HGM902/2015
ID intern unic:  362692
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 902
din  31.12.2015
cu privire la Consiliul Naţional pentru Managementul
Integrat al Frontierei de Stat
Publicat : 15.01.2016 în Monitorul Oficial Nr. 2-12     art Nr : 7
    MODIFICAT
    HG1080 din 08.11.18, MO430-439/23.11.18 art.1193


    În temeiul art. 22 din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 131-133, art. 1018), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se instituie Consiliul Naţional pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat.
    2. Se aprobă:
    Componenţa Consiliului Naţional pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat, conform anexei nr. 1.
    Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Consiliului Naţional pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat, conform anexei nr. 2.
    3. Se abrogă:
    Hotărîrea Guvernului nr.855 din 21 septembrie 2010 „Cu privire la Consiliul Național pentru Management Integrat al Frontierei de Stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 182-189, art. 949).
    Punctul 43 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.925 din 12 decembrie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.270-272, art.1013).
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Afacerilor Interne.

    PRIM-MINISTRU INTERIMAR                                 Gheorghe BREGA

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                            Oleg Balan
    Ministrul finanţelor                                                        Anatol Arapu

    Nr. 902. Chişinău, 31 decembrie 2015.


Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr.902/2015
COMPONENȚA
Consiliului Național pentru Managementul Integrat
al Frontierei de Stat
    Ministrul afacerilor interne, preşedinte al Consiliului
    Secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Interne (în domeniul managementului integrat al frontierei de stat, migraţiei şi azilului, evidenţei populaţiei şi cetăţeniei), vicepreşedinte al Consiliului
    Secretarul de stat al Ministerului Finanțelor (în domeniul politici bugetare)
    Secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene (în domeniul afaceri consulare şi drept internaţional)
    Secretarul de stat al Ministerului Apărării (în domeniul politicii de apărare și cooperare internațională)
    Secretarul de stat al Ministerului Economiei şi Infrastructurii (în domeniul transporturilor)
    Secretarul de stat al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului (în domeniul protecţiei mediului şi resurselor naturale)
    Secretarul de stat al Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale (în domeniul sănătăţii publice)
    Șeful Inspectoratului General al Poliției de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne
    Directorul Serviciului Vamal al Ministerului Finanțelor
    Șeful Serviciului Consiliului Suprem de Securitate
    Directorul adjunct al Serviciului de Informații și Securitate
    Șeful Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne
    Șeful Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne
    Directorul Biroului migrație și azil al Ministerului Afacerilor Interne
    Directorul general al  Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor
    Directorul Instituției publice „Agenția Servicii Publice”
    Șeful Biroului politici de reintegrare al Cancelariei de Stat
    [Anexa nr.1 în redacția HG1080 din 08.11.18, MO430-439/23.11.18 art.1193]
               Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 902/2015
REGULAMENT
cu privire la organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional
pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Prezentul Regulament stabilește misiunea, atribuţiile, precum și modul de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat (în continuare – Consiliu).
    2. În sensul prezentului Regulament se definesc următoarele noțiuni:
    management integrat al frontierei de stat – coordonarea și cooperarea națională și internațională între toate autoritățile și instituțiile publice implicate în asigurarea securității frontierei și facilitarea comerțului pentru a stabili un management efectiv, eficient și coordonat al frontierei, în scopul realizării obiectivului de frontiere deschise, bine controlate și securizate;
    sistem al managementului integrat al frontierei de stat – totalitatea autorităților și instituțiilor publice implicate în procesul de asigurare a securității frontierei și de facilitare a comerțului, care au reprezentanți numiți în cadrul Consiliului.
    3. Consiliul este un organ consultativ, fără statut de persoană juridică, ce îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova, legilor, hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului, precum şi ale prezentului Regulament.
II. MISIUNEA ȘI ATRIBUȚIILE CONSILIULUI
    4. Misiunea Consiliului este de a eficientiza comunicarea și colaborarea dintre autoritățile din sistemul managementului integrat al frontierei de stat, precum și de a contribui la fundamentarea deciziilor acestora privind măsurile adoptate și acțiunile corelate ce urmează a fi întreprinse în vederea securizării frontierei de stat și a realizării unui management performant al acesteia.
    5. Consiliul are următoarele atribuții:
    1) stabilește concepția de ansamblu și asigură coordonarea unitară, pe baza Strategiei naționale de management integrat al frontierei de stat, a acțiunilor și măsurilor pentru securizarea frontierei de stat desfășurate de autoritățile din sistemul managementului integrat al frontierei de stat, iar pe baza deciziilor adoptate în acest sens formulează recomandări;
    2) coordonează acțiunile autorităților din sistemul managementului integrat al frontierei de stat pentru implementarea Strategiei naționale de management integrat al frontierei de stat, astfel încît să se asigure respectarea principiului evitării suprapunerilor de competențe, activități și investiții între acestea;
    3) adoptă decizii în vederea soluționării problemelor din domeniul de competență cu care se confruntă sau, după caz, sesizează Guvernul și propune adoptarea măsurilor ce se impun pentru rezolvarea acestora;
    4) aprobă conceptul și obiectivele Strategiei naționale de management integrat al frontierei de stat, elaborate pe baza propunerilor formulate de autoritățile din sistemul managementului integrat al frontierei de stat;
    5) adoptă decizii în vederea asigurării coerenței în procesul de elaborare și implementare de politici în domeniul managementului integrat al frontierei de stat ale autorităților din sistemul managementului integrat al frontierei de stat;
    6) formulează recomandări de armonizare a legislației naționale cu normele și practicile internaționale în domeniu;
    7) coordonează și monitorizează activitatea grupurilor de lucru din subordinea sa, adoptă deciziile necesare sau, după caz, formulează propunerile ce se impun.
III. ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA CONSILIULUI
    6. Consiliul își desfășoară activitatea sub autoritatea și conducerea directă a președintelui Consiliului, care:
    1) asigură îndeplinirea atribuţiilor acestuia;
    2) reprezintă Consiliul în relaţiile cu Guvernul, cu alte autorităţi şi organizaţii naţionale şi internaţionale;
    3) convoacă şedinţele Consiliului şi le prezidează;
    4) semnează actele Consiliului;
    5) în caz de necesitate, deleagă vicepreşedintelui Consiliului unele dintre atribuţiile sale.
    7. Vicepreşedintele Consiliului îndeplinește:
    1) atribuţiile delegate de către preşedintele Consiliului;
    2) atribuţiile preşedintelui Consiliului în absenţa acestuia.
    8. Secretariatul Consiliului este instituit la nivelul Direcției politici în domeniul managementului integrat al frontierei de stat a Ministerului Afacerilor Interne și:
    1) pregătește ședințele Consiliului;
    2) întocmește și distribuie materialele aferente fiecărei ședințe a Consiliului autorităților din sistemul managementului integrat al frontierei de stat, precum și invitaților;
    3) monitorizează îndeplinirea obiectivelor stabilite în ședințele Consiliului și elaborează rapoarte și informări asupra stadiului de îndeplinire a acestora, pe care le prezintă președintelui Consiliului sau, după caz, vicepreședintelui Consiliului;
    4) ține evidența deciziilor adoptate de Consiliu, pe care le transmite autorităților și instituțiilor interesate, în vederea punerii în aplicare, precum și a modului de îndeplinire a acestora;
    5) monitorizează implementarea Strategiei naționale de management integrat al frontierei de stat, prin elaborarea rapoartelor, studiilor, analizelor și a sintezelor pentru informarea conducerii Ministerului Afacerilor Interne și, după caz, a Guvernului;
   6) planifică și coordonează evaluările privind modalitățile de aplicare a măsurilor stabilite în cadrul Strategiei naționale de management integrat al frontierei de stat și formulează propuneri pentru corelarea strategiilor în domeniu, adoptate la nivelul autorităților din sistemul managementului integrat al frontierei de stat;
    7) formulează, pregătește și contribuie la fundamentarea deciziilor necesare asigurării coerenței în procesul de realizare și actualizare a Strategiei naționale de management integrat al frontierei de stat, precum și a documentelor de implementare, după caz;
    8) asigură, prin intermediul structurii de relații publice a Ministerului Afacerilor Interne, informarea publică referitor la activitatea Consiliului.
    9. În cadrul Consiliului se pot constitui grupuri de lucru formate din specialiști desemnați de conducătorii autorităților din sistemul managementului integrat al frontierei de stat, în funcție de necesități, iar membrii acestora se comunică secretariatului Consiliului.
    10. Persoanele care fac parte din grupurile de lucru își păstrează calitatea pe care o au în cadrul autorităților și instituțiilor din care provin, precum și toate drepturile ce decurg din această calitate.
    11. Sarcinile grupurilor de lucru se îndeplinesc de către membrii acestora în cadrul atribuțiilor legale de serviciu.
    12. Grupurile de lucru și domeniile pentru care se constituie acestea, atribuțiile și modul lor de organizare și funcționare  se stabilesc prin decizie a Consiliului.
    13. Consiliul se reunește anual în ședințe ordinare sau ori de cîte ori este necesar – în ședințe extraordinare. Membrii Consiliului sînt informați cu privire la desfășurarea ședințelor cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data planificată.
    14. Ședințele Consiliului sînt publice. La şedinţele Consiliului participă membrii titulari ai acestuia sau persoanele care îi înlocuiesc.
    15. La şedinţele Consiliului pot participa, în calitate de invitaţi fără drept de vot, și alți reprezentanți ai autorităților administrației publice, organizațiilor neguvernamentale, organizațiilor internaționale, societății civile, precum și experți independenți din diverse sectoare de activitate.
    16. Convocarea membrilor Consiliului în ședințe extraordinare se face de către președintele Consiliului, la solicitarea oricărui membru sau în baza deciziei Consiliului.
    17. Agenda fiecărei ședințe a Consiliului se întocmește de către secretariatul acestuia, pe baza propunerilor formulate și înaintate de către membrii Consiliului. Agenda se supune aprobării președintelui Consiliului sau, după caz, vicepreședintelui Consiliului.
    18. Orice participant la ședința Consiliului poate prezenta materiale scrise conținînd studii, propuneri, proiecte de decizii ale Consiliului, care vor fi difuzate odată cu celelalte materiale pregătite de secretariat.
    19. Deciziile Consiliului au caracter de recomandare pentru autoritățile din sistemul managementului integrat al frontierei de stat și stau la baza măsurilor adoptate de conducătorii acestora în exercitarea atribuțiilor ce le sînt conferite prin lege în domeniul securității frontierei de stat sau a propunerilor de acte normative, după caz.
    20. Deciziile sînt adoptate prin vot deschis, cu majoritatea simplă, în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor Consiliului.
    21. Dezbaterile din plenul Consiliului și documentele adoptate se consemnează într-un proces-verbal sau pe suport magnetic de către secretarul ședinței, gestionarea acestor informații asigurîndu-se de secretariatul Consiliului.
    22. Documentele privind activitatea Consiliului se plasează pe pagina web oficială a Ministerului Afacerilor Interne.
    23. Raporturile Consiliului cu alte autorități, instituții, organizații, parteneri naționali și internaționali se stabilesc și se desfășoară în nume propriu, sub semnătura președintelui Consiliului sau prin intermediul persoanelor desemnate de acesta.
IV. DISPOZIŢII FINALE
    24. Anual, pînă la data de 15 ianuarie, precum și la solicitarea secretariatului Consiliului, autoritățile din sistemul managementului integrat al frontierei de stat comunică Ministerului Afacerilor Interne stadiul îndeplinirii prevederilor Planului de implementare a Strategiei naționale de management integrat al frontierei de stat și a obiectivelor stabilite în ședințele Consiliului. Autoritățile din sistemul managementului integrat al frontierei de stat vor informa imediat Ministerul Afacerilor Interne despre riscurile și/sau amenințările identificate privind îndeplinirea  prevederilor Planului de implementare a Strategiei naționale de management integrat al frontierei de stat și a obiectivelor stabilite în ședințele Consiliului.
   25. Activitatea membrilor Consiliului, secretariatului Consiliului și grupurilor de lucru nu se remunerează.
     [Anexa nr.2 în redacția HG1080 din 08.11.18, MO430-439/23.11.18 art.1193]