HGO979/2016
ID intern unic:  366372
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 979
din  17.08.2016
pentru aprobarea Regulamentului  cu privire
la stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate
de interpreţi şi traducători autorizaţi
Publicat : 26.08.2016 în Monitorul Oficial Nr. 277-287     art Nr : 1071
    În temeiul art. 20 alin. (1) din Legea nr. 264-XVI din 11 decembrie 2008 cu privire la statutul, autorizarea şi organizarea activităţii de interpret şi traducător în sectorul justiţiei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 57-58, art. 159), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă Regulamentul cu privire la stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate de interpreţi şi traducători autorizaţi (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                               Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul justiţiei                                                  Vladimir Cebotari
    Ministrul finanţelor                                               Octavian Armaşu
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                   Stela Grigoraş

    Nr. 979. Chişinău, 17 august 2016.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.979
din 17 august 2016

REGULAMENT
cu privire la stabilirea tarifelor pentru serviciile
 prestate de interpreţi şi traducători autorizaţi
I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament stabileşte tarifele pentru serviciile prestate de interpreţii şi traducătorii autorizaţi, modul de calcul al acestora, precum şi modelul contractului de prestări servicii de către interpreţii şi traducătorii autorizaţi implicaţi în activitatea Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Justiţiei, organelor procuraturii, organelor de urmărire penală, instanţelor judecătoreşti, notarilor, avocaţilor şi executorilor judecătoreşti.
    2. Tarifele prevăzute în prezentul Regulament sînt brute şi impozabile.
    3. Onorariul interpreţilor şi traducătorilor autorizaţi, antrenaţi de Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiţiei, organele procuraturii, organele de urmărire penală, instanţele judecătoreşti, notari, avocaţi şi executori judecătoreşti, se stabileşte în contractul pentru achiziţionarea serviciilor de traducere/interpretariat, al cărui model este prevăzut în anexa la prezentul Regulament.
    4. Achitarea serviciilor se va efectua în urma încheierii actului de primire-predare a serviciilor prestate.
II. Tarifele pentru serviciile prestate de interpreţi
şi traducători autorizaţi
    5. Tarifele pentru interpretările efectuate simultan, consecutiv, inclusiv la cască, se stabilesc după cum urmează:
    1) pentru interpretările efectuate din/în limbile minorităţilor naţionale care domiciliază pe teritoriul Republicii Moldova sau din/în limbile străine de circulaţie internaţională în/din limba română, tariful constituie 90 lei pentru o oră;
    2) pentru interpretările efectuate din/în limbile orientale ori rar folosite în/din limba română, precum şi pentru interpretarea semnelor celor muţi, surzi ori surdomuţi, tariful constituie 180 lei pentru o oră.
    6. Tarifele pentru traducerea textelor dactilografiate se stabilesc după cum urmează:
    1) pentru traducerea textelor din/în limbile minorităţilor naţionale care domiciliază pe teritoriul Republicii Moldova sau din/în limbile străine de circulaţie internaţională în/din limba română, tariful constituie 0,032 lei pentru un singur caracter calculat fără spaţii în textul ce urmează a fi tradus, însă nu mai puţin de 30,00 lei pentru o pagină;
    2) pentru traducerea textelor din sau într-o limbă orientală, ori rar folosită, tariful constituie 0,064 lei pentru un singur caracter calculat fără spaţii în textul ce urmează a fi tradus, dar nu mai puţin de 60,00 lei pentru o pagină.
III. Modul de calcul al tarifelor pentru serviciile
prestate de interpreţi şi traducători autorizaţi
    7. Modul de calcul al tarifelor pentru serviciile prestate de interpreţi şi traducători variază în funcţie de volumul interpretării sau traducerii, complexitatea acesteia, limba din/în care se interpretează sau se traduce, termenul în care se solicită traducerea şi ora prestării serviciilor de interpretariat.
    8. La calcularea tarifelor pentru serviciile de interpretariat se va ţine cont de următoarele aspecte:
    1) în cazul în care durata totală a interpretării este mai mică de o oră, tariful se calculează pentru o oră întreagă. Dacă durata interpretării depăşeşte o oră, dar nu atinge o altă oră, tarifarea pentru intervalul respectiv se efectuează ca pentru o oră completă de interpretare;
    2) tarifele stabilite la pct.5 subpct. 1) şi 2)  se majorează cu 50% dacă:
    a) interpretul este solicitat în zilele de repaus sau în zilele de sărbătoare nelucrătoare;
    b) interpretul prestează servicii în intervalul dintre orele 22.00 şi 06.00.
    9. Plata interpreţilor antrenaţi de organele prevăzute la pct. 1 va constitui 30% din tarifele stabilite la pct.5 subpct. 1) şi 2) pentru fiecare oră suplimentară de aşteptare după primele 15 minute scurse de la ora stabilită pentru şedinţa de judecată sau acţiunea procesuală.
    10. În cazul în care interpretul antrenat de organele indicate la pct. 1 se deplasează în altă localitate pentru prestarea serviciilor, acesta beneficiază de restituirea cheltuielilor de transport, cazare şi diurnă, potrivit dispoziţiilor legale aplicabile în unităţile bugetare.
    11. La calcularea tarifelor pentru traducerea textelor redactate se va ţine cont de următoarele aspecte:
    1) pentru traducerile efectuate în regim de urgenţă (24–48 de ore), tarifele stabilite la pct. 6 subpct. 1)  şi 2) se majorează cu  50%;
    2) pentru traducerile cu un grad sporit de dificultate a textului, care conţine terminologie specializată dintr-un anumit domeniu (tehnic, medical, ştiinţific, economic), se poate adăuga o taxa unică suplimentară, dar nu mai mare de 20% din valoarea totala a traducerii.
    12. Serviciile adiţionale traducerilor, precum tehnoredactarea, scanarea, imprimarea, paginarea sau transformarea unui document format Excel, PDF, JPG etc. în format Word, sînt gratuite.

    anexa