DCC33/2016
ID intern unic:  366201
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
DECIZIE Nr. 33
din  14.06.2016
de inadmisibilitate a sesizării nr. 54g/2016 privind excepţia de
neconstituţionalitate a unor prevederi din
Legea cu privire la mărimea, modul
şi termenele de achitare a
primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală
nr. 1593-XV
din 26 decembrie 2002, Legea cu privire la asigurarea obligatorie de
asistenţă medicală nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 și
Legea fondurilor asigurării
obligatorii de asistenţă medicală
pe anul 2014 nr. 330 din 23 decembrie 2013
(condițiile de achitare de către avocați a primei
de asigurare obligatorie de asistență medicală)
Publicat : 12.08.2016 în Monitorul Oficial Nr. 256-264     art Nr : 68     Data intrarii in vigoare : 14.06.2016
    Curtea Constituţională, statuând în componenţa:
    Dl Alexandru TĂNASE, preşedinte,
    Dl Aurel BĂIEŞU,
    Dl Igor DOLEA,
    Dl Tudor PANȚÎRU,
    Dl Victor POPA, judecători,
    cu participarea dnei Aliona Balaban, grefier,
    Având în vedere sesizarea depusă la 3 mai 2016,
    Înregistrată la aceeaşi dată,
    Examinând admisibilitatea sesizării menţionate,
    Având în vedere actele şi lucrările dosarului,
    Deliberând la 14 iunie 2016 în camera de consiliu,
    Pronunţă următoarea decizie:
    ÎN FAPT
    1. La originea cauzei se află excepţia de neconstituţionalitate a articolelor 7, 16 și 22 alin. (l) şi (2) din Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002 și pct.2 din Anexa nr. 2 la Legea menţionată, art. 17 din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţa medicală nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 și art.4 alin.(3) din Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2014 nr. 330 din 23 decembrie 2013, ridicată de avocata Liliana Arpenti în dosarul nr.2-1064/2016, aflat pe rolul Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinău.
    2. Excepția de neconstituționalitate a fost depusă la Curtea Constituţională la 3 mai 2016 de către judecătorul Maria Muruianu din cadrul Judecătoriei Buiucani, mun. Chişinău, în temeiul articolului 135 alin. (1) lit. a) și g) din Constituţie, astfel cum a fost interpretat prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 2 din 9 februarie 2016, precum și al Regulamentului privind procedura de examinare a sesizărilor depuse la Curtea Constituțională.
    A. Circumstanțele litigiului principal
    3. La 26 noiembrie 2015, Compania Națională de Asigurări în Medicină (în continuare – CNAM) a depus la Judecătoria Buiucani, mun. Chişinău, o cerere de chemare în judecată împotriva avocatei Tatiana Olteanu privind încasarea primei de asigurare obligatorie de asistență medicală pe anul 2014, calculată în sumă fixă în valoare absolută de 4056 lei, care fusese achitată doar parţial.
    4. În motivarea cererii, CNAM susține că dna Tatiana Olteanu, exercitând profesia de avocat, potrivit art. 22 alin. (1) din Legea nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002 și pct. 2 din Anexa nr.2 la această lege, se atribuie la categoria de plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, care se asigură în mod individual și care urma să achite integral prima de asigurare obligatorie de asistență medicală, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a Legii fondurilor de asigurare obligatorie de asistență medicală pe anul 2014.
    5. La 9 februarie 2016, în şedinţa de judecată, avocata Liliana Arpenti a solicitat ridicarea excepției de neconstituționalitate a articolelor 7, 16 și 22 alin. (1) şi (2) din Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002 și pct.2 din Anexa nr. 2 la Legea menţionată, art. 17 din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţa medicală nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 și art.4 alin.(3) din Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2014, nr. 330 din 23 decembrie 2013.
    6. Prin încheierea din 9 februarie 2016, instanța de judecată a admis demersul privind ridicarea excepției de neconstituționalitate și a transmis sesizarea Curții Supreme de Justiție. La 29 februarie 2016, Curtea Supremă de Justiţie a restituit dosarul, în contextul pronunţării hotărârii Curții Constituționale nr.2 din 9 februarie 2016.
    7. În cadrul şedinţei de judecată din 27 aprilie 2016, avocata Liliana Arpenti a ridicat în mod repetat excepția de neconstituționalitate.
    8. Prin încheierea din aceeaşi dată, instanţa a dispus ridicarea excepţiei de neconstituţionalitate şi trimiterea sesizării la Curtea Constituţională pentru soluţionare.
    B. Legislația pertinentă
    9. Prevederile relevante ale Constituţiei (republicată în M.O., 2016, nr.78, art.140 ) sunt următoarele:
Articolul 16
Egalitatea
    „(1) Respectarea şi ocrotirea persoanei constituie o îndatorire primordială a statului.
    (2) Toţi cetăţenii Republicii Moldova sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau de origine socială.”
Articolul 54
Restrângerea exerciţiului unor drepturi
sau al unor libertăţi

    „(1) În Republica Moldova nu pot fi adoptate legi care ar suprima sau ar diminua drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi cetăţeanului.
    (2) Exerciţiul drepturilor şi libertăţilor nu poate fi supus altor restrângeri decât celor prevăzute de lege, care corespund normelor unanim recunoscute ale dreptului internaţional şi sânt necesare în interesele securităţii naţionale, integrităţii teritoriale, bunăstării economice a ţării, ordinii publice, în scopul prevenirii tulburărilor în masă şi infracţiunilor, protejării drepturilor, libertăţilor şi demnităţii altor persoane, împiedicării divulgării informaţiilor confidenţiale sau garantării autorităţii şi imparţialităţii justiţiei.
    (3) Prevederile alineatului (2) nu admit restrângerea drepturilor proclamate în articolele 20-24.
    (4) Restrângerea trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o şi nu poate atinge existenţa dreptului sau a libertăţii.”
    10. Prevederile relevante ale Legii nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală (M.O., 1998, nr. 38-39, art.280) sunt următoarele:
Articolul 17
Primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală
    „(1) Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală reprezintă o sumă fixă sau o contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense, pe care asiguratul este obligat să o plătească asigurătorului pentru preluarea riscului asigurat al persoanei, conform prevederilor legislaţiei.
    (2) Primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală se stabilesc ca contribuţii financiare în mărimi suficiente pentru îndeplinirea Programului unic şi desfăşurarea activităţii asigurătorului.
    (3) Mărimile primelor de asigurare în formă de sumă fixă şi în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense se stabilesc anual în legea fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală.
    (4) Mărimea primei de asigurare în formă de sumă fixă se calculează prin aplicarea primei de asigurare în formă de contribuţie procentuală la salariul mediu anual, prognozat pentru anul respectiv în baza indicatorilor macroeconomici.
    (5) Achitarea primelor pentru asigurarea obligatorie de asistenţă medicală a populaţiei angajate se face din contul contribuţiilor angajatorului şi angajatului.
    (6) Participarea angajatului la achitarea primei se determină diferenţiat, în funcţie de mărimea salariului lui, şi începe din momentul încheierii contractului de muncă.
    (7) Mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare se stabilesc prin lege.”
    11. Prevederile relevante ale Legii nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (M.O., 2003, nr. 18-19, art.57) sunt următoarele:
    „Art.7. – Primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pentru categoriile de persoane prevăzute în anexa nr.2 se calculează în valoare absolută, conform art.17 alin.(4) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală.”
    […]
    „Art.16. – (1) Categoriile de plătitori prevăzute la anexa nr.2 achită primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în mod individual.
    (2) Unităţile responsabile de evidenţa categoriilor de plătitori de prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, stabilite la anexa nr.2, prezintă listele plătitorilor de prime după modelul şi în termenele stabilite în acordul încheiat cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină.”
    […]
    „Art.22. – (1) Persoanele fizice incluse la începutul anului de gestiune în una din categoriile de plătitori prevăzute la anexa nr.2 vor achita integral o primă de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă în termen de până la data de 31 martie a anului de gestiune.
    (2) Prin legea fondurilor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală se poate stabili o reducere a primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă pentru unele categorii de plătitori prevăzute la anexa nr.2 în cazul în care aceştia vor achita prima de asigurare în termenul stabilit la alin.(1).
    […]”.
Anexa nr.2
    Categoriile de plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, care se asigură în mod individual:
    „2. Notarii publici, executorii judecătoreşti şi avocaţii neangajaţi, indiferent de forma juridică de organizare a activităţii, care au obţinut licenţă în modul stabilit de lege.
    […].”
    12. Prevederile relevante ale Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2014 nr. 330 din 23 decembrie 2013 (M.O., 2014, nr.9-13, art.20) sunt următoarele:
    „Art.4. – (1) Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense, calculată pentru categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr.1 la Legea nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, se stabileşte la 8% (cîte 4% pentru fiecare categorie de plătitori).
    (2) Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în sumă fixă în valoare absolută pentru categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr.2 la Legea nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 se stabileşte la 4056 de lei.
    (3) Persoanele fizice prevăzute la pct.1 lit. b), c), d) şi e), pct.3 şi la pct.4 din anexa nr.2 la Legea nr.1593-XV din 26 decembrie 2002, care achită în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală stabilită în sumă fixă, beneficiază de o reducere de 50% din suma stabilită la alin.(2) din prezentul articol.
    […].”
    ÎN DREPT
    A. Argumentele autorului excepției de necon-stituționalitate
    13. În motivarea excepției de neconstituționalitate, autorul susține că avocații sunt discriminați faţă de alte categorii de plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, care se asigură în mod individual și care la achitarea primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală beneficiază de o anumită reducere, și pot exercita concomitent şi alte activităţi retribuite.
    14. În viziunea autorului, legislatorul tratează în mod inegal avocații în raport cu alte persoane fizice. Autorul consideră că la achitarea primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală avocații trebuie să beneficieze de reducere, în condițiile stabilite pentru celelalte persoane fizice prevăzute la art.4 alin.(3) din Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2014.
    15. Potrivit autorului excepţiei, prevederile contestate încalcă articolele 4, 7, 8, 9,16, 19 și 54 din Constituţie.
    B. Aprecierea Curţii
    16. Examinând admisibilitatea sesizării privind excepția de neconstituționalitate, Curtea constată următoarele.
    17. În conformitate cu articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, controlul constituționalității legilor ține de competența Curții Constituționale.
    18. Curtea constată că sesizarea privind excepţia de neconstituţionalitate, fiind ridicată de avocata Liliana Arpenti, în dosarul civil nr.2-1064/2016, aflat pe rolul Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinău, este formulată de subiectul abilitat cu acest drept, în temeiul articolului 135 alin. (1) lit. a) și g) din Constituţie, astfel cum a fost interpretat prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 2 din 9 februarie 2016.
    19. Curtea reiterează că prerogativa de a soluţiona excepţiile de neconstituţionalitate, cu care a fost învestită prin articolul 135 alin.(1) lit. g) din Constituţie, presupune stabilirea corelaţiei dintre normele legislative şi textul Constituţiei, ţinând cont de principiul supremaţiei acesteia şi de pertinenţa prevederilor contestate pentru soluţionarea litigiului principal în instanţele de judecată.
    20. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie unele prevederi din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998, Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002 și Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2014, nr. 330 din 23 decembrie 2013, care vizează condițiile, categoriile de plătitori, mărimea, modul şi termenele de achitare a primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, precum și anumite reduceri pentru unele categorii de plătitori.
    21. Curtea reţine că autorul excepţiei de neconstituţionalitate a invocat pretinsa încălcare a articolelor 4, 7, 8, 9,16, 19 și 54 din Constituţie.
    22. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că obiectul sesizării este similar cu obiectul sesizărilor nr.11a/2016, nr.30g/2016 și nr.48g/2016, care au fost declarate inadmisibile prin deciziile nr.19 din 23 martie 2015 și nr.23 și nr. 28 din 29 aprilie 2015.
    23. Prin urmare, Curtea menţionează că, întrucât obiectul sesizării nr.54g/2016 este identic cu obiectul sesizărilor nr.11a/2016, nr.30g/2016 și nr.48g/2016 şi nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudenţei Curţii, atât soluţia, cât şi considerentele expuse în deciziile nr.19 din 23 martie 2015 și nr.23 și nr.28 din 29 aprilie 2015 sunt valabile şi în prezenta cauză.
    Din aceste motive, în temeiul articolelor 26 alin.(1) și 31 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, articolelor 61 alin.(1) și alin.(3), 64 din Codul jurisdicţiei constituţionale și pct. 28 lit. d) din Regulamentul privind procedura de examinare a sesizărilor depuse la Curtea Constituţională, Curtea Constituţională
DECIDE:
    1. Se declară inadmisibilă sesizarea privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor articolelor 7, 16 și 22 alin. (l) şi (2) din Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr. 1593 - XV din 26 decembrie 2002 și pct.2 din Anexa nr.2 la Legea menţionată, art. 17 din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţa medicală nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 și art.4 alin.(3) din Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2014 nr.330 din 23 decembrie 2013, ridicată de avocata Liliana Arpenti în dosarul nr.2-1064/2016, aflat pe rolul Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinău.
    2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE             Alexandru TĂNASE

    Nr. 33. Chişinău, 14 iunie 2016.