*OMAIA107/2008 Versiunea originala
ID intern unic:  361546
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE
ORDIN Nr. 107
din  26.05.2008
cu privire la aprobarea Regulilor privind înregistrarea
agenţilor economici în producţia agroalimentară ecologică
Publicat : 29.08.2008 în Monitorul Oficial Nr. 162-164     art Nr : 466
    Potrivit prevederilor stipulate la art. 4 alin (2) lit. c) al Legii nr. 115-XVI din 09.06.2005 cu privire la producţia agroalimentară ecologică şi prevederilor pct. 1, lit. (a) al art. 8 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2092/1991 privind metoda de producţie agricolă ecologică şi indicarea acesteia pe produsele agricole şi alimentare, precum şi art. 27 alin (3) din Regulamentul CE 834/2007 a Consiliului European din 28 iunie 2007 “Privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice”,
ORDON:
    1. Se aprobă Regulile privind înregistrarea agenţilor economici în producţia agroalimentară ecologică, care produc, procesează, importă şi/sau exportă, depozitează sau distribuie produse ecologice.
    2. Direcţia Agrochimie, Ecologie şi Protecţia Plantelor va ţine evidenţa agenţilor economici care practică activitate de întreprinzător în domeniu.
    3. Se abilitează Centrul Republican de Pedologie Aplicată cu funcţii de coordonator în cadrul practicilor agricole ecologice şi de stabilire a calităţii şi fertilităţii solului.
    4. Se abilitează Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor cu funcţii de coordonator în cadrul practicilor agricole ecologice privind produsele pentru protecţia plantelor şi fertilizarea solului.
    5. Inspectoratul de Stat Republican pentru Protecţia Plantelor va asigura agenţii economici, la solicitarea acestora, în bază de contract, cu pronosticuri anuale şi lunare în vederea informării operative privind răspîndirea dăunătorilor principali şi a bolilor plantelor agricole, mijloacele de tratare biologică şi condiţiile în care acestea se pot efectua, precum şi în cazul apariţiei pericolului diseminării organismelor deosebit de periculoase.
    6. Laboratoarele zonale pentru protecţia plantelor prin metode biologice (Cahul şi Soroca) vor asigura agenţii economici, la solicitarea acestora, în bază de contract, cu mijloace de tratare biologică şi instrucţiunile de utilizare a acestora.
    7. Controlul asupra executării prezentului ordin îl exercită dl Anatolie SPIVACENCO, viceministru.

    MINISTRUL AGRICULTURII
    ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE                                Anatolie GORODENCO

    Nr. 107. Chişinău, 26 mai 2008.


Anexă
la ordinul MAIA
nr. 107 din 26 mai 2006

REGULAMENT
privind înregistrarea agenţilor economici în producţia
agroalimentară ecologică

I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul privind înregistrarea agenţilor economici în producţia agroalimentară ecologică este elaborat în conformitate cu prevederile stipulate la art. 4 alin. (2) lit. c), art. 7 ale Legii nr. 115-XVI din 09.06.2005 cu privire la producţia agroalimentară ecologică şi a prevederilor pct. 1, lit. (a) art. 8 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2092/1991 privind metoda de producţie agricolă ecologică şi indicarea acesteia pe produsele agricole şi alimentare, precum şi art. 27 alin. (3) al Regulamentului CE 834/2007 al Uniunii Europene din 28 iunie 2007 “Privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice”.
    2. Agenţii economici care produc, procesează, importă din terţe ţări, depozitează sau distribuie produse ecologice în vederea comercializării, au următoarele obligaţii:
    a) să-şi înregistreze activitatea, anual, pînă la 1 iunie, la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, respectiv, la compartimentul de specialitate, prin completarea fişelor de înregistrare prezentate în anexele nr.1-5 la prezentul Regulament;
    b) să se supună controlului unui organism de inspecţie şi certificare, autorizat în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 149, Anexa nr. 3, din 10.02.2006.
    3. Fişele de înregistrare conferă agentului economic calitatea de producător în agricultura ecologică şi reprezintă documente eligibile pentru obţinerea de subvenţii naţionale în agricultura ecologică, precum şi pentru accesarea sprijinului destinat agriculturii ecologice în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală.
    4. Procesul de înregistrare a agenţilor economici din sectorul producţiei ecologice are ca scop colectarea datelor statistice, ţinerea evidenţei producătorilor şi volumelor de producţie ecologică.
    5. În cazul în care un agent economic administrează mai multe unităţi, solicitantul va completa cîte un set de fişe de înregistrare pentru fiecare unitate ecologică.
    6. În scopul verificării informaţiilor cuprinse în fişele de înregistrare, agentul economic prezintă, la cererea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, şi alte documente adiţionale:
    a) programul de activitate;
    b) descrierea cantităţilor de producţie;
    c) conformitatea depozitelor de păstrare;
    d) tehnologiile de producere şi pierderile de producţie;
    e) certificatele de procurare a îngrăşămintelor şi materialelor semincere;
    f) date despre metodele de îngrijire a plantelor;
    g) metodele de combatere a buruienilor şi dăunătorilor;
    h) actele de control al utilajelor agricole şi de prelucrare;
    i) actele de inspecţie a suprafeţelor agricole;
    j) actele de inspecţie a utilajului de purificare a apelor;
    k) actele de identificare şi existenţă a materialelor interzise;
    l) certificatul zooveterinar cu privire la animalele administrate şi condiţiile de exploatare (grajdurile, păşunarea etc.).
    7. În cazul în care fişele de înregistrare nu sînt complete sau conţin informaţii neclare, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare va acorda agentului economic o perioadă de 15 zile pentru rectificarea acestora. Dacă fişele de înregistrare nu sînt remediate în termenul legal, procedura de înregistrare va fi anulată.
    8. Organismele de inspecţie şi certificare nu vor efectua inspectări la unitatea ecologică, dacă agentul economic nu este înregistrat la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.
    9. În cazul în care agentul economic încetează activitatea cu organismul de inspecţie şi certificare, menţionat în fişa de înregistrare, acesta va informa Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, respectiv, compartimentul de specialitate.
II. Procedura de înregistrare
    10. Întru examinarea condiţiilor de activitate a gospodăriei agricole, agentul economic prezintă pachetul de documente care include:
    a) harta topografică a întreprinderii eliberată la oficiul cadastral;
    b) date complete cu privire la administrarea şi managementul întreprinderii;
    c) starea solului şi a condiţiilor ecologice;
    d) calitatea apei potabile şi a celei folosite pentru irigare;
    e) analiza generală (chimică, fizică) a solurilor cu menţionarea reziduurilor de utilizare a produselor fitosanitare şi îngrăşămintelor minerale;
    f) titlul de proprietate sau certificatul de folosire a suprafeţelor;
    g) planul asolamentelor şi rotaţia culturilor;
    h) registrul suprafeţelor şi culturilor însămînţate, date cu privire la volumele de producţie şi suprafeţele de recoltare.
    11. Agenţii economici implicaţi în prelucrarea, exportul şi importul produselor ecologice anexează informaţia detailată despre activitatea în domeniu. Totodată, se prezintă:
    a) Copia certificatelor de implementare a managementului calităţii ISO sau HACCP;
    b) Certificatele de corespundere a utilajului tehnic;
    c) Certificatele de corespundere şi proporţiile de adaosuri, conform regulamentului CEE-2092/91;
    d) Copiile mostrelor de etichete;
    e) Reglementările tehnice de procesare;
    f) Lista produselor şi asortimentul.
III. Monitorizarea activităţilor de producţie
    12. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, prin intermediul instituţiilor de specialitate din subordine, întreprinde controale anuale sau inopinate asupra activităţilor agenţilor economici, înregistraţi în domeniul agriculturii ecologice.
    13. La finele controlului se întreprind măsuri pentru lichidarea neajunsurilor. În raportul final de control se oglindeşte, detaliat, descrierea produselor întreprinderii şi planul de măsuri. Se anexează acte la toate neajunsurile identificate şi se indică sfaturi sau modele pentru lichidare.
    14. Întru recunoaşterea Republicii Moldova ca producător al culturilor şi produselor agroalimentare ecologice, poate fi întreprins “Controlul intermediar” din partea altor state prin intermediul unor firme (IFOAM, BCS, NATURLAND, DEMETER etc.), înregistrate în Uniunea Europeană, aplicat după criterii similare cu toate statele din Europa. Acesta poate fi legat numai de relaţiile individuale ale întreprinderilor partenere şi recunoaşterea activităţii în acest domeniu.
IV. Dispoziţii finale
    15. Noţiunea “Ecologic” în privinţa produselor agroalimentare este protejată de Regulamentul nr. 834/2007 al Consiliului Europei (CE) din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 (OJ L 189, 20.07.2007, p. 123). Intenţia de a pretinde la promovarea produselor agroalimentare ecologice cu documente pregătite, fără efectuarea inspecţiei şi controlului necesar, în corespundere cu recomandaţiile CE 834/2007, contravine prevederilor legislaţiei în vigoare.
    16. Regulamentul CE 834/2007 - protecţia consumatorului. Calitatea ecologică în privinţa produselor agroalimentare include, în primul rînd, calitatea solului, cultivarea plantelor şi creşterea animalelor. Protecţia nu presupune, pur şi simplu, analizele chimice, dat fiind faptul că acestea se efectuează sistematic pentru aprecierea substanţelor nutritive în sol. Controlul reziduurilor substanţelor folosite în trecut se întreprinde numai în cazuri excepţionale, cînd apar date foarte suspecte.
    17. Constatările inspecţiei sau controlului procesului de producţie agroalimentar ecologic nu pot fi considerate “Ecologice” pentru structurile comerciale, dat fiind faptul că aceste constatări sînt lipsite de garanţie, iar la acest capitol nu sînt prevăzute nici un fel de standarde.

     anexa nr.1

     anexa nr.2

      anexa nr.3

     anexa nr.4

     anexa nr.5