HGC420/2015
ID intern unic:  359694
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 420
din  03.07.2015
cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii
Guvernului nr. 391 din 19 aprilie 2000
Publicat : 10.07.2015 în Monitorul Oficial Nr. 177-184     art Nr : 475
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr. 391 din 19 aprilie 2000 „Cu privire la crearea Unităţii de coordonare, implementare şi monitorizare a proiectului de restructurare a sistemului Sănătăţii finanţat de Banca Mondială” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.46-49, art. 475), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în hotărîre:
    a) titlul va avea următorul cuprins: „Cu privire la crearea Instituţiei Publice „Unitatea de coordonare, implementare şi monitorizare a proiectelor în domeniul sănătăţii”;
    b) preambulul va avea următorul cuprins: „În scopul eficientizării proiectelor de asistenţă tehnică şi financiară în domeniul sănătăţii şi pentru coordonarea activităţilor din cadrul acestora, Guvernul HOTĂRĂŞTE:”;
    c) punctele 1 şi 2 vor avea următorul cuprins:
    „1. Se creează Instituţia Publică „Unitatea de coordonare, implementare şi monitorizare a proiectelor în domeniul sănătăţii”, unitate care va prezenta Ministerului Finanţelor, Ministerului Economiei şi Ministerului Sănătăţii darea de seamă privind utilizarea mijloacelor financiare, rapoarte privind activitatea, monitorizarea etapelor implementării proiectelor în domeniul sănătăţii în derulare, finanţate din surse externe, coordonate de Unitate, precum şi alte informaţii.
    2. Se aprobă Regulamentul Instituţiei Publice „Unitatea de coordonare, implementare şi monitorizare a proiectelor în domeniul sănătăţii”, conform anexei.”;
    d) punctele 3 şi 4 se abrogă;
    2) anexa nr.1 se abrogă;
    3) anexa nr.2 se modifică şi se completează după cum urmează:
    a) sintagma „Anexa nr.2” se substituie cu sintagma „Anexă”;
    b) titlul va avea următorul cuprins: „Regulamentul Instituţiei Publice „Unitatea de coordonare, implementare şi monitorizare a proiectelor în domeniul sănătăţii”;
    c) pe tot parcursul textului, cuvintele „proiect”, „tender”, „firme”, „Comitetul de supraveghere”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „proiecte”, „licitaţie”, „agent economic/organizaţie” şi, respectiv, „Consiliul de administrare”, la cazul gramatical corespunzător;
    d) preambulul Regulamentului va avea următorul cuprins: „Regulamentul Instituţiei Publice „Unitatea de coordonare, implementare şi monitorizare a proiectelor în domeniul sănătăţii finanţat de partenerii externi de dezvoltare determină statutul juridic, obiectivele, atribuţiile şi drepturile acestei unităţi.”;
    e) la punctul 1, sintagma „Unitatea de coordonare, implementare şi monitorizare a proiectului de restructurare a sistemului sănătăţii finanţat de Banca Mondială” se substituie cu sintagma „Instituţia Publică „Unitatea de coordonare, implementare şi monitorizare a proiectelor în domeniul sănătăţii”;
    f) la punctul 2, sintagma „str. Şciusev 101” se substituie cu sintagma „str. Toma Ciorbă, nr. 18 A”;
    g) la punctul 4, sintagma „proiectului de restructurare a sistemului sănătăţii publice finanţat de Banca Mondială” se substituie cu sintagma „proiectelor în domeniul sănătăţii”, iar cuvintele „proiectului în cauză” se substituie cu cuvîntul „acestora”;
    h) la punctul 5, sintagma „alte organisme internaţionale” se substituie cu sintagma „partenerii externi de dezvoltare”;
    i) la punctul 6, sintagma „Băncii Mondiale şi altor organizaţii internaţionale implicate la solicitarea acestora” se substituie cu sintagma „partenerilor externi de dezvoltare”;
    j) punctul 7:
    la litera a), după cuvîntul „implementarea” se introduc cuvintele „ , coordonarea şi monitorizarea”, iar cuvintele „ de Banca Mondială şi” se exclud;
    litera b) se abrogă;
    la litera d), sintagma „Băncii Mondiale şi ale altor organizaţii internaţionale” se substituie cu sintagma „partenerilor externi de dezvoltare”;
    la litera e), sintagma „Băncii Mondiale şi altor organisme internaţionale” se substituie cu sintagma „partenerilor externi de dezvoltare”;
    la litera h), sintagma „Băncii Mondiale, altor organizaţii internaţionale” se substituie cu sintagma „partenerilor externi de dezvoltare”;
    la litera i), sintagma „Băncii Mondiale sau ale altor organizaţii internaţionale de profil” se substituie cu sintagma „partenerilor externi de dezvoltare”;
    litera m) se abrogă;
    k) la punctul 9 liniuţa a doua, sintagma „Banca Mondială şi alte organisme internaţionale” se substituie cu sintagma „partenerii externi de dezvoltare”;
    l) la punctul 11 litera a), sintagma „Banca Mondială şi/sau alte organizaţii internaţionale” se substituie cu sintagma: „partenerii externi de dezvoltare”;
    m) la punctul 12, sintagma „Banca Mondială şi alte organisme internaţionale” se substituie cu sintagma „partenerii externi de dezvoltare”;
    n) la punctul 14, textul „Comitetului de supraveghere a valorificării asistenţei tehnice acordate de Banca Mondială pentru reformarea sistemului sănătăţii” se substituie cu textul „Consiliului de administrare a Instituţiei Publice „Unitatea de coordonare, implementare şi monitorizare a proiectelor în domeniul sănătăţii”;
    o) la punctul 15, textul „conform criteriilor şi condiţiilor stabilite de Banca Mondială şi Ministerul Finanţelor” se substituie cu textul „de către Consiliul de administrare în conformitate cu criteriile şi condiţiile stabilite de prevederile acordurilor de finanţare dintre Unitate şi donator”;
    p) la punctul 16, sintagma „Băncii Mondiale” se substituie cu sintagma „partenerilor externi de dezvoltare”;
    q) punctul 17 va avea următorul cuprins:
    „17. Directorul executiv al Unităţii este desemnat prin ordin al Ministrului Sănătăţii în calitatea sa de preşedinte al Consiliului de administrare al Instituţiei Publice „Unitatea de coordonare, implementare şi monitorizare a proiectelor în domeniul sănătăţii” şi angajat prin contract de muncă, coordonat cu Consiliul de administrare.
    Funcţiile depline ale directorului executiv, în lipsa acestuia, sînt exercitate de către o altă persoană, desemnată prin ordin al ministrului sănătăţii. Persoana desemnată poartă răspundere personală pentru legalitatea, veridicitatea şi corectitudinea actelor semnate.”;
    r) punctul 19 se completează cu un nou alineat cu următorul cuprins: „Componenţa nominală a Consiliului de administrare se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi este format din 7 membri: ministrul sănătăţii – preşedinte, viceminiştri ai sănătăţii, finanţelor, economiei şi, în funcţie de proiectele în derulare, cîte un reprezentant al partenerilor de dezvoltare şi al societăţii civile. Secretariatul se asigură de către Ministerul Sănătăţii.”;
    s) punctul 21:
    la alineatul al treilea, după sintagma „director executiv al Unităţii,” se introduce sintagma „în bază de concurs,”, iar sintagma „Guvernului Republicii Moldova şi Băncii Mondiale” se substituie cu sintagma „Ministerului Sănătăţii”;
    se completează în final cu următoarele alineate:
    „aprobarea rapoartelor trimestriale şi anuale de activitate ale Unităţii;
    supravegherea utilizării mijloacelor financiare ale Unităţii conform destinaţiei şi devizului de cheltuieli stabilite;
    stabilirea perioadei evaluării performanţei directorului executiv al Unităţii;
    aprobarea termenilor de referinţă pentru directorul executiv, a condiţiilor şi prevederilor contractului cu directorul executiv al Unităţii;
    aprobarea cheltuielilor administrative ale Unităţii”;
    t) se completează cu punctele 211 şi 212 cu următorul cuprins:
    „211. Preşedintele Consiliului are următoarele atribuţii:
    reprezintă Consiliul în relaţiile cu instituţiile naţionale şi internaţionale;
    convoacă şi prezidează şedinţele ordinare şi extraordinare ale Consiliului;
    semnează deciziile şi procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului.
    212. Secretarul Consiliului este reprezentant al Ministerului Sănătăţii şi are următoarele atribuţii:
    organizează şi asigură convocarea şedinţelor Consiliului;
    pregăteşte şi prezintă materialele pentru şedinţele Consiliului;
    întocmeşte şi semnează procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului;
    asistă preşedintele şi membrii Consiliului în perioada dintre şedinţe;
    asigură evidenţa, păstrarea şi arhivarea documentelor şi a altor materiale ale Consiliului.”;
    u) punctul 25:
    se completează cu o liniuţă nouă cu următorul cuprins:
    „- se angajează pe un termen de 4 ani”;
    la liniuţa a cincea, sintagma „Băncii Mondiale” se substituie cu sintagma „partenerilor externi de dezvoltare”;
    v) la punctul 27, sintagma „Banca Mondială şi organizaţiile internaţionale donatoare” se substituie cu sintagma „partenerilor externi de dezvoltare”;
    w) la punctul 28, textul „încredinţat unui auditor străin, selectat prin procedura de tender şi acceptat de Banca Mondială şi Ministerul Finanţelor” se substituie cu textul „conform prevederilor legislaţiei naţionale şi cerinţelor partenerilor externi de dezvoltare”.

    PRIM-MINISTRU INTERIMAR                    Natalia GHERMAN

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii                                             Mircea Buga
    Ministrul finanţelor                                           Anatol Arapu
    Ministrul justiţiei                                              Vladimir Grosu

    Nr. 420. Chişinău, 3 iulie 2015.