HGC855/2016
ID intern unic:  365827
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 855
din  13.07.2016
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se
operează în Hotărîrea Guvernului nr. 558 din 22 iulie 2011
Publicat : 15.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 206-214     art Nr : 921
    În conformitate cu art. 23 al Legii nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 241-246, art.748), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 558 din 22 iulie 2011 „Privind măsurile de urgenţă din domeniul fitosanitar pentru a preveni introducerea şi răspîndirea în Republica Moldova a unor organisme de carantină” (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                               Octavian Calmîc
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                            Andrei Galbur
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                          Eduard Grama
    Ministrul justiţiei                                                   Vladimir Cebotari

    Nr. 855. Chişinău, 13 iulie 2016.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.855
din 13 iulie 2016

Modificările şi completările ce se operează
în Hotărîrea Guvernului nr. 558 din 22 iulie 2011
    Hotărîrea Guvernului nr. 558 din 22 iulie 2011 „Privind măsurile de urgenţă din domeniul fitosanitar pentru a preveni introducerea şi răspîndirea în Republica Moldova a unor organisme de carantină” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 122-127, art. 630), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    în hotărîre:
    în titlul hotărîrii, cuvîntele „de carantină” se substituie cu cuvintele „dăunătoare plantelor, produselor vegetale şi altor bunuri conexe supuse regimului de carantină fitosanitară”;
    punctul 1 se completează cu subpunctele 17) şi 18) cu următorul cuprins:
    „17) Măsurile de urgenţă pentru prevenirea introducerii şi răspîndirii organismelor dăunătoare Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) şi Epitrix tuberis (Gentner), conform anexei nr.17;
    18) Măsurile de prevenire a introducerii şi răspîndirii organismului dăunător Xylella fastidiosa (Well şi Raju), conform anexei nr.18.”;
    se completează cu anexele nr. 17) şi nr.18) cu următorul cuprins:
„Anexa nr. 17
la Hotărîrea Guvernului
nr. 558 din 22 iulie 2011
MĂSURILE
de urgenţă pentru prevenirea introducerii şi răspîndirii organismelor
dăunătoare Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner),
Epitrix subcrinita (Lec.) şi Epitrix tuberis (Gentner)

    Măsurile de urgenţă pentru prevenirea introducerii şi răspîndirii organismelor dăunătoare Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) şi Epitrix tuberis (Gentner) (în continuare – Măsuri), transpun Decizia nr. 2012/270/UE de punere în aplicare a Comisiei din 16 mai 2012 privind măsurile de urgenţă pentru prevenirea introducerii şi răspîndirii în Uniune a Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) şi Epitrix tuberis (Gentner, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 132 din 23 mai 2012.
Secţiunea 1. Cerinţe privind importul tuberculilor de cartof
    1. Prezentele Măsuri stabilesc minimumul de acţiuni care trebuie întreprinse pentru prevenirea răspîndirii în Republica Moldova a organismelor dăunătoare Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) şi Epitrix tuberis (Gentner).
    2. În sensul prezentelor Măsuri, noţiunile utilizate se definesc după cum urmează:
    1) organisme specificate – organisme dăunătoare Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) şi Epitrix tuberis (Gentner) introducerea şi răspîndirea cărora pe teritoriul Republicii Moldova este interzisă;
    2) tuberculi de cartof – tuberculi de Solanum tuberosum L., inclusiv cei destinaţi plantării.
    3. Tuberculii de cartof originari din alte ţări, în care unul sau mai multe dintre organismele specificate sînt cunoscute a fi prezente, se importă în Republica Moldova în cazul în care corespund cerinţelor specifice, prevăzute la pct. 1 din anexa nr.1 la prezentele Măsuri.
    4. Tuberculii de cartof, la import sînt inspectaţi de către inspectorii posturilor de control sanitar-veterinar şi fitosanitar la frontieră din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor (în continuare – Agenţia), în conformitate cu pct. 5 din anexa nr.1 la prezentele Măsuri.
Secţiunea 2. Cerinţe privind circulaţia tuberculilor de cartof
    5. Tuberculii de cartof proveniţi din zone demarcate în Republica Moldova, stabilite conform cerinţelor pct. 14 şi 15 din prezentele Măsuri, ambalaţi în aceste zone sau în unităţile menţionate la pct. 12, vor fi puşi în circulaţie în interiorul ţării, în cazul în care îndeplinesc cerinţele prevăzute la pct.6 din anexa nr.1 la prezentele Măsuri.
    6. Tuberculii de cartof provenind dintr-o zona demarcată circulă din această zonă către o unitate de ambalare care îndeplineşte cerinţele prevăzute la pct. 12 din prezentele Măsuri şi care se află în vecinătatea zonei demarcate respective, cu condiţia îndeplinirii cerinţelor prevăzute la pct. 7 din anexa nr.1 la prezentele Măsuri. Tuberculii de cartof se depozitează în unitatea respectivă.
    7. În situaţia prevăzută la pct. 6 din prezentele Măsuri, inspectorii Agenţiei efectuează următoarele:
    1) monitorizează prezenţa organismelor specificate în cadrul controalelor oficiale ale plantelor de cartof şi, dacă este cazul, ale altor plante-gazdă, inclusiv ale cîmpurilor în care sînt cultivate aceste plante, pe o rază de cel puţin
100 m în raza unităţilor de ambalare;
    2) sensibilizează opinia publică, aflate în vecinătatea unităţilor de ambalare, despre riscul pe care îl reprezintă organismele specificate şi despre măsurile întreprinse în vederea prevenirii  răspîndirii acestora în ţară.
    8. Tuberculii de cartof importaţi în Republica Moldova, în conformitate cu cerinţele pct. 3 şi 4 din prezentele Măsuri, în cazul în care sînt prezente unul sau mai multe dintre organismele specificate, se pun în circulaţie dacă îndeplinesc cerinţele specificate la pct. 3 din anexa nr. 1 la prezentele Măsuri.
Secţiunea 3. Cerinţe privind transportarea
şi ambalarea tuberculilor de cartof

    9. Vehiculele şi ambalajele utilizate pentru transportarea tuberculilor de cartof, care provin dintr-o zonă demarcată, înainte de aplicarea cerinţelor prevăzute la pct. 6 subpct 2) din anexa nr.1 la prezentele Măsuri, sînt curăţate prin spălare cu apă şi dezinfestate. Dezinfestarea se efectuează conform prevederilor art. 11 din Legea nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară, în următoarele cazuri:
    1) înainte de a circula în afara zonei demarcate;
    2) înainte de a părăsi unitatea de ambalare, în conformitate cu prevederile pct. 6 din prezentele Măsuri.
    10. Utilajele utilizate pentru manipularea tuberculilor de cartof într-o unitate de ambalare, astfel cum se menţionează la pct. 6 din prezentele Măsuri, sînt curăţate prin spălare cu apă şi dezinfestate după fiecare utilizare.
    11. Resturile de sol şi alte deşeuri rezultate din executarea cerinţelor prevăzute la pct. 5, 9 şi 10 din prezentele Măsuri, sînt eliminate astfel încît să asigure că organismele specificate nu se stabilesc sau răspîndesc în afara zonei demarcate.
Secţiunea 4. Cerinţe privind unităţile de ambalare situate în afara
zonelor demarcate, monitorizarea organismelor specificate şi notificarea

    12. Unităţile de ambalare situate în afara zonelor demarcate şi în care se manipulează tuberculi de cartof provenind din astfel de zone, precum se menţionează la pct. 6 din prezentele Măsuri, îndeplinesc următoarele cerinţe:
    1) sînt inspectate de către inspectorii fitosanitari ai Agenţiei înainte de ambalarea tuberculilor de cartof care provin din zone demarcate;
    2) ţin evidenţa tuberculilor de cartof care provin din zone demarcate timp de 1 an de la data intrării tuberculilor în unitatea respectivă.
    13. Inspectorii fitosanitari ai Agenţiei efectuează anual controale oficiale în scopul determinării prezenţei organismelor specificate pe tuberculii de cartof şi pe alte plante-gazdă, inclusiv pe terenurile cultivate cu cartof. Despre prezenţa sau apariţia suspectă a unui organism specificat, inspectorii fitosanitari informează imediat conducerea Agenţiei, iar anual, pînă la data de 30 aprilie, prezintă acesteia rapoarte privind rezultatele controlului.
Secţiunea 5. Zone demarcate şi măsurile specifice pentru acestea
    14. În cazul în care, inspectorii fitosanitari ai Agenţiei, în baza rezultatelor controalelor oficiale, sau în baza altor dovezi, confirmă prezenţa unui organism specificat pe teritoriul ţării, se întreprind măsuri de stabilire a zonei demarcate, care include zona infestată şi zona tampon, astfel cum este prevăzut în pct. 1-5 din anexa nr.2 la prezentele Măsuri. Pentru zonele demarcate Agenţia întreprinde măsuri specifice prevăzute la pct. 6 din anexa nr.2 la prezentele Măsuri.
    15. În cazul în care Agenţia întreprinde măsuri în conformitate cu pct. 14 din prezentele Măsuri, notifică imediat Secretariatul Organizaţiei Europene şi Mediteraneene pentru Protecţia Plantelor lista zonelor demarcate, oferă informaţii privind delimitarea acestora, inclusiv hărţile care indică amplasarea lor, precum şi descrierea măsurilor efectuate în zonele demarcate.

Anexa nr.1
la Măsurile de urgenţă pentru prevenirea
introducerii şi răspîndirii organismelor
dăunătoare  Epitrix cucumeris (Harris),
Epitrix similaris (Gentner), Epitrix
subcrinita (Lec.) şi Epitrix tuberis (Gentner)

Secţiunea 1. Cerinţe specifice pentru import
    1. Tuberculii de cartof importaţi din alte ţări, în care unul sau mai multe dintre organismele specificate sînt cunoscute ca fiind prezente, sînt însoţiţi de certificatul fitosanitar (în continuare – certificat), astfel cum este prevăzut la alin. (1) art. 19 din Legea nr.228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară. Certificatul, la rubrica „Declaraţie suplimentară”, include informaţiile prevăzute la pct. 2 şi 3 din prezenta anexă.
    2. Certificatul cuprinde informaţiile menţionate la subpct. 1) sau la subpct. 2):
    1) tuberculii de cartof au fost cultivaţi într-o zonă liberă de organisme dăunătoare, stabilită de către organizaţia naţională pentru protecţia plantelor, în conformitate cu standardele internaţionale relevante pentru măsuri fitosanitare;
    2) tuberculii de cartof au fost spălaţi sau periaţi, astfel încît pe ei să nu rămînă mai mult de 0,1 % sol ataşat, sau, au fost supuşi unei metode echivalente în scopul obţinerii aceluiaşi rezultat, eliminării organismelor specificate şi pentru excluderea riscului răspîndirii acestora.
    3. Certificatul cuprinde următoarele elemente:
    1) informaţii care atestă că tuberculii de cartof sînt liberi de organismele specificate şi de oricare dintre simptomele acestora, nu conţin mai mult de 0,1 % sol ataşat, acestea fiind obţinute ca urmare a inspecţiei oficiale, efectuate imediat înainte de export;
    2) informaţii care atestă că ambalajele, în care tuberculii de cartof sînt importaţi, sînt curate.
    4. În cazul în care se comunică informaţiile prevăzute la pct. 2 subpct. 1) la rubrica din certificat „Locul de origine”, se indică denumirea zonei libere de organisme dăunătoare.
    5. Tuberculii de cartof importaţi în condiţiile pct. 1-4 ale prezentei anexe, se inspectează la punctele de intrare sau la punctele interne, în conformitate cu prevederile alin. (10) art. 19 din Legea nr.228 din 23 septembrie 2010.
Secţiunea 2. Condiţii de punere în circulaţie
    6. Tuberculii de cartof care provin din zone demarcate din Republica Moldova, se pun în circulaţie din zona demarcată către alte zone care nu sînt demarcate în interiorul ţării, doar în cazul în care sînt îndeplinite următoarele condiţii:
    1) sînt cultivaţi de către producători înregistraţi în conformitate cu prevederile art. 24 al Legii nr.228 din 23 septembrie 2010 şi puşi în circulaţie de la depozite sau centre de expediere, înregistrate în condiţiile articolului menţionat;
    2) sînt spălaţi sau periaţi astfel încît pe ei să nu rămînă mai mult de 0,1 % sol sau sînt supuşi unei metode echivalente aplicate în scopul obţinerii aceluiaşi rezultat, eliminării organismelor specificate şi pentru excluderea riscului răspîndirii acestora;
    3) sînt ambalaţi în ambalaje curate;
    4) sînt însoţiţi de paşaport fitosanitar, întocmit şi eliberat în conformitate cu prevederile art. 29 şi 30 din Legea nr. 228 din 23 septembrie 2010.
    7. Punerea în circulaţie a tuberculilor de cartof către depozite, centre de expediere, unităţi de ambalare, astfel cum este menţionat la pct. 6 din prezentele Măsuri necesită respectarea următoarelor condiţii, suplimentar celor menţionate la pct. 6 subpct. 1) din prezenta anexă:
    1) tuberculii de cartof sînt cultivaţi în cîmpuri supuse tratamentelor fitosanitare cu insecticide împotriva organismelor specificate, în fazele oportune de dezvoltare a acestora, pe parcursul perioadei de vegetaţie;
    2) pînă la recoltare, în perioada de vegetaţie se efectuează inspecţii oficiale, prin care se constată lipsa organismelor specificate în respectivele cîmpuri;
    3) producătorul informează în prealabil, inspectorul subdiviziunii teritoriale (municipale/raionale) a Agenţiei despre data planificării punerii în circulaţie a tuberculilor de cartof;
    4) tuberculii de cartof sînt transportaţi la depozite, centre de expediere, unităţi de ambalare în vehicule închise sau în ambalaje curate şi închise, astfel încît să se asigure imposibilitatea răspîndirii organismelor specificate;
    5) în timpul transportării către depozite, centre de expediere, unităţi de ambalare, tuberculii de cartof sînt însoţiţi de paşaport fitosanitar;
    6) imediat, după sosirea la depozite, centre de expediere, unităţi de ambalare, tuberculii de cartof se supun tratamentului prevăzut la subpct. 2) pct. 6 din prezenta anexă.
    8. Tuberculii de cartof importaţi în ţară, în conformitate cu secţiunea 1 din prezenta anexă, din ţările în care este cunoscută prezenţa unui sau mai multor organisme specificate, se pun în circulaţie pe teritoriul ţării însoţiţi de paşaportul fitosanitar, astfel cum este prevăzut la pct. 6 subpct. 4) din prezenta anexă.

Anexa nr.2
la Măsurile de urgenţă pentru prevenirea
introducerii şi răspîndirii organismelor
dăunătoare Epitrix cucumeris (Harris),
Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita
(Lec.) şi Epitrix tuberis (Gentner)

Zonele demarcate şi măsurile specifice
    1. Zonele demarcate constau din:
    1) zona infestată – terenurile în care prezenţa unui organism specificat a fost confirmată, precum şi terenurile în care tuberculii de cartof contaminaţi au fost cultivaţi;
    2) zona tampon – suprafaţă cu lăţime de cel puţin 100 de metri peste marginea zonei infestate; în cazul în care o parte dintr-un teren se află în perimetrul respectiv, întregul teren se include în zona tampon.
    2. În cazul în care mai multe zone tampon se suprapun sau sînt apropiate din punct de vedere geografic, se stabileşte o zonă demarcată care include zona acoperită de zonele demarcate relevante şi zonele situate între acestea.
    3. La stabilirea zonei infestate şi a zonei tampon, Agenţia ţine cont de principiile ştiinţifice, luînd în considerare următoarele elemente: biologia organismelor specificate, nivelul de infestare, distribuţia plantelor-gazdă, dovada stabilirii organismelor specificate, capacitatea organismelor specificate de a se răspîndi în mod natural.
    4. În cazul în care se confirmă prezenţa unui organism specificat în afara zonei infestate, delimitarea zonei infestate şi a zonei tampon se revizuieşte şi se modifică în mod corespunzător.
    5. În cazul în care, într-o zonă demarcată, în baza monitorizării efectuate conform pct. 13 din prezentele Măsuri, organismul specificat nu a fost depistat pe o perioadă de doi ani consecutiv, Agenţia confirmă că acest organism nu mai este prezent în această zonă şi că zona nu mai este demarcată.
    6. Măsurile specifice pentru zonele demarcate, cuprind următoarele:
    1) măsuri de eradicare sau de limitare a răspîndirii organismelor specificate, tratamente şi dezinfectări, precum şi interdicţii privind plantarea plantelor-gazdă, în cazul în care este necesar;
    2) monitorizarea în scopul determinării prezenţei organismelor specificate prin controale oficiale;
    3) monitorizarea circulaţiei tuberculilor de cartof din zonele demarcate.

Anexa nr. 18
la Hotărîrea Guvernului
nr. 558 din 22 iulie 2011

MĂSURILE
de prevenire a introducerii şi răspîndirii organismului dăunător
Xylella fastidiosa (Well şi Raju)
    Măsurile de prevenire a introducerii şi răspîndirii organismului dăunător Xylella fastidiosa (Well şi Raju) (în continuare – Măsuri) transpun parţial Decizia de punere în aplicare (UE) nr. 2015/789 a Comisiei din 18 mai 2015 privind măsurile de prevenire a introducerii în Uniune şi a răspîndirii în interiorul acesteia a Xylella fastidiosa (Wells et al.), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 125/36 din 21 mai 2015.
Secţiunea 1. Noţiuni, cerinţe la import şi circulaţia
plantelor specificate

    1. În sensul prezentelor Măsuri, noţiunile utilizate se definesc după cum urmează:
    1) organism specificat – Xylella fastidiosa (Well şi Raju), bacterie care afectează viţa de vie ( „boala lui Pierce”);
    2) plante specificate – plantele de Vitis Catharanthus G. Don, Nerium L., Olea L., Prunus L., Vinca L., Malva L., Portulaca L., Quercus L.şi Sorghum L., plante constatate drept gazdă ale organismului specificat, prin urmare, prezentele Măsuri se aplică plantelor destinate plantării, altele decît seminţele;
    3) vector de răspîndire  – orice agent care poartă şi transmite organismul specificat plantelor susceptibile la infecţie.
    2. Plantele specificate originare din alte ţări în care organismul specificat este cunoscut ca fiind prezent se importă în ţară în cazul îndeplinirii următoarelor condiţii:
    1) sînt conforme cu cerinţele specifice pentru import, prevăzute în secţiunea 1 din anexa nr. 1 la prezentele Măsuri;
    2) la importul în ţară se inspectează de către inspectorii posturilor de control sanitar-veterinar şi fitosanitar la frontieră din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor (în continuare –Agenţia), în conformitate cu cerinţele expuse în secţiunea 2 din anexa nr.1 la prezentele Măsuri, în scopul identificării prezenţei/absenţei organismului specificat şi a simptomelor acestuia.
    3. Plantele specificate, crescute cel puţin o perioadă de vegetaţie în zonele demarcate stabilite conform pct. 11 din prezentele Măsuri, sau care au circulat printr-o astfel de zonă, pot circula către, sau în cadrul altor zone decît cele infectate numai dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute în anexa nr.2 la prezentele Măsuri.
Secţiunea 2. Controlul organismelor specificate şi informarea
    4. Inspectorul subdiviziunii (raionale/municipale) pentru siguranţa alimentelor a Agenţiei efectuează controale anuale în vederea stabilirii prezenţei organismului specificat pe teritoriul ţării, la plantele specificate şi la alte plante posibile gazdă.
    5. Controlul constă în examinări vizuale care se bazează pe:
    1) principii tehnice şi ştiinţifice şi se efectuează în faza optimă de dezvoltare a organismului specificat, în scopul depistării acestuia;
    2) date ştiinţifice şi tehnice disponibile, biologia organismului specificat şi a vectorilor de răspîndire, prezenţa şi biologia plantelor specificate sau a plantelor susceptibile de a fi plante-gazdă ale organismului specificat, precum şi orice alte informaţii utile privind prezenţa organismului specificat. În cazul în care există suspiciuni privind contaminarea cu organismul specificat se prelevează probe pentru testări de laborator.
    6. Inspectorii subdiviziunii teritoriale (raionale/municipale) pentru siguranţa alimentelor şi a posturilor de control sanitar-veterinar şi fitosanitar la frontieră informează, anual, pînă la data de 31 decembrie, conducerea Agenţiei despre rezultatele controalelor oficiale.
    7. În cazul în care o persoană depistează prezenţa organismului specificat sau suspectează prezenţa acestuia, informează imediat inspectorul subdiviziunii teritoriale (raionale/municipale) pentru siguranţa alimentelor a Agenţiei, care înregistrează informaţia recepţionată. După caz, inspectorul solicită persoanei menţionate să transmită orice alte informaţii deţinute cu privire la prezenţa organismului specificat.
Secţiunea 3. Confirmarea prezenţei
    8. În cazul în care Agenţia a fost informată cu privire la prezenţa sau prezenţa suspectată a organismului specificat pe baza controalelor prevăzute la pct. 4 şi 5 din prezentele Măsuri sau, în conformitate cu pct. 7, întreprinde măsurile necesare pentru confirmarea oficială a prezenţei acestuia.
    9. În cazul în care prezenţa organismului specificat a fost confirmată într-o zonă, în care aceasta, anterior a fost necunoscută, Agenţia notifica Secretariatul Organizaţiei Europene şi Mediteraneene pentru Protecţia Plantelor cu privire la prezenţa organismului, în termen de cinci zile lucrătoare de la confirmarea oficială. Notificarea se aplică şi în cazul confirmării oficiale a prezenţei organismului specificat la o specie de plantă, care anterior nu a fost cunoscută ca fiind plantă-gazdă.
    10. Agenţia informează imediat operatorii înregistraţi, conform art. 24 din Legea nr. 228 din 23 septembrie 2010, ale căror plante specificate pot fi afectate de organismul specificat, despre prezenţa acestuia pe teritoriul ţării, riscurile posibile şi măsurile care urmează a fi întreprinse.
Secţiunea 4. Zone demarcate
    11. În cazul în care rezultatele controalelor menţionate la pct. 4, confirmă prezenţa organismului specificat sau, în cazul în care această prezenţă este confirmată în conformitate cu pct. 8 din prezentele Măsuri, Agenţia delimitează o zonă, denumită în continuare „zonă demarcată”.
    12. Zona demarcată cuprinde o zonă în care a fost depistată prezenţa organismului specificat, denumită în continuare „zonă infectată” care se defineşte în conformitate cu cerinţele prevăzute la pct. 1 din anexa nr.3 la prezentele Măsuri. Zona demarcată cuprinde şi o zonă situată în jurul zonei infectate, denumită în continuare „zona tampon”. Zona respectivă se defineşte în conformitate cu cerinţele prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 3 la prezentele Măsuri.
    13. Agenţia întreprinde măsuri în zonele demarcate, în conformitate cu cerinţele prevăzute la pct. 6 din anexa nr.3 la prezentele Măsuri.
    14. Prin derogare de la pct. 11 din prezentele Măsuri Agenţia decide să nu stabilească imediat zona demarcată în cazul în care sînt îndeplinite condiţiile expuse infra:
    1) există dovezi conform cărora organismul specificat a fost introdus recent în zonă, cu plantele infectate;
    2) există date care confirmă că plantele au fost infectate înainte de introducerea lor în zona respectivă;
    3) nu au fost depistaţi vectorii de răspîndire a organismului specificat în vecinătate, oferind informaţii suplimentare că răspîndirea ulterioară a organismului specificat nu a avut loc.
    În acest caz, Agenţia efectuează controale în scopul stabilirii posibilităţii de infectare cu organismul specificat şi a altor plante, decît cele pe care a fost depistat iniţial. Urmare a controlului, Agenţia decide referitor la stabilirea zonei demarcate şi transmite în mod oficial Secretariatului Organizaţiei Europene şi Mediteraneene pentru Protecţia Plantelor concluziile controlului oficial, precum şi justificarea deciziei de a nu stabili o zonă demarcată.
    15. Agenţia stabileşte perioadele pentru punerea în aplicare a măsurilor prevăzute la pct. 13 şi, după caz, pentru efectuarea controalelor menţionate la pct.14 din prezentele Măsuri.
Secţiunea 5. Raportare
    16. În termen de 30 de zile de la data notificării prevăzute la pct. 9 din prezentele Măsuri, Agenţia informează Guvernul şi autorităţile naţionale în domeniu din statele vecine despre acţiunile întreprinse sau cele planificate în conformitate cu pct. 13 din prezentele Măsuri, precum şi despre stabilirea perioadelor, menţionate la pct. 15 din prezentele Măsuri.
    17. Raportul va include următoarele compartimente:
    1) informaţii privind amplasarea zonei demarcate şi descrierea caracteristicilor care sînt relevante pentru eradicarea şi prevenirea răspîndirii organismului specificat;
    2) harta care indică delimitarea zonei demarcate;
    3) informaţii privind prezenţa organismului specificat şi a vectorilor săi;
    4) măsurile întreprinse în vederea îndeplinirii cerinţelor privind circulaţia plantelor specificate în interiorul ţării, în conformitate cu pct. 3 din prezentele Măsuri.

Anexa nr. 1
la Măsurile de prevenire a introducerii
şi răspîndirii organismului dăunător
Xylella fastidiosa (Well şi Raju)

Cerinţe pentru introducerea plantelor specificate,
astfel cum se menţionează la pct. 2 din prezentele Măsuri
Secţiunea 1. Menţiuni necesare includerii în certificatul fitosanitar
    1. Plantele specificate originare din alte ţări, în care organismul specificat este cunoscut ca fiind prezent, se introduc în ţară însoţite de certificatul fitosanitar, conform prevederilor art. 19 alin. (1) din Legea nr.228 din 23 septembrie 2010, şi în cazul dacă îndeplinesc cerinţele prevăzute la pct.  2 şi 3 din prezentele Măsuri.
    2. În certificatul fitosanitar, la rubrica „Declaraţie suplimentară”, se înscriu date care atestă că plantele, pe întreaga perioadă de vegetaţie au fost cultivate într-un loc de producţie înregistrat şi monitorizat de autoritatea naţională pentru protecţia plantelor din ţara de origine, situat într-o zonă indemnă de organisme dăunătoare stabilită de organul ţării respective, în conformitate cu standardele internaţionale pentru măsuri fitosanitare. Denumirea zonei indemne de organisme dăunătoare se înscrie la rubrica „loc de origine”.
    3. Certificatul fitosanitar, la rubrica „Declaraţie suplimentară”, include următoarele menţiuni:
    1) plantele specificate au fost cultivate pe întreaga perioadă de vegetaţie într-un loc de producţie care îndeplineşte următoarele condiţii:
    a) este indemn de organismul specificat şi vectorii săi de răspîndire, conform standardelor internaţionale pentru măsuri fitosanitare;
    b) este înregistrat şi monitorizat de autoritatea naţională pentru protecţia plantelor din ţara de origine;
    c) este protejat fizic împotriva introducerii organismului specificat de către vectorii de răspîndire;
    d) este supus unor tratamente fitosanitare corespunzătoare pentru menţinerea statutului de „loc indemn de vectorii de răspîndire a organismului specificat”;
    e) este supus, anual, la cel puţin două inspecţii oficiale, efectuate la momente corespunzătoare (în cadrul inspecţiilor precedente nu au fost constatate simptome ale organismului specificat şi nu au fost depistaţi vectorii de răspîndire a organismului specificat sau, dacă au fost detectate simptome suspecte, a fost efectuată testarea şi a fost confirmată absenţa organismului specificat);
    2) în imediata apropiere a locului de producţie se aplică tratamente fitosanitare de combatere a vectorilor de răspîndire a organismului specificat;
    3) loturile de plante specificate, anual, au fost supuse investigaţiilor de laborator, în baza prelevării probelor, iar prezenţa asimptomatică a organismului specificat a fost exclusă;
    4) plantele specificate au fost transportate, în funcţie de sezonul de zbor al vectorilor de răspîndire a organismului specificat, în containere sau ambalaje închise, condiţii care asigură că infectarea cu organismul specificat prin intermediul vectorilor de răspîndire cunoscuţi, nu poate avea loc;
    5) imediat, înainte de export, loturile de plante specificate au fost inspectate vizual, s-au prelevat probe cu efectuarea investigaţiilor de laborator, conform unui plan de prelevare a probelor care va confirma cu exactitate de 99 %, faptul că nivelul prezenţei organismului specificat pe plantele specificate este mai mic de 1 % şi vizează mai ales plantele care prezintă simptome suspecte ale prezenţei acestui organism.
    4. Cerinţele prevăzute la pct. 2 şi 3 din prezenta anexă se aplică integral plantelor specificate, cultivate într-o zonă indemnă, sau în afara zonelor indemne.
Secţiunea 2. Inspecţia
    5. Plantele specificate se inspectează minuţios de către inspectorii Agenţiei, la posturile de control sanitar-veterinar şi fitosanitar la frontieră, sau la posturile interne de control sau la locul de destinaţie, în conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr.228 din 23 septembrie 2010. Inspecţia constă din inspecţii vizuale şi, în cazul în care se suspectează prezenţa organismului specificat, se efectuează prelevarea probelor pentru investigaţii de laborator a fiecărui lot de plante specificate.
    6. Dimensiunea probelor asigură confirmarea cu o exactitate de 99 % a faptului că nivelul prezenţei organismului specificat la plantele specificate este mai mic de 1 %.

Anexa nr. 2
la Măsurile de prevenire a introducerii
şi răspîndirii organismului dăunător
Xylella fastidiosa (Well şi Raju)

Condiţii pentru circulaţia plantelor specificate în interiorul ţării,
astfel cum se menţionează la pct. 3 din prezentele Măsuri
    1. Plantele specificate, crescute cel puţin o parte din perioada de viaţă într-o zonă demarcată, se transportă către sau în interiorul altor zone decît cele demarcate, în cazul în care acestea sînt însoţite de paşaportul fitosanitar, întocmit şi eliberat în conformitate cu art. 29 din Legea nr.228 din 23 septembrie 2010.
    2. Plantele specificate care au fost crescute cel puţin o parte din perioada de viaţă într-o zonă demarcată se transportă către şi în interiorul altor zone decît zonele infectate numai în cazul în care, pe toată perioada în care s-au aflat în zona demarcată, îndeplinesc următoarele cerinţe, suplimentar celor menţionate la pct. 1 din prezenta anexă:
    1) locul de producţie din zona demarcată în care au fost crescute îndeplineşte următoarele condiţii:
    a) este stabilit faptul că este indemn de organismul specificat;
    b) este înregistrat în conformitate cu prevederile art. 24 din Legea nr.228 din 23 septembrie 2010;
    c) este protejat fizic împotriva introducerii organismului specificat de vectorii de răspîndire;
    d) este supus unor tratamente fitosanitare corespunzătoare pentru a menţine statutul de indemn de vectori de răspîndire a organismului specificat;
    e) este supus anual la cel puţin două inspecţii oficiale efectuate la momente corespunzătoare. În cursul inspecţiilor precedente nu au fost constatate simptome ale organismului specificat şi nu au fost găsiţi vectori de răspîndire a organismului specificat, iar dacă au fost observate simptome suspecte, a fost efectuată testarea şi a fost confirmată absenţa organismului specificat;
    2) prelevarea probelor reprezentative din fiecare specie de plante specificate provenind de la fiecare loc de producţie sînt supuse unei testări anuale, iar prezenţa asimptomatică a organismului specificat este exclusă;
    3) în imediata apropiere a locului de producţie se aplică tratamente fitosanitare de combatere a vectorilor de răspîndire a organismului specificat.
    3. Transportul plantelor specificate, prin sau în interiorul zonelor demarcate, se efectuează în afara sezonului de zbor a oricărui vector de răspîndire a organismului specificat, sau în containere sau ambalaje închise, care asigură faptul că infecţia cu organismul specificat, prin intermediul oricărui dintre vectorii de răspîndire cunoscuţi, nu poate avea loc.

Anexa nr. 3
la Măsurile de prevenire a introducerii
şi răspîndirii organismului dăunător
Xylella fastidiosa (Well şi Raju)

Stabilirea zonelor demarcate şi a măsurilor,
astfel cum se menţionează în secţiunea 4 din prezentele Măsuri
    1. Zona infectată include toate plantele cunoscute ca fiind infectate cu organismul specificat, toate plantele care prezintă simptome care indică eventuale infecţii cu acest organism şi toate celelalte plante susceptibile de a fi infectate cu respectivul organism datorită proximităţii lor faţă de plantele infectate sau datorită unui loc de producţie comun, cu plantele infectate sau cu plantele crescute din acestea, dacă se cunoaşte.
    2. Zona tampon are o lăţime de cel puţin 2 000 m.
    Lăţimea zonei tampon se reduce la cel puţin 1000 m în cazul în care sînt îndeplinite toate condiţiile infra:
    1) plantele infectate sînt eliminate, împreună cu plantele care prezintă simptome care indică eventuale infecţii cu organismul specificat şi plantele identificate ca fiind susceptibile de infectare. Eliminarea se efectuează astfel încît să nu rămînă material din plantele eliminate;
    2) s-a efectuat o anchetă de delimitare, care prevede testarea, conform unui plan de prelevare a probelor care confirmă cu o precizie de 99 % faptul că nivelul prezenţei pe plante a organismului specificat, în limita a 2 000 m de la hotarul zonei infectate, este mai mică de 0,1 %.
    3. Delimitarea exactă a zonelor se bazează pe principii ştiinţifice, pe biologia organismului specificat şi a vectorilor de răspîndire, pe nivelul de infecţie, pe prezenţa vectorilor de răspîndire şi pe distribuţia eventualelor plante-gazdă în zona vizată.
    4. În cazul confirmării prezenţei organismului specificat în afara zonei infectate, delimitarea zonei infectate şi a zonei tampon se revizuieşte şi se modifică în mod corespunzător.
    5. În cazul în care într-o zonă demarcată, în baza controlului prevăzut la pct. 5 din prezentele Măsuri, şi a monitorizării prevăzute la pct. 6 subpct. 8) din prezenta anexă, organismul specificat nu s-a depistat pe o perioadă de 5 ani consecutiv, demarcarea în cauză se ridică.
    6. În zonele demarcate, în vederea eradicării organismului specificat, Agenţia întreprinde următoarele măsuri:
    1) dispune eliminarea plantelor infectate cu organismul specificat, plantelor care atestă simptome ce indică eventuale infecţii cu acest organism, precum şi plantelor identificate ca fiind susceptibile de a fi infectate. Eliminarea se efectuează astfel încît să nu rămînă materiale provenite de la plantele eliminate în scopul evitării răspîndirii organismului specificat în cursul şi după eliminare;
    2) efectuează prelevarea probelor pentru investigaţii de laborator a plantelor specificate, a plantelor din acelaşi gen cu plantele infectate şi a altor plante care prezintă simptome de infecţie cu organismul specificat, pe o rază de 200 m în jurul plantelor infectate, conform unui plan de prelevare care confirmă cu exactitate de 99 % că nivelul prezenţei organismului specificat la plantele respective este sub 0,1 %;
    3) dispune nimicirea la faţa locului sau într-un loc apropiat din interiorul zonei demarcate, desemnat în acest scop, a plantelor întregi, părţilor de plante sau a lemnului care contribuie la răspîndirea organismului specificat. Nimicirea se efectuează în temeiul art. 12 din Legea nr.228 din 23 septembrie 2010;
    4) dispune nimicirea, la faţa locului sau într-un loc apropiat a materialului vegetal rezultat din tăierea plantelor specificate şi a plantelor din acelaşi gen cu plantele infectate în vederea prevenirii răspîndirii organismului specificat prin intermediul vectorilor de răspîndire. Nimicirea se efectuează în temeiul Legii menţionate supra;
    5) dispune efectuarea tratamentelor fitosanitare a plantelor specificate şi a plantelor, posibile gazde pentru vectorii de răspîndire a organismului specificat, în vederea prevenirii răspîndirii acestuia de către vectorii săi;
    6) efectuează trasabilitatea în amonte a originii infecţiei şi trasabilitatea în aval a plantelor specificate, asociate cazului de infecţie, prezente pînă la stabilirea zonei demarcate. Subdiviziunile teritoriale (raionale/municipale) ale Agenţiei, din zona de destinaţie a acestor plante, sînt informate despre detaliile aferente unor astfel de deplasări în vederea permiterii examinării plantelor şi aplicării măsurilor fitosanitare, după caz;
    7) interzice plantarea plantelor specificate şi a plantelor din acelaşi gen cu plantele infectate, în locurile neprotejate împotriva vectorilor de răspîndire;
    8) efectuează monitorizarea în vederea detectării organismului specificat prin controale anuale, în perioada de vegetaţie, acordînd o atenţie deosebită zonei tampon, plantelor specificate şi plantelor din acelaşi gen cu plantele infectate, inclusiv prin testare şi investigaţii de laborator, în special a plantelor simptomatice. Numărul probelor se indică în raportul menţionat la pct. 17 din prezentele Măsuri;
    9) efectuează activităţi de informare a publicului despre ameninţarea reprezentată de organismul specificat şi măsurile întreprinse în vederea prevenirii introducerii şi răspîndirii în ţară, inclusiv condiţiile privind circulaţia plantelor specificate din zonele demarcate, stabilite în conformitate cu cerinţele specificate la pct. 11-14 din prezentele Măsuri;
    10) întreprinde măsuri de eliminare a situaţiilor dificile care, în mod rezonabil, împiedică, afectează sau tergiversează nimicirea plantelor infectate sau suspectate a fi infectate, indiferent de locul în care acestea se află, dacă sînt proprietate publică sau privată, de persoana fizica sau juridică, responsabilă pentru acestea;
    11) aplică măsuri de eradicare a organismului specificat, recomandate de inspecorul fitosanitar, cu respectarea normelor fitosanitare.”