*OIFPSC1108/2015 Versiunea originala
ID intern unic:  366940
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 1108
din  07.12.2015
cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de stingere
prin scădere și luare la evidență
specială a obligației fiscale
Publicat : 18.12.2015 în Monitorul Oficial Nr. 340-346     art Nr : 2636
    În temeiul prevederilor art. 174, 190 alin.(4) și art. 206 din Codul fiscal privind asigurarea executării conforme a prevederilor legislaţiei fiscale în partea ce ţine de stingerea obligaţiilor fiscale prin scădere și luarea acestora la evidenţă specială și ale art. 133 alin.(1) lit. c), 
ORDON:
    1. Se aprobă Regulamentul privind modul de stingere prin scădere și luare la evidență specială  a obligației fiscale conform anexei 1 la prezentul ordin.
    2. Responsabilitatea asupra executării prevederilor Regulamentului privind modul de stingere prin scădere și luare la evidență specială  a obligației fiscale revine şefilor inspectoratelor fiscale teritoriale și inspectoratelor fiscale de stat specializate.
    3. Direcția gestionarea documentelor şi arhivare va aduce prezentul ordin la cunoştinţa tuturor inspectoratelor fiscale de stat teritoriale şi altor organe de competență.
    4. Direcția metodologie, evidență și statistică fiscală va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    5. Din data aprobării prezentului ordin se abrogă Regulamentul 4/2 din 1 aprilie  2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 126 din 27.06.2003).

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                   Ion PRISĂCARU

    Nr. 1108. Chişinău, 7 decembrie 2015.

Anexă
la Ordinul IFPS
nr. 1108 din 07.12.2015

REGULAMENT
privind modul de stingere prin scădere și luare
la evidență specială
a obligației fiscale
I. Dispoziții generale
    1. Regulamentul privind modul de stingere prin scădere și luare la evidență specială  a obligației fiscale  (în continuare – Regulament) este elaborat în corespundere cu prevederile art.174 și art.206 din titlul V al Codului fiscal și are efect asupra obligațiilor fiscale reglementate de Codul fiscal și alte acte normative, conform cărora administrarea (evidența) este pusă pe seama organelor fiscale şi serviciilor de colectare a impozitelor și taxelor locale.
    2. Evidența specială a obligațiilor fiscale constituie parte componentă a evidenței generale a obligațiilor fiscale. Sumele luate la evidență specială se restabilesc în conformitate cu prevederile legislației fiscale în vigoare.
    3. În sensul prezentului Regulament se definesc următoarele noțiuni:
    Persoană fizică – cetățean al Republicii Moldova, cetățean străin, apatrid, întreprinzător individual, gospodărie țărănească (de fermieri), persoană ce practică activități (servicii) profesionale în formă organizatorico-juridică de persoană fizică;
    Persoană juridică – orice societate comercială, cooperativă, întreprindere, instituţie, fundaţie, asociaţie, inclusiv creată cu participarea unei persoane străine, şi alte organizaţii, cu excepţia subdiviziunilor organizaţiilor nominalizate ce nu dispun de patrimoniu autonom şi a formelor organizatorice cu statut de persoană fizică, potrivit legislaţiei;
    Contribuabil – persoană care, conform legislaţiei fiscale, este obligată să calculeze şi/sau să achite la buget orice impozite şi taxe, penalităţile şi amenzile respective; persoană care, conform legislaţiei fiscale, este obligată să reţină sau să perceapă de la altă persoană şi să achite la buget plăţile indicate;
    Obligaţie fiscală – obligaţie a contribuabilului de a plăti la buget o anumită sumă ca impozit, taxă, majorare de întîrziere (penalitate) şi/sau amendă;
    Restanţă – sumă pe care contribuabilul era obligat să o plătească la buget ca impozit, taxă sau altă plată, dar pe care nu a plătit-o în termen, precum şi suma majorării de întîrziere (penalităţii) şi/sau amenzii. Obligaţia fiscală care reprezintă obiectul concilierii al contractului încheiat conform art.180 din Codul fiscal devine restanţă după expirarea termenului modificat în conformitate cu contractul respectiv;
    Executare silită a obligaţiei fiscale – acţiuni întreprinse de organul fiscal sau executor judecătoresc pentru perceperea forţată a restanţei;
    Document confirmativ – act administrativ, contract sau alt document legal, care îndreptățește acțiunea;
    Data scadenței – data la care are loc stingerea obligației fiscale prin scădere conform art. 178 alin. (4) din Codul fiscal.
    4. Stingerea obligaţiei fiscale prin scădere are loc în cazurile stabilite de art. 174 și 206 din Codul fiscal.
    5. Stingerea obligaţiei fiscale prin scădere și luarea la evidență specială  are loc în baza unei decizii a conducerii organului cu atribuţii de administrare fiscală, care administrează obligaţia fiscală respectivă. Decizia despre stingerea prin scădere a obligaţiilor fiscale (inclusiv a căror executare silită este imposibilă) şi luarea acestora la evidenţă specială (în continuare – Decizia privind luarea la evidență specială a obligației fiscale) se emite în baza documentelor confirmative de către organul fiscal, la care se află la evidență contribuabilul (pentru persoanele juridice – conform adresei juridice a întreprinderii de bază, pentru persoanele fizice – conform adresei de domiciliu, adresă juridică).
    6. Decizia inspectoratului fiscal de stat teritorial, inspectoratului fiscal de stat specializat privind luarea la evidență specială poate fi verificată, modificată sau anulată de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.
    7. Înscrierile în Sistemul de evidenţă al Serviciului Fiscal de Stat privind stingerea prin scădere a contribuțiilor de asigurare socială aferente BASS,  pentru care pot fi aplicate măsuri de executare silită, se efectuează de către CNAS conform Regulamentului cu privire la schimbul de informații între CNAS și IFPS.
II. Documentele confirmative necesare pentru aprobarea
Deciziei despre stingerea prin scădere a obligaţiei fiscale
(inclusiv a cărei executare silită este imposibilă) şi luarea
ei la evidenţă specială
    8. Luarea la evidență specială a obligației fiscale stinse prin scădere conform art.174 alin.(1) din Codul fiscal se face în baza deciziei emise în temeiul unui act comun al autorităţii publice locale şi al organului fiscal, în care se indică:
    a) data întocmirii actului;
    b) funcţia, numele şi prenumele persoanelor care au întocmit actul;
    c) codul și denumirea unității administrativ-teritoriale ale administrației publice locale;
    d) codul fiscal, numele şi prenumele contribuabilului restanţier;
    e) mărimea restanţei la data întocmirii actului, specificată conform clasificaţiei bugetare şi tipului de plată (plăţi de bază, majorări de întîrziere, amenzi), apartenența bugetară;
    f) actul respectiv al instanței de judecată sau al executorului judecătoresc, potrivit căruia perceperea restanței este imposibilă conform rigorilor legale.
    9. Faptul că persoana fizică este declarată moartă sau dispărută fără veste sau lipsită de capacitate de exerciţiu, sau cu capacitate de exerciţiu redusă trebuie să fie confirmat prin hotărîrea emisă  de instanţa judecătorească și certificatul de deces.
    10. Faptul lichidării persoanei fără succesor de drepturi ce cad sub incidența prevederilor art. 206 alin.(1) lit. a) din Codul fiscal se confirmă prin decizia/hotărîrea Camerei Înregistrării de Stat și în mod obligatoriu cu întocmirea de către inspectorul fiscal a unui act de carență, prin care se va confirma faptul lipsei de bunuri și succesori.
    11. În cazurile aferente prevederilor art.206 alin.(1) lit.b) din Codul fiscal, drept document confirmativ va servi hotărîrea/încheierea instanţei de judecată competente, ce confirmă (dispune)  faptul că persoana se află în proces de lichidare (dizolvare) sau în procedură de insolvabilitate.
    12. În cazurile aferente prevederilor art.206 alin.(1) lit.c), drept document confirmativ servește încheierea instanței de judecată, ce suspendă executarea deciziei organului fiscal asupra cazului de încălcare fiscală sau de executare silită.
    13. În cazurile aferente prevederilor art.206 alin.(1) lit.d), drept document confirmativ va servi decizia instanței de judecată sau încheierea executorului judecătoresc, potrivit căreia perceperea restanței este imposibilă. Totodată urmează de atenționat că pot fi stinse prin scădere și luate la evidență specială obligațiile fiscale în temeiul încheierilor executorilor judecătorești emise doar pe cazurile înaintate acestora de către organele fiscale conform art. 11 din Codul de executare, sau în cazurile în care organele fiscale au fost alăturate procedurii de executare la executorul judecătoresc conform art.197, art.229 din Codul fiscal,  art.92 și art. 101 din Codul de executare. În acest scop, vor fi luate la evidență specială doar obligațiile fiscale, administrarea (evidența)  cărora este pusă pe seama organelor fiscale şi serviciilor de colectare a impozitelor și taxelor.
    14. În toate cazurile menționate mai sus acțiunile urmează a fi consemnate obligatoriu prin deciziile organului fiscal, fiind în mod obligatoriu indicat unul dintre motivele ce stau la baza luării spre evidență specială. În vederea excluderii calculării penalității, în decizie se va menționa data emiterii documentului confirmativ.
III. Procedura de aprobare a Deciziei privind
luarea la evidenţă specială

    15. În temeiul documentelor enumerate la capitolul II al prezentului Regulament, organul cu atribuții de administrare fiscală emite Decizia privind luarea la evidență specială. Modelul deciziei este prezentat în anexa nr.1 la Regulament. Decizia se emite pe foaia de titlu a organului cu atribuții de administrare fiscală.
    16. În cazul serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale, Decizia privind luarea la evidență specială  se adoptă de către consiliul local. Pentru informare, în termen de 5 zile lucrătoare din data emiterii, deciziei  în original se expediază la organul fiscal, în a cărui rază de deservire este consiliul local, pentru a fi înregistrată în Registrul evidenței deciziilor privind luarea la evidență specială. Decizia se îndosariază în dosarul contribuabilului, fiind asigurată o copie și în dosarul contribuabilului restanțier. La decizie, în mod obligatoriu, se anexează documentele care confirmă imposibilitatea executării obligației fiscale.
    17. Numerotarea deciziilor privind luarea la evidență specială emise (adoptate) de către organul fiscal sau serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale se va face conform numerației cronologice din Registrele evidenței deciziilor privind luarea la evidență specială, duse de către organele cu atribuții de administrare fiscală, conform anexei nr.2 la Regulament. Evidența deciziilor în registru se va duce pe fiecare an separat.
    18. În Decizia privind luarea la evidență specială se va include suma obligațiilor fiscale aferente luării la evidență specială specificate în documentele confirmative, după caz:
    - în cazul aplicării art.206 alin.(1) lit.a) – suma restanțelor persoanei lichidate la data emiterii hotărîrii în acest sens de către Camera Înregistrării de Stat şi în mod obligatoriu actul de carență întocmit de către inspectorul fiscal despre lipsa bunurilor pasibile a fi urmărite cu consemnarea faptului de inexistență a succesorilor;
    - în cazul aplicării art.206 alin.(1) lit.b) – suma restanțelor contribuabilului, înregistrate în Sistemul de evidență al SFS la data emiterii deciziei/hotărîrii instanței de judecată;
    - în cazul aplicării art.206 alin.(1) lit.c)  – suma restanțelor specificate în decizia suspendată, nestinsă la data adoptării deciziei de suspendare a instanței judecătorești;
    - în cazul aplicării art.206 alin.(1) lit.d) – suma restanțelor specificate în hotărîrea/decizia instanței judecătorești sau a încheierilor executorului judecătoresc la data adoptării acesteia;
    - în cazul aplicării art.174 alin.(1) – suma restanțelor specificate în actul comun al autorităţii administrației publice locale şi al organului fiscal la data adoptării  acestuia (în mărimea întregii obligații fiscale – dacă contribuabilul nu a lăsat (nu dispune de) bunuri – sau în mărimea părții nestinse din obligația fiscală – dacă averea lăsată de acesta (averea existentă) este insuficientă).
    19. În cazul în care față de contribuabil este intentată procedura de insolvabilitate, în Decizia privind luarea la evidenţă specială se vor include sumele obligațiilor fiscale existente și doar aferente perioadei de pînă la data intentării procedurii de insolvabilitate (atît creanțele validate, cît și cele contestate), inclusiv calculate ulterior (doar pentru perioada de pînă la data intentării procedurii de insolvabilitate). Obligațiile fiscale apărute după intentarea procedurii de insolvabilitate se iau la evidență specială în mod obligatoriu fiind indicat codul motivului 206_1b-om și urmează a fi monitorizate în cadrul procedurii de insolvabilitate și stinse în mod prealabil din produsul obținut din valorificarea masei debitoare1. În acest sens, în scopul evidenței sumelor obligațiilor fiscale apărute de după intentarea proceselor de insolvabilitate care se clasifică de legislația insolvenței ca obligațiile masei, la data achitării se vor restabili în fișa contribuabilului fiind în aceeași zi lucrătoare (sau imediat următoare) stinse din fișa contribuabilului prin achitare.
    20. Sumele obligațiilor fiscale, specificate în Decizia privind luarea la evidență specială, vor cuprinde inclusiv și sumele obligațiilor fiscale înregistrate pe subdiviziunile amplasate în afara locului de evidență a întreprinderii de bază.
    21. Majorările de întîrziere, calculate pentru perioada între data actului instanței judecătorești/executorilor judecătorești și data emiterii deciziei de către organul fiscal, vor  fi recalculate de către Sistemul de evidență al Serviciului Fiscal de Stat.
    22. Obligaţiile aferente bugetului asigurărilor sociale de stat, pasibile stingerii prin scădere, cad sub incidența prezentului Regulament, ţinîndu-se cont de următoarele particularităţi:
    a) Decizia privind luarea la evidență specială a obligațiilor aferente BASS, în conformitate cu prevederile  art.174  și art.206  din Codul fiscal, se emite de către conducerea organului fiscal de la locul de evidentă corespunzător razei de deservire a contribuabilului în temeiul documentelor confirmative specificate  la capitolul II al prezentului Regulament;
    b) Decizia se emite în două exemplare. Primul exemplar al deciziei se va înregistra în Registrul evidenței speciale și se va îndosaria conform prevederilor pct.17 al prezentului Regulament. Al doilea exemplar se va remite în adresa organului teritorial al Casei Naţionale de Asigurări Sociale, în scopul asigurării reflectării în Sistemul de evidenţă al Casei Naționale de Asigurări Sociale și al Serviciului Fiscal de Stat.
IV. Perioada aflării obligațiilor la evidență specială
    23. Perioada aflării obligațiilor fiscale la evidență specială constituie:
    a) pentru cazurile aferente art.174 alin.(1) lit. a) și b) – perioada se determină în conformitate cu prevederile art.1544 din Codul civil;
    b) pentru cazurile aferente art.206 alin.(1) lit.a) – din data emiterii hotărîrii de către Camera Înregistrării de Stat pînă la stabilirea prin actul de carență despre lipsa bunurilor pasibile a fi urmărite cu consemnarea faptului de inexistență a succesorilor;
    c) pentru cazurile aferente art.206 alin.(1) lit.b) – din data emiterii deciziei/hotărîrii instanței de judecată şi pînă la definitivarea procesului, indiferent de faptul dacă perioada depășește termenul de 6 ani, ținînd cont de prevederile art. 265 alin.     (2) lit. f) din Codul fiscal;
    d) pentru cazurile aferente art.206 alin.(1) lit.c) – din data emiterii actului judecătoresc şi pînă la rezolvarea în fond a cazului, constatată prin documentul (încheierea/decizia/hotărîrea) organului judiciar;
    e) pentru cazurile aferente art.206 alin.(1) lit.d) – din data emiterii actului instanței de judecată sau al executorului judecătoresc pe perioada termenului de prescripție prevăzut la art. 265 din Codul fiscal.
    24. Dacă nu este prevăzut altfel, evidenţa specială este dusă pînă la expirarea termenului de prescripție prevăzut la art.265 din Codul fiscal.
V. Ținerea Registrului evidenţei deciziilor despre stingerea
prin scădere a obligațiilor fiscale (inclusiv a cărei executare silită
este imposibilă) și luarea acestora la evidență specială

    25. Evidenţa specială a obligaţiilor fiscale, a căror executare silită se consideră imposibilă, se duce în mod manual în Registrul evidenţei deciziilor despre stingerea prin scădere a (inclusiv a căror executare silită este imposibilă) și luare la evidență specială a obligaţiei fiscale (în continuare — Registrul evidenței deciziilor privind luarea la evidență specială), al cărui formular este stabilit în anexa nr.2 la prezentul Regulament (pînă la implementarea Registrului  evidenței speciale analogic în Sistemul informațional al SFS).
    26. Înscrierile din  Registrul evidenței deciziilor privind luarea la evidență specială vor corespunde înscrierilor din deciziile privind luarea la evidență specială.
    27. Registrul evidenței deciziilor privind luarea la evidență specială trebuie să fie şnuruit, iar filele numerotate. Numărul filelor se indică pe ultima pagină şi se autentifică de şeful organului fiscal sau persoana responsabilă din cadrul serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale prin aplicarea semnelor de control: semnătura şi ştampila. Înlocuirea filelor din  Registrul evidenței deciziilor privind luarea la evidență specială prin extragerea și/sau încleierea unor file noi este strict interzisă.
    28. În Registrul evidenței deciziilor privind luarea la evidență specială contribuabilii se vor înregistra pe rînd separat, numerotați în ordine cronologică.
    29. Înscrierea în Registrul evidenței deciziilor privind luarea la evidență specială se va efectua nu mai tîrziu de ziua lucrătoare următoare zilei emiterii Deciziei privind luarea la evidență specială de către organul fiscal.
    30. Obligațiile fiscale, luate la evidență specială, urmează a fi restabilite cu emiterea unei decizii suplimentare conform anexei nr. 1A:
    a) la expirarea termenelor, prevăzute  la capitolul IV al prezentului Regulament;
    b) la apariția circumstanțelor de stingere prin metodele specificate la art.171, 172 și 175 din Codul fiscal.
    31. Pentru cazul specificat la pct.30 lit. a), obligațiile fiscale se vor restabili în suma integrală, cu care au fost luate în evidență specială.
    32. Pentru cazul, specificat la pct.30 lit. b), obligațiile fiscale se vor restabili în cuantumul sumei stinse.
    33. În scopul reflectării restabilirii din evidența specială a obligațiilor fiscale, se va întocmi documentul fiscal de uz intern, conform modalității descrise la capitolul VI al Regulamentului.
    34. În Registrul evidenței deciziilor privind luarea la evidență specială de către persoana responsabilă se vor efectua înscrierile de rigoare analogic pct.28 și 29:
    - la înscrierea la zi – privind sumele restabilite integral sau parțial, corespunzător înscrierilor efectuate inițial în Registrul evidenței deciziilor privind luarea la evidență specială,  cu indicarea sumelor cu semn opus, precum și cu specificarea motivului legal al restabilirii în rubrica „Mențiuni” (cu indicarea numelui, prenumelui, funcţiei persoanei și  datei);
    - la înscrierea inițială – mențiunea despre restabilirea integrală sau parțială în rubrica „Mențiuni” cu indicarea obligatorie a datei restabilirii.
    35. În cazurile în care, conform art.186 alin.(5) din Codul fiscal, instanţa judecătorească a emis o decizie de anulare a declarării persoanei fizice moartă sau dispărută fără veste ori o decizie de recunoaştere a capacităţii depline de exerciţiu, obligaţiile  fiscale stinse prin scădere se vor restabili  fără aplicarea majorărilor de întîrziere şi amenzilor pentru perioada cuprinsă între momentul declarării persoanei fizice moartă sau dispărută fără veste, sau lipsită de capacitate de exerciţiu, sau cu capacitate de exerciţiu restrînsă şi data emiterii deciziei respective.
    36. În cazurile menţionate la pct.35 al Regulamentului, sumele luate la evidenţa specială se restabilesc cu data emiterii deciziei respective de către instanța judecătorească.
    37. În cazul restabilirii plaților din evidența specială aferente BASS, copia actului instanței judecătorești se va expedia la organele CNAS.
VI. Organizarea evidenței obligațiilor fiscale luate la
evidență specială în Sistemul informațional al SFS

    38. Înscrierile în conturile contribuabililor privind stingerea obligaţiilor fiscale prin scădere se efectuează în temeiul documentului fiscal intern, emis în scopul reflectării deciziei privind luarea la evidență specială (Forma SCAD, conform anexei nr.3 la prezentul Regulament).
    39. Înscrierile în conturile contribuabililor privind stingerea obligaţiilor aferente bugetului asigurărilor sociale de stat se efectuează în corespundere cu informaţia prezentată în mod electronic de către Casa Naţională de Asigurări Sociale.
    40. La perfectarea documentului de uz intern Forma SCAD se va indica unul din motivele legale, specificate în tabelul din anexa nr.4 la prezentul Regulament.
    41. În scopul restabilirii integrale a sumelor luate la evidență specială, la perfectarea documentului de uz intern  (Forma SCAD) se va bifa una din rubricile:
    - restabilire integrală cu anulare;
    - restabilire integrală fără anulare, fără specificarea sumelor obligațiilor în tabelul documentului.
    42. În scopul restabilirii parțiale a sumelor luate la evidență specială, la perfectarea documentului de uz intern  (Forma SCAD) se va bifa una din rubricile:
    - restabilire parțială cu anulare;
    - restabilire parțială fără anulare.
    În acest caz tabelul documentului se va completa cu sumele care urmează a fi restabilite.
    43. În cazurile de restabilire a obligațiilor fiscale cu anulare, concomitent cu operația de restabilire se va efectua și operația de anulare a acestora, cu indicarea motivului legal al anulării, conform anexei nr.4.
VII. Dispoziţii finale
    44. Pînă la implementarea în sistemul de evidență al SFS a documentului de uz intern Forma SCAD, înscrierile privind stingerea obligațiilor fiscale prin scădere cu luarea acestora la evidență specială se vor efectua conform modalității descrise în scrisoarea IFPS nr.26-15/1-11-324-408/1542 din 27 februarie 2015.
    45. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat şi inspectoratele fiscale de stat teritoriale, după caz, selectează din sistemul de evidenţă al Serviciului Fiscal de Stat informaţia privind stingerea obligaţiilor fiscale prin scădere, utilizînd ca criteriu de selectare codul motivului legal.
    46. În conformitate cu prevederile art.206 alin.(4) din Codul fiscal, organele fiscale teritoriale,  trimestrial, către data de 20 a lunii următoare trimestrului de gestiune vor prezenta la IFPS o informație privind suma obligațiilor fiscale luate la evidență specială, conform modului stabilit în anexa 5 la prezentul Regulament.

    anexa nr.1

    anexa nr.1a

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5