HGM837/2016
ID intern unic:  365756
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 837
din  06.07.2016
pentru aprobarea Regulamentului privind salarizarea angajaţilor din
instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării

obligatorii de asistenţă medicală
Publicat : 12.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 204-205     art Nr : 906     Data intrarii in vigoare : 01.07.2016
    MODIDFICAT
   
HG1187 din 28.11.18, MO441-447/30.11.18 art.1248; în vigoare 01.12.18
    HG301 din 04.04.18, MO113-120/06.04.18 art.340; în vigoare 01.04.18


    NOTĂ:
   
pe tot parcursul textului Regulamentului, cuvîntul „Fondatorul”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „persoana responsabilă a fondatorului”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG1187 din 28.11.18, MO441-447/30.11.18 art.1248; în vigoare 01.12.18
    pe tot parcursul textului, cuvintele „Ministerul Sănătății”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG301 din 04.04.18, MO113-120/06.04.18 art.340; în vigoare 01.04.18


    În conformitate cu prevederile Legii ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.34, art.373), cu modificările şi completările ulterioare, Legii salarizării nr.847-XV din 14 februarie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  2002, nr.50-52, art.336), cu modificările şi completările ulterioare, Codului muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  2003, nr.159-162, art. 648), cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.264-XVI din 27 octombrie 2005 cu privire la exercitarea profesiunii de medic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  2005, nr.172-175, art.839), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, conform anexei nr.1.
    2. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în termen de o lună de la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri:
    va elabora şi aproba Indicatorii-tip de performanţe profesionale individuale în muncă pe tipuri de asistenţă medicală;
    va prezenta propuneri pentru aducerea actelor normative în vigoare în concordanţă cu prezenta hotărîre.
    [Pct.2 modificat prin HG301 din 04.04.18, MO113-120/06.04.18 art.340; în vigoare 01.04.18]
    3. Salariile de funcție lunare prevăzute în anexele nr. 1 și nr. 3 la Regulamentul menționat în pct. 1  se reexaminează anual în funcție de mijloacele financiare disponibile pentru anul respectiv ale fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală destinate achitării serviciilor medicale.
    [Pct.3 în redacția HG1187 din 28.11.18, MO441-447/30.11.18 art.1248; în vigoare 01.12.18]
    [Pct.3 în redacția HG301 din 04.04.18, MO113-120/06.04.18 art.340; în vigoare 01.04.18]
    4. Cheltuielile ce ţin de punerea în aplicare a prezentei hotărîri vor fi acoperite în limitele mijloacelor contractate cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi din alte surse de venit ale instituţiilor medico-sanitare publice.
    [Pct.4 modificat prin HG301 din 04.04.18, MO113-120/06.04.18 art.340; în vigoare 01.04.18]
    5. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.2.
    6. Prevederile Regulamentului aprobat se pun în aplicare din data de 1 iulie 2016.

    PRIM-MINISTRU                                                Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii                                                  Ruxanda Glavan
    Ministrul finanţelor                                                Octavian Armaşu
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                    Stela Grigoraş

    Nr. 837. Chişinău, 6 iulie 2016.

  Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.837
din 6 iulie 2016
 

REGULAMENT
privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice
încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală
Capitolul I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală (în continuare – Regulament) este elaborat în temeiul Legii ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995, Legii salarizării nr.847-XV din 14 februarie 2002, Codului muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28 martie 2003, Legii nr.264-XVI din 27 octombrie 2005 cu privire la exercitarea profesiunii de medic.
    2. Prevederile prezentului Regulament stabilesc modul, mărimea şi condiţiile de remunerare a muncii angajaţilor încadraţi în instituţiile medico-sanitare, a colaboratorilor catedrelor clinice ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, în raport cu răspunderea şi complexitatea sarcinilor, volumul şi calitatea muncii, competenţa profesională, riscul profesional, precum şi nivelul de realizare a indicatorilor de performanţă.
    3. Prezentul Regulament este orientat spre asigurarea funcţiei salariului ca principala sursă de venit, precum şi ca formă de stimulare a muncii.
    4. Condiţiile de salarizare stabilite în prevederile prezentului Regulament sînt obligatorii pentru toate instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
Capitolul II. Sursa de plată a salariului
    5. Sursa de plată a salariului se constituie din următoarele mijloace:
    1) fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală;
    2) veniturile colectate de instituţii;
    3) alte mijloace băneşti intrate în posesia instituţiilor.  
    [Pct.6 abrogat prin HG301 din 04.04.18, MO113-120/06.04.18 art.340; în vigoare 01.04.18]
Capitolul III. Componentele venitului salarial
    7. Venitul salarial sau salariul angajaţilor din instituţiile  medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, se compune din:
    1) partea fixă a salariului – reprezintă salariul de funcţie lunar şi constituie garanţia minimă de remunerare a muncii angajaţilor din instituţie, conform funcţiei deţinute;
    2) partea variabilă a salariului – se constituie  din suplimentul la salariul de funcţie lunar, stabilit pentru competenţe profesionale şi nivelul de realizare a indicatorilor de performanţă;
    3) alte norme și garanții salariale – normele specifice de salarizare, sporurile de compensare pentru munca prestată în condiții nefavorabile, precum și alte garanții minime stabilite de stat.
    [Pct.7 subpct.3) în redacția HG1187 din 28.11.18, MO441-447/30.11.18 art.1248; în vigoare 01.12.18]
    8. La determinarea mărimii fondului de salarizare al instituției medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală se va ține cont, în mod prioritar și necondiționat, de acoperirea tuturor cheltuielilor plății muncii conform legislației. Prestatorul de servicii medicale, în mod prioritar, va acoperi cheltuielile aferente medicamentelor, consumabilelor și alimentării pacienților în volumul necesar, respectînd dinamica pozitivă a cheltuielilor menționate, înregistrate în ultimii 3 ani.
    [Pct.8 în redacția HG301 din 04.04.18, MO113-120/06.04.18 art.340; în vigoare 01.04.18]
Capitolul IV.  Modul de stabilire a parţii fixe a salariului
    9. Salariul de funcţie se stabileşte individual, pentru fiecare angajat în parte, în funcţie de vechimea în specialitate, funcţia deţinută şi specificul de activitate, potrivit salariilor de funcţie, prevăzute în anexa nr.1 la prezentul Regulament.
    10. Salariul de funcţie, pentru fiecare categorie de angajaţi, este garantat salariatului cu condiţia executării de către el a normelor de muncă stabilite, pentru orele de program reglementate de legislaţia în vigoare.
Capitolul V.  Modul de stabilire a părţii variabile a salariului
    11. Suplimentul de plată la salariu, stabilit pentru performanţe profesionale individuale în muncă, poartă caracter de stimulare a muncii şi este bazat pe calitatea  muncii, aportul şi profesionalismul angajatului.
    [Pct.11 modificat prin HG301 din 04.04.18, MO113-120/06.04.18 art.340; în vigoare 01.04.18]
    12. Pentru personalul medical de specialitate, suplimentul de plată la salariu pentru performanţe profesionale individuale în muncă se stabileşte şi se achită în funcţie de nivelul de realizare a indicatorilor de performanţă.
    13. De supliment la salariu pentru performanţe profesionale individuale în muncă poate beneficia şi personalul care efectuează organizarea şi monitorizarea activităţilor desfăşurate în acest scop, a contribuit direct sau indirect la îndeplinirea indicatorilor de performanţă a muncii.
    14. Instituţiile medico-sanitare publice individual, conform specificului de activitate, îşi reglementează mărimea suplimentului pentru performanţe profesionale individuale în muncă, pe categorii de personal, în baza Indicatorilor-tip de performanţe profesionale individuale în muncă, aprobaţi de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
    15. Mijloacele financiare aferente achitării suplimentelor la salariu pentru îndeplinirea indicatorilor de performanţă profesională a muncii, se planifică şi se utilizează doar în acest scop şi se stabilesc angajaţilor instituţiilor sub formă de supliment lunar la salariu pentru îndeplinirea indicatorilor de performanţă.
    Pentru plata indicatorilor realizaţi, se vor utiliza mijloace financiare planificate în mărime de cel puţin 15 la sută din totalul salariilor de funcţie calculate pe instituţie.
    16.  Achitarea suplimentului la salariu pentru performanţe profesionale individuale în muncă se efectuează lunar în baza rezultatelor constatate în urma evaluării performanţelor profesionale a muncii personalului instituţiei medico-sanitare.
    17. Responsabilitatea pentru evaluarea lunară a îndeplinirii indicatorilor de performanţă profesională a muncii se atribuie Comisiei de evaluare a performanţelor profesionale a muncii, aprobate prin ordinul conducătorului instituţiei.
Capitolul VI. Modul de stabilire a altor norme şi garanţii salariale
    18. Alte norme şi garanţii salariale reprezintă normele specifice de salarizare (pentru munca în zilele de sărbătoare, pe timp de noapte, înlocuirea personalului temporar absent), sporurile de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile, precum şi alte garanţii minime stabilite de stat (spor la salariu pentru activitate în localităţile din stînga Nistrului, spor pentru grad ştiinţific, titlu onorific).
    Personalului instituţiilor medico-sanitare publice i se va acorda premiu pentru zilele profesionale şi de sărbătoare, care se achită din contul economiilor formate, în baza Regulamentului intern al instituţiei privind acordarea premiului angajaţilor instituţiei. Totodată, cuantumul premiului în fiecare caz în parte nu va depăși salariul mediu lunar al angajatului premiat.
    [Pct.18 modificat prin HG1187 din 28.11.18, MO441-447/30.11.18 art.1248; în vigoare 01.12.18]
    19. Personalul care, potrivit programului normal de lucru, îşi desfăşoară activitatea pe timp de noapte, între orele 22 şi 6, beneficiază, pentru orele lucrate, de supliment de plată la salariu în mărime de 50 sau 100% din salariul de funcţie, pentru fiecare oră lucrată noaptea, conform anexei nr. 2 la prezentul Regulament.
    20. Spor pentru condiţii nefavorabile de muncă (grele şi deosebit de grele, vătămătoare şi deosebit de vătămătoare) se stabileşte personalului care lucrează în condiţii nefavorabile – în mărimile specificate în anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.152 din 19 februarie 2004 „Cu privire la cuantumul sporului de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile”  şi conform Listei-tip a ramurilor „Sănătate şi protecţie socială”  la Convenţia Colectivă (nivel de ramură).
    21. Supliment de plată pentru înlocuirea personalului temporar absent, reprezintă îndeplinirea obligaţiilor de muncă ale salariatului absent prin prelucrarea timpului, cu achitarea salariului pentru orele efectiv lucrate.  Munca menţionată nu se califică ca o muncă  prin cumul sau suplimentară, iar plata pentru orele real lucrate se efectuează în mărime ordinară.
    22. Personalul din instituţiile medico-sanitare publice din localităţile din stînga Nistrului ale raionului Dubăsari, din satul Varniţa, raionul Anenii Noi, din satele Copanca şi Hagimus, raionul Căuşeni, beneficiază de un spor la salariu în mărime de 30 la sută din salariile de funcţie.        
    23. Specialiştilor şi conducătorilor cu grad ştiinţific de doctor habilitat sau doctor în ştiinţe în specialitatea ce corespunde obligaţiilor funcţiei şi care desfăşoară muncă ştiinţifico-metodică în specialitate, sporul pentru grad ştiinţific se stabileşte în mărime de 50% din mărimile sporurilor stabilite persoanelor cu grade ştiinţifice din corpul profesoral şi cercetătorilor ştiinţifici, aprobate în Codul cu privire la ştiinţă şi inovare nr.259-XV din 15 iulie 2004.
    Sporul pentru grad ştiinţific se acordă proporţional timpului lucrat în limitele duratei zilnice normale a timpului de muncă şi nu se majorează în cazul muncii prin cumul în afara orelor de program.
    24. Persoanele distinse cu titluri onorifice „… al poporului” beneficiază de spor lunar la salariu în mărime de 200 lei, iar persoanele distinse cu titluri onorifice „… emerit” – în mărime de 100 lei.
    [Pct.25 abrogat prin HG1187 din 28.11.18, MO441-447/30.11.18 art.1248; în vigoare 01.12.18]
    [Pct.25 modificat prin HG301 din 04.04.18, MO113-120/06.04.18 art.340; în vigoare 01.04.18]
Capitolul VII. Condiţiile de salarizare ale personalului de
conducere din instituţiile medico-sanitare publice

    26. Salariul de funcţie, precum şi suplimentele la salariul de funcţie lunar, acordarea premiilor personalului de conducere din instituţiile medico-sanitare publice, specificaţi în anexa nr.3 la prezentul Regulament, în funcţie de calităţile manageriale şi profesionale ale personalului de conducere, indicatorii de performanţă în activitatea instituţiei, se stabilesc de persoana responsabilă a fondatorului instituţiilor medico-sanitare publice, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
    [Pct.26 modificat prin HG1187 din 28.11.18, MO441-447/30.11.18 art.1248; în vigoare 01.12.18]
    27. Salariul de funcţie al personalului de conducere se stabileşte individual, pentru fiecare categorie de personal de conducere în parte, în funcţie de volumul surselor financiare acumulate anual de instituţie şi specificate în anexa nr.3 la prezentul Regulament.
    În volumul surselor financiare acumulate anual de instituţie se includ: sumele aprobate instituţiilor în contractele de acordare a asistenţei medicale în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, suma veniturilor colectate de instituţii pentru anul precedent anului de gestiune.
    28. Personalului de conducere, specificat în anexa nr.3 la prezentul Regulament, cu permisiunea persoanei responsabile a fondatorului, i se pot stabili suplimente la salariu pentru performanţe profesionale individuale în muncă în mărime de pînă la 50 la sută din salariul de funcţie, ţinîndu-se cont de îndeplinirea indicilor de performanţă, precum şi de calităţile profesionale/manageriale ale personalului de  conducere.
    Suplimentul se stabileşte la începutul anului financiar, avînd ca bază îndeplinirea indicatorilor de performanţă pentru rezultatele activităţii instituţiei în anul precedent, pentru cel mult un an  şi poate fi redus sau anulat la înrăutăţirea calităţii muncii.
    29. Conducătorilor instituţiilor şi adjuncţilor lor (medici) din centrele specializate, pentru efectuarea lucrului organizator-metodic la nivel republican, cu permisiunea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale li se pot stabili sporuri la salariul de funcţie în mărime de 10-30 la sută.
    30. Plata premiilor personalului de conducere pentru zilele profesionale şi de sărbătoare se efectuează conform condiţiilor stabilite în Regulamentul privind condiţiile de premiere şi personalului de conducere din instituţiile medico-sanitare publice, aprobat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, coordonat cu sindicatul de ramură.
    Totodată, acordarea premiilor personalului de conducere a instituţiei se va efectua numai în cazurile cînd salariaţii colectivului de muncă vor fi premiaţi.
    [Pct.30 modificat prin HG1187 din 28.11.18, MO441-447/30.11.18 art.1248; în vigoare 01.12.18]
    31. În cazul îndeplinirii de către angajat a obligaţiunilor conducătorului, în lipsa provizorie a acestuia, cu degrevarea din funcţia de bază, celui dintîi i se va plăti diferenţa dintre salariul de funcţie al conducătorului şi salariul de funcţie al angajatului. Nu se plăteşte diferenţa de salarii în cazul executării obligaţiunilor conducătorilor, în lipsa provizorie a acestora, de către locţiitorii titulari.
    32. Cuantumul lunar total al salariului conducătorului instituţiei nu poate depăşi mărimea încincită a salariului mediu lunar format în ansamblu pe instituţia condusă, în perioada de la începutul anului pînă la luna gestionară.
    În cazurile în care cuantumul lunar total al salariului conducătorului instituţiei, va depăşi mărimea încincită a salariului mediu lunar constituit în ansamblu pe unitatea condusă, persoana responsabilă a fondatorului instituţiei medico-sanitare publice va stabili concret cuantumul lunar total al salariului, în mărimea care nu va depăşi cinci salarii medii constituite pe unitate în perioada de la începutul anului pînă la data stabilirii sau va reexamina salariul de funcţie.
    În calcularea cuantumului salariului mediu lunar al conducătorului instituţiei se iau ca bază doar plăţile salariale, calculate la funcţia de bază/de conducere. În calculul menţionat nu se includ: plata salarială pentru activitatea prin cumul, premiile acordate la date jubiliare, sărbători profesionale, ajutor material pentru tratament, compensarea pentru concediul nefolosit, diurnele şi alte plăţi, raportate la cheltuieli de deplasare.
Capitolul VIII. Dispoziţii finale
    33. Se stabileşte pentru personalul încadrat în unităţile medico-sanitare, cu excepţia personalului de conducere – medici specificat în anexa nr.3 la prezentul Regulament, volumul maxim de lucru prin cumul în limita a 0,5 funcţii.
   
Medicilor cu funcţie de conducere din unităţile medicale şi adjuncţilor lor (medici) specificați în anexa nr. 3 li se permite, în unitatea în care sînt încadrați, în cazul funcţiei vacante a medicului specialist, să presteze munca prin cumul conform specialității în volum de 0,25 salariu de medic specialist, în condițiile de salarizare stabilite pentru medicul specialist. Evidenţa muncii prestate de medicii cu funcţie de conducere şi adjuncţii lor (medici) prin cumul, indiferent de caracterul şi volumul ei, se reflectă în documentele corespunzătoare. 
    Cercetătorilor științifici din cadrul instituțiilor medico-sanitare publice care desfășoară activitate științifică în conformitate cu cadrul legal li se permite, în cazul funcției vacante de medic specialist, să presteze muncă prin cumul conform specialității în volum de pînă la 0,5 salariu de medic.  
    Pentru asigurarea asistenţei medicale continue (gărzilor), în cazurile insuficienţei de personal medical, salariaţii unităţilor pot activa prin cumul la locul de muncă de bază sau în alte unităţi în volum de pînă la o funcţie, conform prevederilor Convenţiei Colective (nivel de ramură). Concomitent, munca prin cumul nu se califică ca o muncă suplimentară şi nu cade sub incidenţa art. 104 şi 157 din Codul muncii, iar plata pentru orele real lucrate se efectuează în mărime ordinară.
    Cumulul a două funcţii de conducere este interzis.
    [Pct.33 modificat prin HG301 din 04.04.18, MO113-120/06.04.18 art.340; în vigoare 01.04.18]
    34. În cazurile în care pentru unii salariaţi, după punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărîri,  salariul de funcţie va fi mai mic decît salariul lunar al salariatului, format din plăţile obligatorii,  conform condiţiilor de salarizare stabilite anterior, pînă la aprobarea prezentei hotariri, li se va păstra şi achita diferenţa de salariu.
    Pentru determinarea şi plata diferenţei de salariu:
    1) se calculează salariul lunar al angajatului, conform condiţiilor de salarizare stabilite anterior, pînă la aprobarea prezentei hotărîri, format din plăţile salariale obligatorii:
    - salariul tarifar sau de funcţie (determinat prin înmulţirea salariului tarifar pentru categoria I de calificare (1000 lei) cu coeficientul de multiplicitate stabilit și majorarea stabilită la salariul de funcție pentru personalul medical cu funcție de conducere);
    -  sporul la salariu pentru categoria de calificare deţinută, clasa de calificare;
    -  sporul la salariu pentru vechimea în muncă în specialitate, după caz;
    - sporul la salariu pentru condiţii de risc major pentru sănătate, legat de combaterea infecţiilor extrem de periculoase,  după caz;
    [Pct.34 subpct.1) modificat prin HG301 din 04.04.18, MO113-120/06.04.18 art.340; în vigoare 01.04.18]
    2) se determină salariul de funcţie, stabilit în sumă fixă, conform condiţiilor de salarizare stabilite în anexele nr.1 şi nr.3 la prezentul Regulament;
    3) se determină diferenţa dintre salariul format din plăţile care poartă caracter obligatoriu şi cel cuvenit la etapa de implementare a noilor condiţii de salarizare;
    4) conducătorul instituţiei emite un ordin prin care se fixează diferenţa de salariu şi se dispune plata lunară a acestei diferenţe, pînă la următoarea majorare a condiţiilor de salarizare;
    5) diferenţa de salariu se plăteşte în mărime integrală pentru fiecare lună în care salariatul a lucrat numărul deplin de zile lucrătoare, conform graficului stabilit. În cazurile în care angajatul nu a lucrat un timp oarecare, diferenţa de salariu se va recalcula proporţional timpului efectiv lucrat;
    6)  salariul de funcţie lunar, format prin însumarea salariului de funcţie stabilit în condiţii noi şi diferenţa de salariu, calculat conform condiţiilor de salarizare stabilite anterior, va forma salariul de funcţie lunar al angajatului şi va servi drept temei la calcularea sporurilor şi suplimentelor la salariu, stabilite de prezentul Regulament;
    7) salariul de funcţie lunar însumat cu diferenţa de salariu stabilită conform calculelor expuse în prezentul punct, formează salariul de funcţie lunar total din care se calculează sporurile şi suplimentele menţionate în prezenta hotărîre.
    35. Diferenţa de salariu calculată şi plătită în modul stabilit la punctul 34 se include în calculul salariului mediu în toate cazurile de aplicare a salariului.

    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin HG1187 din 28.11.18, MO441-447/30.11.18 art.1248; în vigoare 01.12.18]
    [Anexa nr.1 în redacția HG301 din 04.04.18, MO113-120/06.04.18 art.340; în vigoare 01.04.18]

    anexa nr.2

    anexa nr.3
    [Anexa nr.1 în redacția HG301 din 04.04.18, MO113-120/06.04.18 art.340; în vigoare 01.04.18]

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.837
din 6 iulie 2016

LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr.1593 din 29 decembrie 2003 „Despre aprobarea Regulamentului privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.6-12, art.65).
    2. Punctul 4 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.369 din 9 aprilie 2004 „Cu privire la mersul implementării asigurărilor obligatorii de asistenţă  medicală şi unele măsuri de accelerare a acestui proces” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.64-66, art.508).
    3. Punctul 2 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.980 din 2 septembrie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.168-170, art.1159).
    4. Hotărîrea Guvernului nr.513  din 1 iunie 2005 „Cu privire la aprobarea completării ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1593 din 29 decembrie 2003” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.80-82, art.553).
    5. Hotărîrea Guvernului nr.40 din 11 ianuarie 2006 „Privind aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.5-8, art.49).
    6. Hotărîrea Guvernului nr.298 din 14 martie 2007 „Privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1593 din 29 decembrie 2003” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.39-42, art.314).
    7. Hotărîrea Guvernului nr.1507 din 27 decembrie 2007 „Pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1593 din 29 decembrie 2003” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.5-7, art.40).
    8. Hotărîrea Guvernului nr.121 din 10 februarie 2009 „Pentru modificarea Regulamentului privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.34-36, art.151).
    9. Hotărîrea Guvernului nr. 545 din 25 iulie 2012 „Cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.155-159, art.596).
    10. Punctul 2 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.791 din 7 octombrie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.222-227, art.895).
    11. Hotărîrea Guvernului nr. 481 din 25 iunie 2014 „Pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.169-173, art.523).