LPC245/2016
ID intern unic:  367935
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 245
din  03.11.2016
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 16.12.2016 în Monitorul Oficial Nr. 441-451     art Nr : 881
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 73 din Legea nr. 1515-XII din 16 iunie 1993 privind protecţia mediului înconjurător (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr. 10, art. 283),  cu modificările şi completările ulterioare, după cuvintele „cu excepţia” se introduce textul „drojdiilor vinicole, de către întreprinderile ce deţin utilaj de prelucrare a produselor secundare vinicole, a nervurii de tutun, de către întreprinderile ce deţin utilaj de expandare a nervurii de tutun,”.
    Art. II. – Legea nr. 1347-XIII din 9 octombrie 1997 privind deşeurile de producţie şi menajere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 16–17, art. 101), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 20 alineatul (1) litera c), după cuvintele „cu excepţia” se introduce textul „drojdiilor vinicole, de către întreprinderile ce deţin utilaj de prelucrare a produselor secundare vinicole, a nervurii de tutun, de către întreprinderile ce deţin utilaj de expandare a nervurii de tutun,”.
    2. Anexa nr. 3 va avea următorul cuprins:

    anexa nr.3

     Art. III. – Anexa nr. 8 la Legea nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 54–55, art. 378), cu modificările și completările ulterioare, va avea următorul cuprins:

    anexa nr.8

    Art. IV. – În titlul anexei nr. 1 și al anexei nr. 2 la Regulamentul cu privire la regimul comercial şi reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon, aprobat prin Legea nr. 852-XV din 14 februarie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 54–55, art. 383), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „în Nomenclatorul mărfurilor al Republicii Moldova” se substituie cu cuvintele „conform Nomenclaturii combinate a mărfurilor”.
    Art. V. – În cuprinsul Legii nr. 265-XV din 26 iunie 2003 cu privire la inspecţia înainte de expediţie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 141–145, art. 572), cu modificările ulterioare, sintagma „Nomenclatorul mărfurilor al Republicii Moldova” se substituie cu sintagma „Nomenclatura combinată a mărfurilor” la forma gramaticală corespunzătoare.
    Art. VI. – Legea nr. 172 din 25 iulie 2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 231–237, art. 529), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Legea se completează cu articolele VIII şi IX cu următorul cuprins:
    Art. VIII. – Serviciul Vamal va emite Notele explicative la Nomenclatura combinată a mărfurilor, care se vor utiliza în calitate de material auxiliar în scopul asigurării unei interpretări şi utilizări uniforme.
    Art. IX. – Autorităţile publice, la elaborarea proiectelor de acte normative care reglementează operaţiunile de comerţ exterior aplicabile anumitor categorii de mărfuri, vor stabili pentru fiecare categorie de marfă, în mod obligatoriu, poziţia sau subpoziţia tarifară, conform Nomenclaturii combinate a mărfurilor, cu coordonarea obligatorie a proiectului vizat cu Serviciul Vamal.”
    2. Nomenclatura combinată a mărfurilor:
compartimentul „Reguli generale de interpretare a Nomenclaturii combinate a mărfurilor” va avea următorul cuprins:
„REGULI  GENERALE
de interpretare a Nomenclaturii combinate a mărfurilor
      Clasificarea mărfurilor în Nomenclatura combinată a mărfurilor (denumită în continuare NC) se efectuează în conformitate cu următoarele reguli:
    1. Denumirile secţiunilor, capitolelor şi grupelor de produse au menirea de a facilita utilizarea NC. Pentru scopuri juridice, clasificarea mărfurilor în NC se realizează reieşind din textul poziţiilor mărfurilor şi notele corespunzătoare referitoare la secţiuni sau capitole şi, dacă textele respective nu prevăd altceva, în conformitate cu următoarele cerinţe.
    2. a) Orice referire din textul denumirii unei poziţii de marfă la oricare marfă trebuie considerată şi ca referire la marfa respectivă în stare incompletă sau nefinită, cu condiţia că, fiind prezentată în stare incompletă sau nefinită, această marfă posedă caracteristicile ei principale în stare completă sau finită, şi trebuie, de asemenea, considerată ca referire la marfa completă sau finită (sau clasificată în cadrul poziţiei în cauză ca fiind completă sau finită, conform acestei reguli), prezentată în stare neasamblată sau dezasamblată.
    b) Orice referire din textul denumirii unei poziţii de marfă la un material sau la o substanţă trebuie considerată şi ca referire la amestecul sau la combinaţia materialului sau a substanţei respective cu alte materiale sau substanţe. Orice referire la marfa dintr-un anumit material sau substanţă trebuie considerată şi ca referire la mărfurile ce constau integral sau parţial din materialul sau substanţa respectivă. Clasificarea mărfurilor care constau din două sau mai multe materiale sau substanţe se efectuează în conformitate cu prevederile regulii 3.
    3. În cazul în care, în conformitate cu prevederile regulii 2 litera b) sau din oricare alte cauze, există posibilitatea de a clasifica o marfă la două sau mai multe poziţii, clasificarea mărfurilor respective se realizează după cum urmează:
    a) Se va da preferinţă poziţiei de marfă care conţine cea mai concretă descriere a mărfii, şi nu poziţiilor cu o descriere generală. În cazul în care fiecare din două sau mai multe poziţii se referă doar la o parte a materialelor sau substanţelor care fac parte din conţinutul amestecului ori al produsului complex sau se referă numai la anumite părţi ale mărfii prezentate în set, pentru vînzarea cu amănuntul, poziţiile respective trebuie considerate egale în raport cu marfa respectivă, chiar dacă una dintre ele conţine o descriere mai completă sau mai exactă a mărfii respective.
    b) Amestecurile, produsele complexe care constau din mai multe materiale sau sînt confecţionate din mai multe componente şi mărfurile care sînt prezentate în set pentru vînzarea cu amănuntul, a căror clasificare nu poate fi efectuată conform prevederilor regulii 3 litera a), trebuie clasificate după materialul sau partea componentă ce determină caracterul principal al mărfii respective, cu condiţia că acest criteriu este aplicabil.
    c) Mărfurile a căror clasificare nu poate fi realizată conform prevederilor regulii 3 literele a) sau b) trebuie clasificate la ultima poziţie, în ordinea creşterii codurilor, dintre poziţiile aplicabile în egală măsură în cadrul analizei de clasificare a mărfurilor respective.
    4. Mărfurile a căror clasificare nu poate fi realizată în conformitate cu prevederile regulilor expuse mai sus se clasifică la poziţia corespunzătoare mărfurilor similare (apropiate) mărfurilor de referinţă.
    5. Suplimentar la prevederile menţionate anterior, referitor la mărfurile de mai jos este necesar să fie aplicate următoarele reguli:
    a) Etuiurile şi husele aparatelor fotografice, ale instrumentelor muzicale, ale armelor de foc, ale accesoriilor de desen tehnic, ale bijuteriilor, precum şi ambalajul analog, care au o formă anumită şi sînt destinate păstrării produselor respective sau seturilor de produse, utile pentru o perioadă îndelungată şi prezentate și vîndute împreună cu produsele pentru care acestea sînt destinate, se clasifică împreună cu produsele ambalate în interiorul acestora. Regula dată nu se aplică ambalajului care, alcătuind împreună cu produsul ambalat un tot întreg, imprimă celui din urmă un caracter esenţial diferit.
    b) Sub rezerva dispoziţiilor regulii 5 litera a), materialele de ambalare şi containerele de ambalare, prezentate împreună cu mărfurile, trebuie să fie clasificate împreună dacă acestea sînt de tipul care în general se utilizează pentru ambalarea acestor mărfuri. Această regulă nu este obligatorie dacă ambalajele, în mod evident, pot fi utilizate în mod repetat.
    6. În scopuri juridice, clasificarea mărfurilor de la subpoziţiile unei poziţii de marfă se realizează în conformitate cu denumirile subpoziţiilor respective şi notele referitoare la aceste subpoziţii, precum şi, mutatis mutandis, conform regulilor anterioare, cu condiţia că subpoziţiile de la acelaşi nivel sînt comparabile. Pentru scopurile prezentei reguli pot fi aplicate notele corespunzătoare secţiunilor şi capitolelor în cazul în care în context nu se stipulează altceva.”
    compartimentul „Reguli generale  de aplicare a taxei vamale”:
    la punctul 1, textul „rubrica 5” se substituie cu textul „rubrica 4”;
    la punctul 7, al doilea subalineat se exclude;
    la poziţia  tarifară 0302 89 100 rubrica 2, textul „– – – – de nisetru” se substituie cu textul „– – – Altele”;
    la poziţia tarifară 1207 70 000 rubrica 4, cifrele „10” se substituie cu cifra „0”;
    poziţia tarifară 1209 91 400 se exclude;
    la poziţia tarifară 2402 90 000 rubrica 3, semnul grafic „–” se substituie cu textul „1000 de bucăţi”;
    la poziţiile tarifare 3104 20 100, 3104 20 500, 3104 20 900, 3104 30 000, 3104 90 000 rubrica 3, unitatea de măsură „kg P2O5” se substituie cu unitatea de măsură „kg K2O”;
    poziţia tarifară 4907 00 100 va avea următorul cuprins:

4907 00 100

– Timbre poștale, timbre fiscale și similare

10

    la poziţia tarifară 8424 81 100 rubrica 2, textul „– – – Aparate de stropit” se substituie cu textul „– – Dispozitive de udare”;
    la poziţia tarifară 8432 21 000 rubrica 2, textul „Grape cu disc (pulverizatoare)” se substituie cu textul „Grape cu disc”;
    la nota de la capitolul 84, punctele 1 şi 2 se exclud;
    la nota de la capitolul 87, punctul 3 se exclude;
    capitolul 98 se completează în final cu o notă cu următorul cuprins:
    „2 Cazurile şi modalitatea de aplicare a codificărilor prezentului capitol sînt stabilite în Notele explicative la Nomenclatura combinată a mărfurilor.”
    notele de la capitolul 99 se completează cu punctul 4 cu următorul cuprins:
    „4. Cazurile şi modalitatea de aplicare a codificărilor prezentului capitol sînt stabilite în Notele explicative la Nomenclatura combinată a mărfurilor.”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                     Andrian CANDU

    Nr. 245. Chişinău, 3 noiembrie 2016.