LPC107/2015
ID intern unic:  359417
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 107
din  28.05.2015
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 26.06.2015 în Monitorul Oficial Nr. 161-165     art Nr : 341
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 514-XIII din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 15–17, art. 62), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 232 alineatul (8), după sintagma „Consiliului Superior al Magistraturii,” se introduc cuvintele „colegiului disciplinar,”.
    2. Articolul 233:
    la alineatul (1) litera d), textul „cîte 2 membri” se substituie cu cuvîntul „membrii”, iar după sintagma „Consiliul Superior al Magistraturii” se introduc cuvintele „şi în colegiul disciplinar, precum şi membrii permanenţi”;
    la alineatul (2), după sintagma „Consiliul Superior al Magistraturii” se introduc cuvintele „ , în colegiul disciplinar”.
    Art. II. – Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 15–17, art. 63), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 15, alineatul (3) se abrogă.
    2. La articolul 20 alineatul (7), cuvintele „care a fost supus unei sancţiuni disciplinare sau” se exclud, iar cuvintele „de sancţionare” se substituie cu cuvintele „colegiului de evaluare a performanţelor judecătorilor”.
    3. Articolul 21 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 21. Răspunderea disciplinară a judecătorilor
    (1) Judecătorii poartă răspundere disciplinară în modul stabilit de Legea nr. 178 din 25 iulie 2014 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor.
    (2) Anularea sau modificarea hotărîrii judecătoreşti atrage răspundere în condiţiile Legii nr. 178 din 25 iulie 2014 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor dacă judecătorul care a pronunţat-o a încălcat legea intenţionat sau ca urmare a unei neglijenţe grave.”
    4. Articolele 22 şi 23 se abrogă.
    5. La articolul 25 alineatul (1) litera f), textul „la art. 22 alin. (1)” se substituie cu textul „în Legea nr. 178 din 25 iulie 2014 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor”.
    6. La articolul 28 alineatul (1), textul „Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar” se substituie cu textul „Legea nr. 328 din 23 decembrie 2013 privind salarizarea judecătorilor”.
    Art. III. – Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 15–17, art. 65), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 4 alineatul (3):
    litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) în baza hotărîrii colegiului disciplinar, înaintează Preşedintelui Republicii Moldova sau, după caz, Parlamentului propunerea privind eliberarea din funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte al instanţei de judecată sau privind eliberarea din funcţia de judecător;”
    litera d) se abrogă.
    2. La articolul 71 alineatul (6), după litera b) se introduce litera b1) cu următorul cuprins:
    „b1) verifică sesizările privind faptele care pot constitui abateri disciplinare;”.
    3. Articolul 21 se abrogă.
    4. Articolul 22:
    la alineatul (1), textul „ , de colegiul de evaluare a performanţelor judecătorilor şi de colegiul disciplinar” se substituie cu textul „şi colegiul de evaluare a performanţelor judecătorilor”;
    alineatul (3):
    la litera a), cuvintele „şi ale colegiului disciplinar” se exclud;
    literele b) şi d) se abrogă;
    articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Contestaţiile împotriva hotărîrilor adoptate de colegiul disciplinar se examinează conform prevederilor Legii nr. 178 din 25 iulie 2014 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor.”
    5. La articolul 24, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) În cazul în care Consiliul Superior al Magistraturii îşi exercită atribuţiile prevăzute la art. 22 alin. (4), membrul Consiliului care a înaintat sesizarea privind faptele ce pot constitui abateri disciplinare nu participă la deliberare.”
    6. Articolul 25:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) Hotărîrile Consiliului Superior al Magistraturii adoptate în urma examinării contestaţiilor la hotărîrile colegiului disciplinar pot fi contestate la Curtea Supremă de Justiţie conform procedurii stabilite de Legea nr. 178 din 25 iulie 2014 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor.”
    Art. IV. – Articolul 17 din Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind testarea integrităţii profesionale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 35–41, art. 73), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) Sancţiunea disciplinară aplicată unui judecător ca urmare a rezultatului negativ la testul de integritate profesională poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 178 din 25 iulie 2014 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor.”

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                        Andrian CANDU

    Nr. 107. Chişinău, 28 mai 2015.