LPM239/2015
ID intern unic:  362920
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 239
din  29.12.2015
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 414-XVI
din 22 decembrie 2006 cu privire la asigurarea obligatorie
de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule
Publicat : 05.02.2016 în Monitorul Oficial Nr. 25-30     art Nr : 59     Data intrarii in vigoare : 05.02.2016
    MODIFICAT
   
LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 414-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 32–35, art. 112), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2:
    după noțiunea „Consiliul Birourilor Sistemului Internaţional de Asigurări «Carte Verde»” se introduc două noțiuni noi cu următorul cuprins:
    „daună parțială – avarierea autovehiculului în măsura în care recondiționarea sau înlocuirea părților componente și a pieselor avariate este posibilă și valoarea pagubei real suportate nu depășește 75% din valoarea autovehiculului la data producerii accidentului;
    daună totală – distrugerea sau avarierea autovehiculului în măsura în care recondiționarea sau înlocuirea părților componente și a pieselor avariate nu mai este posibilă ori în care valoarea pagubei real suportate depășește 75% din valoarea autovehiculului la data producerii accidentului;”
    noțiunea „valoare de nou” se exclude;
    noțiunea „valoare rămasă” va avea următorul cuprins:
    „valoare rămasă – valoarea părţilor din autovehicul rămase neavariate, demontabile și valorificabile în caz de daună totală a acestuia.”
    2. Articolul 5:
    la alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) participă cu mijloace băneşti proprii la formarea garanţiei financiare externe, prevăzută la art. 351, în perioada în care este în vigoare cerința Consiliului Birourilor de menținere a unei astfel de garanții.”
    alineatele (3) şi (4) se abrogă.
    3. La articolul 8:
    alineatul (1) se completează în final cu cuvintele „care se perfectează pe suport de hîrtie și/sau prin mijloace tehnice electronice în regim on-line, conform procedurii stabilite prin actele normative ale autorităţii de supraveghere”;
    alineatul (42) se completează în final cu textul: „Modificările în contractul de asigurare au efect din momentul operării acestora în sistemul informațional unic constituit de autoritatea de supraveghere.”
    alineatul (5) se completează în final cu textul: „Forma şi conţinutul certificatului de asigurare «Carte Verde» se stabilesc în conformitate cu modelul aprobat de către Consiliul Birourilor.”
    4. La articolul 10, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) La încetarea contractului de asigurare, asigurătorul restituie asiguratului prima de asigurare pentru zilele de pînă la expirarea contractului, fiind în drept să rețină din aceasta suma cheltuielilor sale,  dar nu mai mult de 20% din prima de asigurare calculată spre restituire. Prima de asigurare calculată spre restituire reprezintă prima brută subscrisă de asigurător aferentă perioadei neexpirate a contractului de asigurare și calculată proporțional cu această perioadă.”
    5. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 11. Primele de asigurare
    (1) Primele de asigurare de bază şi valoarea coeficienţilor de rectificare aferenţi asigurării obligatorii de răspundere civilă auto internă şi externă se stabilesc de către asigurători în baza calculelor efectuate în conformitate cu metodologia unică, aprobată de autoritatea de supraveghere, care va stabili modul de calcul al primelor de asigurare de bază, tipurile de coeficienţi de rectificare şi modul de calcul al acestora, cota minimă şi cota maximă a cheltuielilor asigurătorului şi a marjei de profit, incluse în structura primei de asigurare, alte aspecte actuariale.
    (2) Prima de asigurare spre încasare de la asigurat se calculează prin aplicarea la prima de asigurare de bază a coeficienţilor de rectificare şi a coeficientului bonus-malus.
    (3) Pînă la punerea în aplicare, primele de asigurare de bază şi valoarea coeficienţilor de rectificare aferenţi asigurării obligatorii de răspundere civilă auto internă şi externă, legalizate de actuar, se prezintă de către asigurători spre examinare autorităţii de supraveghere. Modul de prezentare, examinare, acceptare, respingere a primelor de asigurare de bază şi a coeficienţilor de rectificare, cerinţele pentru prezentarea calculelor actuariale efectuate și a informaţiei statistice aferente se stabilesc prin acte normative ale autorităţii de supraveghere.”
    6. La articolul 12:
    alineatul (2) se abrogă;
    articolul se completează cu alineatele (5) şi (6) cu următorul cuprins:
    „(5) Pentru aplicarea sistemului bonus-malus, asigurătorii vor avea acces la informaţiile privind istoricul daunelor asiguraţilor şi utilizatorilor de autovehicul din sistemul informaţional unic constituit de autoritatea de supraveghere.
    (6) Informaţiile care trebuie colectate şi transmise de asigurători către sistemul informaţional unic prevăzut la alin. (5) se stabilesc prin actele normative ale autorităţii de supraveghere.”
    7. Articolul 14 alineatul (2):
    la litera a), cifrele „500 000” se substituie cu textul „1 000 000 de”;
    la litera b), cifrele „350 000” se substituie cu textul „1 000 000 de”, iar cifrele „700 000” – cu textul „5 000 000 de”.
    8. La articolul 18, alineatul (1) se completează cu literele e) și f) cu următorul cuprins:
    „e) să prezinte, personal sau prin reprezentantul său legal, la sediul asigurătorului ori al reprezentantului de despăgubiri, actul organelor și instituțiilor competente cu privire la producerea accidentului rutier, permisul de conducere valabil pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, certificatul de înmatriculare și raportul de inspecţie tehnică periodică a autovehiculului cu care a provocat accidentul. Documentele menționate se depun în copii certificate de către asigurat sau în original pentru efectuarea copiilor de către asigurător;
    f) să asigure, la solicitarea asigurătorului, accesul la autovehiculul cu care a provocat accidentul.”
    9. Articolul 19:
    la alineatul (1):
    litera b) se completează în final cu cuvintele „dacă asiguratul sau persoana păgubită nu a prezentat asigurătorului astfel de informaţii certificate în modul corespunzător”;
    la litera c), cuvintele „informaţiei despre producerea accidentului de autovehicul” se substituie cu cuvintele „cererii persoanei păgubite privind despăgubirea de asigurare”;
    la alineatul (2), cuvintele „informării despre cazul asigurat” se substituie cu cuvintele „depunerii cererii de despăgubire”.
    10. La articolul 20, alineatul (5) se completează în final cu textul: „În acest caz, drepturile şi obligaţiile privind dosarul de daune, constatarea pagubelor, stabilirea şi plata despăgubirilor, prevăzute de prezenta lege pentru asigurător, se vor atribui şi Biroului Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule.”
    11. La articolul 21:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) La depunerea de către persoana păgubită sau de către reprezentantul acesteia a cererii de despăgubire, asigurătorul sau, după caz, Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule deschide dosar de daune şi constată pagubele în conformitate cu art. 19 alin. (1) lit. c).”
    articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Odată cu deschiderea dosarului de daune, asigurătorul sau, după caz, Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule eliberează persoanei păgubite sau reprezentantului acesteia, în scris, lista documentelor necesare a fi prezentate pentru închiderea dosarului şi efectuarea plăţii, dar nu mai multe decît cele care, conform alin. (3), urmează a fi prezentate de persoana păgubită.”
    la alineatul  (4), după cuvintele „cu participarea asiguratului” se introduc cuvintele „şi/sau a utilizatorului de autovehicul”;
    la alineatul (6), după cuvintele „să elibereze” se introduc cuvintele „la solicitarea”, iar cuvintele „ , lista documentelor, prevăzute la alin. (3), necesare finalizării dosarului de daune şi efectuării plăţii” se exclud;
    alineatul (7) va avea următorul cuprins:
    „(7) Persoana păgubită este în drept să ia cunoștință de toate documentele din dosarul de daune, exprimîndu-și acordul sau dezacordul asupra soluțiilor propuse de asigurător.”
    12. Articolul 22:
    la alineatul (1), cuvîntul „asigurat,” se exclude;
    la alineatul (3), în partea introductivă, cuvîntul „asigurat,” se exclude;
    alineatul (4) se abrogă;
    la alineatul (5), cuvîntul „asigurat,” se exclude;
    la alineatul (6), în partea introductivă și la litera c), cuvîntul „asigurat,” se exclude;
    alineatul (12) se completează în final cu textul „ , dacă asigurătorul de bunuri a respectat procedura de invitare a asigurătorului de răspundere civilă auto prevăzută la alin. (121)”;
    la alineatul (121), după cuvintele „de constatare a pagubei” se introduc cuvintele „persoana vinovată și”.
    13. Articolul 23:
    la alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) diferenţa dintre valoarea autovehiculului la data producerii accidentului şi valoarea rămasă;”
    articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) În cazul daunei totale, valorile menționate la alin. (1) lit. b) sînt confirmate prin actul de evaluare întocmit de expertul independent sau unitatea de specialitate, acceptate de părți, ori, în cazul valorificării integrale a autovehiculului, sînt stabilite conform ofertei de achiziții a unității de specialitate sau a persoanei fizice, aleasă prin concursul ofertelor de prețuri.”
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) În cazul daunei parțiale, valoarea pagubei real suportate este egală cu costul reparaţiei părţilor componente sau a pieselor avariate ori cu costul de înlocuire a  acestora, inclusiv cheltuielile pentru materiale, pentru lucrările de demontare şi montare aferente reparaţiilor şi înlocuirilor necesare.”
    la alineatul (6), cuvîntul „noi” se exclude;
    alineatul (61) se abrogă;
    articolul se completează cu alineatele (9)–(13) cu următorul cuprins:
    „(9) În procesul evaluării pagubei, atunci cînd este necesară înlocuirea părţilor componente şi a pieselor, în cazul achitării despăgubirii prin virament în contul bancar al unității de specialitate, cuantumul despăgubirii de asigurare urmează a fi stabilit de asigurător ținînd cont de următoarele:
    a) pentru autovehicule cu o vechime de exploatare de pînă la 3 ani și un parcurs de pînă la 100 000 km, costul reparației autovehiculului se stabilește pe baza documentelor emise de către unitatea de specialitate acceptată de părți. În acest caz, la reparația autovehiculului se vor utiliza părți componente și piese originale noi;
    b) pentru autovehicule cu o vechime de exploatare de 4 ani și mai mult și/sau un parcurs mai mare de 100 000 km, costul reparației autovehiculului se stabilește pe baza documentelor emise de către unitatea de specialitate acceptată de părți. În acest caz, la reparația autovehiculului se vor utiliza părți componente și piese noi fabricate în bază de licență (piese after market) sau originale foste în folosință care corespund cerinţelor tehnice şi de securitate rutieră. În cazul cînd părţile componente şi piesele noi fabricate în bază de licenţă sau cele originale foste în folosinţă nu sînt disponibile pe piaţa autohtonă, paguba real suportată pentru autovehicule se va determina conform preţului la părţile componente şi piesele originale noi.
    (10) În scopul prevăzut la alin. (9), la calcularea vechimii de exploatare a autovehiculului, atunci cînd aceasta nu constituie un număr întreg de ani, dacă din ultimul an s-a consumat o perioadă de pînă la 182 de zile, se ia în considerare numai numărul întreg de ani. Dacă din ultimul an s-a consumat o perioadă de peste 182 de zile, la calcularea vechimii de exploatare a autovehiculului, ultimul an se consideră drept an întreg.
    (11) Indiferent de vechimea de exploatare a autovehiculului și parcursul acestuia, în cazul în care despăgubirea de asigurare se solicită în numerar sau prin virament în contul bancar al persoanei păgubite, cuantumul despăgubirii de asigurare se stabilește luînd în calcul prețurile medii practicate de minimum trei unități de specialitate acceptate de părți pentru manopera și pentru materialele aferente reparației sau înlocuirii părților componente și pieselor avariate, precum și pentru părți componente și piese noi fabricate în bază de licență sau originale foste în folosință care corespund cerinţelor tehnice şi de securitate rutieră. În cazul cînd părțile componente și piesele noi fabricate în bază de licență sau cele originale foste în folosință nu sînt disponibile pe piața autohtonă, paguba real suportată pentru autovehicule se va determina ținînd cont de prevederile alin. (8).
    (12) Actele de evaluare a despăgubirii de asigurare întocmite fără respectarea prevederilor prezentului articol nu pot servi drept temei pentru achitarea despăgubirii de asigurare.
    (13) În cazul unui dezacord între părţi în privinţa alegerii expertului independent sau a unităţii de specialitate ce trebuie să stabilească costul reparaţiei părţilor componente sau a pieselor avariate, costul lucrărilor de reparaţie, valoarea autovehiculului la momentul accidentului sau valoarea rămasă, părţile urmează să menţioneze acest fapt în dosarul de daune, fiind îndreptăţite legal să apeleze individual la serviciile experţilor independenţi sau ale unităţilor de specialitate pentru stabilirea pagubelor. În acest caz, la plata despăgubirii de asigurare, părțile vor ține cont de prevederile art. 22 alin. (1) și ale art. 28 alin. (2) și (3).”
    14. Articolul 24 se abrogă.
    15. Articolul 25:
    la alineatul (1), cuvîntul „asigurat,” se exclude;
    la alineatul (2), litera d) se completează în final cu textul: „ . Cheltuielile menționate se stabilesc pe baza prețurilor practicate de instituțiile din Republica Moldova, conform documentelor eliberate de acestea sau, în cazurile cînd nicio instituție din Republica Moldova nu practică serviciile menționate, conform documentelor justificative eliberate de instituțiile din străinătate;”
    la alineatul (3), cuvîntul „asigurat,” se exclude;
    la alineatul (4), litera a) se completează în final cu cuvintele „minus indemnizațiile primite din fondurile bugetului asigurărilor sociale de stat”.
    16. Articolul 28:
    la alineatul (1) litera c), după cuvîntul „efectuat” se introduc cuvintele „sau va efectua”;
    alineatul (2) se completează în final cu textul: „În cazul prezentării dezacordului, asigurătorul va prezenta persoanei păgubite actul de evaluare sau devizul cheltuielilor de reparaţie şi/sau de înlocuire a părţilor componente ori pieselor avariate, cu indicarea preţurilor, sau alte documente în baza cărora a stabilit cuantumul despăgubirii de asigurare.”
    alineatul (5) se completează în final cu cuvintele „sau dacă în acordul dintre persoana păgubită și asigurător nu este stabilit altfel”.
    17. La articolul 29:
    litera b) se completează în final cu cuvintele „sau utilizatorul autovehiculului a refuzat să fie supus testării alcoolscopice ori, după caz, examinării medicale și/sau recoltării probelor biologice”;
    articolul se  completează cu litera h) cu următorul cuprins:
    „h) asiguratul sau utilizatorul autovehiculului nu respectă prevederile art. 18 alin. (1) lit. c), e) şi f), pentru cheltuielile suplimentare aferente neîndeplinirii prevederilor menţionate.”
    18. La articolul 31:
    alineatul (1) se completează cu litera i1) cu următorul cuprins:
    „i1) să aplice membrilor săi penalităţi în mărime de 12% anual, calculate din suma datorată de membru începînd cu data chemării Biroului Naţional în garanţie şi pînă la data achitării efective de către membru a sumei datorate. Penalităţile aplicate se fac venit la bugetul Biroului Naţional;”
    la alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) elaborează și prezintă autorității de supraveghere, în termen de 4 luni de la sfîrșitul anului financiar, raportul anual de activitate, de asemenea prezintă raportul de audit extern efectuat de către o societate de audit sau de către un auditor întreprinzător individual, care dețin licență pentru activitatea de audit și/sau certificat de calificare al auditorului în domeniul asigurărilor, cu publicarea acestora pe pagina sa web oficială.”
    19. Articolul 32:
    se completează cu alineatele (5)–(7) cu următorul cuprins:
    „(5) Membrii Biroului Național care sînt licenţiaţi pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă şi externă poartă răspundere comună și solidară pentru obligațiile din trecut, prezente și viitoare ale Biroului Național, asumate în cadrul Sistemului Internațional de Asigurări „Carte Verde”.
    (6) Membrii Biroului Național care sînt licenţiaţi pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă şi externă își vor desfășura activitatea în conformitate cu regulile stabilite de regulamentele interne ale Consiliului Birourilor și în scopul menținerii Biroului Național în cadrul Sistemului Internațional de Asigurări „Carte Verde”.
    (7) Temei pentru suspendarea sau retragerea licenţei pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă de către autoritatea de supraveghere poate servi decizia organului de conducere al Biroului Naţional privind aplicarea sancţiunilor în cazul în care:
    a) Biroul Național primeşte 3 sau mai multe cereri justificate de chemare în garanţie într-un interval de 3 luni pentru unul şi acelaşi membru;
    b) asigurătorul datorează plăţi şi cotizaţii ce rezultă din calitatea lui de membru al Biroului Naţional, inclusiv pentru achitarea primei de reasigurare.”
    20. Articolul 34:
    la alineatul (2):
    în partea introductivă, cuvintele „iniţiale, contribuţiile lunare şi contribuţiile speciale ale” se exclud;
    litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) contribuţia iniţială, cu titlu de garanţie în caz de neonorare de către asigurătorul căruia i-a fost suspendată sau retrasă licența ori care se află în procedură de remediere financiară a obligaţiilor privind plata despăgubirilor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto externă în termenul stabilit sau în caz de neachitare a plăților ce rezultă din calitatea lui de membru al Biroului Național. Soldul contribuţiei iniţiale, cu dobînzile aferente, se restituie asigurătorului în termen de 30 de zile din momentul intrării în vigoare a deciziei autorității de supraveghere cu privire la transferul de portofoliu cu toate obligațiile de despăgubire sau în termen de 7 ani de la data retragerii licenţei, dar nu înainte de lichidarea totală a daunelor;”
    alineatul se completează cu litera a1) cu următorul cuprins:
    „a1) contribuţia suplimentară, cu titlu de garanție pentru cazul prevăzut la lit. a) din prezentul alineat, constituită potrivit art. 351 alin. (5). Soldul contribuţiei suplimentare, cu dobînzile aferente, se restituie asigurătorului în termen de 30 de zile din momentul în care devine executorie pentru Biroul Național decizia organelor de conducere ale Consiliului Birourilor referitoare la revocarea sau încetarea cerinței privind garanția financiară externă, precum și în cazurile de restituire prevăzute la lit. a) din prezentul alineat;”
    la alineatul (5), cuvintele „(iniţiale, lunare şi speciale)” se exclud.
    21. La articolul 35 alin. (11), cuvintele „volumul planificat al primelor brute subscrise de toți asigurătorii” se substituie cu cuvintele „volumul primelor brute subscrise de toți asigurătorii pentru ultimul an financiar”.
    22. Legea se completează cu articolul 351 cu următorul cuprins:
    „Articolul 351. Garanţia financiară externă
    (1) Garanţia financiară externă se constituie de Biroul Naţional la cerința Consiliului Birourilor şi în mărimea stabilită de acesta.
    (2) Contribuţia asigurătorului la garanţia financiară externă se calculează ca raport între mărimea garanţiei și numărul de asigurători licenţiați pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă şi externă.
    (3) În cazul obţinerii de către asigurător a licenţei pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă şi externă în perioada în care este în vigoare cerința de menținere a garanției financiare externe, Biroul Naţional recalculează contribuţiile la garanţia financiară externă şi restituie, în termen de   30 de zile de la data adoptării deciziei autorității de supraveghere privind eliberarea licenței, surplusul obţinut prin contribuţia asigurătorului nou licenţiat către asigurătorii care deţin licenţă la momentul recalculării.
    (4) În cazul retragerii licenţei asigurătorului pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă şi externă în perioada în care este în vigoare cerința de menținere a garanției financiare externe, Biroul Naţional recalculează contribuţiile la garanţia financiară externă, iar asigurătorii care deţin licenţă la momentul recalculării sînt obligaţi să suplinească insuficienţa în termen de 30 de zile din data intrării în vigoare a deciziei autorităţii de supraveghere privind retragerea licenţei.
    (5) În cazul prevăzut la alin. (4) din prezentul articol, contribuţia asigurătorului la garanţia financiară externă şi dobînda aferentă se transformă în contribuţie suplimentară a acestuia la Fondul de compensare, cu respectarea prevederilor art. 34 alin. (2) lit. a).”
    23. Articolul 36 se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:
    „(6) Numirea în funcție a directorului executiv al Biroului Naţional se aprobă în prealabil de către autoritatea de supraveghere. Directorul executiv trebuie să corespundă cerinţelor stabilite pentru persoanele cu funcție de răspundere în actele normative ale autorităţii de supraveghere și nu este în drept să transmită responsabilitățile sale altor persoane.”
    24. La articolul 37 alineatul (1), cuvintele „acte și date referitor la” se substituie cu cuvintele „acte și date certificate referitoare la”.
    25. La articolul 39:
    alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:
    „(1) Inspectoratul Naţional de Patrulare din cadrul Ministerului Afacerilor Interne se învesteşte cu funcţie de control asupra deţinerii de către posesorii de autovehicule a asigurării obligatorii de răspundere civilă auto internă.
    (2) Poliția de Frontieră din subordinea Ministerului Afacerilor Interne va exercita, în punctele de trecere a frontierei de stat a Republicii Moldova, funcţia de control:
    a) la intrarea în ţară, asupra deţinerii de către utilizatorii de autovehicule înmatriculate în alte state a documentelor internaţionale de asigurare valabile în Republica Moldova;
    b) la ieşirea din țară, asupra deţinerii de către toţi utilizatorii de autovehicule a documentelor de asigurare de răspundere civilă auto şi a valabilităţii acestora pentru ţara de destinaţie.”
    articolul se completează cu alineatele (21) și (22) cu următorul cuprins:
    „(21) Stațiile de inspecție tehnică autorizate vor efectua testarea tehnică doar în cazul autovehiculelor ai căror posesori dețin asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă.
    (22) La realizarea funcţiei de control, entitățile menționate la alin. (1), (2) și (21) vor utiliza sistemul informaţional unic aferent asigurării obligatorii de răspundere civilă auto în baza acordurilor de schimb de informaţii cu autoritatea de supraveghere.”
    alineatele (3) şi (4) se abrogă;
    la alineatul (5), după cuvîntul „auto” se introduce cuvîntul „internă”;
    alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    „(6) Exploatarea pe teritoriul Republicii Moldova a autovehiculului fără asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă sau, după caz, fără document internaţional de asigurare valabil în Republica Moldova se sancţionează în conformitate cu legislaţia contravenţională în vigoare.”
    26. La articolul 40, alineatele (5), (6) și (7) se abrogă.
    27. În cuprinsul legii, sintagma „Autoritate de supraveghere” se ortografiază cu literă mică.
    Art. II. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepția art. I pct. 5 și pct. 26 în partea ce se referă la art. 40 alin. (5), care vor intra în vigoare la 1 iulie 2019. În termen de pînă la 1 ianuarie 2019, Comisia Națională a Pieței Financiare va elabora actele normative în vederea aplicării normelor de la art. 40 alin. (5) din Legea nr. 414/2006.
    [Art.II modificat prin LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808]
    (2) Biroul Național al Asigurărilor de Autovehicule, în termen de 6 luni, își va aduce activitatea și prevederile statutului în concordanță cu prezenta lege.
    Art. III. – Legea nr. 414-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI                      Andrian CANDU

    Nr. 239. Chișinău, 29 decembrie 2015.