OMS596/404/2016
ID intern unic:  366901
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
ORDIN Nr. 596/404
din  21.07.2016
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală
Publicat : 30.09.2016 în Monitorul Oficial Nr. 338-341     art Nr : 1601
    În conformitate cu prevederile Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411 din 28 martie 1995, Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală nr. 1585 din 27 februarie 1998, Hotărîrii Guvernului nr. 1387 din 10 decembrie 2007 „Cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală”, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Sănătăţii, în temeiul pct. 9 al Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 397 din 31 mai 2011, şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină, în temeiul pct.29 lit.e) din Statut, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.156 din 11 februarie 2002,
O R D O N Ă :
    1. Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, conform anexei la prezentul ordin.
    2. Conducătorii instituţiilor medico-sanitare, care prestează asistenţă medicală în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, directorii Agenţiilor teritoriale ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină vor asigura respectarea Normelor metodologice aprobate prin prezentul ordin.
    3. Conducătorii instituţiilor medico-sanitare care prestează asistenţa medicală în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală sunt obligaţi să afişeze în locuri accesibile pentru pacienţi şi vizitatori informaţia privind numărul contractului şi data cînd acesta a fost încheiat cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină, spectrul şi tipul serviciilor contractate în baza acestuia, conform prevederilor Normelor metodologice şi lista serviciilor la care au dreptul persoanele asigurate şi neasigurate în instituţia respectivă.
    4. Şeful Direcţiei asistenţă medicală primară, urgentă și comunitară, şeful Direcţiei asistenţă medicală spitalicească, şeful Direcţiei buget, finanţe şi asigurări vor acorda suportul consultativ-metodic necesar în vederea realizării prevederilor Normelor metodologice aprobate prin prezentul ordin.
    5. Controlul asupra executării prezentului ordin se atribuie dnei Liliana Iașan, viceministru, și dnei Diana Grosu-Axenti, vicedirector.

    MINISTRUL SĂNĂTĂȚII                                              Ruxanda GLAVAN

    DIRECTORUL GENERAL
    AL COMPANIEI NAŢIONALE
    DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ                                   Dumitru PARFENTIEV

    Nr. 596/404A. Chişinău, 21 iulie 2016.


   Anexă
la Ordinul comun al MS şi CNAM
nr. 596/404A din 21 iulie 2016

NORMELE METODALOGICE
de aplicare a Programului unic al asigurării obligatorii
de asistenţă medicală
Capitolul I. Dispoziţii generale
    1. Normele metodologice de aplicare a Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală (în continuare – Norme metodologice) sunt elaborate în conformitate cu prevederile Legii ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995, Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 şi Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală (în continuare – Program unic), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1387 din 10 decembrie 2007, toate cu ulterioarele modificări şi completări.
    2. Normele metodologice determină principiile de bază de organizare a serviciilor medicale, acordate în cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistenţă medicală de către instituţiile medico-sanitare, contractate de Compania Naţională de Asigurări în Medicină.
    3. Normele metodologice stabilesc condiţiile acordării asistenţei medicale pentru fiecare nivel şi tip de prestatori de servicii medicale în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, în funcţie de politicile din domeniul sănătății și prioritățile de sănătate stabilite.         
    4. Reglementarea condiţiilor acordării asistenţei medicale pentru fiecare tip de asistenţă şi servicii medicale prestate în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală are ca scop asigurarea accesului echitabil la asistenţa medicală, cu respectarea continuităţii şi oportunităţii de acordare a acesteia, în volumul stabilit de Programul unic al asigurării obligatorii de asistență medicală pentru toate persoanele aflate pe teritoriul Republicii Moldova, în conformitate cu legislația în vigoare.
    5. Normele metodologice stabilesc condiţiile acordării asistenţei medicale inclusiv pentru persoanele neasigurate, volumul şi condiţiile acordării serviciilor medicale la nivel de asistenţa medicală primară, precum şi pentru asistenţa medicală specializată de ambulator şi spitalicească în cazul maladiilor social-condiţionate cu impact major asupra sănătăţii publice, acoperite din contul mijloacelor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
    6. Normele metodologice se aplică şi sînt obligatorii pentru toţi subiecţii asigurării obligatorii de asistenţă medicală stabiliţi prin Legea nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, alte acte normative şi legislative în vigoare, inclusiv pentru toţi prestatorii de servicii medicale contractaţi de Compania Naţională de Asigurări în Medicină.
Capitolul II. Condiţiile acordării asistenţei medicale pentru
fiecare tip de asistenţă medicală şi servicii medicale prestate
 în cadrul asigurării obligatorii
de asistenţă medicală
    7. Condiţiile generale de acordare a asistenţei medicale pentru fiecare tip de asistenţă medicală şi servicii medicale prestate în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală sunt următoarele:
    1) atît în caz de boală cît şi în caz de vizită profilactică, persoana se prezintă iniţial, cu actul de identitate şi/sau poliţa de asigurare obligatorie de asistentă medicală la medicul de familie, care organizează asistenţa medicală necesară în volumul stabilit de Programul unic al asigurării obligatorii de asistență medicală şi prezentele Norme metodologice;
    2) în toate cazurile în care neacordarea la timp a asistenţei medicale pune în pericol viaţa pacientului şi/sau a celor ce-l înconjoară sau prezintă urmări grave pentru starea sănătăţii pacientului sau a sănătăţii publice, asistenţa medicală urgentă se acordă de orice medic, din orice instituţie medico-sanitară indiferent de forma juridică de organizare ce a încheiat contract cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină în regim continuu, pîna la stabilizarea stării sănătăţii pacientului şi/sau transmiterea pentru tratament în altă instituţie medicală;
    3) asistenţa medicală urgentă prespitalicească şi asistenţa
medicală primară se acordă tuturor persoanelor, inclusiv celor ce nu au statut de persoană asigurată, în volumul stabilit de Programul unic şi prezentele Norme metodologice, din contul asigurării obligatorii de asistenţă medicală fără a fi condiţionată plata pentru prestarea acestor servicii;
    4) medicamentele compensate se prescriu persoanelor asigurate, cu excepţia medicamentelor compensate psihotrope, anticonvulsivante, antidiabetice, care se prescriu persoanelor neasigurate, conform indicaţiilor medicale, conform Ordinului nr. 492/139 din  22.04.2013, art.2 alin.4 (b);
    5) statutul de persoană asigurată/neasigurată se confirmă prin interogarea, în modul stabilit, de către lucrătorii medicali autorizaţi ai Sistemului informaţional automatizat „Asigurare obligatorie de asistență medicală” al CNAM, utilizînd codul numeric personal (IDNP) din actul de identitate al persoanei sau numărul poliţei de asigurare obligatorie;
    6) în toate cazurile, cînd este necesară acordarea asistenţei medicale urgente, informaţia privind statutul persoanei în sistemul AOAM (asigurat/neasigurat) se solicită/verifică doar la finalul acordării asistenţei medicale urgente;
    7) în cazul urgenţelor medico-chirurgicale, cînd persoana necesită asistenţă medicală specializată de ambulator şi/sau spitalicească consultul/internarea se efectuează la trimiterea medicului de familie, serviciului de asistenţa medicală urgentă prespitalicească, medicului specialist de profil şi la adresarea persoanei fără bilet de trimitere - extras;
    8) asistenţa medicală specializată de ambulator programată se acordă în instituţiile raionale şi municipale, conform principiului teritorial, în baza biletului de trimitere-extras (F-027/e) emis de medicul de familie (sau inscripţiei mediculului de familie în fişa medicală de ambulator, dacă consultaţia este solicitată la medicul specialist de profil din aceeaşi instituţie medicală sau teritoriu) în cazurile în care pacientul necesită asistenţă medicală, însă lipsesc stările menţionate la subpunctul 2) al prezentului punct;
    9) asistenţa medicală specializată de ambulator programată în instituțiile de nivel terţiar se acordă în baza biletului de trimitere-extras (F-027/e), еliberat şi completat în modul stabilit de medicul specialist din teritoriu, conform principiilor stabilite în secţiunea Asistenţa medicală specializată de ambulator;
    10) în cazurile justificate din punct de vedere medical şi epidemiologic, lipsei în teritoriu pentru anumite domenii  a medicilor specialiști de profil, trimiterea pentru consultații în instituțiile de nivel terțiar se efectuează de către medicul de familie, în baza biletului de trimitere-extras (F-027/e), еliberat şi completat în modul stabilit;
    11) asistenţa medicală spitalicească programată:
    1) în instituţiile medicale raionale şi municipale, se acordă conform principiului teritorial/zonal (pentru zonele, stabilite conform actelor normative în vigoare) în baza biletului de trimitere-extras (F-027/e) emis de medicul de familie în cazurile în care pacientul necesită asistenţă medicală, însa lipsesc stările menţionate la subpunctul 2) al prezentului punct;
    2) în instituţiile medicale republicane, se acordă în baza biletului de trimitere-extras (F - 027/e) emis de medicul specialist în cazurile în care pacientul necesită asistenţă medicală, însa lipsesc stările menţionate la subpunctul 2) al prezentului punct, iar în cazurile justificate din punct de vedere medical şi epidemiologic, în situaţiile care au la bază criteriile stabilite în Programul unic, trimiterea pentru internare se efectuează de către medicul de familie, cu respectarea cerințelor stabilite în secţiunea asistenţa medicală spitalicească, după coordonarea cu instituțiile respective (Institutul Oncologic, Institutul Mamei și Copilului, Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății etc.);
    3) în instituţiile medicale departamentale şi private contractate pentru prestarea serviciilor medicale, se acordă în baza biletului de trimitere-extras (F- 027/e) emis de medicul de familie/specialist de profil în cazurile în care pacientul necesită asistenţă medicală, însa lipsesc stările menţionate la subpunctul 2) al prezentului punct;
    4) asistenţa medicală specializată de ambulator şi spitalicească li se va acorda femeilor gravide în conformitate cu actele normative ale MS şi prezentele Norme metodologice.
    8. Cheltuielile pentru serviciile medicale prestate persoanelor asigurate în cadrul asistenţei medicale specializate de ambulator şi spitalicească, în cazurile expuse la punctul 7, subpunctele 6) și 7), sunt acoperite din mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
    9. Cheltuielile pentru serviciile medicale prestate persoanelor asigurate în cadrul asistenţei medicale specializate de ambulator şi spitalicească, în cazurile nerespectării prevederilor punctului 7, subpunctele 9); 10) şi 11), sunt achitate de pacient în casa instituţiei medico-sanitare, după informarea acestuia despre posibilitatea şi modul de a beneficia de servicii medicale gratuite, cu consemnarea acordului privind prestarea serviciilor medicale contra plată în fișa medicală și în formularul trimiterii la casă.
    10. Cheltuielile pentru serviciile medicale prestate persoanelor neasigurate în cadrul asistenţei medicale specializate de ambulator şi spitalicească sunt achitate de către pacient în casa instituţiei medico-sanitare în corespundere cu costurile prevăzute în Catalogul tarifelor unice pentru serviciile medico-sanitare prestate contra plată de către instituţiile medico-sanitare publice, precum şi pentru serviciile acoperite din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, prestate de instituţiile medico-sanitare publice şi cele private, cu excepţia serviciilor medicale pentru maladiile social-condiţionate și stările de urgență, cu impact major asupra sănătăţii publice, conform  conform următoarei liste:
    a) tuberculoza;
    b)psihozele şi alte tulburări mentale şi de comportament;
    c) alcoolismul şi narcomania;
    d) afecţiunile oncologice şi hematologice maligne confirmate;
    e) HIV/SIDA şi sifilisul;
    f) hepatita virală acută A, botulismul, meningitele şi meningoencefalitele virale, bacteriene şi parazitare, gripa pandemică, varicela, rujeola, leptospiroza, malaria, febra tifoidă şi paratifoidă, tifosul exantematic, holera, tetanosul, antraxul, bruceloza, febrele hemoragice, febra Q, parotidita epidemică, rabia, trihineloza, pesta, iersinioza, tularemia, difteria, poliomielita, rubeola.
    Persoanele neasigurate cu maladii conform listei menţionate vor beneficia de investigaţii, consultaţii şi tratament gratuit în staționar, inclusiv supraveghere postterapeutică la medicii specialişti de profil conform competenţei şi medicii de familie.
    11. Cheltuielile pentru serviciile medicale prestate în cadrul asistenţei medicale primare persoanelor neînregistrate pe lista medicului de familie din instituția respectivă, cu excepţia situaţiilor de urgenţă, sunt achitate de pacient în casa instituţiei medico-sanitare, după informarea acestuia despre posibilitatea şi modul de a beneficia de servicii medicale primare gratuite, cu consemnarea acordului privind prestarea serviciilor medicale contra plată în documentaţia medicală medicală  sau, în cazul refuzului pacientului de a consemna acordul dat, constatarea procedurii de informare prin semnatura suplimentară a altui medic (șefului subdiviziunii).
Asistenţa medicală urgentă prespitalicească
    12. Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP) asigură acordarea asistenţei medicale de urgență populaţiei (maturi şi copii), indiferent de statutul persoanei în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală (asigurat/neasigurat), pe întreg teritoriul deservit în regim nonstop.
    13. Asistenţa medicală urgentă prespitalicească se solicită la numărul unic 903 şi se asigură în regim continuu, începînd de la locul accidentului sau îmbolnăvirii, în timpul transportării şi pînă la predarea pacientului instituţiei medico-sanitare spitalicești. La necesitate, pînă la sosirea echipei de asistenţă medicală urgentă, asistenţa respectivă se acordă de orice instituţie medicală aflată în apropierea locului accidentului sau îmbolnăvirii.
    14. CNAMUP asigură operativitatea reacţionării şi deservirii urgenţelor medico-chirurgicale, tinînd cont de gradul urgenţei şi principiile de prioritizare stabilite de actele normative în vigoare.
    15. Persoanelor cu urgenţe medico-chirurgicale, deservite de CNAMUP, care necesită consultaţie sau tratament la etapa spitalicească, li se asigură transport medical asistat în regim continuu de la locul accidentului sau îmbolnăvirii pînă la predarea acestora instituţiei medico-sanitare spitalicești.
    16. În cazul urgenţelor medico-chirurgicale, care pun în pericol viaţa pacientului, serviciul de asistenţă medicală urgentă prespitalicească asigură transportarea medicală asistată de la locul accidentului, domiciliu etc. direct în spitalele de nivel terţiar sau municipal, conform complexităţii cazului.
    17. Transferarea urgenţelor obstetricale, neonatale și pediatrice, referite de la nivelul I la nivelul II şi de la nivelul I sau II la nivelul III, conform sistemului de referire, aprobat prin ordinul Ministerului Sănătăţii, se efectuează de către echipe  CNAMUP.
    18. Transportarea medicală asistată pentru pacienții critici se va efectua prin intermediul Serviciului republican „AVIASAN”, la solicitarea instituţiilor medico-sanitare spitalicești, care pînă la sosirea echipei respective asigură supravegherea pacientului, efectuarea investigaţiilor de laborator şi instrumentale, tratamentul intensiv necesar, în conformitate cu actele normative în vigoare. În caz de necesitate transportarea asistată poate fi efectuată de echipajul CNAMUP și medicul specialist din spitalul care solicită transfer.
    19. Alte servicii medicale, decît cele prevăzute în Programul unic (transportarea pacienţilor pentru consultaţii, investigaţii în alte instituţii medicale, transportarea personalului de urgenţă de la/la domiciliu etc.), sunt prestate de către CNAMUP, în temeiul contractelor de prestare a serviciilor medicale, încheiate bilateral între instituţii sau contra plată, efectuată conform tarifelor aprobate, dar fără a periclita activitatea de bază.
    20. Transportarea medicală asistată a bolnavilor cu urgenţe psihiatrice şi narcologice, pentru tratament spitalicesc în spitalele raionale sau spitalele de profil de nivel republican se efectuează prin intermediul echipelor de asistenţă medicală urgentă, după coordonarea internării cu spitalele respective de către specialiștii în domeniu din instituțiile medico-sanitare teritoriale (Centrul Comunitar de Sănătate Mintală/Spitalul raional), în conformitate cu prevederile Ordinului nr.781 din 05.10.2015 cu privire la organizarea asistenței medicale psihiatrice de urgență la nivel de raion.
Asistenţa medicală primară
    21. Medicul de familie este specialistul de prim contact la care apelează persoana şi care are obligaţia de acordare a asistenţei medicale primare şi, după caz, de a organiza accesul la celelalte tipuri de asistenţă şi servicii medicale prevăzute de Programul unic.
    22. Pentru a beneficia de asistenţă medicală primară, toată populaţia indiferent de statutul persoanei asigurate sau neasigurate, se înregistrează pe lista medicului de familie din instituţia medico-sanitară ce prestează asistenţă medicală primară în cadrul sistemului de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, care dispune de teritoriu sau localitate/localități de deservire, prevăzute în Nomenclatorul instituțiilor medico-sanitare publice, precum și în Nomenclatorul prestatorilor privați de servicii de sănătate, aprobate de Ministerul Sănătății, fiind respectate principiile liberei alegeri a medicului de familie, precum şi de acordare a asistenţei medicale primare persoanelor înregistrate în listă, conform actelor normative în vigoare.
    23. Instituţia medicală, indiferent de forma juridică de organizare, oferă, în mod prioritar, posibilitate persoanei (familiei) de a alege medicul de familie în cadrul instituţiei care deserveşte teritoriul unde îşi are locul de trai persoana respectivă.
    24. Instituția medicală urmărește ca toate persoanele, atît asigurate cît și neasigurate, care nu sunt înregistrate la nici un medic de familie și își au domiciliul în raza de deservire a instituției medicale, să fie înregistrate la un medic de familie din instituția respectivă, organizînd în acest scop înregistrarea populației din teritoriul atribuit, în modul stabilit de actele normative în vigoare.
    25. Asistenţa medicală primară, în cazul înregistrării primare a persoanelor la medicul de familie sau schimbării medicului de familie în legătură cu schimbarea locului de trai, se acordă începînd cu data acceptării cererii de înregistrare la medicul de familie din cadrul instituţiei medico-sanitare. Iar în cazul schimbării medicului de familie pe parcursul lunilor septembrie-octombrie, asistenţa medicală primară se acordă conform cererii noi din 1 ianuarie a anului următor de gestiune, după înregistrarea în SIA „Registrul persoanelor înregistrate la medicul de familie din cadrul instituţiei medico-sanitare ce prestează asistenţă medicală primară în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală”.
    26. În situaţiile de urgenţă asistenţa medicală primară se acordă persoanelor, indiferent pe lista cărui medic de familie sunt acestea înscrise.
    27. Instituţiile medicale primare asigură persoanele înregistrate pe lista medicului de familie cu documentaţia medicală primară necesară, de model aprobat de către Ministerul Sănătăţii, şi sunt responsabile de completarea acestora cu date şi informaţii relevante privind dinamica stării de sănătate şi serviciile medicale prestate, garantînd păstrarea lor şi confidenţialitatea informaţiei în modul stabilit de actele normative în vigoare.
    28. Pentru eficientizarea acordării asistenţei medicale primare, vizitele la medicul de familie se programează telefonic, prin internet sau la prezentarea directă a pacientului sau rudelor acestuia.
    29. Programul de lucru al instituţiei medicale primare se stabilește în funcţie de specificul localităţii (rural/urban), anotimp (vară/iarnă), numărul medicilor de familie/asistenţilor medicali, asigurînd accesul populaţiei la asistenţa medicală primară conform cererii, în interval optimal de timp.
    30. Pentru realizarea volumului de asistenţă medicală primară prevăzut în Programul unic şi prezentele Norme metodologice, conducătorul instituţiei medico-sanitare respective asigură în toate instituţiile medicale subordonate condiţiile necesare prin:
    1) asigurarea instituţiei cu cadre medicale;
    2) procurarea echipamentului medical necesar, inclusiv pentru serviciile de reabilitare şi medicină fizică;
    3) asigurarea cu medicamente de urgenţă şi consu-mabile;
    4) asigurarea cu echipament şi consumabile necesare pentru dezinfecţie, sterilizare şi curăţenie, inclusiv cu produse biodistructive şi recipiente pentru segregarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală, în vederea respectării precauţiilor standard şi specifice în controlul infecţiilor nosocomiale şi asigurării activităţii instituţiei în regim sanitar-epidemiologic corespunzător standardelor în vigoare;
    5) organizarea măsurilor de promovare a sănătății, identificarea grupurilor de risc, determinarea riscului pentru maladiile cardiovasculare, cancer, tuberculoză etc. și depistarea precoce a maladiilor;
    6) realizarea serviciilor medicale profilactice, serviciilor medicale curative, serviciilor medicale de urgență și activităților de support în volumul stabilit de Programul unic;
    7) organizarea prescrierii medicamentelor compensate și dispozitivelor medicale din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, în conformitate cu actele normative în vigoare;
    8) prestarea serviciilor de promovare a donării voluntare și neremunerate de sînge sau de componente sangvine în rîndul populației din teritoriul deservit și înrolarea donatorilor în activitatea de voluntariat;
    9) organizarea supravegherii, inclusiv la domiciliu, a persoanelor cu maladii cronice, inclusiv a persoanelor nedeplasabile;
    10) supravegherea şi monitorizarea de către medicul de familie a evoluţiei sarcinii femeilor gravide, conform standardelor de supraveghere a gravidelor;
    11) organizarea accesului populaţiei din localităţile rurale fără medic de familie la asistenţa medicală primară;
    12) organizarea deplasărilor medicilor specialişti de profil în localităţile rurale pentru examinarea copiilor, inclusiv a elevilor, gravidelor şi persoanelor ce nu se pot deplasa fără ajutor etc.;
    13) stabilirea relaţiilor de colaborare şi schimbul de informaţii necesare cu lucrătorii medicali din instituţiile preşcolare şi preuniversitare;
    14) organizarea soluționării maximale a problemelor de sănătate la nivelul asistenţei medicale primare;
    15) organizarea trimiterii în termen optim şi oportun a pacienţilor pentru consultaţii specializate de ambulator şi internare în instituţia medico-sanitară teritorială/zonală de tip spitalicesc, numai în cazurile cînd situaţia depăşeşte competenţele medicului de familie;
    16) integrarea serviciilor de sănătate mintală comunitară în asistenţa medicală primară;
    17) dezvoltarea Centrelor Comunitare de Sănătate Mintală şi prestarea serviciilor de sănătate mintală integrat la nivel de comunitate, inclusiv activitatea în comisii și eliberarea certificatelor, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;
    18) integrarea serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor în asistenţa medicală primară;
    19) dezvoltarea Centrelor de Sănătate Prietenoase Tinerilor, în conformitate cu actele normative în vigoare;
    20) examinarea grupurilor de risc sporit de îmbolnăvire de tuberculoză prin radiografia pulmonară standard (digitală sau convenţională), pentru categoriile de persoane aprobate prin ordinul Ministerului Sănătăţii, depistarea precoce şi luarea în evidenţă a bolnavilor cu TBC, supravegherea şi aplicarea strict observată a tratamentului în condiţii de ambulator în conlucrare cu Centrele Comunitare pentru Suportul Tratamentului Pacienţilor cu Tuberculoză din teritoriu;
    21) programarea şi efectuarea vaccinării populaţiei în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;
    22) asigurarea respectării regimului sanitaro-igienic conform cerinţelor regulamentelor sanitare în vigoare;
    23) examinarea clinico-serologică a grupelor de populaţie cu risc sporit de infectare cu infecţia HIV şi sifilis (RMP) şi trimiterea persoanelor depistate cu semne clinice suspecte pentru aceste infecţii sau cu testele serologice pozitive la consultaţia specialiştilor infecţionişti sau dermatovenerolog, după caz;
    24) organizarea depistării precoce a bolnavilor cu maladii contagioase inclusiv de profil dermatologic, consultării lor la specialistul de profil și lucru antiepidemic în focar, conform actelor normative în vigoare;
    25) implementarea sistemului informaţional.
    31. Examenele medicale profilactice prevăzute de actele normative în vigoare la persoanele din grupurile-ţintă se realizează de către medicul de familie şi echipa sa, la adresare directă, conform programării preventive.
    32. Investigaţiile paraclinice şi de diagnosticare în cadrul examenelor medicale profilactice anuale şi programelor de screening se efectuează conform prevederilor actelor normative în vigoare tuturor persoanelor înregistrate pe lista medicului de familie, indiferent de statutul persoanei asigurat/neasigurat. Datele despre realizarea investigaţiilor se consemnează în documentaţia de evidenţă medicală primară de către medicul de familie şi echipa sa.
    33. Activitățile de depistare precoce a patologiei colului uterin (prelevarea probei citologice, referirea la investigaţie prin colposcopie și consultaţie de către medicul oncolog-ginecolog, după caz); glandei mamare (palparea glandei mamare  și instruire în autoexaminare, referirea la investigaţie prin mamografie/USG/consultaţia medicului mamolog); rectului și colonului (referirea la rectoromano-scopie, colonoscopie), inclusiv alte examene de screening pentru depistarea precoce a patologiilor se efectuează în modul prevăzut de actele normative în vigoare.
    34. Instituţiile medico-sanitare primare asigură procurarea dispozitivelor medicale, contraceptivelor, inclusiv de urgenţă, pentru  populaţia-ţintă din raion: adolescenţii sexual-activi, în mod special cei în stare de vulnerabilitate şi de risc, tinerii din grupurile vulnerabile şi de risc, precum şi femeile de vîrstă fertilă din grupurile vulnerabile şi de risc; testelor rapide HIV şi seturilor standard de medicamente pentru tratamentul infecţiilor urogenitale, cu excepţia sifilisului şi infecţiei gonococice, pentru persoanele din grupurile vulnerabile şi grupurile de risc medical şi social.
    35. Instituţiile medico-sanitare primare organizează prestarea serviciilor de consiliere/sfaturi pentru renunţarea la fumat, promovarea donării voluntare şi neremunerate de sînge sau de componente sangvine în rîndul populației din teritoriul deservit și înrolarea donatorilor în activitatea de voluntariat; consilierea pre- şi post-test în cadrul serviciilor de testate voluntară şi confidenţială la infecţia HIV şi hepatite virale B, C a solicitanţilor, inclusiv a gravidelor în prima şi a doua jumătate de sarcină, în conformitate cu actele normative aprobate de Ministerul Sănătății; prestarea serviciilor de depistare precoce a patologiilor în cadrul screeningurilor organizate în conformitate cu actele normative aprobate de Ministerul Sănătăţii şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină.
    36. Cheltuielile pentru investigaţiile prevăzute de actele normative în vigoare la prestarea serviciilor medicale profilactice, inclusiv: examenele medicale anuale, examinarea grupurilor de risc, examenele medicale în comisie a elevilor instituţiilor preşcolare şi de învăţămînt, examenele medicale ale abiturienţilor pentru admitere, examenele medicale profilactice pentru angajaţii instituţiilor medico-sanitare publice, de învăţămînt si întremare (bugetare), se asigură de către instituţia medicală primară. În aceste cazuri, la necesitate, instituţia medicală primară asigură cu transport deplasarea în teritoriu a medicilor specialişti de profil.
    37. Examenele medicale profilactice periodice (cu excepţia investigaţiilor bacteriologice şi la helminţi) pentru angajaţii instituţiilor medico-sanitare publice, de învăţămînt şi întremare (bugetare), se asigură de către instituţia medico-sanitară primară, unde este înregistrată persoana la medicul de familie. Investigaţiile necesare bacteriologice şi la helminţi se efectuează în cadrul Centrelor de Sănătate Publică, cu achitarea serviciilor respective în casa instituţiei conform tarifelor stabilite, sau de către angajator prin încheierea contractelor de prestare servicii.
    38. Examenele medicale obligatorii la angajare în muncă se achită de către persoană în casa instituţiei conform tarifelor stabilite pentru fiecare din consultaţiile sau investigaţiile efectuate, cu excepţia consultaţiei medicului de familie şi a investigaţiilor incluse în examenele medicale anuale obligatorii ale populaţiei, care se efectuează din sursele asistenței medicale primare.
    39. Examenele medicale obligatorii periodice pentru lucrătorii care sunt supuşi factorilor nocivi şi nefavorabili, precum şi pentru salariaţii din contingentul periclitant, cu excepţia categoriilor stabilite în pct. 37, se efectuează contra plată, achitată în modul stabilit de către angajator conform contractului de prestare servicii.
    40. Tratamentul medical (proceduri intramusculare, intravenoase) în sala de tratamente/staționar de zi, cabinete de proceduri şi la domiciliu, se efectuează la indicaţia medicului de familie şi/sau a medicului specialist de profil, cu asigurarea dispozitivelor medicale de unică utilizare, cu prescrierea pentru eliberare din farmaciile contractate de către Compania Națională de Asigurări în Medicină a medicamentelor compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, conform prevederilor ordinului comun aprobat de Ministerul Sănătății și Compania Națională de Asigurări în Medicină.
    41. Efectuarea investigaţiilor paraclinice şi de diagnosticare în cadrul serviciilor curative prestate, inclusiv pentru situaţii de urgenţă, stabilite în compartimentele I din anexa nr. 4 la Programul unic şi prezentele Norme metodologice se asigură de către instituţia medicala primară la solicitarea (prescrierea) medicului de familie pentru toate persoanele, indiferent dacă acestea au sau nu au statut de persoană asigurată, în laboratorul instituţiei medicale primare sau laboratorul din instituția medico-sanitară contractată, conform competenţei.
    42. Trimiterea, în cazurile prevăzute la pct.41, se efectuează pe formulare de model aprobat, completate conform cerinţelor acestora şi confirmate prin semnătura şi parafa medicului de familie.
    43. Instituţia medicală primară procură teste-expres, asigurînd accesul şi oportunitatea investigaţiilor paraclinice şi de diagnosticare la nivelul medicinii primare. Instituţia medicală primară oferă gratuit teste-expres pentru determinarea glicemiei în condiţii de domiciliu şi seringi/ace pentru administrarea insulinei pacienţilor aflaţi la evidenţă cu diabet zaharat, în limita surselor financiare planificate în acest scop.
    44. În cazul, cînd instituţia medico-sanitară de asistenţă medicală primară nu dispune de capacităţile necesare pentru efectuarea investigaţiilor de diagnostic şi tratament prevăzute pentru asistenţa medicală primară în compartimentele I şi III din anexa nr.4 la Programul unic şi în prezentele Norme metodologice, efectuarea acestora se va realiza în cadrul altor instituţii medicale, în baza contractelor de prestare a serviciilor medicale încheiate bilateral.
    45. Activităţile, la realizarea cărora participă atît medicii de familie, cît şi medicii specialişti de profil, se organizează în conformitate cu ordinul comun al instituţiilor medico-sanitare date cu respectarea condiţiilor stabilite de prezentele Norme metodologice.
    46. Certificatele (formularele) eliberate în cadrul realizării activităţilor de suport se asigură de către instituţia medico-sanitară responsabilă, inclusiv la solicitarea pacientului sau reprezentantului legal, autorităţilor publice locale şi centrale, organelor de drept, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.
    47. Conducătorul instituţiei medico-sanitare primare asigură procurarea în volumul necesar a formularelor de evidenţă medicală primară, conform modelului aprobat de Ministerul Sănătăţii.
    48. În cazurile cînd starea pacientului sau stabilirea/precizarea diagnosticului şi aprecierea tacticii de tratament în continuare a maladiei depăşeşte competenţa sa, medicul de familie organizează trimiterea pacientului respectiv la consultație la medicul specialist de profil. În aceste cazuri, consultaţia persoanei asigurate se efectuează de către medicul specialist de profil, conform programării preventive, din contul mijloacelor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală destinate asistenței medicale specializate de ambulator.
    49. La trimiterea pentru consultaţie programată, medicul de familie organizează, în conformitate cu actele normative în vigoare, efectuarea investigaţiilor de laborator şi instrumentale, în corespundere cu prevederile protocoalelor clinice la nivel de asistenţă medicală primară, din sursele fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală destinate asistenței medicale primare.
    Trimiterea pentru consultație la medicul specialist de profil se efectuează în baza înscrierii în documentaţia medicală primară (F - 025 e; 112 e; 113 e etc.) sau în baza biletului de trimitere-extras (F - 027 e), în cazurile cînd medicul specialist de profil este din altă instituție sau teritoriu.
    Biletul de trimitere-extras se completează conform cerințelor formularului, cu indicarea diagnosticului, rezultatelor investigațiilor de laborator şi instrumentale efectuate, inclusiv în dinamică, tratamentul efectuat în condiții de ambulator, scopul trimiterii și se autentifică doar prin aplicarea antetului instituţiei medico-sanitare, semnăturii și parafei medicului de familie.
    Pe biletul de trimitere-extras se indică „Se trimite pentru consultație programată..., sau „Se trimite pentru consultație urgentă...”.
    50. La prezentarea directă la medicul specialist de profil în cazurile prevăzute de anexa nr.2 la Programul unic, medicul specialist de profil efectuează înscrieri în documentaţia medicală primară (formulare: 025/e; 111/e; 112/e etc.) sau completează extras (formular 027/e) în cazul cînd pacientul este din alt teritoriu.
    51. După efectuarea consultaţiei respective, medicul de familie asigură supravegherea tratamentului realizat în conformitate cu recomandările medicului specialist de profil, monitorizează evoluția maladiei în dinamică și organizează asistența medicală necesară în condiții de ambulator în corespundere cu prevederile protocoalelor clinice naționale.
    52. Trimiterea pacientului pentru internare programată în spital se efectuează în cazurile cînd sînt epuizate toate posibilităţile de acordare a asistenţei medicale în condiţii de ambulator sau starea sănătăţii pacientului necesită a fi supravegheată în condiţii de spital, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
    53. Programarea internărilor în cadrul instituţiilor medico-sanitare spitaliceşti raionale/municipale se efectuează în baza listelor de aşteptare din cadrul instituţiilor medico-sanitare primare/spitaliceşti, prin coordonare cu conducătorul sau persoanele responsabile din instituţiile abilitate, după caz prin telefon, înregistrînd data respectivă în documentaţia medicală primară. Instituţiile medico-sanitare spitaliceşti teritoriale prezintă săptămînal persoanelor responsabile din instituțiile medicale primare listele locurilor vacante pentru internare.
    54. Trimiterea pentru internare se efectuează în cazurile justificate din punct de vedere medical şi epidemiologic pentru tipurile de îngrijiri medicale stabilite în Programul unic și punctul 98 al prezentelor Norme, acordate de către instituțiile medico-sanitare spitalicești, contractate pentru serviciile medicale respective de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină, conform actelor normative în vigoare.
    55. Pentru internarea programată în instituţiile medico-sanitare teritoriale la trimiterea medicului de familie, instituţia medicală primară asigură efectuarea investigaţiilor de laborator şi instrumentale necesare în corespundere cu prevederile protocoalelor clinice la nivel de asistenţă medicală primară, din contul mijloacelor fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală destinate asistenței medicale primare.
    Internarea programată se efectuează în temeiul biletului de trimitere-extras (formular 027/e), completat conform cerinţelor formularului, cu indicarea diagnosticului, rezultatelor investigaţiilor de laborator și instrumentale efectuate, inclusiv în dinamică, după caz, tratamentul efectuat în condiţii de ambulator, scopul trimiterii și autentificat doar prin aplicarea antetului instituţiei medico-sanitare, semnăturii și parafei medicului de familie.
    Pe biletul de trimitere-extras se indică „Se trimite pentru internare programată în secţia..., sau „Se trimite pentru internare urgentă în secţia...”.
    56. La externarea din spital, medicul de familie organizează supravegherea, inclusiv la domiciliu, a persoanelor cu maladii cronice prin realizarea măsurilor de promovare a modului sănătos de viață, excluderea comportamentelor ce favorizează acutizarea maladiilor cronice, prescrierea tratamentului medicamentos de susținere și controlul administrării acestuia, evaluarea stării de sănătate cu efectuarea în dinamică a investigaţiilor de laborator și instrumentale, în volumul stabilit de actele normative în vigoare  pentru asistenţa medicală primară, inclusiv protocoalele clinice, evitînd consultațiile și internările nejustificate.
    57. Medicul de familie și echipa sa asigură prestarea serviciilor de bază prietenoase tinerilor și serviciilor comunitare de sănătate mintală, în corespundere cu actele normative în vigoare. Specialiștii din Centrele de Sănătate Prietenoase Tinerilor și Centrele Comunitare de Sănătate Mintală asigură prestarea serviciilor prietenoase tinerilor și serviciilor comunitare de sănătate mintală pentru tot teritoriul deservit, asigurînd accesul persoanelor deservite inclusiv la investigațiile necesare, conform indicațiilor medicale, în volumul stabilit de Programul unic pentru asistența medicală primară. Consulațiile medicilor psihiatri din cadrul  Centrelor Comunitare de Sănătate Mintală, realizate în cadrul activității în Comisiile de examinare medicală a conducătorilor de vehicul, pentru port-armă se efectuează contra plată, cu achitare în casa instituției medicale primare.
    58. În cazul depistării/suspectării unei maladii, care prezintă pericol endemo-epidemic, medicul de familie va întreprinde măsuri de izolare şi raportare şi va organiza măsuri pentru prevenirea sau restrîngerea epidemiei/endemiei, organizînd consultul medicului specialist de profil, inclusiv la domiciliu, care va organiza asistenţa medicală ulterioară conform indicaţiilor medicale şi sanitaro-epidemiologice. În aceste cazuri, medicul de familie asigură, de comun cu specialiştii de profil şi din sănătatea publică, examinarea şi supravegherea contacţilor din focar, organizarea măsurilor de rigoare în vederea excluderii răspîndirii maladiilor în cauză, în modul stabilit de actele normative în vigoare.
    59. Medicul de familie coordonează, organizează şi prestează, după caz, acordarea îngrijirilor medicale comunitare, inclusiv la domiciliu în conformitate cu actele normative în vigoare, conlucrînd cu administraţia publică locală şi prestatorii, după caz, în vederea asigurării prestării serviciilor de îngrijiri medicale şi paliative la domiciliu în funcţie de necesităţile beneficiarului, asigurînd, la contractarea acestor servicii, supravegherea îngrijirilor prestate pe toată perioada necesară, conform indicaţiilor medicale.
Asistenţa medicală specializată de ambulator
    60. Asistenţa medicală specializată de ambulator, în cazul maladiilor şi stărilor menţionate în Programul unic, se acordă persoanelor asigurate de către medicul specialist de profil împreună cu personalul mediu încadrat în realizarea actului medical, inclusiv persoanelor neasigurate în cazul maladiilor prevăzute în Lista maladiilor social-condiţi-onate cu impact major asupra sănătăţii publice tratate în cadrul asistenţei specializate de ambulator şi în condiţii de staţionar, din punctul 10 la prezentele Norme metodologice.
    61. Pentru realizarea tuturor activităţilor prevăzute în Programul unic, inclusiv organizator-metodice, ce ţin de competenţa specialistului şi a personalului respectiv şi sunt prevăzute în actele normative ale Ministerului Sănătăţii, conducătorul instituţiei medico-sanitare respective asigură condiţiile necesare prin:
    1) asigurarea cu cadre medicale;
    2) dotarea corespunzătoare cu echipament, medicamente şi consumabile necesare, dispozitive medicale;
    3) asigurarea cu echipament şi consumabile necesare pentru dezinfecţie, sterilizare şi curăţenie, inclusiv cu produse biodistructive şi recipiente pentru segregarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală, în vederea respectării precauţiilor standard şi specifice în controlul infecţiilor nosocomiale şi asigurării activităţii instituţiei în regim sanitar-epidemiologic corespunzător standardelor în vigoare;
    4) planificarea corectă a timpului de muncă, ţinînd cont de specificul specialităţii în vederea asigurării accesului populaţiei la serviciile respective;
    5) programarea vizitelor persoanelor asigurate în mod prioritar;
    6) organizarea procesului de programare la medicul specialist de profil conform înscrierii efectuate telefonic sau nemijlocit de către pacient la acesta sau persoana numită responsabilă, în baza biletului de trimitere-extras al medicului de familie;
    7) asigurarea evidenţei şi supravegherii medicale a pacienţilor cu maladii care permit prezentarea directă la medicul specialist de profil;
    8) organizarea deplasărilor medicilor specialişti de profil în localităţile rurale pentru examinarea copiilor, inclusiv a elevilor, gravidelor şi persoanelor ce nu se pot deplasa fără ajutor etc.;
    9) acordarea suportului consultativ-metodic instituţiilor de asistenţă medicală primară în conduita maladiilor cu impact major asupra sănătăţii publice;
    10) monitorizarea situaţiei în teritoriu privind morbiditatea şi măsurile întreprinse, inclusiv la nivel de administraţie publică locală, pentru maladiile cu impact major asupra sănătăţii publice;
    11) realizarea activităţilor necesare în focarele de boli infecţioase;
    12) organizarea deplasărilor medicilor specialişti de profil pentru supravegherea pacienţilor cu maladiile prevăzute în Programul unic, care necesită supraveghere de comun cu medicul de familie şi permit prezentarea directă a pacientului la medicul specialist de profil. În aceste cazuri instituţia de asisitență medical primară, asigură cu transport deplasarea în teritoriu a medicilor specialişti de profil;
    13) organizarea, la necesitate, a prescrierii de către medicii specialişti de profil (psihiatru, neurologi şi endocrinologi) a medicamentelor compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală în conformitate cu actele normative în vigoare, în limita surselor financiare planificate în acest scop, monitorizînd permanent situaţia la capitolul dat şi cu realizarea măsurilor de intervenţie oportune;
    14) conlucrarea cu Centrele Comunitare de Sănătate Mintală, în conformitate cu actele normative în vigoare;
    15) conlucrarea cu Centrele Comunitare pentru suportul Tratamentului Pacienţilor cu Tuberculoză în condiţii de ambulator, în conformitate cu actele normative în vigoare;
    16) conlucrarea cu Centrele de Sănătate prietenoase Tinerilor, în conformitate cu actele normative în vigoare;
    17) prestarea serviciilor de promovare a donării voluntare şi neremunerate de sînge sau de componente sangvine în rîndul populației din teritoriul deservit și înrolarea donatorilor în activitatea de voluntariat;
    18) consilierea pre- şi post- test (fără costul testului) în cadrul serviciilor de testate voluntară şi confidenţială la infecţia HIV, sifilis şi infecţia gonococică şi hepatite virale B, C a solicitanţilor, inclusiv a gravidelor în prima şi a doua jumătate de sarcină, în conformitate cu actele normative în vigoare, asigurînd funcţionalitatea cabinetelor de consiliere şi testare şi testare voluntară la HIV, şi hepatite virale B, C;
    19) prestarea serviciilor de depistare precoce a patologiilor în cadrul screeningurilor organizate în conformitate cu actele normative aprobate de Ministerul Sănătăţii şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină;
    20) asigurarea supravegherii medicale și a tratamentului antiretroviral în condiții de ambulator în cadrul cabinetelor teritoriale pentru tratamentul antiretroviral în condiţii de ambulatoriu a persoanelor cu infecţia HIV şi bolnavilor cu SIDA, conform prevederilor actelor normative aprobate de Ministerul Sănătății;
    21) prestarea serviciilor de intervenție timpurie copiilor (de la naștere pînă la vîrsta de 3 ani) cu nevoi speciale/tulburări de dezvoltare și risc sporit și familiilor acestora în conformitate cu actele normative aprobate de Guvern;
    22) realizarea de către Institutul Oncologic a tratamentului medical oncologic (chimioterapie) în condiții de ambulator (îngrijiri de zi), cu asigurarea medicamentelor și dispozitivelor medicale de unică utilizare de către instituţia medicală spitalicească;
    23) asigurarea de către Institutul Oncologic, la indicaţii, cu exoproteze mamare necesare pentru reabilitarea pacienţilor cu tumori maligne, precum şi cu proteze individuale şi consumabilele necesare pentru reabilitarea protetică a pacienţilor cu tumori maligne ale capului și gîtului.
    62. Consultaţia primară a medicului specialist de profil din teritoriu se acordă persoanelor asigurate în baza biletului de trimitere-extras eliberat de către:
    1) medicul de familie;
    2) medicul specialist de profil, pentru care persoana asigurată a avut biletul de trimitere-extras iniţial eliberat de medicul de familie;
    3) medicul specialist de profil, pentru cazurile cînd persoana asigurată s-a adresat direct la medicul specialist de profil cu una din maladiile stipulate în anexa nr.2 la Programul unic şi acesta constată necesitatea consultaţiilor altor specialişti de profil.
    63. În cazul efectuării consultaţiei respective de către medicul specialist din alt teritoriu/localitate, acesta remite în mod obligatoriu medicului/instituţiei, care a trimis pacientul la consultaţie, formularul 027/e completat cu informaţia referitor la diagnosticul, rezultatele investigaţiilor efectuate, recomandările de tratament şi supraveghere etc.
    64. Consultaţia medicului specialist de profil din cadrul instituţiilor medicale de nivel terţiar se acordă în baza extrasului-trimiterii (F-027/e), еliberat şi completat de medicul specialist din teritoriu în modul stabilit.
    65. Consultaţia repetată a medicului specialist de profil din teritoriu pentru monitorizarea în dinamică şi corijarea tratamentului conform evoluţiei bolii pentru afecţiunile stabilite în Anexa nr.2 la Programul unic se acordă la adresarea directă, fără un nou bilet de trimitere-extras, conform programării în modul stabilit, cu respectarea următoarelor condiţii:
    1) bolnavul necesită a fi monitorizat de medicul specialist de profil;
    2) pentru bolnavii a căror schemă terapeutică trebuie modificată în funcţie de evoluţia bolii. În aceste cazuri medicul specialist de profil informează medicul de familie dacă au intervenit schimbări în evoluţia bolii şi în conduita terapeutică, prin efectuarea înscrierilor respective în documentaţia medicală primară (formulare: 025/e; 111/e; 112/e etc.) sau în biletul de trimitere-extras (formular 027/e).
    66. Specialiştii de profil acordă asistenţa medicală specializată de ambulator (consultaţie medicală/de control) şi la domiciliu în cazul în care medicul de familie a solicitat şi a argumentat necesitatea acordării acesteia în condiţii de domiciliu, efectuînd înscrierea respectivă în documentaţia medicală primară, cu informarea specialistului de profil respectiv şi şefului secţiei. În aceste cazuri, la necesitate, instituţia medicală primară asigură cu transport deplasarea la domiciliu a medicului specialist de profil.
    Pentru supravegherea evoluţiei sarcinii în condiţii de ambulator se va asigura dreptul femeii gravide de a alege medicul obstetrician-ginecolog din cadrul secţiei consultative a spitalului raional, aceleiași asociaţii medicale teritoriale (pentru gravidele din Chişinău), indiferent de locul de trai şi înregistrare în instituţia medicală primară.
    67. În cazul cînd persoana trimisă la consultaţie necesită pentru diagnosticul respectiv alte investigaţii decît cele efectuate de către medicul de familie, acestea se efectuează în baza biletului de trimitere-extras al medicului specialist de profil din contul surselor financiare ale asistenţei medicale specializate de ambulator.
    68. Medicul specialist de profil efectuează trimiterea şi realizarea investigaţiilor paraclinice şi de diagnosticare care nu sînt efectuate în cadrul asistenţei medicale primare și sînt necesare pentru aprecierea tacticii de diagnostic şi tratament, în cazurile de urgenţă, inclusiv în cazurile programate, din contul  fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală destinate asistenței medicale specia-lizate de ambulator, în conformitate cu actele normative în vigoare.
    69. Trimiterea la investigaţii se efectuează în baza biletului de trimitere-extras, completat în modul stabilit de prezentele Norme metodologice cu aplicarea semnăturii şi parafei medicului. Pentru efectuarea investigaţiilor respective este interzisă solicitarea semnăturilor suplimentare sau a parafelor nereglementate. Trimiterea pentru investigaţii la HIV se efectuează în baza formularului F-020/e, perfectat de către medicul de familie sau medicul specialist de profil.
    70. Investigaţiile paraclinice şi de diagnosticare, necesare în cadrul organizării examenelor medicale în Comisii: examinarea medicală a candidaţilor şi conducătorilor de vehicul; pentru port armă se efectuează contra plată, achitată în modul stabilit nemijlocit de persoană. Examinarea medicală periodică a angajaţilor în condiţii nocive de muncă se efectuează contra plată, achitată în modul stabilit de către angajator conform contractului de prestare servicii.
    71. Examinările de depistare precoce a patologiei colului uterin, glandei mamare şi a colorectului confirmare/excludere a diagnosticului (examen clinic, frotiu pentru examinare citologică, colposcopia, colonoscopia) se efectuează de medicul ginecolog/mamolog/endoscopist din secţia consultativă la trimiterea medicului de familie, conform actelor normative în vigoare.
    Trimiterea programată pentru investigație colonoscopică a persoanelor cu risc sporit de a dezvolta cancer colorectal în cadrul Centrului colonoscopic al Institutului Oncologic, se efectuează în baza biletului de trimitere-extras (formular 027/e) întocmit conform prevederilor punctului 49 din prezentele Norme.
    72. Examinarea medicală, investigaţiile paraclinice şi de diagnosticare a premilitarilor, recruţilor şi rezerviştilor se efectuează în volumul prevăzut de actele normative în vigoare, în baza trimiterii medicului specialist de profil, din contul surselor financiare ale asistentei medicale specializate de ambulator şi surselor financiare ale administraţiei publice locale pentru persoanele neasigurate.
    73. Medicii specialişti de profil oferă consultaţii medicale în cadrul comisiilor de expertiză narcologică cu scop de diagnostic, tratament şi recomandări privind supravegherea medicală în dinamică, conform actelor normative în vigoare. Consultaţia medicală, consilierea psihologică şi psihoterapie, inclusiv asigurarea, la indicaţii medicale, a tratamentului de substituţie cu clorură de metadonă pentru utilizatorii de droguri injectabile, se acordă în cadrul Centrului de reabilitare a persoanelor care suferă de narcomanie, inclusiv cu probleme de sănătate mintală, şi cabinetelor pentru tratamentul de substituţie cu clorură de metadonă.
    74. În cazul cînd instituţia medico-sanitară de nivel teritorial nu dispune de capacităţile necesare pentru efectuarea asistenţei medicale specializate de ambulator, prevăzută de Programul unic, aceasta este obligată să realizeze consultaţiile şi investigaţiile de laborator şi instrumentale în cadrul altei instituţii medico-sanitare atît de nivel teritorial, cît şi terţiar, în baza contractelor de prestare a serviciilor medicale, încheiate bilateral. Costurile la serviciile medicale prestate sunt negociabile şi nu pot depăşi mărimea stabilită în Catalogul tarifelor unice pentru serviciile medico-sanitare prestate contra plată de către instituţiile medico-sanitare publice, precum şi pentru serviciile acoperite din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, prestate de instituţiile medico-sanitare publice şi cele private.
    75. În cadrul consultaţiei persoanei asigurate, trimise de către medicul de familie sau care s-a prezentat direct la medicul specialist de profil, ultimul înregistrează datele despre rezultatele examenului clinic, diagnosticul şi recomandările de tratament în documentaţia medicală primară de ambulator.
    76. La prezentarea directă a persoanei asigurate la medicul specialist de profil, în cazul maladiilor indicate în Anexa nr.2 la Programul unic, inclusiv la adresările persoanei asigurate în cazurile de urgenţă, inclusiv traumatisme, investigaţiile de laborator şi instrumentale prevăzute în compartimentul II şi III din anexa nr.4 la Programul unic se efectuează la trimiterea medicului specialist de profil din contul mijloacelor asistenţei medicale specializate de ambulator.
    77. La prezentarea directă a persoanei asigurate la medicul specialist de profil, cu excepţia cazurilor prevăzute în punctul 76, cheltuielile pentru serviciile medicale prestate sunt achitate de pacient, după informarea acestuia despre posibilitatea şi modul de a beneficia de servicii medicale gratuite, cu consemnarea acordului privind prestarea serviciilor medicale contra plată în documentaţia medicală primară.
    78. Consultaţia persoanei neasigurate de către medicul specialist de profil se efectuează contra plată (cu excepţia cazurilor stabilite la punctul 10), conform tarifului stabilit în Catalogul tarifelor unice pentru serviciile medico-sanitare prestate contra plată de către instituţiile medico-sanitare publice, precum şi pentru serviciile acoperite din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, prestate de instituţiile medico-sanitare publice şi cele private, în casa instituţiei medico-sanitare cu eliberarea bonului de plată.
    79. Consultaţia de către medicul specialist de profil din instituţia medico-sanitară respectivă, aflată în acelaşi teritoriu (raion, municipiu), se acordă în baza documentaţiei medicale primare (formulare: 025/e; 111/e; 112/e; 113/e etc.
    80. Vizitele efectuate la medicul specialist de profil pe parcursul unui episod de boală se efectuează în baza biletului de trimitere-extras (formular 027/e), eliberat primar de medicul de familie, gratuit din contul mijloacelor asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
    81. La necesitate, medicul specialist de profil asigură trimiterea persoanei  asigurate pentru consultaţie medicală la un alt medic specialist de profil din aceeaşi instituţie în cadrul aceluiaşi caz de boală, în baza înscrierii respective în documentaţia medicală primară, organizînd la necesitate programarea pentru consultaţia necesară.
    82. În cazul cînd stabilirea diagnosticului, tratamentul sau examinarea persoanei asigurate depăşeşte competenţa instituţiei medico-sanitare teritoriale, medicul specialist de profil trimite pacientul la consultaţie medicală, investigaţii de înaltă performanţă şi internare în cadrul instituţiilor medico-sanitare contractate de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină pentru prestarea acestor servicii.
    83. Pentru internarea programată în instituţiile medico-sanitare de nivel terţiar/zonal, se asigură efectuarea investigaţiilor de laborator şi instrumentale, în conformitate cu prevederile protocoalelor clinice din contul asistenţei medicale specializate de ambulator.
    84. Biletul de trimitere-extras se completează conform cerinţelor stabilite în punctul 55, cu menţiunea „Se trimite pentru internare programată în secţia...,” sau „Se trimite pentru consultaţie/investigaţie de înaltă performanţă în...”.
    85. În cazul trimiterii persoanei asigurate la servicii de înaltă performanţă în propria instituţie, trimiterea se asigură în baza înscrierii în documentaţia medicală primară (formulare  025/e; 111/e; 112/e etc.) și biletului de trimitere-extras (F- 027 e).
    86. Instituţiile medico-sanitare asigură evidenţa trimiterilor la servicii de înaltă performanţă în vederea gestionării corecte a fluxului de pacienţi şi respectării cotei părţi stabilite pentru fiecare teritoriu/instituţie.
    87. Specialistul de profil din instituţia medico-sanitară de nivel terţiar consultă pacientul în baza biletului de trimitere-extras a medicului specialist de profil din instituţia medico-sanitară teritorială (raională, municipală), sau a medicului de familie din raionul unde lipseşte medicul specialist respectiv, sau la adresare directă în condiţiile punctului 62, 3) şi în caz de necesitate, eliberează bilet de trimitere-extras pentru internare în instituţia medicală conform diagnosticului stabilit.
    88. La constatarea necesităţii efectuării consultaţiilor altor specialişti de profil şi/sau investigaţiilor de înaltă performanţă, inclusiv şi din alte instituţii medico-sanitare de nivel terţiar pentru cazul respectiv de boală, specialistul de profil din instituţia medico-sanitară de nivel terţiar asigură necondiționat consultaţia şi/sau investigaţia necesară în baza înscrierii respective în documentaţia medicală primară sau biletului de trimitere-extras (formular 027/e), organizînd la necesitate programarea pentru consultaţia şi/sau investigaţia necesară.
    89. În cazul cînd, pacientul fiind trimis din teritoriu la consultaţia medicului specialist de profil din instituţia medico-sanitară de nivel terţiar, se constată necesitatea spitalizării în instituţie de nivel terţiar, acesta asigură spitalizarea sau, după caz, programarea internării, în baza înscrierii respective în documentaţia medicală primară sau biletului de trimitere-extras (formular 027/e).
    90. Efectuarea investigaţiilor de laborator şi instrumentale (serviciile medicale paraclinice) şi a manoperelor medicale specifice, inclusiv a serviciilor medicale de înaltă performanţă, are loc în baza biletului de trimitere, emis de către medicul specialist de profil, conform indicaţiilor medicale.
    91. Instituţiile medico-sanitare de nivel terţiar duc evidenţa serviciilor medicale prestate la trimiterea instituţiilor medico-sanitare teritoriale/terţiare şi informează instituţia medico-sanitară teritorială despre rezultatele examinărilor efectuate, completînd extrasul (formular 027/e) cu indicarea detaliată a tuturor datelor despre rezultatele consultaţiilor şi investigaţiilor efectuate, despre diagnosticul stabilit şi recomandările de tratament în continuare.
    92. Organizarea consultului persoanelor asigurate de către colaboratorii catedrelor clinice ale Universitarii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, care activează în cadrul secţiilor consultative/policlinicilor instituţiilor medico-sanitare, se realizează în conformitate cu mecanismul expus la capitolul dat, iar concluziile, recomandările sau alte „scrisori medicale” pentru pacient/pentru medicul de familie/alt specialist se eliberează pe formular 027/e (Trimitere-extras) autentificat prin semnătura, parafa personală şi de antet ai instituţiei medicale.
    93.Serviciile de reabilitare persoanelor slab văzătoare şi copiilor cu dizabilităţi neurolocomotorii sunt prestate la trimiterea medicului de familie, medicului oftalmolog, neurolog şi ortoped-traumatolog, inclusiv la prezentare directă.
    94. Se interzice solicitarea şi/sau aplicarea pe biletul de trimitere la consultaţii, investigaţii, internare programată în cadrul instituţiilor medico-sanitare a altor semnături şi parafe decît cele indicate pe formular, respectiv: parafa cu antetul instituţiei medico-sanitare, semnătura şi parafa personală a medicului şi a instituţiei/subdiviziunii.
    95. Consultaţiile, investigaţiile de laborator şi instrumentale, inclusiv trimiterile, se înregistrează în documentaţia de evidenţă statistică medicală. 
Asistenţa medicală stomatologică
    96. Asistenţa medicală stomatologică în volumul prevăzut de Programul unic se efectuează la adresarea contingentului nominalizat în policlinicile, secţiile şi cabinetele stomatologice, Întreprinderile Municipale Centre Stomatologice Raionale, contractate de Compania Naţională de Asigurări în Medicină. Pentru realizarea volumului de asistenţă medicală stomatologică, conducătorul instituţiei respective asigură condiţiile necesare prin:
    1) asigurarea cu cadre medicale;
    2) dotarea corespunzătoare cu echipament, medicamente şi consumabilele necesare;
    3) organizarea anuală obligatorie a examenelor medicale a copiilor din grădiniţe, instituţiile de învăţămînt secundar general şi profesional;
    4) asigurarea asistenţei medicale stomatologice de urgenţă şi consultaţiilor profilactice  tuturor persoanelor asigurate cu examinarea cavităţii bucale şi recomandări privind igiena şi profilaxia bolilor cavităţii bucale;
    5) asigurarea în volum deplin a asistenţei medicale stomatologice copiilor cu vîrsta de pînă la 12 ani, cu excepţia protezării şi restaurării dentare, în conformitate cu actele normative aprobate de Ministerul Sănătăţii;
    6) organizarea consultaţiilor  profilactice a copiilor în vîrstă de pînă la 18 ani şi gravidelor, care include: examinarea cavităţii bucale şi recomandări privind igiena cavităţii bucale; periajul dentar; detartrajul dentar; aplicarea remediilor profilactice (fluor, Ca etc.); extracţii dentare; sigilarea fisurilor; obturarea defectelor coronariene provocate de caria dentară şi complicaţiile ei;
    7) monitorizarea situaţiei privind prestarea serviciilor de asistenţă medicală stomatologică şi întreprinderea măsurilor ce se impun pentru realizare;
    8) asigurarea cu echipament şi consumabile necesare pentru dezinfecţie, sterilizare şi curăţenie, inclusiv cu produse biodistructive şi recipiente pentru segregarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală, în vederea respectării precauţiilor standard şi specifice în controlul infecţiilor nosocomiale şi asigurării activităţii instituţiei în regim sanitar-epidemiologic corespunzător standardelor în vigoare.
Asistenţa medicală spitalicească
    97. Asistenţa medicală spitalicească se acordă persoanelor asigurate în cazul maladiilor şi stărilor menţionate în Programul unic de către instituţiile medico-sanitare spitaliceşti, contractate de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină.
    98. Asistenţa medicală spitalicească este prestată pe tipuri de îngrijiri medicale, conform actelor normative în vigoare:
    1) îngrijiri acute – servicii prestate pacienţilor care au fost internaţi pentru a efectua una sau mai multe dintre următoarele:
    a) naştere;
    b) tratamentul bolii sau asigurarea tratamentului definitiv al traumatismului;
    c) efectuarea intervenţiei chirurgicale;
    d) reducerea simptomelor bolii sau traumatismului (cu excepţia asistenţei paliative);
    e) reducerea severităţii bolii sau traumatismului;
    f) efectuarea diagnosticului sau procedurilor terapeutice, care nu pot fi efectuate în condiții de ambulator;
    2) îngrijiri cronice – servicii prestate pacienţilor care au fost internaţi pentru a li se efectua unul dintre următoarele tipuri de asistenţă medicală:
    a) reabilitare – asistenţa medicală acordată pacientului cînd obiectivul clinic primar sau scopul tratamentului este îmbunătăţirea funcţionalităţii unui pacient cu deteriorare, limitarea activităţii sau restricţii de participare din cauza condiţiilor de sănătate;
    b) asistenţă paliativă – asistenţa medicală acordată pacientului cînd obiectivul clinic primar sau scopul tratamentului este optimizarea calităţii vieţii pacientului cu o patologie activă şi avansată care limitează viaţa acestuia;
    c) asistenţă geriatrică – asistenţa medicală acordată pacientului cînd obiectivul clinic primar sau scopul tratamentului este îmbunătăţirea funcţionalităţii pacientului în etate cu necesităţi multidimensionale asociate cu condiţii medicale.
    99. Conducătorul instituţiei medico-sanitare spitaliceşti asigură acordarea asistenţei respective în volumul stabilit de Programul unic prin:
    1) asigurarea cu cadre medicale şi echipamentul respectiv;
    2) dotarea corespunzătoare a instituţiei cu medicamente şi consumabile necesare, incluse în formularul farmacoterapeutic al instituţiei medico-sanitare;
    3) condiţii necesare pentru supravegherea pacienţilor în secţia de internare/unitatea de primire urgentă;
    4) asigurarea asistenţei medicale conform standardelor medicale şi protocoalelor clinice naţionale şi instituţionale;
    5) asigurarea alimentaţiei, conform normativelor alimentare aprobate pentru afecţiunea respectivă;
    6) asigurarea condiţiilor hoteliere în corespundere cu normele sanitare în vigoare;
    7) organizarea efectuării în volum deplin a manoperelor medicale specifice, investigaţilor instrumentale şi de laborator, consultaţiilor specialiştilor, conform indicaţiilor medicale prescrise de medicul curant, medicii consultanţi şi/sau Consiliul Medical pentru maladia de bază, precum şi pentru maladiile concomitente stabilite şi care influenţează rezolvarea cazului;
    8) asigurarea cu echipament şi consumabile necesare pentru dezinfecţie, sterilizare şi curăţenie, inclusiv cu produse biodistructive şi recipiente pentru segregarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală, în vederea respectării precauţiilor standard şi specifice în controlul infecţiilor nosocomiale şi asigurării activităţii instituţiei în regim sanitar-epidemiologic corespunzător standardelor în vigoare.
    100. Trimiterea pentru internare în instituţiile medico-sanitare de toate nivelurile a persoanelor ce necesită asistenţă spitalicească se efectuează în funcţie de starea sănătăţii pacientului şi/sau influenţa maladiei asupra sănătăţii publice a populaţiei, inclusiv în funcţie de capacităţile instituţiei medico-sanitare, nivelul de competenţe şi dotare, reieşind din principiile de competitivitate bazate pe etapizarea, calitatea şi complexitatea serviciilor medicale prestate, în conformitate cu actele normative aprobate.
    101. Cazul tratat este un serviciu medical spitalicesc, exprimat prin cazul rezolvat, care cuprinde: spitalizarea pacientului conform criteriilor stabilite în Programul unic, asigurarea condiţiilor hoteliere şi alimentaţia conform normelor alimentare aprobate, stabilirea diagnosticului şi aplicarea tratamentului conform standardelor medicale de diagnostic şi tratament, protocoalele clinice instituţionale sau naţionale şi finalizat cu externare (cu excepţia decesului), după argumentarea prin dovezi clinice, paraclinice (după caz) a stabilizării, ameliorării stării cu prescrierea recomandărilor concrete pentru etapa următoare sau deces.
    102. Internarea de urgenţă în spital se efectuează necondiţionat, indiferent de statutul persoanei asigurat/neasigurat şi prezenţa/absenţa poliţei de asigurare:
    1) cu bilet de trimitere eliberat de medicul de familie;
    2) cu bilet de trimitere eliberat de medicul specialist de profil;
    3) la trimiterea serviciului prespitalicesc de asistenţă medicală urgentă, inclusiv spitalizarea, prin intermediul serviciului „AVIASAN”, a pacienţilor cu urgenţe medico-chirurgicale în instituţiile medico-sanitare terţiare/municipale, la solicitarea instituţiilor spitaliceşti raionale şi municipale, în cazurile cînd spectrul şi gradul de complexitate a asistenţei medicale depăşeşte posibilităţile instituţiei medico-sanitare respective;
    4) fără bilet de trimitere, la prezentarea directă a pacientului în cazuri urgente, confirmate şi documentate de către personalul medical al secţiei de internare/unităţii de primire urgentă.
    103. Internarea gravidelor cu urgenţe obstetricale (iminență de avort, iminență de naștere sau naștere, sarcina extrauterină, avort spontan) se efectuează necondiţionat (indiferent de statutul persoanei în sistemul AOAM (asigurat/neasigurat)).     104. Dacă femeia gravidă nu are statut de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală (în cazul iminenţei de avort sau iminenței de naştere cu păstrarea sarcinii, sau naştere) instituţia medicală spitalicească eliberează un certificat, care confirmă stările menţionate pentru a fi prezentat instituţiilor medicale primare cu scop de luare a gravidei sau lăuzei la evidenţă şi prezentare ulterioară agenţiilor/reprezentanţelor teritoriale ale CNAM în vederea modificării, după caz, a statutului asigurat/neasigurat. În certificat se va specifica termenul pentru care urmează a fi eliberată poliţa de asigurare (perioada sarcinii, parturienţei şi lăuziei, după caz).
    105. În cazul în care Agenţia/reprezentantul teritorial al CNAM, în temeiul actelor normative în vigoare, nu va elibera/activa poliţa de asigurare pentru gravida care face parte din categoriile de plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă şi nu a achitat prima, instituţia medicală va iniţia procedura de încasare de la persoana neasigurată a plăţilor pentru serviciile medicale acordate.
    106. Pentru cazurile de sarcina extrauterină, avort spontan sau întreruperea sarcinii la indicaţii medicale în cazul internării pe urgenţă (cu pierderea sarcinii) la femeile neasigurate, poliţa de asigurare nu se eliberează/activează, iar serviciile medicale prestate se califică ca urgenţe medico-chirurgicale şi se achită în modul stabilit.
    107. Spitalizarea prin serviciul AVIASAN a persoanelor asigurate cu urgenţe medico-chirurgicale în instituţiile medico-sanitare de nivel terţiar se face la cererea instituţiilor medico-sanitare raionale/municipale/terţiare, în cazul indicaţiilor medicale pentru asistenţă medicală la nivelul respectiv sau cînd instituţia medico-sanitară raională/municipală/terţiară nu dispune de echipamentul şi tehnologiile medicale necesare.
    108. Internarea programată se efectuează după cum urmează:
    1) în spitalele de nivel secundar (raionale/municipale) - în baza biletului de trimitere, eliberat de medicul de familie la care este înregistrat pacientul respectiv sau de către medicul specialist de profil pentru maladiile stipulate în anexa nr.2 la Programul unic;
    2) în spitalele de nivel terţiar - în baza biletului de trimitere eliberat de medicul specialist de profil, coordonată cu spitalul respectiv, sau a medicului de familie din unităţile teritorial-administrative unde lipseşte medicul specialist respectiv;
    3) în cazul maladiilor oncologice primar depistate, inclusiv spitalizarea repetată pentru prelungirea tratamentului complex - în baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie/medicul specialist de profil sau programării de către spitalul de nivel terţiar (în acest caz nu este necesar biletul de trimitere de la medicul de familie/specialistul de profil), conform schemelor de tratament;
    4) în instituţiile spitaliceşti specializate pacienţii cu tuberculoză se internează în baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie/medicul specialist de profil;
    5) pacienţii tematici se internează în spitalele de nivel terţiar şi de nivel secundar (municipale) în modul stabilit de actele normative în vigoare;
    6) în instituţiile departamentale şi private în baza biletului de trimitere eliberat de către medicul de familie/specialist de profil, care activează în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
    109. Femeile gravide sunt spitalizate pentru naştere în instituţia medico-sanitară solicitată, indiferent de locul de trai, cu excepţia cazurilor, cînd, conform indicaţiilor medicale, este necesară respectarea principiilor de regionalizare şi triere a gravidelor în acordarea asistenţei medicale perinatale.
    Femeilor gravide spitalizate pentru naştere li se va oferi posibilitatea de a alege medicul obstetrician-ginecolog din cadrul instituţiei medico-sanitare spitaliceşti pentru acordarea asistenţei medicale în condiţii de staţionar, cu consimţămîntul prealabil al acestuia.
    110. La adresarea directă pentru internare în instituţiile medicale spitaliceşti fără programare, în cazurile nerespectării prevederilor punctului 108, cheltuielile sunt achitate de către pacient, după informarea acestuia despre posibilitatea şi modul de a beneficia de servicii medicale gratuite, cu consemnarea acordului privind prestarea serviciilor medicale contra plată în documentaţia medicală.
    111. La indicaţiile medicale şi sociale, stabilite de Comisia Medicală Consultativă (Оrdinul nr.647 din 21.09.2010), femeilor gravide li se asigură internarea pentru întreruperea sarcinii, cu respectarea mecanismului stabilit la punctele 103-106.
    112. Mamele (îngrijitorii) sunt spitalizate pentru îngrijirea copilului cu vîrsta sub 3 ani şi/sau în cazurile justificate din punct de vedere medical. Cheltuielile hoteliere şi de alimentare pentru mamă sunt suportate de instituţia medico-sanitară respectivă din costul cazului tratat.
    113. Pacienţii afectaţi de maladiile incluse în Lista maladiilor social-condiţionate cu impact major asupra sănătăţii publice, tratate în cadrul asistenţei specializate de ambulator şi în condiţii de staţionar, din punctul 10 la prezentele Norme metodologice sunt spitalizaţi atît la trimiterea medicului de familie sau a medicului specialist de profil, cît şi în cazul adresării directe a pacientului.
    114. În cazul cînd persoana asigurată, consultată de medicul specialist de profil în instituţia medico-sanitară de nivel terţiar, necesită internare în secţiile spitaliceşti ale instituţiei respective, la prezenţa locurilor vacante la zi, pacientul se internează în aceeaşi zi, cu bilet de trimitere-extras (formular 027/e) eliberat de medicul specialist de profil responsabil de pacienţii din ambulator, coordonat cu şeful subdiviziunii respective.
    115. Dacă medicul specialist de profil al instituţiei medico-sanitare de nivel terţiar, în urma examinării persoanei asigurate trimisă pentru consultaţie/investigaţie în modul stabilit, constată stare de urgenţă, aceasta este internată în instituţia medico-sanitară de nivel terţiar conform indicaţiilor pentru cazurile de urgenţă.
    116. Instituţiile medico-sanitare spitaliceşti duc evidenţa serviciilor medicale prestate pacienţilor (persoanelor asigurate şi neasigurate separat) trimişi de instituţiile medico-sanitare teritoriale şi informează instituţia medico-sanitară teritorială prin extras din fişa medicală de staţionar (formular 027/e) completat conform cerinţelor formularului.
    117. Instituţia medico-sanitară contractată de Compania Naţională de Asigurări în Medicină efectuează prestarea serviciilor de reabilitare pacienţilor cu tumori maligne, cu asigurarea implanturilor mamare, protezelor individuale şi consumabilelor necesare pentru reabilitarea chirurgicală şi protetică a pacienţilor cu tumori maligne ale capului, gîtului şi ale aparatului locomotor.
    118. Instituţia medico-sanitară contractată de Compania Naţională de Asigurări în Medicină asigură prestarea serviciilor de reproducere umană asistată medical, conform prevederilor actelor normative în vigoare.
    119. Efectuarea investigaţiilor de laborator şi instrumentale (serviciile medicale paraclinice) şi a manoperelor medicale specifice, se efectuează pacienţilor internaţi, în volum deplin, conform protocoalelor clinice naţionale şi standardelor medicale în vigoare.
    120. În cazul cînd instituţia medico-sanitară spitalicească nu dispune de capacităţi de efectuare a investigaţiilor de laborator şi instrumentale (serviciile medicale paraclinice) în volum deplin, efectuarea lor se asigură în temeiul contractelor bilaterale cu alte instituţii medico-sanitare, inclusiv cu Centrele de Sănătate Publică.
    121. În perioada de noapte, secţiile de internare/unităţile de primire urgentă ale spitalelor asigură pînă în dimineaţa zilei următoare supravegherea persoanelor (pacienţilor) transportate de ambulanţă sau care s-au adresat direct în orele tîrzii ale serii după ajutor medical, dar care, conform indicaţiilor medicale, nu necesită spitalizare şi urmează a fi tratate în condiţii de ambulator.
    122. Cheltuielile pentru serviciile menționate la punctul 121 vot fi acoperite din contul mijloacelor alocate secţiilor de internare/unităţilor de primire urgentă, conform prevederilor Criteriilor de contractare a instituţiilor medico-sanitare în cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul respectiv .
    123. În cazul cînd bolnavii internaţi necesită transferare programată pentru continuarea tratamentului spitalicesc în spitalele de profil, inclusiv pentru pacienţii cu maladii psihiatrice, narcologice şi tuberculoză, instituţia organizează transportarea acestora cu transportul sanitar propriu, cu excepţia stărilor de urgenţă specificate la punctul 20 al prezentelor Norme, după coordonarea prealabilă de către ei a internării cu spitalele de profil respective. Se interzice externarea la domiciliu a pacienţilor cu tuberculoză ce necesită transfer în instituţia medico-sanitară de profil.
Servicii medicale de înalta performanţă
    124. Serviciile medicale de înaltă performanţă pe tipurile, specificate în anexa nr.5 al Programului Unic se acordă persoanelor asigurate de către instituţiile medico-sanitare contractate pentru prestarea acestui tip de servicii de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină, Lista cărora și volumul de servicii contractate pentru fiecare prestator se publică pe pagina WEB a instituției și Companiei Naționale de Asigurări în Medicină.
    125. Instituţiile medico-sanitare respective, informează instituţiile medico-sanitare de nivel teritorial şi naţional, inclusiv Centrele de Sănătate autonome, precum şi Ministerul Sănătăţii şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină, despre numărul investigaţiilor garantate, conform prevederilor actelor normative în vigoare, fiecărui teritoriu sau instituţii de nivel naţional, tinînd cont de numărul populaţiei, indicatorii înregistraţi ai morbidităţii, solicitarea instituţiei etc.
    126. Investigaţiile (serviciile medicale) de înaltă performanţă solicitate sunt prestate în baza biletului de trimitere, completat în modul stabilit de medicul specialist de profil și medicul de familie încadrat în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală, în limita cotelor stabilite pentru teritoriul sau instituţia dată. Serviciile medicale, notificate cu asterisc în anexa nr.5 la Programul unic, pot fi efectuate inclusiv la trimiterea medicului de familie, în baza biletului de trimitere completat de acesta, pe care se aplică parafa instituţiei medico-sanitare publice primare.
    Investigaţiile (serviciile medicale) de înaltă performanţă pentru femeile gravide care se află la evidenţă la medicul obstetrician-ginecolog în afara principiului teritorial de deservire sunt prestate în baza biletului de trimitere, completat în modul stabilit de medicul specialist de profil încadrat în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală în afara cotelor stabilite pentru teritoriul sau instituţia dată.
    127. În cazul cînd în urma investigaţiei efectuate apar indicaţii pentru efectuarea unei alte investigaţii, aceasta poate fi indicată de către medicul specialist care a efectuat prima investigaţie, prin argumentarea necesităţii acesteia în Registrul persoanelor asigurate care au beneficiat de servicii medicale de înaltă performanţă (F 1-19/r), aprobat prin Ordinul comun al MS şi CNAM nr.10/08-A din 14.01.2013, în compartimentul „Diagnosticul la trimitere”.
    128. Instituţiile medico-sanitare, contractate de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină pentru prestarea
serviciilor medicale de înalta performanţă, duc evidenţa serviciilor respective efectuate pentru fiecare teritoriu în parte şi în cazul cînd unele instituţii teritoriale nu solicită numărul
programat de investigaţii, asigură redistribuirea proporţională a serviciilor programate, care au rămas în surplus.
    129. Serviciile medicale de înaltă performanţă, necesare pentru rezolvarea, conform protocoalelor clinice şi standardelor medicale în vigoare, a cazurilor de boală la pacienţii internaţi în secţiile spitaliceşti, se acordă de către instituţiile medico-sanitare, prestatoare de servicii medicale de înaltă performanţă, în bază de contract încheiat între acestea şi instituţia spitalicească respectivă.
    130. Copiilor pînă la 14 ani și persoanelor cu nevoi speciale, în cazul prestării unor servicii de înaltă performanță (RMN, TC etc.), sînt organizate la necesitate servicii de anestezie, care sînt achitate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală în baza contractului încheiat cu Compania Națională de Asigurări în Medicină, cu condiția respectării actelor normative în vigoare.
Îngrijiri medicale comunitare şi la domiciliu
    131. Serviciile de îngrijiri medicale comunitare şi la domiciliu, la care au dreptul persoanele asigurate, sunt acordate de către prestatorii autorizaţi conform actelor normative în vigoare, care sunt contractaţi de Compania Naţională de Asigurări în Medicină, în condiţiile prevăzute de prezentele Norme metodologice.
    132. Prestatorul efectuează îngrijiri medicale la domiciliu persoanelor cu maladii cronice în stadiu avansat şi/sau după intervenţii chirurgicale mari, care prezintă un anumit nivel de dependenţă şi o capacitate limitată de a se deplasa la o instituţie medico-sanitară, inclusiv îngrijiri paliative, conform recomandării medicului de familie (bilet de trimitere), inclusiv şi în cazurile cînd îngrijirile medicale la domiciliu sunt recomandate de către medicii specialişti de profil.
    133. Evidenţa serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu se efectuează în fişa medicală de ambulator a pacientului (F – 025 e) şi/sau dosarul de îngrijire a benefeciarului, la care se anexează Fişa de evaluare a pacientului şi Fişa de evidenţă a intervenţiilor medicale de bază pentru îngrijirile medicale la domiciliu de model aprobat.
    134. Prestatorii efectuează îngrijiri paliative la domiciliu persoanelor cu maladii incurabile, în stadii terminale, conform recomandării medicului de familie (bilet de trimitere), inclusiv şi în cazurile cînd îngrijirile paliative la domiciliu sunt recomandate de către medicii specialişti de profil.
    135. Prestatorii asigură acordarea îngrijirilor medicale comunitare şi la domiciliu, în modul şi volumul stabilite de actele normative în vigoare. Asigurarea cu medicamente, dispozitive medicale (consumabile, inclusiv pungi colectoare pentru stome), necesare pentru efectuarea îngrijirilor medicale în conformitate cu standardele aprobate de Ministerul Sănătăţii, se realizează de către prestatorii, contractaţi de Compania Naţională de Asigurări în Medicină, din contul mijloacelor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
Reglementări comune de caracter special
    136. Pentru localităţile rurale, cu acces geografic limitat la instituţiile medico-sanitare de asistenţă medicală primară, asistenţă medicală specializată de ambulator din teritoriul său de deservire, asistenţa medicală urgentă prespitalicească, asistenţa medicală specializată de ambulator poate fi organizată în cadrul unei instituţii medico-sanitare din alt teritoriu, situată mai favorabil din punct de vedere geografic şi contractată de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină pentru prestarea serviciilor respective populaţiei din localităţile date.
    137. Organizarea asistenţei medicale în cadrul instituţiei medico-sanitare din alt teritoriu, în astfel de cazuri se efectuează prin coordonare bilaterală cu instituţiile medico-sanitare din teritoriile respective.
    138. Pentru asigurarea prestării serviciilor de asistenţă medicală primară, asistenţă medicală urgentă prespitalicească, specializată de ambulator populaţiei din localităţile limitrofe unui alt teritoriu, Compania Naţională de Asigurări în Medicină va efectua modificarea contractului de prestare a serviciilor medicale la compartimentul dat, ţinînd cont de numărul populaţiei înregistrate în localităţile respective.
    139. De asemenea, prestarea serviciilor de asistenţă medicală urgentă prespitalicească, specializată de ambulator populaţiei din localităţile limitrofe unui alt teritoriu poate fi efectuată de instituţia amplasată geografic mai accesibil în baza contractului bilateral, încheiat între instituţii.
    140. Prestarea serviciilor spitaliceşti pentru persoanele asigurate se efectuează în baza liberei alegeri a spitalului de acelaşi nivel pentru internările programate în cadrul zonelor stabilite conform actelor normative în vigoare.
Internarea programată se va efectua în baza biletului de trimitere, eliberat de medicul de familie la care este înregistrat pacientul sau de către medicul specialist de profil pentru pacienţii cu maladiile stipulate în anexa nr.2 la Programul unic.
    141. Populaţia din localităţile limitrofe, pentru care în temeiul şi cu respectarea condiţiilor prevăzute în punctele 138 şi 139 a fost încheiat un contract de prestare a serviciilor de asistenţă medicală specializată de ambulator cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină sau un contract bilateral între instituţii, beneficiază de servicii medicale respective în volumul stabilit de Programul unic. În toate aceste cazuri, trimiterea la consultaţii sau internare în instituţia altui teritoriu se va efectua de către medicul de familie, care deserveşte localitatea dată, în baza biletului de trimitere-extras (formular 027/e), completat conform cerinţelor stabilite la punctul 55 al prezentelor Norme metodologice.
    142. În toate cazurile menţionate, asistenţa medicală primară se va acorda populaţiei din localităţile date în cadrul instituţiei medicale primare, care deserveşte populaţia dată, în volum stabilit pentru nivelul Centrului de Sănătate respectiv. Concomitent, instituţiile medico-sanitare de asistenţă medicală spitalicească şi asistenţă medicală specializată de ambulator de nivel teritorial (raion sau municipiu) vor asigura prestarea serviciilor medicale (investigaţii de laborator şi instrumentale) pentru instituţia medico-sanitară primară, care nu dispune de serviciile respective, în temeiul contractului bilateral încheiat.
    143. Serviciile medicale regionalizate vor fi prestate de către instituţiile medico-sanitare spitaliceşti prestatoare a serviciilor respective persoanelor asigurate din teritoriile arondate către acestea, Compania Naţională de Asigurări în Medicină asigurînd contractarea serviciilor respective în modul stabilit.
    144. Deficienţele înregistrate în organizarea trimiterii persoanelor asigurate la instituţiile medico-sanitare de nivel teritorial sau terţiar cît si privind volumul investigaţiilor efectuate la nivelul (etapa) precedent(ă), se semnalează de către instituţia respectivă cu atenţionarea instituţiei medico-sanitare care a îndreptat pacientul şi informarea Ministerului Sănătăţii şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină pentru întreprinderea măsurilor ce se impun.
    145. La constatarea permanentă a deficienţelor respective, documentate cu dovezi argumentate privind cheltuielile suplimentare, suportate de către instituţiile medico-sanitare de nivel teritorial sau terţiar din cauza prestării sub nivelul necesar şi volumul stabilit a serviciilor medicale acordate pacienţilor trimişi de către instituţiile medico-sanitare de la etapa precedentă, se va lua decizia de restituire a cheltuielilor respective în baza facturilor prezentate, în temeiul acordului semnat de ambele instituţii, iar în caz de conflict - după coordonare cu Ministerul Sănătăţii şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină.
    146. Instituţiile medico-sanitare, prestatoare de servicii medicale vor realiza măsuri de prevenire şi înlăturare a fenomenelor de polipragmazie, în vederea neadmiterii cheltuielilor nejustificate a mijloacelor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală. 
Capitolul III. Investigaţiile paraclinice
    147. Investigaţiile paraclinice, de care beneficiază populaţia în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală se specifică conform nivelului la care se prestează, după cum urmează:
    1) investigaţiile paraclinice efectuate la trimiterea medicului de familie;
    2) investigaţiile paraclinice efectuate la trimiterea medicului specialist de profil;
    3) serviciile de fizioterapie şi reabilitare medicală cu metode fizice;
    4) serviciile medicale de înaltă performanţă.
    148. Serviciile medicale paraclinice la trimiterea medicului de familie se acordă conform indicaţiilor medicale, indiferent de statutul persoanei în sistemul AOAM (atît persoanelor asigurate cît şi celor neasigurate) şi sînt specificate în compartimentul I la anexa nr.4 al Programului unic.
    149. Serviciile medicale paraclinice la trimiterea medicului specialist de profil specificate în compartimentul II la anexa nr.4 al Programului unic se efectuează persoanelor asigurate (iar persoanelor neasigurate – în cazul maladiilor social-condiţionate cu impact major asupra sănătăţii publice tratate în cadrul asistenţei specializate de ambulator şi în condiţii de staţionar incluse în Lista din punctul 10 la prezentele Norme metodologice), în cazul cînd pacientul se prezintă la acesta pentru asistenţă medicală în conformitate cu prezentele Norme metodologice.
    150. În cazul investigaţiilor de radiodiagnostic, numărul de incidenţe, volumul necesar al investigaţiei şi investigaţiile necesare pentru stabilirea diagnosticului imagistic se stabilesc în final de medicul imagist radiolog.
    151. Serviciile de fizioterapie şi reabilitare medicală cu metode fizice de care beneficiază persoanele asigurate în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală la trimiterea medicului de familie şi medicului specialist de profil, specificate în compartimentul III la anexa nr.4 al Programului unic, se acordă respectiv:
    1) în Centrele de sănătate din localităţile rurale la prescrierea medicului de familie;
    2) în IMSP raionale şi municipale la prescrierea specialistului în fizioterapie şi kinetoterapie sau medicului specialist de profil şi medicului de familie.
Dispoziţii finale
    152. Prestatorii de servicii medicale sunt responsabili, în conformitate cu legislația în vigoare, de organizarea serviciilor medicale în vederea prestării serviciilor în conformitate cu prevederile prezentelor Norme, în volumul stabilit de Programul unic al asigurării obligatorii de asistență medicală.