*IME2205/2015 Versiunea originala
ID intern unic:  366250
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL EDUCAŢIEI
INSTRUCŢIUNE Nr. 2205
din  06.11.2015
cu privire la evaluarea candidaților la funcția
de director al instituției de învățămînt general
Publicat : 06.11.2015 în Monitorul Oficial Nr. 302-305     art Nr : 2205
Aprobată
prin Ordinul Ministerului Educaţiei
nr. 1044 din 29 octombrie 2015I. DISPOZIŢII GENERALE

    1. Instrucțiunea cu privire la evaluarea candidaților la funcția de director al instituției de învățămînt general (în cele ce urmează – Instrucțiune) reglementează procedura de evaluare a competenţelor profesionale și manageriale ale cadrelor de conducere din sistemul educațional, care candidează la funcția de director al instituției de învățămînt general.
    2. Evaluarea este realizată de către organul local de specialitate în domeniul învățămîntului și coordonată cu Centrul Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație (în continuare CTICE).
    3. Evaluarea competenţelor manageriale ale candidaților la funcția de director al instituției de învățămînt general se realizează prin intermediul testului. Itemii pentru test se formulează de către o comisie constituită de către Ministerul Educației. Comisia reînnoiește itemii cel puțin o dată la 3 luni.
    4. La elaborarea itemilor, se ține cont, în mod obligatoriu, de bibliografia, publicată pe pagina web oficială a Ministerului Educației.
    5. Itemii pentru test corespund următoarelor domenii:
    1) managementul sistemului educațional;
    2) managementul strategic;
    3) managementul curriculumului;
    4) managementul resurselor umane;
    5) managementul resurselor financiare;
    6) managementul organizațional.
    6. Pentru fiecare item se propun cîteva variante de răspuns, astfel încît candidatul trebuie să aleagă unul (cel corect) dintre variantele de răspunsuri propuse.
    7. Itemii formulați de către comisie se transmit către CTICE care asigură introducerea lor în sistemul informatic creat pentru testare. Membrii comisiei, cît și angajații CTICE care au acces la întrebările și răspunsurile pentru testare, au obligația de a nu le divulga.
    8. Candidații oferă răspunsuri la întrebările generate aleatoriu de sistemul informatic. Testul se consideră susținut pentru candidații care au obținut cel puțin 50%+1 din punctajul stabilit. Rezultatele testării sînt valabile timp de doi ani din data testării.
II. ORGANIZAREA PROCESULUI DE TESTARE.
ÎNSCRIEREA LA TESTARE
    9. Coordonator al evaluării candidaților la funcția de director al instituției de învățămînt general este numit directorul CTICE. Pentru fiecare testare organul local de specialitate în domeniul învățămîntului va delega prin ordin 2-3 observatori.
    10. Înscrierea la testare se efectuează on-line. Pe pagina web oficială a CTICE, www.ctice.md, candidații la funcția de director al instituției de învățămînt general îndeplinesc un formular de înscriere. La îndeplinirea formularului, persoanele selectează inclusiv locul, data și ora la care doresc să susțină testarea.
    11. După completarea formularului de înregistrare, fiecărui candidat i se alocă automat un cod de identificare unic în sistemul de testare. CTICE asigură crearea conturilor pentru candidații înscriși.
    12. CTICE aduce la cunoștință coordonatorilor locali lista participanților și parametrii de acces (URL, nume de utilizator, parolă) a acestora la sistemul de testare, nemijlocit înainte de sesiunea de testare respectivă.
    13. Fiecare sală pentru testare trebuie să fie amenajată cu calculatoare cu soft-ul de sistem și de oficiu, acces la Internet și mijloace de supraveghere video. Testarea se înregistrează video.
    14. Lista sălilor pentru testare, capacitatea acestora și orarul testării va fi coordonată cu CTICE și aprobată de către organul local de specialitate în domeniul învățămîntului.
III. DESFĂȘURAREA TESTĂRII
    15. La data programată, candidatul se prezintă la sala de testare la care s-a înregistrat, cu cel puțin 15 minute înainte de ora începerii testării.
    16. În mod obligatoriu la susținerea testului candidatul trebuie să dețină actul de identitate în original sau copie certificată.
    17. După verificarea identității, coordonatorul local transmite candidatului parametri de acces la sistemul de evaluare.
    18. Candidatul este repartizat la un calculator și, după autentificarea în sistem, poate începe rezolvarea testului.
    19. Coordonatorul local va informa imediat coordonatorul CTICE despre apariția unor probleme tehnice.
    20. Interfața sistemului de evaluare și itemii testului sînt prezentate în limba română.
    21. Din întrebările elaborate de către comisia specială, sistemul informatic alege aleatoriu, pentru fiecare candidat, 20 de întrebări după cum urmează:
    1) managementul sistemului educațional – 2 întrebări;
    2) managementul strategic – 2 întrebări;
    3) managementul curriculumului – 4 întrebări;
    4) managementul resurselor umane – 4 întrebări;
    5) managementul resurselor financiare – 5 întrebări;
    6) managementul organizațional – 3 întrebări.
    22. Întrebările se afișează cîte una pe ecranul calculatorului candidatului. Posibilitatea de a accesa repetat o întrebare este disponibilă în funcție de compartimentul cărui aparține itemul.
    23. Timpul total acordat pentru rezolvarea testului este de 1 oră.
    24. Testarea propriu-zisă este precedată de un test de acomodare alcătuit din 3 întrebări. Pentru testul de acomodare nu se acordă punctaj.
    25. Punctajul total pentru test este de 20 de puncte. Pentru răspunsul corect la fiecare item se acordă un punct. Testul se consideră susținut dacă candidatul acumulează cel puțin 11 puncte.
    26. Testul se consideră nesusținut dacă candidatul nu obține în timpul alocat cel puțin 11 puncte sau dacă părăsește sala fără a aproba finalizarea testului.
    27. Punctajul pentru fiecare întrebare se aduce la cunoştinţa candidatului în mod direct, prin afişarea în timp real pe ecranul de examinare a acestuia. Pe ecran este afişat şi contorul de timp.
    28. Sesiunea testării întreruptă din cauza unor defecțiuni tehnice se transferă la data stabilită de organul local de specialitate în domeniul învățămîntului și coordonată cu CTICE cu cel puțin o zi înainte de testare.
    29. La testarea candidaţilor nu este permis:
    1) să deţină materiale de tipul: tabele, manuale, dicţionare, notiţe, calculatoare de buzunar, telefoane mobile, staţii de emisie-recepţie a informaţiei, alte dispozitive electronice sau alte surse de informare, indiferent dacă acestea sînt sau nu folosite;
    2) să faciliteze rezolvarea testului de către alţi candidaţi sau/şi să fraudeze testarea sub orice formă;
    3) să poarte discuţii cu alţi candidaţi;
    4) să se prezinte la testare sub influenţa băuturilor alcoolice, a produselor sau substanţelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora;
    5) să se manifeste zgomotos sau într-un alt mod care poate perturba examinarea celorlalţi candidaţi.
    30. Observatorii au obligația:
    1) să stabilească identitatea candidatului pe baza actului de identitate valabil şi datelor de înregistrare;
    2) să interzică accesul în sală a altor persoane decît candidații înregistrați în sesiunea respectivă;
    3) să nu permită accesul în sala de testare a candidaţilor aflaţi sub influenţa băuturilor alcoolice ori sub influenţa produselor sau substanţelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora sau al candidaţilor care prin comportamentul lor perturbă examinarea celorlalţi candidaţi;
    4) să elibereze candidatului parametrii de acces în sistemul de testare;
    5) să informeze candidaţii despre interdicţiile şi obligaţiile prevăzute la pct.29;
    6) să-i ofere candidatului un loc de lucru funcţional;
    7) să nu comunice candidaţilor răspunsurile la întrebările din testare;
    8) să consemneze într-un proces-verbal orice incident de întrerupere a examinării intervenit înainte de finalizarea testării;
    9) să întrerupă examinarea atunci cînd intervin defecţiuni tehnice şi să transfere examinarea grupei la data coordonată cu organul local de specialitate în domeniul învățămîntului și CTICE;
    10) să nu părăsească sala de examinare pînă la finalizarea sesiunii de testare decît dacă este înlocuit de un alt examinator;
    11) să nu deţină, din momentul repartizării în sala unde are loc testarea şi pînă la sfîrşitul acesteia, cărţi, ziare, telefoane mobile şi alte dispozitive electronice sau alte surse de informare.
    31. Este interzisă desfășurarea testării în afara locului și a timpului stabilit a sesiunii respective.
    32. Încălcările comise de către candidaţi conduc la sancțiuni după cum urmează:
    1) candidaţii care au fraudat sau care nu au respectat prevederile de la pct.29 sînt eliminaţi de la testare şi sînt declaraţi „eliminaţi din testare”, acest fapt fiind consemnat în procesul-verbal;
    2) candidaţii eliminaţi din testare nu au dreptul de a participa la testare în mod repetat; ei se pot înscrie doar după expirarea a 5 ani de la comiterea fraudei;
    3) în cazul în care frauda, comisă de către candidat, este constatată după încheierea testării, organul local de specialitate în domeniul învățămîntului, prin ordin, modifică rezultatele declarînd candidatul respectiv „eliminat din testare”.
IV. PUNCTAJUL FINAL, COMUNICAREA
REZULTATELOR

    33. La expirarea timpului alocat testării sau la finalizarea rezolvării testului, pe ecran se afișează numărul de puncte acumulat de către fiecare candidat pentru răspunsurile la întrebări.
    34. Candidații care nu au susținut testul sau nu s-au prezentat la testarea programată, se pot înscrie din nou, pentru sesiunea repetată. În cazul în care candidatul s-a înscris de 3 ori pentru testare și de fiecare dată nu a acumulat punctajul minim sau nu s-a prezentat, acesta se poate înscrie doar după doi ani de la ultima testare sau neprezentare.
    35. Coordonatorul local al testării completează toate procesele-verbale și le expediază la CTICE în format electronic. Versiunile tipărite, semnate și aprobate a acestora se păstrează în comisiile de testare.
    36. Organele care dețin competența legală de numire în funcție a directorilor de instituții de învățămînt general pot verifica, prin introducerea într-un motor de căutare on-line configurat de către CTICE, în baza IDNP-ului, punctajul acumulat de un anumit candidat. Accesarea bazei de date se realizează cu respectarea legislației în materie de protecție a datelor cu caracter personal.