OMEM840/2015
ID intern unic:  361301
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL EDUCAŢIEI
ORDIN Nr. 840
din  21.08.2015
pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare
și funcționare a instituțiilor de învățămînt profesional
tehnic secundar
Publicat : 09.10.2015 în Monitorul Oficial Nr. 275-280     art Nr : 1918

    NOTĂ:
    pe tot parcursul textului, cuvintele „Ministerul Educației”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării”, la cazul gramatical corespunzător prin OMECC232 din 13.03.19, MO22.03.19 art.530; în vigoare 22.04.19ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
nr. 1062 din 22 august 2015
Ministru ____________ Vladimir CEBOTARI


    În conformitate cu prevederile art. 69 alin.(2) din Codul educației al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.319-324, art.634), ministrul educației emite următorul ORDIN:
    1. Se aprobă Regulamentul–cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de învățămînt profesional tehnic secundar (se anexează).
    2. La data punerii în aplicare a prezentului ordin, actele normative ale Ministerului Educației care reglementează procedurile de organizare și funcționare a instituțiilor de învățămînt profesional tehnic secundar se aplică în măsura în care nu contravin acestuia.
    3. Se desemnează responsabili de implementarea Regulamentului aprobat, directorii instituțiilor de învățămînt profesional tehnic secundar.
    4. Direcția învățămînt secundar profesional și mediu de specialitate (dl Silviu Gîncu) va monitoriza procesul de implementare a Regulamentului–cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de învățămînt profesional tehnic secundar.
    5. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Ion Șișcanu, viceministru.
    6. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.În conformitate cu prevederile art. 69 alin.(2) din Codul educației al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al

    MINISTRUL EDUCAȚIEI                                          Corina FUSU

    Nr. 840. Chişinău, 21 august 2015.


Anexă
la Ordinul Ministerului Educației
nr. 840 din 21 august 2015
REGULAMENT-CADRU
DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A INSTITUȚIEI DE
ÎNVĂȚĂMÎNT PROFESIONAL TEHNIC SECUNDAR

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de învățămînt profesional tehnic secundar (în continuare – Regulament), constituie un sistem unitar de norme obligatorii pentru personalul de conducere, elevi, personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic, constituit din personalul administrativ gospodăresc, auxiliar și de deservire. Obiectul de reglementare îl constituie raporturile juridice, care se stabilesc în legătură cu organizarea, funcționarea și evaluarea instituțiilor de învățămînt profesional tehnic secundar.
    2. Instituția de învățămînt profesional tehnic secundar (în continuare – instituție de învățămînt) asigură formarea profesională inițială și continuă a muncitorilor calificați într-o meserie/profesie sau în meserii conexe, în limitele categoriilor de calificare existente.
    3. Instituţia de învăţămînt este persoană juridică, cu structură proprie ce dispune de fonduri mobile şi imobile cu drept de gestiune operativă internă, de personal administrativ şi didactic, de ştampilă şi antet propriu, şi activează în baza legislaţiei Republicii Moldova şi a prezentului Regulament.
    4. Instituția de învățămînt execută lucrările de secretariat, arhivă, documentaţie, contabilitate şi statistică şi prezintă rapoartele de activitate în organele ierarhic superioare de conducere în modul stabilit.
    5. Documentaţia instituției de învățămînt se perfectează şi se completează sistematic, conform anexei. Pentru veridicitatea informaţiei incluse în documente şi calitatea perfectării lor poartă răspundere persoana care a semnat documentul respectiv.
    6. Instituția de învăţămînt organizează activităţi de producere, prestări servicii populaţiei, cursuri de formare profesională continuă, de perfecţionare şi recalificare a muncitorilor din diferite domenii ocupaţionale, în conformitate cu actele normative în vigoare, coordonate cu ministerele de resort şi aprobate de Ministerul Educaţiei.
Capitolul II
ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA INSTITUŢIEI
    7. Instituția de învățămînt îşi desfăşoară activitatea instructiv-educativă conform standardelor naţionale de referinţă şi standardelor de acreditare elaborate de Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional şi aprobate de Guvern.
    8. Activitatea instituției de învățămînt se desfăşoară în corespundere cu Planul-cadru pentru învățămîntul profesional tehnic secundar, planurile de învățămînt pe meserii/profesii şi a curriculelor pe module/discipline, precum și ghidurilor metodologice de aplicare a curriculei, aprobate de către Ministerul Educaţiei.
    9. Misiunea, obiectivele și indicatorii de performanță pentru toate subdiviziunile structurale ale instituţiei de învăţămînt sînt prevăzute în Planul de dezvoltare strategică a instituției și Planul managerial anual.
    10. Procesul de instruire este asigurat de cadre didactice (profesori, maiştri-instructori), cu studii superioare, profesional tehnice postsecundare nonterțiare, nivelul 5 ISCED, în programe de profil, de regulă, deţinători de grade didactice.
    11. În baza prezentului Regulament, instituțiile elaborează Regulamentul intern de activitate, care se examinează la consiliul profesoral și se aprobă prin ordinul directorului.
    12. Anul de studii începe la 1 septembrie şi se divizează în 2 semestre, care includ: instruirea teoretică, stagiile de practică, la care se adaugă vacanţele (de iarnă, de primăvară şi de vară). Durata semestrelor, stagiilor de practică, durata vacanţelor, termenele sesiunilor de promovare, de absolvire, de susţinere a examenelor de calificare, se stabilesc în Planul-cadru de învăţămînt, aprobat e Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
    13. Efectivul unei grupe este constituit din 25-30 de elevi. Efectivul grupei pentru învățămîntul profesional dual se stabilește separat.
    14. Orele de curs se desfăşoară conform orarului elaborat de directorul adjunct, aprobat de către directorul instituției. Orarul preventiv se afişează cu cel puţin 3 zile înainte de începutul semestrului, orarul stabil se afișează nu mai tîrziu de prima săptămînă de studii.
    15. Durata unei ore academice este de 45 de minute, durata pauzei dintre lecţii nu este mai mică de 10 min., după fiecare două lecţii. Se admite organizarea lecţiilor cu o durată de 90 minute, cu o pauză de 5 minute după primele 45 minute.
    16. Durata ore de instruire practică este de 50 de min., în ateliere se organizează pauze cu durata de 10 minute după fiecare 50 de minute în primul an de studii şi la 1 oră şi 40 minute în anii ulteriori. Pauza de prînz, cu durata de pînă la 60 minute (oră astronomică) se stabileşte, de regulă, după ora a patra de curs.
    17. Timpul de muncă al elevilor în perioada stagiilor de practică se stabileşte conform Planului-cadru și orarului aprobat de către director şi nu depăşeşte durata normală/redusă a timpului de muncă, stabilită de legislaţia în vigoare.
    18. Activităţile extrașcolare (cercuri, activităţi cultural-artistice, sportive, de creativitate tehnică etc.) se desfăşoară în conformitate cu programul activităţilor extrașcolare.
    19. Este interzisă distragerea elevilor de la ore pentru alte activităţi, nespecifice procesului de instruire.
    20. Ordinea şi disciplina în timpul activităţilor didactice se asigură de către personalul de conducere al instituţiei, cadrul didactic de serviciu şi personalul didactic aflat în instituție. Condiţiile de organizare şi desfăşurare a serviciului se precizează în Regulamentul intern de activitate.
    21. Procesul de instruire se realizează prin lecţii, lucrări practice și de laborator efectuate în laboratoare, ateliere, gospodării didactice, la întreprinderi, prin cercuri de creativitate tehnică, activități artistice, secții sportive sau alte activităţi extraşcolare care se desfăşoară în funcţie de obiectivele educaţionale prioritare, concretizate în planurile de învăţămînt, instrucţiunile metodice, ordinele, dispoziţiile Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.
    22. Disciplinele obligatorii şi numărul de ore prevăzut pentru fiecare an de studii sînt stabilite prin Planul-cadru, aprobat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Nu se admite excluderea unor discipline de studiu şi nici modificarea numărului de ore prevăzut pentru fiecare din acestea.
Capitolul III
MANAGEMENTUL ÎNVĂȚĂMÎNTULUI PROFESIONAL
TEHNIC SECUNDAR
ȘI CATEGORIILE DE PERSONAL
    23. Managementul instituției de învățămînt este asigurat de către director prin coordonare cu organele administrative și consultative.
    24. În instituţiile de învățămînt funcţionează următoarele organe administrative și consultative:
    a) Consiliul profesoral;
    b) Consiliul de administraţie;
    alte Consilii, decît cele stipulate în pct. 24 pot fi instituite la inițiativa consiliului profesoral și aprobate de către fondator.
    25. Personalul instituțiilor de învățămînt este constituit din:
    a) personal de conducere: directorul, director adjunct, șef de secție;
    b) personal didactic: profesor, maiştru-instructor, psiholog, conducător de cerc;
    c) personalul didactic auxiliar: pedagog social în căminele pentru elevi, laborant, bibliotecar;
    d) personal nedidactic, constituit din personal administrativ gospodăresc, auxiliar și de deservire.
    Structura instituției și numărul de posturi pentru fiecare categorie de personal se stabilește prin statele de personal care se aprobă de către fondator.
Secțiunea 1
Consiliul profesoral
    26. Consiliul profesoral este organul colectiv de conducere al instituției de învățămînt și este format din cadrele didactice titulare, cîte un elev de la fiecare an de studii şi prezidat de către director. Secretarul consiliului profesoral este ales prin vot deschis din rîndurile cadrelor didactice membre ale consiliului profesoral pentru o perioadă de un an de studii. Ședința este deliberativă în cazul prezenței majorității simple a membrilor consiliului.
    27. La finele fiecărui semestru şi la încheierea anului de studii, consiliul profesoral analizează rezultatele procesului de instruire la programele de formare profesională în etapa anterioară şi stabileşte obiectivele pentru etapa următoare.
    28. Consiliul profesoral are următoarele atribuții:
    a) dezbate, avizează și aprobă Statutul instituției de învățămînt;
    b) dezbate și avizează Regulamentul intern de activitate al instituției în ședință la care participă cel puțin 3/4 din personalul titular salariat;
    c) propune și alege componența nominală a consiliului de administrație;
    d) propune și alege componența nominală a comisiilor metodice;
    e) propune și alege componența nominală a comisiei de evaluare și asigurare a calității;
    f) dezbate și aprobă programele de dezvoltare a instituţiei de învăţămînt;
    g) dezbate, la solicitarea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării sau din proprie inițiativă, proiecte de legi /acte normative, care reglementează activitatea educațională și transmite Ministerului Educației, Culturii și Cercetării propuneri de modificare sau completare;
    h) dezbate și apreciază Raportul de evaluare internă privind calitatea instruirii şi determină măsuri pentru perfecţionarea acestei activităţi;
    i) dezbate și propune spre aprobare raportul de activitate, planul anual de activitate precum și eventuale completări sau modificări ale acestora;
    j) examinează și propune spre aprobare planul de activități extrașcolare;
    k) validează raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală a elevilor, prezentat de maiştri-instructori şi profesorii diriginţi, precum și situația școlară după încheierea sesiunii de amînare, diferențe și corigențe;
    l) avizează raportul comisiei de admitere privind realizarea planului de admitere;
    m) discută şi aprobă planul activităţilor de orientare profesională;
    n) discută și apreciază eficienţa lucrului metodic în instituție, activitatea comisiilor metodice, formarea profesională continuă a cadrelor didactice;
    o) validează rezultatele evaluării activităţii profesorilor şi maiştrilor-instructori;
    p) stabilește pentru anul școlar în curs, în urma consultărilor cu elevii și părinții, pe baza resurselor disponibile, disciplinele opționale oferite la nivelul instituției.
    29. Consiliul profesoral se convoacă, cel puțin, o dată la două luni. În cazuri excepţionale, consiliul profesoral poate fi convocat de către director sau la solicitarea unei treimi din numărul membrilor consiliului. Participarea personalului didactic și a reprezentanților elevilor la şedinţele consiliului profesoral este obligatorie. Hotărîrile consiliului profesoral sînt obligatorii pentru elevi, personalul de conducere, didactic, didactic auxiliar și nedidactic. Problemele discutate la consiliul profesoral se consemnează în procesul-verbal al şedinţei. În baza deciziilor adoptate de consiliul profesoral, directorul instituției emite ordine şi dispoziţii.
    30. Procesele-verbale se înregistrează în Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, care pentru a deveni document oficial, se îndosariază şi se numerotează. Pe ultima foaie, directorul instituției semnează pentru autentificarea numărului de pagini din registru şi se aplică ştampila.
Secțiunea 2
Consiliul de administrație
    31. Consiliul de administraţie este organul executiv de conducere, cu rol de decizie în domeniul organizatoric și administrativ.
    32. Consiliul de administrație este format din: director, directorii adjuncţi, contabil-şef, șef de secție, preşedintele organizaţiei sindicale, doi reprezentanți ai cadrelor didactice, delegați de consiliul profesoral, 1-2 reprezentanți ai agenților economici locali, 1-2 reprezentanți ai părinţilor, delegați de adunarea generală a părinților, de 1-2 elevi, delegați de consiliul elevilor din instituție.
    33. Consilul de administrație este condus, de regulă, de către directorul instituției de învățămînt sau de o altă persoană, desemnată de membrii consiliului prin vot secret.
    34. Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii:
    1) asigură aplicarea prevederilor cadrului normativ;
    2) aprobă anual bugetul instituției de învățămînt;
    3) aprobă strategia de realizare și gestionare a veniturilor proprii, inclusiv a activităților de antreprenoriat, conform legislației;
    4) aprobă schema de încadrare, în conformitate cu Statele-tip ale instituției de învățămînt;
    5) aprobă strategia de dezvoltare a resurselor umane la nivelul instituției de învățămînt;
    6) aprobă platforma de dialog social cu partenerii educaționali;
    7) aprobă termenele de desfășurare a sesiunii și de lichidare a restanţelor;
    8) aprobă contractul cu taxă de studii pentru întregul ciclu de studii;
    9) avizează fișele de post ale personalului instituției de învățămînt;
    10) avizează proiectele statelor-tip de personal în limitele resursele financiare disponibile;
    11) examinează aprobă lista de tarifiere, în conformitate cu legislația;
    12) examinează și aprobă raportul semestrial cu privire la activitatea economico-financiară a instituției și îl prezintă fondatorului;
    13) examinează și coordonează propunerile de buget aferente comenzii de stat; monitorizează și evaluează periodic parcurgerea materiei de studii;
    14) monitorizează respectarea legislației de către personalul Instituției, inclusiv de elevi şi propune, după caz, sancţiuni, conform legislaţiei;
    15) alte atribuții prevăzute de actele normative.
    [Pct.34 în redacția OMECC232 din 13.03.19, MO22.03.19 art.530; în vigoare 22.04.19]
    35. Consiliul de administrație se întrunește cel puţin o dată pe lună. Deciziile luate sînt consemnate în procesele- verbale și sînt obligatorii, pentru directorul instituţiei.
    36. Procesele-verbale ale ședințelor consiliului de administrație se înregistrează în Registrul de procese-verbale ale consiliului de administrație, care se păstrează în instituția de învățămînt profesional tehnic secundar, se îndosariază şi se numerotează. Pe ultima foaie, directorul instituției semnează pentru autentificarea numărului paginilor registrului şi aplică ştampila.
Secțiunea 3
Secţia
    37. Secţia este o subdiviziune didactico-administrativă, responsabilă de activitatea de pregătire a muncitorilor calificați pentru diverse domenii ale economiei naţionale.
    38. Secţia se instituie şi se lichidează prin ordinul directorului instituţiei de învățămînt în baza deciziei consiliului de administrație, confirmată de fondator, în cazul cînd instituţia dispune de un efectiv nu mai mic de 150 de elevi pentru o secție.
    39. Organizarea şi dirijarea nemijlocită a procesului educaţional la secţie o efectuează şeful secţiei în conformitate cu prezentul Regulament și cu Regulamentul intern de activitate al instituției.
    40. Șeful secției are următoarele atribuții:
    a) elaborează planul anual, semestrial de activitate a secţiei;
    b) elaborează documentaţia secţiei în conformitate cu Nomenclatorul dosarelor instituţiei de învăţămînt;
    c) elaborează şi prezintă rapoarte semestriale, anuale, precum și alte informaţii, solicitate de către director, directorii-adjuncţi;
    d) elaborează planul anual al stagiilor de practică a elevilor în grupe;
    e) organizează şi desfăşoară probele de evaluare a abilităţilor elevilor obținute în rezultatul stagiilor de practică;
    f) colaborează cu agenţii economici, întreprinderi, organizaţii în vederea organizării stagiilor de practică;
    g) monitorizează situaţia şcolară, frecvența/prezența la ore a elevilor şi respectării normelor tehnicii și securității muncii elevilor la stagiile de practică în atelierele instituției şi la întreprinderi;
    h) asigurarea corectitudinii completării documentelor de evidenţă şi analiză a lucrului de instruire practică şi practicii în producție.
    i) organizează activitatea educaţională la secţia pe care o conduce;
    j) organizează şi monitorizează desfăşurarea sesiunii de examinare, reexaminare pentru elevii amînaţi sau restanțieri;
    k) monitorizează procesul de realizare a planurilor şi programelor de studii la secţia pe care o conduce;
    l) monitorizează evidenţa reuşitei şi frecvenţei elevilor la secţia respectivă;
    m) familiarizează cadrele didactice, diriginţii cu instrucţiunea privind completarea catalogului școlar şi controlează respectarea acestuia;
    n) verifică respectarea de către elevi a regimului intern de activitate a instituţiei de învăţămînt;
    o) verifică calitatea predării disciplinelor de studii prin asistări la orele de curs, la lucrări practice şi de laborator, la teze, examene etc.;
    p) verifică activitatea elevilor în perioada practicii şi a pregătirii către susţinerea examenelor de calificare.
    Alte atribuții ale șefului de secție, decît cele specificate în Regulament, pot fi stipulate în regulamente interne și aprobate de către consiliul profesoral.
Secțiunea 4
Comisia metodică
    41. Cadrele didactice de aceeași specialitate sau de specialităţi înrudite se întrunesc în comisii metodice. Comisia metodică organizează şi desfăşoară activitatea metodică la una sau mai multe discipline înrudite. Ședințele comisiei metodice se desfășoară lunar și sînt deliberative cu participarea a cel puțin 2/3 din membri.
    42. Comisia metodică are următoarele atribuții:
    a) la prima ședință către începutul anului școlar analizează curricula pe module/discipline, modalitatea de proiectare didactică;
    b) elaborează proiectele pentru oferta educațională, strategia acesteia, obiectivele, finalitățile, resursele materiale necesare;
    c) elaborează programul de activitate semestrial și anual al comisiei metodice;
    d) acordă asistență metodologică cadrelor didactice la elaborarea proiectării didactice de lungă durată și a demersurilor didactice la ore;
    e) analizează periodic performanțele elevilor;
    f) organizează și răspunde de desfășurarea evaluărilor/tezelor semestriale, analizează și aprobă testele de evaluare;
    g) desfășoară activități de pregătire a elevilor pentru examene, olimpiade, concursuri etc.
    43. Șeful comisiei metodice este ales prin vot deschis, de către membrii comisiei respective, pe un termen de 2 ani, din rîndul cadrelor didactice care deţin grad didactic și au experienţă de cel puțin 3 ani în învăţămîntul profesional tehnic.
    44. Șeful comisiei metodice are următoarele atribuţii:
    a) avizează proiectul normei didactice pentru personalul comisiei metodice;
    b) ţine evidenţa realizării planurilor şi programelor de instruire la disciplinele din resortul comisiei metodice;
    c) examinează şi aprobă programul individual de activitate al personalului didactic;
    d) asigură calitatea procesului educațional prin evaluarea activității fiecărui membru al comisiei metodice și propune consiliului de administrație calificativele anuale ale acestora în baza unui raport argumentat și documentat;
    e) organizează activități de formare continuă, lecții demonstrative, diseminarea bunelor practici;
    f) asigură activitatea de mentorat, în special a tinerilor specialiști și profesorilor noi veniți în instituție;
    g) elaborează şi prezintă raportul semestrial și anual de activitate al comisiei metodice.
Secțiunea 5
Personal de conducere
    45. Instituția de învăţămînt este condusă de director. Funcţia de director se ocupă prin concurs public, organizat în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere în instituțiile de învățămînt profesional tehnic, aprobat de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
    46. Directorul instituţiei de învățămînt este responsabil de asigurarea condiţiilor de desfășurare a procesului de instruire, de asigurarea condiţiilor igienico-sanitare și de trai ale elevilor, de respectarea normativelor de muncă, de lipsa condiţiilor nocive etc.
    47. Directorul are următoarele atribuţii:
    1) reprezintă instituției de învățămînt;
    2) elaborează şi implementează Planul de dezvoltare strategică a instituției de învățămînt;
    3) elaborează și prezintă autorității bugetare fondatoare, propuneri de buget aferente comenzii de stat pentru formarea profesională, conform termenelor și cerințelor stabilite de aceasta, coordonate cu Consiliul de administrație;
    4) elaborează și prezintă spre aprobare Consiliului de administrație bugetul anual al instituției de învățămînt;
    5) coordonează elaborarea și asigură prezentarea anual Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și, după caz, fondatorului până la 15 octombrie al anului respectiv, raportul de activitate și asigură publicarea acestuia pe pagina web a instituției de învățămînt;
    6) coordonează şi poartă răspunderea pentru întreaga activitate educațională şi administrativă a instituției de învățămînt;
    7) coordonează elaborarea şi asigură respectarea prevederilor Statutului și a Regulamentului intern de activitate;
    8) asigură integritatea, menținerea și administrarea eficientă a patrimoniului instituției de învățămînt, în conformitate cu prevederile actelor normative;
    9) asigură realizarea prevederilor legislaţiei;
    10) asigură transparența în activitatea instituției de învățămînt prin plasarea pe pagina web a acesteia a raportului anual de activitate, în termen de 4 luni de la sfârșitul fiecărui an de gestiune;
    11) asigură dezvoltarea personalului didactic și de conducere prin crearea condițiilor necesare pentru formare continuă, conferirea şi confirmarea gradelor didactice;
    12) asigură evidenţa şi păstrarea documentației instituției de învățămînt;
    13) numește și eliberează din funcție personalul de conducere (directori adjuncți, șef de secție) și personalul didactic selectat prin concurs;
    14) numește și eliberează din funcție personalul didactic auxiliar;
    15) emite ordine şi dispoziţii obligatorii pentru executare de către personalul şi elevii instituției de învățămînt;
    16) organizează și conduce activitatea Consiliului profesoral și a Consiliului de administrație al instituției de învățămînt;
    17) organizează și desfășoară, în conformitate cu normele stabilite de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, concursul pentru angajarea personalului de conducere (directori adjuncți, șef de secție) și didactic;
    18) poartă răspundere disciplinară pentru angajamentele contractuale;
    19) poartă răspundere personală pentru utilizarea rațională a mijloacelor financiare ale instituției de învățămînt în conformitate cu bugetul aprobat;
    20) poartă răspundere personală pentru desfășurarea activităților de întreprinzător ale instituției de învățămînt;
    21) propune spre examinare Consiliului de administrație obligaţiunile funcţionale ale personalului instituției de învățămînt şi exercită controlul permanent asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de către întregul personal;
    22) negociază și semnează Contractul colectiv de muncă și Contractele individuale de muncă;
    23) aprobă cheltuieli în limitele bugetului aprobat și în scopuri strict legate de activitatea instituției de învățămînt;
    24) alte atribuții prevăzute de actele normative.
    [Pct.47 în redacția OMECC232 din 13.03.19, MO22.03.19 art.530; în vigoare 22.04.19]
    48. Directorul poate delega unele atribuţii directorilor-adjuncţi, însă poartă răspundere pentru realizarea atribuțiilor delegate.
    49. Funcţia de director adjunct se ocupă prin concurs public, organizat în conformitate cu Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de conducere în instituțiile de învățămînt profesional tehnic, aprobat de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
    50. Directorul adjunct îndeplineşte atribuţiile stabilite prin fişa postului, cele delegate de director pe perioade determinate şi preia prerogativele directorului în lipsa acestuia.
    51. Atribuțiile directorul adjunct pentru instruire şi producție:
    a) participă la elaborarea şi implementarea Planului de dezvoltare strategică a instituției;
    b) participă la elaborarea planului managerial de activitate a instituției de învățămînt, secțiunea instruire și producție;
    c) întocmește programul (orarul) desfăşurării procesului de instruire;
    d) distribuie norma didactică pe discipline de instruire teoretică şi practică;
    e) ghidează și controlează activitatea profesorilor (la obiecte de profil) şi maiştrilor-instructori;
    f) contribuie la asigurarea profesorilor de la disciplinele de profil şi a maiştrilor-instructori cu materiale didactice, planuri şi programe de studiu, manuale şi echipament tehnic;
    g) organizează şi desfăşoară examenele (probele de evaluare) în dependență de specificul meseriei, examenele de promovare şi de calificare;
    h) coordonează realizarea activităţii metodice în cadrul instituției, elaborarea tematicii lucrărilor de probă şi de testare finală pe meserii şi niveluri de instruire;
    i) participă la pregătirea şi desfăşurarea şedinţelor consiliului profesoral, şedinţelor instructiv-metodice cu profesorii şi maiştrii-instructori;
    j) ghidează cadrele didactice responsabile de activităţile extracurriculare: creaţie tehnică, concursuri pe meserii/profesii;
    k) pune în evidenţă şi controlează situaţia şcolară, frecvența/prezența la ore şi condiţiile de trai şi odihnă ale elevilor;
    l) duce evidenţa realizării planurilor şi programelor de instruire profesională (teoretică şi practică) și planurilor activităţii de producere;
    m) pune în evidenţă realizarea hotărîrilor consiliului profesoral;
    n) organizează activităţi de perfecţionare, stagiere şi atestare a cadrelor didactice;
    o) asigură controlul respectării normelor de tehnica securității și de protecţie a muncii în ateliere, laboratoare, poligoane etc.;
    p) asigură corectitudinea completării documentelor de evidenţă şi analiză a activităţii de producție, documentelor de evidenţă şi analiză a procesului de instruire (Registrul de ordine, Cartea nominală, Registrul de înmatriculare, dosarele personale ale elevilor);
    q) coordonează crearea locurilor de muncă în perioada practicii în producție, plasarea în cîmpul muncii a absolvenţilor;
    r) asigură menţinerea şi dezvoltarea continuă a bazei tehnico-materiale şi didactice, întreţinerea parcului de automobile şi tractoare, a utilajului, mecanismelor şi agregatelor.
    52. Directorul-adjunct pentru instruire şi educaţie are următoarele atribuţii:
    a) participă la elaborarea şi implementarea Planului de dezvoltare strategică a instituției;
    b) participă la elaborarea planului managerial de activitate, secțiunea Lucrul educativ;
    c) asigură implementarea managementului calității în instituția de învățămînt;
    d) întocmește programul (orarul) desfăşurării activităților extracurriculare;
    e) organizează și evaluiază activităţiile de perfecţionare şi atestare a cadrelor didactice, maiştrilor-instructori şi a pedagogilor sociali în problemele activităţii educative;
    f) coordonează activitatea consiliului diriginților și pedagogilor sociali;
    g) monitorizează îndrumarea cadrelor didactice responsabile de activitatea extracurriculară (cercurile tehnice, sportive, artistice) ș.a;
    h) planifică și organizează activităţile de orientare profesională;
    i) desfășoară activități de diseminare a bunelor practici și promovare a instituției de învățămînt;
    j) monitorizează corectitudinea completării documentelor de evidenţă şi analiză a procesului de instruire;
    k) contribuie la menţinerea şi dezvoltarea continuă a bazei tehnico-materiale şi didactice;
    l) asigură implementarea realizărilor ştiinţei şi practicii în domeniul învăţămîntului profesional;
    m) ghidează activitatea organului de autoguvernanță al elevilor din instituție (asociații a elevilor etc).
Secțiunea 6
Personal didactic
    53. Angajarea personalului didactic se face prin concurs, organizat în conformitate cu regulamentul aprobat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
    54. Cadrul didactic al instituției de învățămînt este angajat pe bază de concurs pe o perioadă nederminată. Candidatul la funcția de profesor este admis la concurs în baza cererii și actului de studii ce confirmă deținerea unei calificări de cel puțin nivelul 5 ISCED – învățămînt profesional tehnic postsecundar nonterţiar, în programe de profilul diplomei de studii.
    55. Cadrele didactice au următoarele drepturi:
    a) să realizeze programele de studiu aprobate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, să aleagă formele şi metodele de predare, manualele şi materialele didactice aprobate de către Ministerul Educaţiei, pe care le consideră adecvate realizării standardelor educaţionale de stat;
    b) să participe la perfectarea şi renovarea continuă a planurilor şi programelor analitice, la elaborarea manualelor, lucrărilor metodice, să efectueze cercetări ştiinţifice;
    c) să aleagă și să fie ales în structurile administrative şi consultative ale instituţiei de învăţămînt;
    d) să fie stimulat prin recompensă materială în raport cu rezultatele muncii şi în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    e) să primească ajutor material din mijloacele instituţiei şi ale organizaţiei sindicale, conform normelor stabilite la indemnizaţii, conform legislaţiei;
    f) dreptul la concediu anual plătit, concediu de studiu şi medical, precum şi concediu neplătit, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    56. Cadrele didactice au următoarele obligații:
    a) să respecte cu stricteţe programul de lucru stabilit;
    b) să asigure realizarea programelor de studiu şi desfăşurarea procesului de studiu şi pregătire profesională la nivelul cerinţelor actuale;
    c) să desfăşoare procesul de învățămînt în spiritul stimei faţă de familie, părinţi, adulţi, al respectului faţă de drepturile omului, valorile culturale şi spirituale naţionale şi universale, să educe o atitudine grijulie faţă de mediul înconjurător;
    d) să execute la timp şi întocmai obligaţiunile de serviciu ce le revin, folosind integral şi eficient timpul de muncă;
    e) să-şi perfecţioneze continuu nivelul de calificare profesională, să frecventeze şi să absolvească cursuri de perfecţionare organizate în condiţiile legii;
    f) să respecte normele de etică, să cultive, prin exemplu personal, principiile de dreptate, echitate, umanism, generozitate, hărnicie, patriotism;
    g) să asigure securitatea vieţii şi ocrotirea sănătăţii elevilor în procesul de instruire;
    h) să nu facă propagandă şovină, naţionalistă, politică, militaristă, acestea fiind incompatibile cu activitatea pedagogică;
    i) să respecte ordinea şi disciplina la locul de muncă, normele şi instrucţiunile referitoare la activitatea desfășurată;
    j) să asigure utilizarea judicioasă a materialelor şi resurselor energetice, cu respectarea strictă a normelor de consum;
    k) să respecte normele de protecţie a muncii, precum şi cele de prevenire a incendiilor și altor situaţii care ar putea pune în primejdie viaţa, integritatea corporală sau sănătatea elevilor;
    l) să aibă un comportament corect în relaţiile de serviciu, pentru a asigura un climat sănătos de muncă, de ordine şi disciplină, să ia atitudine împotriva oricăror manifestări care contravin legilor ţării, normelor de comportament.
    57. Atribuțiile cadrului didactic:
    a) realizarea planurilor şi programelor de studiu la disciplina predată;
    b) organizarea activităţii proprii de perfecţionare şi atestare, implementarea realizărilor ştiinţelor educației şi practicii în domeniul învăţămîntului profesional şi secundar general;
    c) desfăşurarea lecţiilor la disciplina de studiu la nivelul cerinţelor curriculumului aprobat de Ministerul Educaţiei;
    d) asigurarea didactico-metodică a procesului de învățămînt la fiecare lecţie;
    e) menţinerea şi dezvoltarea continuă a bazei tehnico-materiale şi didactice, planificarea şi organizarea funcţionării cabinetului (laboratorului) la disciplina de studiu;
    f) păstrarea şi consolidarea bazei tehnico-materiale şi didactice din cabinetul (laboratorul) la disciplina de studiu;
    g) organizarea activităţilor extracurriculare la nivel de diriginte şi instituție de învăţămînt;
    h) implementarea planului perspectiv de dezvoltare, planului activităţii educative, pregătirea şi desfăşurarea şedinţelor comisiilor metodice la obiectul de studiu;
    i) evidenţa şi controlul situaţiei şcolare, frecvența/prezența la ore a elevilorului în grupa dirijată şi la disciplina pe care o predă;
    j) completarea corectă și la timp a documentelor de evidenţă şi analiză a instruirii profesionale /de cultură generală;
    k) sesizarea autorităților tutelare și a organelor de drept despre toate cazurile de violență și abuz din cadrul instituțiilor de învățămînt;
    l) desfăşurarea activităților de orientare educațională și profesională;
    m) monitorizarea condiţiilor de trai şi odihnă pentru elevii din cămine.
    58. Maistrul-instructor organizează, exercită şi poartă răspundere personală de:
    a) elaborarea planului şi programului anual pentru stagii de practică şi activităţii de producție a elevilor;
    b) organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică la nivelul cerinţelor curriculumului aprobat de Ministerul Educaţiei;
    c) elaborarea temelor şi subiectelor pentru probele de evaluare;
    d) asigurarea procesului de instruire practică cu materiale didactice, planuri şi programe de studiu, fişe tehnologice, manuale şi echipament tehnic;
    e) organizarea şi desfăşurarea evaluării competențelor elevilor obținute în rezultatul stagiilor de practică;
    f) participarea la activităţile metodice în cadrul instituției de învăţămînt;
    g) evidenţa şi controlul situaţiei şcolare, a frecvența/prezența la ore a elevilorului şcolar şi respectării regulilor tehnicii și securității muncii de către elevi în timpul stagiilor de practică în atelierele şcolii şi la întreprinderi;
    h) întocmirea rapoartelor referitor la realizarea planurilor şi programelor stagiilor de practică, realizarea planurilor activităţii de producție;
    i) participarea la stagii de perfecţionare şi formare profesională continuă;
    j) identificarea cazurilor de violență față de adolescenți și sesizarea cazurilor grave de abuz autorităților tutelare locale și altor instituții cu atribuții în protecția drepturilor copilului;
    k) asigură corectitudinea întocmirii documentelor de evidenţă şi analiză a rezultatelor stagiilor de practică.
    59. Pedagogul social este cadrul didactic auxiliar numit de către directorul instituţiei de învăţămînt din rîndul persoanelor cu experiență pedagogică sau din rîndul persoanelor care au experienţă de lucru cu tineretul. Pedagogul social activează sub conducerea directă a directorului adjunct pentru instruire şi educaţie, de comun acord cu colectivul pedagogic şi consiliul căminului şi are următoarele atribuţii:
    a) organizează şi desfăşoară activitatea educativă, culturală şi sportivă cu elevii instituţiei de învăţămînt, locatari ai căminelor instituției, de comun cu maiştrii-instructori şi profesorii;
    b) organizează și desfășoară alegerea consiliului locatarilor căminului;
    c) studiază nevoile și interesele elevilor cazați în cămin, de comun acord cu consiliul locatarilor căminului, planifică şi desfăşoară activitatea educativă, culturală şi sportivă în vederea dezvoltării personalităţii elevului, a capacităţilor şi aptitudinilor lui spirituale şi fizice, raportîndu-le la nivelul potenţialului maximum, cultivării respectului pentru drepturile şi libertăţile omului, indiferent de apartenenţa etnică, provenienţa socială şi atitudinea faţă de religie etc.;
    d) efectuează controlul asigurării condiţiilor optime necesare pentru pregătirea către lecţii, sesiuni de examinare şi odihna elevilor;
    e) asigură condiţii adecvate de trai pentru elevii din cămin, dezvoltă la elevi deprinderi de comportament igienic, autodeservire;
    f) încurajează elevii să participe la cercurile de creaţie artistică, tehnică, secţiile sportive;
    g) participă la şedinţele consiliului profesoral şi propune spre discuţie chestiuni ce vizează ameliorarea procesului educativ în cămin;
    h) planifică activităţi cu elevii-locatari ai căminului, lunar, semestrial, în baza planului anual de activitate extrașcolară.
    60. Dirigintele, numit prin ordin de către directorul instituției de învățămînt, organizează și desfăşoară activitatea educativă în grupa de elevi. Dirigintele grupei îşi coordonează activitatea de comun acord cu profesorii și maiştrii-instructori ai grupei respective.
    61. Dirigintele îndeplineşte următoarele activităţi:
    a) analizează sistematic reuşita şi frecvenţa elevilor;
    b) cercetează cauzele absenţelor şi ia măsurile necesare pentru îmbunătăţirea frecvenţei;
    c) stabileşte şi menține relaţii cu toţi profesorii care predau în grupa pe care o conduce, în vederea coordonării eforturilor pentru obţinerea unor rezultate optime în educarea şi instruirea elevilor;
    d) cultivă elevilor abilităţi de automanagement al propriei formări, de dezvoltare a culturii comportamentale;
    e) organizează şi desfăşoară activitatea extrașcolară a elevilor;
    f) colaborează cu părinţii elevilor, îi informează despre rezultatele obţinute de elevi;
    g) completează catalogul grupei, fişele personale ale elevilor, informează Consiliul profesoral despre activitatea desfăşurată în grupa pe care o conduce.
    62. În perioada vacanţelor elevilor, cadrele didactice se prezintă la serviciu şi desfăşoară activităţi organizatorice şi de gospodărie (lecturi pedagogice, lucrul cu materialele didactice etc.).
    63. Timpul de muncă, durata şi perioada concediului, norma didactică, salariul cadrului didactic se calculează şi se stabileşte în conformitate cu actele legislative şi normative în vigoare.
    64. Se interzice cadrelor didactice de a pretinde, accepta sau primi de la elevi, părinți sau asociațiile părinților a unor bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, indiferent de destinația declarată a acestora.
    65. Se interzice cadrelor didactice, inclusiv rudelor de gradul I a acestora, de a organiza meditații cu proprii elevi, contra unor bunuri, servicii, privilegii sau alte foloase materiale și avantaje necuvenite.
Capitolul IV
ELEVII
    66. Educaţia şi formarea profesională a tinerilor au ca finalitate principală formarea competenţelor profesionale, care să-i facă apți pe viitorii absolvenți să se integreze social, să ocupe un loc de muncă, să contribuie la realizarea unei dezvoltări durabile a țării, să-și realizeze propriile aspirații, să activeze în spiritul demnităţii, toleranţei şi respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.
    67. Admiterea la studii se realizează prin concurs, în baza studiilor gimnaziale sau liceale, medii generale, pe locurile stabilite de Guvern și distribuite de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
    68. Concursul de admitere se desfășoară în conformitate cu Regulamentul de admitere în instituțiile de învățămînt profesional tehnic secundar aprobat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
    69. Înmatricularea la studii se face prin ordinul directorului instituției de învățămînt, în baza rezultatelor concursului de admitere. Elevilor înmatriculați li se înmînează carnetul de elev.
    70. În instituțiile de învăţămînt se respectă drepturile şi libertăţile elevilor. Se interzice aplicarea oricărei forme de violenţă față de elevi.
    71. În instituţiile de învăţămînt se constituie organe de autoguvernanţă ale elevilor, care funcţionează în conformitate cu actele normative în vigoare şi cu regulamentele instituţionale.
Secțiunea 1
Drepturile și obligațiile elevilor
    72. Elevii au următoarele drepturi:
    a) să participe la elaborarea Regulamentului intern de activitate și a altor acte reglatorii ale procesului educativ;
    b) să conteste, în termen de 24 de ore, nota primită la probele scrise;
    c) să utilizeze gratuit baza didactico-materială a instituției de învăţămînt în procesul de instruire;
    d) să participe la diferite cercuri de creaţie tehnică /artistica, la secţiile sportive şi alte activităţi organizate în instituție;
    e) alte drepturi consemnate în statutul instituției de învățămînt.
    73. Elevii au următoarele obligaţii:
    a) să cunoască şi să respecte normele tehnicii securităţii, regulile de protecţie contra incendiilor, normele sanitar-igienice;
    b) să păstreze ordinea și să participe la activități de menținere a curățeniei în sălile de studii, atelierele didactice și camerele din cămin.
    74. Elevilor li se interzice să introducă și să folosească, în perimetrul instituției de învăţămînt, orice tipuri de arme sau alte instrumente, precum muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului instituției de învăţămînt.
    75. Elevilor li se interzice să deţină, să consume sau să comercializeze, în perimetrul instituției de învăţămînt, substanțe narcotice şi/sau etnobotanice, băuturi alcoolice, ţigări şi să participe la jocuri de noroc.
    76. Elevii care, în baza deciziei comisiei medicale consultative, sînt eliberați de la efort fizic, se prezintă și asistă la orele de educaţie fizică, purtînd echipament pentru sport.
    77. Elevii care obţin performanțe înalte în studii pot fi menţionaţi după cum urmează:
    a) diplome de merit;
    b) menţiune;
    c) mulţumiri adresate părinţilor (tutorilor), oral ori în scris;
    d) delegare în centrele de excelență, alte instituții de învăţămînt profesional pentru dezvoltarea competenţelor profesionale;
    e) acordarea de premii de către instituţia de învăţămînt, sindicate, sponsori, agenţi economici, organizaţii obşteşti.
    78. Elevii care încalcă prevederile actelor normative în vigoare și/sau a Regulamentului intern de activitate, în funcţie de gravitatea încălcărilor comise, sînt pasibili de următoarele sancţiuni disciplinare:
    a) avertisment;
    b) mustrare;
    c) excluderea din cămin pentru o perioadă limitată de timp;
    d) exmatricularea.
    79. Părinții/tutorele elevilor care se fac vinovaţi de deteriorarea/sustragerea bunurilor instituției recuperează financiar prejudiciul cauzat pentru înlocuirea bunurilor deteriorate/sustrase.
Secțiunea 2
Evaluarea rezultatelor învățării și promovarea
    80. Evaluarea rezultatelor învățării se efectuează sistematic la lecţiile teoretice, practice, de laborator, seminare, expoziţii, în cadrul orelor de instruire practică, a evaluărilor semestriale şi în cadrul sesiunilor de examinare.
    81. Rezultatele obţinute prin evaluări curente, pe parcursul semestrului şi în cadrul evaluărilor semestriale, anuale şi finale, servesc drept argument pentru atestarea semestrială şi pentru admiterea elevului la sesiunile de promovare şi la examenele de absolvire și calificare.
    82. Tipurile şi termenele de evaluare a rezultatelor învățării se comunică elevilor la începutul fiecărui an de studii. La determinarea formelor de evaluare se ţine cont de specificul disciplinei, volumul de materie şi durata studierii acesteia.
    83. Evaluările curente se efectuează în cadrul activităţilor de instruire prin testări orale şi scrise, referate, lucrări de control, precum şi în cadrul orelor practice sau de laborator.
    84. Evaluările semestriale, anuale şi finale se efectuează în cadrul sesiunilor de promovare, de absolvire şi de calificare.
    85. Tezele semestriale se susţin pe parcursul ultimelor două săptămîni ale semestrului, după un orar stabilit de instituţia de învăţămînt, din contul orelor prevăzute pentru disciplina dată.
    86. Tezele semestriale se apreciază cu note sau cu calificativele „admis”, „respins”. Elevul apreciat la teză cu notă sub „5” sau cu calificativul „respins” este calificat ca „restanţier”.
    87. La finele fiecărui an de studii elevii susţin sesiuni de examinare în conformitate cu planurile de învăţămînt.
    88. Orarul examenelor se aprobă de către director. Între examene se programează un interval de minimum 1-2 zile.
    89. Admiterea elevilor la sesiunile de promovare, la examenele de absolvire și de calificare se efectuează prin decizia consiliului profesoral, în temeiul rezultatelor învățării, consemnate în registru.
    90. La disciplinele care nu sînt incluse în sesiunea de examene media semestrială se calculează din media notelor curente.
    91. Dacă elevul nu a îndeplinit lucrările practice şi de laborator la una din discipline, acestuia nu i se pune nota semestrială sau nu este admis la sesiunea de examene la disciplina respectivă.
    92. La disciplinele la care sînt prevăzute examene sau teze semestriale, nota generală se calculează din media notelor curente şi nota de la teză/examen, dacă ambele sînt apreciate cu cel puţin nota „5”.
    93. Nota medie generală pe semestru se calculează din mediile notelor la disciplinele studiate în semestrul respectiv.
    94. Forma de susţinere a examenelor se stabilește de către instituţia de învăţămînt (oral /scris). Subiectele pentru teze şi examene sînt elaborate de către profesorii care predau disciplina respectivă, sînt analizate la şedinţa comisiei metodice respective, se avizează de către şeful comisiei metodice şi se aprobă de către directorul adjunct pentru activitate didactică. Comisiile metodice respective aprobă lista materialelor didactice şi a mijloacelor tehnice permise pentru utilizare la examene.
    95. Subiectele pentru examene includ materia de programă, studiată pe parcursul a cel mult două semestre. În timpul sesiunii curente examenul poate fi susţinut numai o singură dată.
    96. În borderoul de examen se trec toate notele obţinute, inclusiv cele sub „5” şi calificativele „admis”, „respins”.
    97. Elevul poate contesta nota primită la examenele susținute în scris în decurs de 24 de ore din momentul comunicării notei, prin depunerea unei cereri adresate directorului. Directorul instituţiei de învăţămînt aprobă reexaminarea la cel mult două discipline din acelaşi an de studii, în scopul majorării notei în cadrul sesiunii curente. Dacă elevul nu a fost apreciat cu o notă mai mare, rămîne în vigoare nota primită anterior. Reexaminarea pentru mărirea notei nu se mai poate repeta. Comisia care va reevalua cunoştinţele elevului respectiv este constituită din cadre didactice care predau cursul respectiv.
    98. Promovarea elevilor se efectuează la finele anului școlar, prin ordinul emis de către director, în baza deciziei consiliului profesoral.
    99. Sînt declaraţi promovaţi elevii care la finele anului de studii obţin la fiecare disciplină din planul de învăţămînt a anului respectiv cel puţin nota „5” sau calificativul „admis”.
    100. Media generală se calculează doar pentru elevii promovaţi. Pentru elevii restanţieri sau amînaţi aceasta se calculează după promovarea disciplinelor la care elevul este restanţier sau amînat.
    101. Elevii apreciaţi cu note sub „5” sau calificativul „respins” la cel mult 3 discipline de studiu sînt declaraţi corigenți în semestrul sau anul de învăţămînt respectiv. Pentru această categorie de elevi se organizează sesiuni repetate în primele 10 zile după vacanţa de iarnă şi în perioada 1-10 septembrie a fiecărui an de studii.
    102. Elevii care din motive întemeiate, justificate prin actele confirmative, nu au susţinut sesiunea în termenele stabilite sînt declaraţi amînaţi. Pentru aceştia se stabilesc prin ordin termenele de promovare a sesiunii amînate.
    103. Sesiunea de promovare înainte de termen se stabilește, la solicitare, pentru elevii care au realizat 85% din materia de studii, dar din motive întemeiate, justificate prin actele confirmative, nu se pot prezenta la sesiunea de examinare.
    104. În cazul instruirii în baza curriculumului pe module, fiecare modul finisează cu o evaluare a cunoștințelor teoretice și abilităților practice. În curriculum, la sfîrșitul fiecărui modul, este prevăzut un număr de ore pentru evaluarea cunoștințelor teoretice, realizată prin probe scrise, precum și pentru evaluarea abilităților practice, demonstrate prin probe/sarcini practice.
    105. În cazul absențelor motivate/nemotivate la un anumit modul, elevul nu poate fi promovat la următorul modul. În această situație elevul frecventează următorul modul, dar se consideră restanțier. Instituția asigură condiții pentru lichidarea restanțelor.
Secțiunea 3
Stagiile de practică
    106. Organizarea, monitorizarea și evaluarea stagiilor de practică constituie atribuții funcționale ale directorului adjunct pentru instruire și producție și șefului de secție, care coordonează activitatea tuturor cadrelor didactice implicate în acest proces.
    107. Atelierele specializate pentru desfășurarea stagiilor de practică din cadrul instituţiilor sînt asigurate cu documente normative, dotate cu materiale ilustrative, fişe, tabele, literatură de specialitate, ghiduri metodice, standuri informaţionale, instrumente, utilaj tehnic, computere, instrucţiuni privind standardele de stat în domeniu, expoziţii ale celor mai reuşite lucrări ale elevilor-practicanţi, planşe despre tehnica securităţii, Registre de instructaj privind securitatea muncii, truse medicale, instrucţiuni, recomandări, indicaţii metodologice privind elaborarea lucrărilor de curs etc.
    108. Instituţia de învăţămînt elaborează instrucţiuni speciale privind desfășurarea stagiilor de practică a elevilor pentru fiecare meserie/profesie.
    109. La finalizarea stagiilor de practică, fiecare elev prezintă agenda formării profesionale și un scurt raport după un model şi cerinţe aprobate de către comisiile metodice. La raport se pot anexa machete, scheme, proiecte, materiale intuitive, pregătite de către elevii-practicanţi.
    110. Pentru evaluarea performanțelor elevilor în urma realizării stagiilor de practică în producție, instituţiile de învăţămînt organizează conferinţe, seminare, expoziţii de lucrări cu caracter creativ cu participarea activă a celor implicaţi în acest proces.
    111. Elevii care nu au realizat programul stagiului de practică nu sînt promovaţi la anul următor de studii și nu sînt admişi la susţinerea examenelor de calificare.
    112. În vederea efectuării stagiilor de practică directorul instituției încheie contracte de colaborare cu administraţiile întreprinderilor, organizaţiilor, asociaţiilor, societăţilor pe acţiuni etc.
    113. Rezultatele elevilor în stagiile de practică se apreciază cu note de către cadrele didactice care au îndrumat elevii la desfăşurarea practicii respective (profesori de specialitate, maiştri-instructori, maiștrii-instructori în producție, conducătorii de practică).
Secțiunea 4
Transferul
    114. Transferul elevilor de la o meserie la alta se efectuează în limita locurilor vacante conform Planului de admitere pentru anul respectiv cu susţinerea diferenţelor de program (cel mult 4 discipline/module conform Planului de învățămînt) dintre planurile de învăţămînt.
    [Pct.114 în redacția OMECC232 din 13.03.19, MO22.03.19 art.530; în vigoare 22.04.19]
    115. Înmatricularea elevului prin transfer de la instituțiile de învățămînt profesional tehnic postsecundar se face ţinîndu-se cont de domeniul ocupațional, în limita locurilor vacante şi cu susţinerea diferenţelor dintre planurile şi programele de formare profesională (cel mult 25% din volumul disciplinelor/modulelor tehnologice).
    [Pct.114 în redacția OMECC232 din 13.03.19, MO22.03.19 art.530; în vigoare 22.04.19]
    116. În cererea de transfer, elevul indică numele, prenumele, meseria la care a fost înmatriculat, meseria la care solicită transferul, anul de studii, sursa de finanţare cu anexarea situaţiei academice. Instituţia de învățămînt, care primeşte elevul prin transfer, determină diferenţele de program dintre planurile de învăţămînt şi stabileşte prin ordin termenele de lichidare a acestora și după caz aprobă transferul.
    [Pct.116 în redacția OMECC232 din 13.03.19, MO22.03.19 art.530; în vigoare 22.04.19]
    117. Cheltuielile aferente pentru lichidarea diferențelor de program sunt acoperite din contul solicitantului.
    [Pct.117 în redacția OMECC232 din 13.03.19, MO22.03.19 art.530; în vigoare 22.04.19]
    118. În cazul locurilor vacante cu finanțare de la bugetul de stat instituția de învățămînt constată semestrial numărul acestora pe meserii. Ele se ocupă prin concurs de către elevii care își fac studiile cu taxă la meseria respectivă având la bază media semestrială a notelor.
    [Pct.118 în redacția OMECC232 din 13.03.19, MO22.03.19 art.530; în vigoare 22.04.19]
    119. Se permite transferul de la o meserie la alta în cadrul instituţiei de învăţămînt, în limita locurilor prevăzute în planul de admitere, pînă la data de 1 octombrie, în anul I de studii.
    120. În cazul cînd solicitantul de transfer efectuează studiile pe bază de contract (cu taxă de studii), este necesar acordul în scris al persoanei juridice sau fizice, care suportă cheltuielile pentru studii, exprimat prin încheierea unui nou contract.
    121. Transferul de la o instituţie de învăţămînt din alt stat la o instituţie similară din R. Moldova se efectuează în modul stabilit de prezentul regulament, după echivalarea actelor de studii de către Ministerul Educaţiei.
    122. Nu se admite transferul de la o meserie la alta în ultimul an de studii.
Secțiunea 5
Concediul academic
    123. Concediul academic este permisiunea legală de retragere de la studii pentru o perioadă de pînă la un an de învăţămînt și se acordă prin ordinul directorului instituției, o singură dată pe parcursul studiilor, în caz de incapacitate de continuare a studiilor din motive de sănătate sau din alte motive justificate.
    124. Concediul academic pentru îngrijirea copilului se acordă în conformitate cu prevederile Codului muncii.
    125. Concediul academic din motive de boală se acordă în baza certificatului-tip, eliberat de către comisia medicală consultativă teritorială.
    126. La expirarea concediului academic, în temeiul cererii depuse, directorul emite ordinul de restabilire. În cazul în care concediul academic a fost acordat pe motivul incapacității de studii din motive de sănătate, ordinul de restabilire se emite doar la prezentarea certificatului medical, care confirmă capacitatea elevului de a-și continua studiile.
    127. Pe perioada concediului academic elevului nu i se acordă bursă.
Secțiunea 6
Absolvirea
    128. Elevii care au absolvit ultimul an de studii şi au realizat integral planul şi programul de formare profesională, prin ordinul directorului, în baza deciziei consiliului profesoral, sînt admişi la susţinerea examenelor de absolvire și de calificare.
    129. La finalizarea programului de formare profesională tehnică secundară se întocmește, pentru fiecare grupă academică, un borderou centralizator cu notele generale pentru fiecare disciplină (inclusiv stagiile de practică) şi se calculează media generală pentru perioada de studii a fiecărui elev.
    130. În certificatul de calificare se înscrie media generală, calculată cu două cifre după virgulă prin trunchiere, cu cifre şi litere (de exemplu: 8,56 (opt şi cincizeci şi şase)).
    131. Absolventului i se eliberează certificatul de calificare şi suplimentul descriptiv (foaia matricolă) în care se indică disciplinele de studii, numărul de ore la fiecare disciplină, în conformitate cu planul de învăţămînt, nota generală la fiecare disciplină, notele la stagiile de practică, notele de la examenele de absolvire şi calificare, inclusiv media generală a situaţiei academice.
    132. La solicitare, absolventului i se eliberează standardul profesional care reprezintă o expunere scurtă a programelor de studii.
    133. Formularul de certificat şi supliment descriptiv se elaborează şi se aprobă de către Ministerul Educaţiei. Suplimentul descriptiv la certificatul de calificare este valabil numai alăturat la actul de studii.
Secțiunea 7
Exmatricularea
    134. Exmatricularea elevilor se va aplica în următoarele cazuri:
    a) din proprie iniţiativă (la cerere);
    b) din motiv de transfer la o altă instituţie de învăţămînt;
    c) pentru absența de la lecții mai mult de 60 de ore pe parcursul unui semestru;
    d) pentru nereuşită şcolară la patru şi mai multe discipline la finele anului de învăţămînt;
    e) pentru restanţe, în cazul cînd acestea nu au fost lichidate în termenele stabilite;
    f) la expirarea termenului concediului academic, dacă elevul nu s-a prezentat la studii;
    g) pentru comiterea unei fapte ce contravine normelor de conduită etico-morală sau a unor contravenții sau infracțiuni.
    135. Faptele nedemne, manifestările agresive fizice și morale, încălcările grave ale disciplinei comise de elevi faţă de colegi, administraţia instituției, personalul didactic şi tehnic se discută la şedinţele Consiliului profesoral, care decide ce sancţiune urmează a fi aplicată. Decizia de sancţionare se aduce la cunoştinţa elevilor şi se comunică părinţilor/tutorilor.
    136. Elevii care absentează de la lecţii mai mult de 60 de ore pe parcursul unui semestru, din motive neîntemeiate, sau mai mult de 60 de zile pe parcursul unui semestru, din motive întemeiate, sînt exmatriculați, cu dreptul de a se restabili în următorul an de studii.
    137. Exmatricularea se efectuează prin ordinul directorului, la decizia Consiliului profesoral.
    138. Elevului exmatriculat i se eliberează un certificat cu privire la situaţia şcolară şi i se restituie actele cu privire la studiile anterioare (în original). În certificatul nominalizat se indică, în mod obligatoriu, motivul exmatriculării.
    139. Persoanele exmatriculate pot fi restabilite la studii în aceeaşi instituţie de învăţămînt, la aceeaşi meserie şi formă de învăţămînt (învăţămînt de zi/buget/contract) nu mai devreme de următorul an de studii.
Capitolul V
EVALUAREA CALITĂȚII
    140. Evaluarea calității se realizează de către structuri instituţionale de asigurare a calităţii, în baza standardelor naţionale de referinţă şi a celor de acreditare, precum şi în baza Regulamentului intern de activitate.
    141. Administraţia poartă responsabilitate pentru asigurarea calității procesului educaţional în instituţia de învăţămînt.
    142. Planul managerial de activitate al instituţiei de învățămînt conține un capitol privind evaluarea calității, care va include un set de acţiuni utilizate pentru determinarea raportului dintre performanţele obţinute şi cele preconizate, precum şi pentru corectarea rezultatelor în sensul dorit.
    143. Evaluarea calității va reflecta dimensiunea funcţional-structurală a operaţiilor de constatare, apreciere, decizie. În cadrul controlului intern se va verifica capacitatea instituțională, eficiența educațională, calitatea programelor de formare profesională, managementul instituțional al calității, activitatea subdiviziunilor instituției, comisiilor metodice, cabinetelor şi laboratoarelor, realizarea obiectivelor curriculare la disciplinele de studii, activitatea profesorilor, evaluarea cunoştinţelor elevilor, formarea profesională în cadrul disciplinelor de specialitate şi a stagiilor de practică, disciplina şcolară, activitatea căminelor şcolare, activitatea extracurriculară etc.
    144. Evaluarea internă a calităţii procesului educaţional în instituție este efectuată de comisia de evaluare internă și asigurare a calității, componența căreia este propusă de consiliul profesoral și aprobată prin ordinul directorului. În urma controlului, comisia va întocmi o informaţie amplă cu o caracterizare a situaţiei, cu propuneri concrete, recomandări cu valoare de prognoză sau de redresare a situaţiei.
    145. Pe baza legislației în vigoare, instituția elaborează şi adoptă propria strategie şi propriul regulament de funcţionare a comisiei de evaluare internă şi asigurare a calităţii. Conducerea instituției este direct responsabilă de calitatea educației furnizate.
    146. Componența, atribuțiile și responsabilitățile comisiei pentru evaluarea internă şi asigurarea calității este realizată în conformitate cu prevederile legale. Activitatea membrilor comisiei pentru evaluarea internă şi asigurarea calităţii poate fi remunerată, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
    147. Rezultatele evaluării interne se vor discută la şedinţele consiliului profesoral, consiliului de administraţie, comisiilor metodice şi vor fi înscrise în procese-verbale.
    148. Evaluarea personalului didactic din instituție se face la sfîrşitul anului şcolar, iar evaluarea personalului didactic auxiliar după încheierea anului calendaristic.
    149. Rezultatele evaluării activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar stau la baza deciziei Consiliului de administraţie privind acordarea calificativului anual şi a gradaţiei de merit.
    150. Evaluarea directorului se face de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării pe baza raportului de autoevaluare, cu avizul conform al Direcției de profil.
    151. Evaluarea directorilor adjuncți se face de către consiliul
de administraţie al instituției de învățămînt pe baza raportului de autoevaluare, cu avizul conform al directorului.
    152. Evaluarea şi validarea achiziţiilor dobîndite de personalul didactic şi de conducere prin diferite programe şi forme de organizare a formării continue se realizează pe baza sistemului de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile, elaborat de Ministerul Educaţiei.
    153. Evaluarea personalului administrativ/nedidactic se face la sfîrşitul anului calendaristic/financiar, conform prevederilor legale şi a prevederilor Regulamentului intern, în baza fişei postului.
    154. Întregul personal din instituția de învățămînt (personal didactic de conducere, personal didactic, personal didactic auxiliar, personal nedidactic) are obligația, conform legii, de a trece anual un examen medical.
    155. Sustragerea de la examenul medical constituie abatere disciplinară și se sancționează conform legii.
    156. Personalul din învăţămîntul profesional tehnic secundar răspunde disciplinar pentru încălcarea cu vinovăţie a îndatoririlor ce îi revin, potrivit contractului individual de muncă, fişei postului, prezentului Regulament, regulamentului intern, precum şi pentru încălcarea normelor de comportare, care dăunează interesului învăţămîntului şi prestigiului instituției de învățămînt profesional tehnic secundar, conform legii.
    157. Evaluarea externă a calității educației reprezintă o activitate de evaluare generală a performanțelor instituției, prin raportare explicită la politicile educaționale, scopurile și obiectivele dezirabile propuse, a standardelor asumate în funcționarea acesteia.
    158. Evaluarea externă se realizează de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățămîntul Profesional, prin:
    a) controlul aplicării legislaţiei şi monitorizarea calității activităţilor de predare-învăţare şi respectarea standardelor naţionale/a indicatorilor de performanţă;
    b) controlul, monitorizarea şi evaluarea calității managementului instituției;
    c) evaluarea externă a programelor de instruire și acreditarea acestora.
    159. Personalul didactic și conducerea instituției de învățămînt nu pot refuza evaluarea internă și externă.
Capitolul VI
ACTIVITATEA EXTRAȘCOLARĂ
    160. Organizarea şi coordonarea activităţii extrașcolare este reflectată în planul managerial al instituției, elaborat pentru fiecare an de învăţămînt, şi este condusă de către directorul adjunct pentru instruire și educație sau de un alt angajat desemnat responsabil de această activitate.
    161. Planul de activităţi extrașcolare este elaborat în baza Planului de dezvoltare strategică, planului anual de activitate, propunerilor formulate de către elevi și partenerii educaționali.
    162. Directorul, în baza deciziei consiliului profesoral, aprobă planul de activităţi extrașcolare, care este afişat, indicîndu-se luna, locul desfăşurării activităților şi persoanele responsabile. Fiecare activitate are un caracter specific pentru grupa şi vîrsta elevilor, domeniul ocupațional și meseriile din instituţia de învăţămînt.
    163. Activitatea extrașcolară are drept obiectiv de bază perfecţionarea calităţii pregătirii profesionale prin intermediul cercurilor, cluburilor, asociaţiilor pe interese, educarea la elevi a valorilor general-umane şi organizarea eficientă a timpului liber.
    164. Materialele activităţilor extracurriculare se păstrează la directorul adjunct sau persoana desemnată responsabilă de această activitate.
Capitolul VII
ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ ȘI BAZA
TEHNICO-MATERIALĂ
    165. Finanțarea instituției de învățămînt publice se efectuează din:
    1) alocații din bugetul de stat conform Planului (Comanda de stat) de pregătire a cadrelor de specialitate pe meserii, specialități în instituțiile de învățămînt profesional tehnic, aprobat anual de Guvern;
    2) taxele de studii achitate de către persoanele fizice şi juridice interesate, inclusiv din străinătate, pentru studii, perfecţionare şi recalificare profesională, pe bază de contract;
    3) venituri obținute din activitatea de producere și/sau prestări servicii, desfășurată de subdiviziunile structurale (gospodăriile didactice şi auxiliare, loturile experimentale, atelierele, cantinele etc.), din realizarea literaturii didactice, ştiinţifice şi artistice, lucrărilor metodice, manualelor, programelor de studii;
    4) plăți pentru locațiunea încăperilor, construcţiilor, echipamentelor;
    5) donaţii, inclusiv cele provenite din colaborarea internaţională;
    6) alte surse legale.
    [Pct.165 în redacția OMECC232 din 13.03.19, MO22.03.19 art.530; în vigoare 22.04.19]
    166. Instituția de învățămînt poate beneficia şi de alte surse de finanţare, cum ar fi: mijloace provenite din pregătirea, perfecţionarea şi recalificarea cadrelor de muncitori, venituri provenite din comercializarea articolelor confecţionate în procesul de instruire (în gospodării didactice, ateliere etc.), precum şi din arendarea localurilor, construcţiilor, echipamentelor, donaţiile şi veniturile provenite din colaborarea/cooperarea internaţională, precum şi donaţiile de la persoanele fizice şi juridice, mijloace alocate de agenţii economici.
    167. În cadrul instituției de învățămînt se pot desfășura activități de antreprenoriat în condițiile stabilite de Guvern, inclusiv comercializarea produselor (obiectelor) realizate în atelierele proprii de producție.
    168. Directorul instituţiei de învăţămînt gestionează mijloacele financiare bugetare/extrabugetare alocate, în conformitate cu bugetul instituției de învățămînt aprobat anual, gestionează balanţa independentă şi are deschise la bancă conturi de decontare şi alte conturi, inclusiv valutare.
    169. Bugetul instituției de învățămînt și raportul de executare a acestuia se publică pe pagina web oficială a instituției de învățămînt.
    170. Activitatea economico-financiară se efectuează conform actelor normative în vigoare și este asigurată de serviciul de contabilitate.
    171. Serviciul de contabilitate este condus de contabilul - șef și se subordonează directorului. Serviciul de contabilitate asigură și răspunde de organizarea și desfășurarea activității financiar-contabile a instituției, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.
    172. Evidenţa contabilă şi statistică, precum şi remunerarea personalului instituției se efectuează conform legislaţiei în vigoare.
    173. Contabilul-șef are următoarele atribuții și responsa-bilități:
    a) organizează, conduce, controlează și răspunde de desfășurarea activității financiar contabile a instituției, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;
    b) gestionează întregul patrimoniu al instituției, în conformitate cu actele normative în vigoare, Regulamentul intern și hotărîrile consiliului de administrație;
    c) întocmește proiectul de buget și raportul de execuție bugetară conform normelor metodologice de finanțare, elaborate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării;
    d) asigură și gestionează documentele și instrumentele financiare cu regim special;
    e) răspunde de consemnarea în documente justificative a operațiilor care afectează patrimoniul instituției și de înregistrarea în evidență contabilă a documentelor justificative, în conformitate cu prevederile legale;
    f) răspunde de efectuarea inventarierii generale a patrimoniului instituției;
    g) asigură și răspunde de îndeplinirea obligațiilor patrimoniale ale instituției față de bugetul de stat, de bugetul local și de terțe părți.
    174. Baza tehnico-materială a instituției de învățămînt este constituită din imobile, instalaţii inginereşti, biblioteci, laboratoare, ateliere, terenuri, gospodării didactice, echipamente, mijloace de transport, utilaje şi alte mijloace tehnico-materiale prevăzute de normativele în vigoare. Dezvoltarea bazei tehnico-materiale se realizează din contul mijloacelor bugetare şi al mijloacelor extrabugetare ale instituţiei de învăţămînt. Concomitent, baza tehnico-materială poate fi completată de ministere, departamente, agenţi economici, autorităţile publice locale, care au dreptul să transmită instituţiilor de învăţămînt utilaje, aparate, mijloace de transport, spaţii locative, terenuri etc. cu titlu de sponsorizare sau de acoperire a cheltuielilor pentru pregătirea şi perfecţionarea profesională a specialiştilor şi pentru alte servicii.
    175. Instituţiile de învăţămînt pot da în chirie localurile care le aparţin, da în arendă terenurile agricole, doar cu acordul Ministerului Educaţiei.

    anexa