatorului)” se substituie cu cuvintele „solicitantului indemnizaţiei, în original şi în copie”;
    litera b), se completează în final cu cuvintele „în original şi în copie” ;
    litera c), se completează în final cu cuvintele „în original” ;
    la litera d), după cuvintele „îngrijirea copilului,” se introduc cuvintele „eliberat de fiecare unitate unde solicitantul activează,”, iar după cuvintele „cîmpul muncii” se introduc cuvintele „ , în original” ;
    litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) declaraţia persoanei asigurate de tip „pentru stabilirea drepturilor sociale” (în continuare – declaraţia Rev-5) în două exemplare, eliberată persoanei asigurate de către angajatorul de la fiecare unitate în care solicitantul îşi desfăşoară activitatea pentru lunile trimestrului de gestiune (în cazul în care informaţia pentru lunile trimestrului de gestiune lipseşte în Registrul de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale (în continuare –Registrul) în original”;
    la litera f),  cuvîntul „curatorul” se substituie cu cuvîntul „adoptatorul” ;
    litera f1) se completează în final cu cuvintele „ , alte acte confirmative a stagiului de cotizare (livretul militar etc.)”;
    se completează cu litera h) cu următorul cuprins:
    „h) alte acte, după caz: extras din ordinul privind reluarea activităţii/angajarea în condiţiile timpului de muncă parţial, extras din ordinul privind acordarea concediului neplătit, certificat de naştere, certificat de căsătorie, certificat de deces al copilului sau al beneficiarului, hotărîrea privind adopţia şi instituirea tutelei, certificat privind acordarea/neacordarea indemnizaţiilor pe teritoriul altui stat (pentru persoanele prevăzute în punctul 71 din prezentul Regulament)”;
    10) se completează cu punctul 91 cu următorul cuprins :
    „91. Copiile actelor anexate la cererea de stabilire a indemnizaţiei unice la naşterea copilului şi a indemnizaţiei lunare pentru creşterea/îngrijirea copilului se confirmă de casa teritorială.”;
    11) punctul 14 va avea următorul cuprins:
    „14. Cererea pentru stabilirea indemnizaţiei şi actele necesare se examinează în termen de 30 zile calendaristice de la data înregistrării cererii la casa teritorială. Dacă la cerere nu sînt anexate toate actele necesare sau dacă actele prezentate sînt perfectate incorect/incomplet, solicitantul are dreptul să prezinte (personal sau prin intermediul reprezentantului primăriei), în termen de 30 zile calendaristice de la data depunerii cererii, actele care lipsesc sau care au fost corectate/completate.”;
    12) la punctul 15, propoziţia a doua va avea următorul cuprins:
    „În acest caz, în termen de 10 zile calendaristice de la luarea deciziei de refuz, solicitantului i se comunică motivul refuzului.”;
    13) punctul 26 va avea următorul cuprins:
    „26. Sumele plătite în plus din vina beneficiarului (falsificarea unor date, tăinuirea unor circumstanţe etc.) se restituie de beneficiar sau se reţin lunar, pe baza deciziei conducătorului casei teritoriale, în mărime ce nu depăşeşte 20 la sută din cuantumul indemnizaţiei sau, cu acordul beneficiarului, se reţine în mărime de pînă la 100% din cuantumul indemnizaţiei. În cazul în care beneficiarul refuză să restituie suma indemnizaţiei primite  necuvenit, aceasta se încasează în baza hotărîrii instanţei judecătoreşti.”;
    14) punctul 29 va avea următorul cuprins:
    „29. Lunar, în sistemul informaţional, se formează listele de plată ale beneficiarilor de indemnizaţii şi registrul listelor privind numărul beneficiarilor şi suma calculată. Casele teritoriale tipăresc un exemplar al listelor beneficiarilor şi două exemplare ale registrului listelor privind numărul beneficiarilor şi suma calculată. Listele beneficiarilor şi un exemplar al registrului listelor se păstrează la casa teritorială, iar al doilea exemplar al registrului listelor se prezintă Casei Naţionale.”;
    15) capitolul VII va avea următorul cuprins:
„VII. BAZA DE CALCUL AL INDEMNIZAŢIEI LUNARE
PENTRU CREŞTEREA COPILULUI PÎNĂ
LA VÎRSTA
DE 3 ANI

    37. Baza de calcul al indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrtei de 3 ani o constituie venitul mediu lunar asigurat realizat în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii naşterii copilului, venit din care au fost calculate contribuţiile individuale de asigurări sociale. Lunile calendaristice ale concediului prenatal se substituie cu acelaşi număr de luni calendaristice imediat premergătoare perioadei incluse în calcul.
    38. Venitul asigurat pentru lunile incluse în calcul la determinarea bazei de calcul al indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani nu poate depăşi plafonul venitului din care se calculează contribuţiile individuale de asigurări sociale, stabilit prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul respectiv. În cazul în care în calcul se include anul calendaristic incomplet, venitul asigurat se plafonează reieşind din numărul de luni în care s-a calculat venitul asigurat.
    39. Venitul mediu lunar asigurat se determină prin împărţirea la 12 a venitului asigurat realizat la toate unităţile în perioada de 12 luni calendaristice premergătoare lunii naşterii copilului, luni luate în calcul conform prevederilor punctului 37 din prezentul Regulament.
    40. Dacă venitul asigurat lipseşte la toate unităţile în unele şi aceleaşi luni calendaristice din perioada celor 12 luni calendaristice incluse în calcul ori dacă venitul lunar asigurat realizat în perioada celor 12 luni calendaristice incluse în calcul este mai mic decît salariul tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar/din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală (în continuare – în cuantumul unui salariu tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar)  sau, după caz, decît  cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real din motiv de concediu medical, concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, şomaj cu drept de ajutor de şomaj, atunci aceste luni se includ în baza de calcul al indemnizaţiei pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani cu venit lunar asigurat în cuantumul unui salariu tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar sau, după caz, în cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real în vigoare la data naşterii copilului, la locul de muncă de bază al asiguratului sau se substituie cu acelaşi număr de luni calendaristice consecutive în care a fost realizat venit asigurat, luni imediat premergătoare perioadei incluse în calcul, cu condiţia că aceasta va duce la majorarea cuantumului indemnizaţiei. Această prevedere nu se aplică în cazul lipsei integrale a venitului asigurat la toate unităţile în unele şi aceleaşi luni calendaristice din perioada celor 12 luni calendaristice incluse în calcul la determinarea bazei de calcul al indemnizaţiei pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani din alte motive decît cele menţionate sau din motivele menţionate combinate cu alte motive.
    Dacă în urma substituirii lunilor calendaristice în care lipseşte venitul asigurat cu acelaşi număr de luni calendaristice consecutive în care a fost realizat venit asigurat din perioada imediat premergătoare perioadei incluse în calcul, în unele luni din lunile substituite asiguratul are realizat venit asigurat mai mic decît salariul tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar sau, după caz, decît cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real în vigoare la data naşterii copilului ori dacă nu are realizat venit asigurat, indiferent de motive, lunile substituite nu se mai substituie cu alte luni şi nici cu salariul tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar sau, după caz, cu cuantumul garantat al salariului în sectorul real.
    401. În cazul în care persoana asigurată a activat în perioada inclusă în calcul mai puţin de 12 luni calendaristice, aceleaşi luni calendaristice lipsă la toate unităţile de pînă la angajare se includ în calcul cu venit lunar asigurat în cuantumul unui salariu tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar sau, după caz, în cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real în vigoare la data naşterii copilului, la locul de muncă de bază al persoanei asigurate.
    402. În cazul în care persoana asigurată, în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii naşterii copilului, nu are realizat venit asigurat la nici o unitate ori în cazul în care venitul lunar asigurat realizat în ultimele 12 luni calendaristice incluse în calcul este mai mic decît salariul tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar sau, după caz, decît cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real din motiv de concediu medical, concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, şomaj cu drept de ajutor de şomaj, baza de calcul al indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani o constituie cuantumul unui salariu tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar sau, după caz, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real în vigoare la data naşterii copilului, la locul de muncă de bază al asiguratului sau aceste luni se substituie cu acelaşi număr de luni calendaristice consecutive în care a fost realizat venit asigurat, luni imediat premergătoare perioadei incluse în calcul, cu condiţia că aceasta va duce la majorarea cuantumului indemnizaţiei. Această prevedere nu se aplică în cazul lipsei integrale a venitului asigurat la toate unităţile în  perioada celor 12 luni calendaristice incluse în calcul la determinarea bazei de calcul al indemnizaţiei din alte motive decît cele menţionate sau din motivele menţionate combinate cu alte motive.
    În cazul în care persoana asigurată, în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii naşterii copilului, nu are realizat venit asigurat la nici o  unitate din motiv de concediu pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, această perioadă se substituie cu perioada imediat premergătoare celei incluse în calcul conform punctului 424 din prezentul Regulament, iar în cazul în care în perioada substituită persoana asigurată a realizat venit mai mic decît salariul tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar sau, după caz, în cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, sau nu a realizat venit, indiferent de motive, lunile din perioada respectivă nu se mai substituie cu salariul tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar sau, după caz, cu cuantumul garantat al salariului în sectorul real.
    41. În cazul în care persoana asigurată, în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii naşterii copilului, nu are realizat venit asigurat la nici o unitate din motiv de concediu pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, cuantumul indemnizaţiei pentru creşterea copilului următor se stabileşte în modul prevăzut la punctul 402 din prezentul Regulament sau reieşind din venitul mediu lunar asigurat în temeiul căruia s-a calculat indemnizaţia pentru copilul precedent, cu condiţia că aceasta va duce la majorarea cuantumului indemnizaţiei.
    42. La determinarea bazei de calcul al indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, lunile calendaristice în care nu s-a realizat venit asigurat din motiv de concediu medical, concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, şomaj cu drept de ajutor de şomaj se includ în calcul în modul prevăzut la punctele 40, 401, 402 şi 41, numai la unitatea în care persoana asigurată îşi desfăşoară activitatea de bază. Unitatea în care persoana asigurată îşi desfăşoară activitatea de bază se consideră unitatea unde se păstrează carnetul de muncă al acesteia.
    421. Lunile din perioada celor 12 luni calendaristice premergătoare lunii naşterii copilului, în care venitul asigurat lipseşte din alte motive decît cele menţionate la punctele 40, 401 şi 42, nu se exclud din calcul.
    422. În cazul în care persoana asigurată, în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii naşterii copilului, nu are realizat venit asigurat la nici o unitate din alte motive decît concediul medical, concediul de maternitate, concediul pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, şomajul cu drept de ajutor de şomaj, indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului nu se acordă. În acest caz, la solicitare, se stabileşte indemnizaţie lunară pentru îngrijirea copilului pînă la 1,5 ani ca persoană neasigurată.
    423. Prevederile punctelor 39, 40, 401, 402, 41, 42, 421 şi  422 se aplică la determinarea bazei de calcul al indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani şi în cazul în care persoana asigurată desfăşoară activitate la o singură unitate.
    424. În cazul stabilirii bazei de calcul al indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, perioada de substituire este cel mult de 36 de luni calendaristice.
    43. Venitul asigurat pentru stabilirea indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului pînă la vîrsta de 3 ani se confirmă în baza informaţiei din Registru. Venitul asigurat pentru lunile trimestrului de gestiune (dacă acesta lipseşte în Registru) se confirmă prin declaraţia REV-5.
    44. Indemnizaţia pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani stabilită nu se recalculează, cu excepţia cazurilor de modificare a legislaţiei privind modul de salarizare şi pe baza hotărîrii judecătoreşti.
    În cazul în care indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani a fost stabilită, iar beneficiarul prezintă ulterior certificat despre sumele recalculate ale salariului, în conformitate cu legislaţia privind salarizarea pentru lunile luate în calcul la stabilirea indemnizaţiei, indemnizaţia se recalculează de la data stabilirii, cu condiţia confirmării venitului asigurat în Registru.
    441. În cazul în care persoana asigurată desfăşoară activităţi în mai multe unităţi, în fiecare fiind asigurată conform legislaţiei, indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului pînă la vîrsta de 3 ani se calculează în funcţie de venitul total asigurat, calculat conform prevederilor prezentului capitol, inclusiv venitul asigurat realizat în unităţile unde au încetat raporturile de muncă în perioada luată în calcul.
    442. Salariul şi indemnizaţia de concediu anual de odihnă se includ în calcul în lunile pentru care au fost calculate. Alte recompense, în afară de salariu şi indemnizaţia de concediu de odihnă (inclusiv de concediul anual suplimentar de odihnă), plătite de angajator angajatului său în cadrul raportului de muncă, la care s-au calculat contribuţii individuale de asigurări sociale, se includ în calcul în lunile în care au fost calculate.”;
    16) la punctul 50, textul „se reia în baza cererii scrise sau la solicitarea verbală a beneficiarului, dacă adresarea nu depăşeşte termenul prevăzut în punctul 21” se substituie cu textul „se reia, în baza cererii scrise sau la solicitarea verbală a beneficiarului,  pentru o perioadă de 3 ani premergători datei adresării”;
    17) se completează cu punctul 64 cu următorul cuprins:
    „64.  Indemnizaţiile lunare pentru creşterea copilului pînă la vîrsta de 3 ani stabilite de la 1 aprilie 2014 şi pînă la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri se recalculează.”;
    18) în titlul tabelului din anexa nr.1, cuvintele „persoanelor asigurate şi neasigurate” se exclud;
    19) anexa nr.4:
    în titlul formularului „Darea de seamă privind plata indemnizaţiilor unice la naşterea copilului (persoane neasigurate)”, se exclud cuvintele „(persoane neasigurate)”;
    formularul „Darea de seamă privind plata indemnizaţiilor unice la naşterea copilului (persoane asigurate)” se exclude;
    20) anexa nr.5:
    formularul „Darea de seamă privind plata indemnizaţiilor unice la naşterea copilului (persoane asigurate)” se exclude;
    în titlul formularului „Darea de seamă privind plata indemnizaţiilor unice la naşterea copilului (persoane neasigurate)”, cuvintele „(persoane neasigurate)” se exclud.
    2. Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 108 din 3 februarie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 24-25, art. 162), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) se completează cu punctul 501 cu următorul cuprins:
    „501. Personalul instituţiilor serviciului diplomatic care activează în misiunile diplomatice peste hotarele ţării şi organizaţiilor sau instituţiilor internaţionale în calitate de reprezentanţi ai Republicii Moldova pot depune, pe bază de procură, cererea stabilită în punctul 50 din prezentul Regulament.”;
    2) punctul 72 va avea următorul cuprins:
    „72. În cazul lipsei integrale a venitului asigurat din motiv de concediu medical, concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de trei ani, şomaj cu drept de ajutor de şomaj la toate unităţile în unele şi aceleaşi luni calendaristice din perioada celor 12 luni calendaristice incluse în calcul la determinarea bazei de calcul a indemnizaţiilor, prevăzute la punctul 12 literele a), c), d) şi e) şi punctul 37 litera a), aceste luni se substituie cu acelaşi număr de luni calendaristice consecutive imediat premergătoare perioadei incluse în calcul ori se includ în calcul în cuantumul unui salariu tarifar pentru I categorie de salarizare în sectorul bugetar/din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală (în continuare – în cuantumul unui salariu tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar) sau, după caz, în cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real în vigoare la data producerii riscului asigurat la locul de muncă de bază al asiguratului, cu condiţia că aceasta va duce la majorarea cuantumului indemnizaţiei.
    În cazul asiguraţilor angajaţi în condiţiile timpului de muncă parţial se ia în calcul salariul tarifar sau salariul minim garantat în cuantum proporţional salariului pentru timpul lucrat sau în funcţie de volumul lucrului făcut.
    Prevederile prezentului punct nu se aplică în cazul lipsei integrale a venitului asigurat la toate unităţile în unele şi aceleaşi luni calendaristice din perioada celor 12 luni calendaristice incluse în calcul la determinarea bazei de calcul al indemnizaţiilor din alte motive decît cele menţionate sau din motivele menţionate combinate cu alte motive.”;
    3) la punctul 79, după cuvintele „se stabileşte” se introduc cuvintele „în modul prevăzut la punctul 75 din prezentul Regulament sau”, iar în final se completează cu cuvintele „ , cu condiţia că aceasta va duce la majorarea cuantumului indemnizaţiei”.