HANREM376/2017
ID intern unic:  372483
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ
HOTĂRÎRE Nr. 376
din  28.09.2017
cu privire la aprobarea Regulamentului privind garanțiile de origine
pentru energia electrică
produsă din surse regenerabile de energie
Publicat : 10.11.2017 în Monitorul Oficial Nr. 390-395     art Nr : 1989
    MODIFICAT
    HANRE270 din 28.09.18, MO398-399 din 19.10.18 art.1554    În temeiul art. 14 alin. (1), lit. a) şi art. 31 alin. (2) din Legea privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile nr. 10 din 26 februarie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 69-77, art. 117), în scopul stabilirii cadrului de organizare şi funcţionare a sistemului garanţiilor de origine pentru energia electrică produsă din surse regenerabile, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind garanțiile de origine pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie, conform anexei.
    2. Regulamentul privind garanțiile de origine pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie, prevăzut la pct. 1 din prezenta hotărâre va fi pus în aplicare la data intrării în vigoare a Legii privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile nr. 10 din 26 februarie 2016.
    3. La data intrării în vigoare a Legii privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile nr. 10 din 26 februarie 2016 se abrogă Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 330 din 3 aprilie 2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind garanţiile de origine pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie, înregistrată la Ministerul Justiţiei cu nr. 687 din 28 mai 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova  nr. 99-100/424 din 5 iunie 2009).

    Tudor COPACI,
    director general

    Sergiu CIOBANU,                                               
Octavian LUNGU,
    director                                                                  director
    Iurie ONICA,                                                         Ghenadie PÂRŢU,
    director                                                                   director


    Nr. 376/2017. Chişinău, 28 septembrie 2017.

     Aprobat
prin Hotărârea Consiliului
de Administraţie al ANRE
nr. 376/2017 din 28.09.2017
Regulament
privind garanțiile de origine pentru energia electrică
produsă din surse regenerabile de energie
Secțiunea 1
Scopul şi domeniul de aplicare
    1. Regulamentul privind garanţiile de origine pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie (în continuare – prezentul Regulament) stabileşte cadrul de organizare şi funcţionare a sistemului garanţiilor de origine pentru energia electrică produsă din surse regenerabile (în continuare – E-SRE).
    2. Garanţiile de origine emise în baza prezentului Regulament se utilizează de furnizorul de energie electrică pentru a demonstra contribuţia energiei electrice produsă din surse regenerabile de energie (în continuare – SRE) în cantitatea totală de energie electrică livrată de furnizor în anul precedent şi, respectiv, pentru a confirma consumatorilor finali faptul că o cantitate de energie electrică furnizată acestora sau o pondere din aceasta este produsă din SRE.
    [Pct.2 modificat prin HANRE270 din 28.09.18, MO398-399 din 19.10.18 art.1554]
    3. Prezentul Regulament stabileşte:
    1) procedura de solicitare şi condiţiile de emitere a garanţiilor de origine;
    2) documentele necesare eliberării garanţiilor de origine;
    3) procedura de transferare, utilizare şi anulare a garanţiilor de origine;
    4) modul de înregistrare şi de gestionare a informaţiilor referitoare la garanţiile de origine;
    5) procedura de recunoaştere a garanţiilor de origine emise de autorităţile statelor membre ale Uniunii Europene (UE) şi de autorităţile ţărilor care sunt parte a Comunităţii Energetice.
Secțiunea 2
Termeni și definiții
    4. În sensul prezentului Regulament se aplică noţiunile definite în Legea nr. 10 din 26 februarie 2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, în Legea nr.107 din 27 mai 2016 cu privire la energia electrică, precum şi noţiunile definite după cum urmează:
    anulare a garanţiei de origine – pierderea valabilităţii garanţiei de origine, în condiţiile prezentului Regulament;
    deţinător al garanţiei de origine - persoană înregistrată în Registrul garanţiilor de origine căreia i-a fost emisă garanţia de origine sau ultima persoană căreia i-a fost transferată garanţia de origine;
    garanţie de origine eronată – garanţie de origine în care una sau mai multe informaţii stabilite la pct. 14 din prezentul Regulament sunt incorecte (greşite) şi nu corespund realităţii;
    mix de energie al furnizorului de energie electrică – contribuţie a fiecărei surse primare de energie la portofoliul de surse primare de energie al furnizorului de energie electrică, ce corespunde unei perioade de referinţă;
    transfer al garanţiei de origine – trecere a unei garanţii de origine de la un deţinător la altul prin validarea electronică a acestui transfer  în registrul garanţiilor de origine;
    centrală electrică hibrid - instalaţie de producere a energiei electrice care utilizează atât combustibil fosil cât şi SRE pentru producerea energiei electrice;
    registru al garanţiilor de origine – registru unic instituit în format electronic şi actualizat de furnizorul central de energie electrică, în care se înregistrează producătorii de E- SRE, garanţiile de origine emise pentru E-SRE produsă de producătorii respectivi şi livrată în reţele electrice, precum şi alte informaţii necesare în procesul de emitere, transfer, utilizare, anulare şi recunoaştere a garanţiilor de origine.
    [Pct.4 noțiune modificată prin HANRE270 din 28.09.18, MO398-399 din 19.10.18 art.1554]
Secțiunea 3
Procedura de solicitare şi de emitere a garanţiilor de origine
    5. Garanţiile de origine se emit de către furnizorul central de energie electrică (în continuare – furnizorul central) în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data primirii cererii scrise a producătorului pentru cantitatea de E-SRE produsă şi livrată în reţelele electrice, în perioada pentru care se solicită emiterea acestora. Cererea privind emiterea garanţiilor de origine poate fi expediată inclusiv în format electronic, cu respectarea cerinţelor stabilite în Legea privind semnătura electronică şi documentul electronic nr. 91/29 mai 2014.
    [Pct.5 modificat prin HANRE270 din 28.09.18, MO398-399 din 19.10.18 art.1554]
    6. Producătorii de E-SRE, care beneficiază de una din schemele de sprijin stabilite în Legea privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile sunt obligaţi să solicite furnizorului central de energie electrică emiterea garanţiilor de origine pentru energia electrică produsă de centralele electrice în raport cu care beneficiază de schemele de sprijin respective.
    [Pct.6 modificat prin HANRE270 din 28.09.18, MO398-399 din 19.10.18 art.1554]
    7. La depunerea cererii privind emiterea garanţiilor de origine producătorii de E-SRE urmează să utilizeze modelul stabilit în Anexa nr.1 la prezentul Regulament.
    8. După primirea cererii privind emiterea garanţiei de origine, furnizorul central de energie electrică este în drept să solicite operatorului sistemului de transport sau, după caz, operatorului sistemului de distribuție să efectueze verificări la centrala electrică a producătorului respectiv.
    [Pct.8 modificat prin HANRE270 din 28.09.18, MO398-399 din 19.10.18 art.1554]
    9. Producătorul de E-SRE este obligat să permită accesul personalului operatorului de sistem la centrala electrică pe parcursul orelor de lucru şi să pună la dispoziţia acestuia informaţia solicitată, care demonstrează faptul că respectiva cantitate de energie electrică, pentru care se solicită garanţia de origine, a fost produsă din SRE.
     [Pct.9 modificat prin HANRE270 din 28.09.18, MO398-399 din 19.10.18 art.1554]
    10. La necesitate, furnizorul central este în drept să ceară producătorului de E-SRE prezentarea de informaţii suplimentare care să ateste faptul că respectiva cantitate de energie electrică, pentru care se solicită garanţia de origine, a fost produsă din SRE, cu acordarea termenului de 10 zile calendaristice de la solicitare.
     [Pct.10 modificat prin HANRE270 din 28.09.18, MO398-399 din 19.10.18 art.1554]
    11. În termen de cel mult 30 zile calendaristice de la data recepţionării cererii privind emiterea garanţiei de origine, furnizorul central examinează cererea respectivă şi informaţia prezentată de producătorul de  E-SRE şi emite garanţia/garanţiile de origine în cazul în care cererea privind emiterea garanţiei de origine a fost prezentată conform modelului stabilit în Anexa nr.1 la prezentul Regulament, iar informaţiile prezentate de producătorul de E-SRE sunt complete şi veridice.
     [Pct.11 modificat prin HANRE270 din 28.09.18, MO398-399 din 19.10.18 art.1554]
    12. O garanţie de origine emisă pentru o perioadă de o lună este valabilă timp de 12 luni de la sfârşitul lunii pentru care producătorul de E-SRE a solicitat emiterea garanţiei de origine.  O garanţie de origine emisă pentru o perioadă de timp mai mare de o lună (pentru un trimestru sau un semestru) este valabilă timp de 12 luni de la sfârşitul primei luni din perioada pentru care producătorul de E-SRE a solicitat emiterea garanţiei de origine.
    [Pct.13 abrogat prin HANRE270 din 28.09.18, MO398-399 din 19.10.18 art.1554]
    14. Garanția de origine se emite în format electronic pentru fiecare unitate de E-SRE (1MWh) şi livrată în reţelele electrice de către producătorul de E-SRE şi trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:
    1) data şi ţara emiterii, emitentul precum şi un număr de identificare unic;
    2) sursa regenerabilă de energie din care a fost produsă energia electrică şi perioada în care a fost produsă aceasta (data de început şi de sfârșit a producerii);
    3) numele/denumirea producătorului de E-SRE căruia i-a fost emisă garanţia de origine;
    4) locul amplasării, tipul şi puterea electrică instalată a centralei electrice care a produs cantitatea respectivă de E-SRE;
    5) dacă şi în ce măsură producătorul de E-SRE a beneficiat de o schema de sprijin sau de altă măsură de suport pentru producerea unei unităţi anume de energie electrică şi tipul schemei de sprijin sau a măsurii de suport respective;
    6) data la care centrala electrică respectivă a fost dată în exploatare;
    7) cota parte a E-SRE în cazul centralelor electrice hibrid.
    15. Garanţia de origine se identifică printr-un cod unic, compus din:
    1) numărul de ordine care începe de la numărul „1” în fiecare an;
    2) codul tehnologiei de producere utilizate, conform specificaţiilor din Anexa nr.2 la prezentul Regulament;
    3) codul schemei de sprijin de care beneficiază producătorul de E-SRE respectiv, conform specificaţiilor din Anexa nr.3 la prezentul Regulament;
    4) data emiterii (ziua, luna, anul);
    5) data expirării (ziua, luna, anul).
    16. Pentru fiecare unitate de E-SRE (1MWh) nu se emite mai mult de o garanţie de origine, astfel încât aceeaşi unitate de E-SRE produsă de o centrală electrică să fie luată în consideraţie o singură dată.
    17. Nu se emite garanţie de origine pentru o cantitate de E-SRE mai mică de 1 MWh. Cantitatea respectivă de E-SRE, mai mică de 1 MWh, rămasă după emiterea garanţiilor de origine pentru o anumită perioadă, va fi luată în consideraţie la emiterea garanţiei de origine pentru perioada imediat următoare.
    18. Se interzice emiterea garanţiilor de origine pentru energia electrică produsă de hidrocentralele cu acumulare din apa pompată anterior în sens ascendent.
    19.  În cazul centralelor electrice hibrid, furnizorul central emite garanţii de origine doar pentru cantitatea de energie electrică produsă din SRE. În acest caz, cota parte a energiei electrice produse din SRE în cantitatea totală de energie electrică produsă la centrala electrică respectivă şi livrată în reţelele electrice pe durata perioadei pentru care se solicită emiterea garanţiilor de origine se determină de către operatorul de sistem, luând în consideraţie tipul de tehnologie de producere utilizată şi cantitatea de combustibil fosil consumată în perioada respectivă.
    [Pct.19 modificat prin HANRE270 din 28.09.18, MO398-399 din 19.10.18 art.1554]
    20. La emiterea garanţiilor de origine, furnizorul central de energie electrică întreprinde întreprind măsurile necesare pentru a asigura imposibilitatea fraudării garanţiilor emise, inclusiv prin securizarea accesului la Registrul garanţiilor de origine.
    [Pct.20 modificat prin HANRE270 din 28.09.18, MO398-399 din 19.10.18 art.1554]
    21. În cazul în care cererea privind emiterea garanţiei de origine este completată greşit, dacă producătorul de E-SRE nu prezintă în termenul stabilit informaţia solicitată în conformitate cu punctul 10 al prezentului Regulament şi/sau dacă nu permite accesul personalului operatorului de sistem la centrala electrică în vederea inspectării acesteia conform pct. 8 din prezentul Regulament, furnizorul central de energie electrică refuză emiterea garanţiei de origine. În termen de 3 zile lucrătoare de la luarea deciziei privind refuzul emiterii garanţiei de origine, operatorul de sistem este obligat să-i expedieze producătorului de E-SRE, inclusiv prin intermediul poştei electronice, o notificare scrisă privind refuzul de eliberare a garanţiei de origine, cu indicarea motivelor refuzului.
    [Pct.21 modificat prin HANRE270 din 28.09.18, MO398-399 din 19.10.18 art.1554]
    22. În cazul în care cererea producătorului de E-SRE privind emiterea garanţiei de origine a fost respinsă pe motiv ca acesta a refuzat accesul la locul amplasării centralei electrice în vederea inspectării acesteia conform pct. 8 din prezentul Regulament, atunci el urmează să depună o nouă cerere privind emiterea garanţiei de origine, iar furnizorul central urmează să dea curs cererii sale numai după efectuarea unei noi inspectări la centrala electrică respectivă.
    [Pct.22 modificat prin HANRE270 din 28.09.18, MO398-399 din 19.10.18 art.1554]
    23. În cazul în care furnizorul central nu a emis garanţia de origine în termenul stabilit în pct. 11 din prezentul Regulament sau dacă a refuzat emiterea garanţiei de origine, producătorul respectiv de E-SRE este în drept să depună o reclamaţie la Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (în continuare - ANRE) în acest sens. ANRE examinează cererea respectivă în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la înregistrare şi emite decizii în caz de necesitate. Termenul de examinare a reclamaţiei poate fi prelungit cu cel mult 30 de zile lucrătoare, fapt despre care este informat producătorul respectiv de E-SRE.
    [Pct.23 modificat prin HANRE270 din 28.09.18, MO398-399 din 19.10.18 art.1554]
    24. Decizia ANRE de soluţionare a reclamaţiei în conformitate cu prezenta Secţiune poate fi contestată în termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 793 din  10 februarie 2000. 
Secțiunea 4
Transferul garanţiilor de origine
    25. Garanţiile de origine emise de furnizorul central de energie electrică pot fi transferate între participanţii la piaţa energiei electrice după cum urmează:
    [Pct.25 modificat prin HANRE270 din 28.09.18, MO398-399 din 19.10.18 art.1554]
    1) de la un producător la alt producător de energie electrică;
    2) de la un producător la un furnizor de energie electrică, inclusiv la furnizorul central de energie electrică;
    3) de la un furnizor care deţine garanţia de origine către alt furnizor de energie electrică.
    [Pct.26 abrogat prin HANRE270 din 28.09.18, MO398-399 din 19.10.18 art.1554]
    27. Furnizorul central transferă lunar furnizorilor de energie electrică garanţiile de origine care corespund cantităţilor de E-SRE achiziţionate de către aceştia în baza contractelor de procurare încheiate cu furnizorul central în contextul schemei de sprijin, stabilite în Legea privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile.
    [Pct.27 modificat prin HANRE270 din 28.09.18, MO398-399 din 19.10.18 art.1554]
    28. Garanţiile de origine pot fi transferate şi participanţilor la piaţa energiei electrice din statele membre ale UE şi/sau din ţările părţi ale Comunităţii Energetice.
    29. Transferul garanţiilor de origine se efectuează de furnizorul central la cererea deţinătorului garanţiei de origine.
    30. Cererea privind transferul garanţiei de origine se examinează de furnizorul central în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data recepţionării solicitării deţinătorului garanţiei de origine. Transferul se consideră efectuat la data înregistrării de către furnizorul central a menţiunii cu privire la transfer în Registrul garanţiilor de origine.
    31. Transferul garanţiilor de origine nu influenţează transferurile statistice sau schemele comune de sprijin implementate în scopul atingerii ţintelor naţionale în domeniul SRE şi nu influenţează determinarea consumului final brut de energie din SRE, în conformitate cu principiile stabilite în Legea privind utilizarea energiei din surse regenerabile.
    32.  Furnizorul central respinge cererea privind transferul garanţiei de origine dacă solicitantul nu este deţinătorul garanţiei de origine sau dacă se solicită efectuarea transferului în favoarea unui alt participant la piaţa energiei electrice decât cel menţionat în prezenta Secţiune. 
    33. În cazul în care furnizorul central nu a efectuat transferul în termenul stabilit în pct.   din prezentul Regulament sau dacă a refuzat efectuarea transferului garanţiei de origine, solicitantul respectiv este în drept să depună o reclamaţie la ANRE în acest sens. ANRE examinează cererea respectivă în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la înregistrare şi emite decizii în caz de necesitate. Termenul de examinare a reclamaţiei poate fi prelungit cu cel mult 30 de zile lucrătoare, fapt despre care este informat solicitantul respectiv.
    34. Decizia ANRE de soluţionare a reclamaţiei în conformitate cu prezenta Secţiune poate fi contestată de solicitant în termenele stabilite de Legea contenciosului administrativ.
Secțiunea 5
Utilizarea şi anularea garanţiilor de origine
    35. Garanţia de origine se consideră utilizată dacă un furnizor de energie electrică o întrebuinţează, potrivit scopului declarat în pct. 2 din prezentul Regulament pentru a demonstra corectitudinea informaţiilor prezentate în legătură cu contribuţia fiecărei surse de energie în mixul de energie al furnizorului respectiv.
    36. Garanţiile de origine pot fi utilizate pe perioada de valabilitate a acestora stabilită la pct. 12 din prezentul Regulament. 
    37. Furnizorul de energie electrică este obligat să notifice furnizorul central şi ANRE despre utilizarea garanţiilor de origine conform pct. 35 din prezentul Regulament în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la utilizare.
    38. La cererea consumatorului final, furnizorul de energie electrică este obligat să solicite producătorului de E-SRE  să întreprindă acţiunile necesare în vederea emiterii şi, respectiv, transferării garanţiilor de origine pentru cantitatea de E-SRE pe care o achiziţionează de la acesta. La cererea furnizorului de energie electrică, producătorul de E-SRE este obligat să solicite furnizorului central de energie electrică emiterea garanţiilor de origine pentru E-SRE pe care o vinde furnizorului şi, respectiv, să solicite furnizorului central transferul garanţiilor de origine respective.
    [Pct.38 modificat prin HANRE270 din 28.09.18, MO398-399 din 19.10.18 art.1554]
    39. Furnizorul central anulează garanţiile de origine în una din următoarele situaţii:
    1) dacă acestea au fost utilizate de către un furnizor de energie electrică înainte de expirarea perioadei lor de valabilitate;
    2) dacă perioada de valabilitate a garanţiilor de origine respective a expirat;
    3) la solicitarea ANRE formulată în conformitate cu pct. 40 din prezentul Regulament;
  [Pct.39 subpct.3) modificat prin HANRE270 din 28.09.18, MO398-399 din 19.10.18 art.1554]
    4) la solicitarea operatorului de sistem formulată în conformitate cu pct. 41 din prezentul Regulament.
  [Pct.39 subpct.4) modificat prin HANRE270 din 28.09.18, MO398-399 din 19.10.18 art.1554]
    40. ANRE este în drept să solicite anularea garanţiei de origine dacă în urma verificărilor efectuate în conformitate cu pct. 57 se dovedeşte că informaţiile prezentate de producătorul de E-SRE şi utilizate în procesul de emitere a garanţiei de origine sunt incorecte. În acest caz, furnizorul central anulează garanţia de origine respectivă în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării ANRE şi, în termen de 5 zile lucrătoare de la data anulării notifică în scris operatorul de sistem şi deţinătorul garanţiei de origine despre acest fapt. În notificarea scrisă privind anularea garanţiei de origine se specifică motivele anulării. 
    41. În cazul în care producătorul de E-SRE comunică furnizorului central de energie electrică operatorului de sistem despre faptul că garanţia de origine emisă conţine informaţii incorecte, furnizorul central de energie electrică eliberează o nouă garanţie de origine în termen de 10 zile lucrătoare de la data recepţionării cererii respective. Furnizorul central anulează garanţia de origine eronată în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării.
    [Pct.41 modificat prin HANRE270 din 28.09.18, MO398-399 din 19.10.18 art.1554]
    42. Anularea garanţiei de origine nu constituie temei pentru deconectarea centralei electrice care produce E-SRE de la reţeaua electrică.
Secțiunea 6
Recunoaşterea garanţiilor de origine emise de autorităţile altor ţări
    43. La cererea unui participant al pieței energiei electrice, ANRE recunoaşte garanţiile de origine emise de autorităţile statelor membre ale UE sau de autorităţile ţărilor care sunt parte a Comunităţii Energetice. În acest scop, participantul pieței energiei electrice respectiv depune o cerere la ANRE, la care anexează informaţii cu privire la garanţiile de origine ce urmează a fi recunoscute, cu privire la emitentul garanţiilor de origine în cauză, precum şi cu privire la deţinătorul actual al garanţiilor de origine.
    [Pct.43 modificat prin HANRE270 din 28.09.18, MO398-399 din 19.10.18 art.1554]
    44. ANRE examinează cererea privind recunoaşterea garanţiilor de origine în termen de 30 zile calendaristice de la înregistrarea acesteia şi emite decizia privind recunoaşterea garanţiilor de origine respective exclusiv în ceea ce priveşte informaţiile stabilite la pct. 14 şi numai în scopul stabilit în pct. 2 din prezentul Regulament.
    45. Decizia privind recunoaşterea garanţiilor de origine se expediază în adresa solicitantului şi a furnizorului central în termen de 3 zile lucrătoare de la emitere.
    46. În termen de cel mult 5 zile lucrătoare din data primirii deciziei ANRE privind recunoaşterea garanţiilor de origine, furnizorul central efectuează modificările corespunzătoare în Registrul garanţiilor de origine în vederea transferării garanţiilor de origine recunoscute în contul participantului la piaţa energiei electrice menţionat în decizia ANRE.
    47. Recunoaşterea unor garanţii de origine emise de autorităţile statelor membre ale UE sau de autorităţile ţărilor părţi ale Comunităţii Energetice poate fi refuzată de ANRE numai dacă există motive întemeiate de refuz în raport cu exactitatea, fiabilitatea sau veridicitatea acesteia.
    48. Decizia motivată a ANRE privind refuzul recunoaşterii garanţiilor de origine se expediază solicitantului în termen de 3 zile lucrătoare de la emitere.
    49. Dacă după emiterea deciziei privind recunoaşterea garanţiilor de origine, se constată că există motive temeinice, ce ţin de exactitatea, fiabilitatea sau veridicitatea emiterii garanţiilor de origine respective, care justifică anularea recunoaşterii acestora, ANRE urmează să dispună anularea deciziei privind recunoaşterea garanţiilor de origine, cu indicarea motivelor care justifică anularea.
    50. Decizia motivată a ANRE privind anularea deciziei privind recunoaşterea garanţiilor de origine se expediază solicitantului şi  furnizorului central în termen de 3 zile lucrătoare de la emitere.
    51. Decizia ANRE privind refuzul recunoaşterii garanţiilor de origine sau privind anularea deciziei privind recunoaşterea garanţiilor de origine poate fi contestată de solicitant în termenele stabilite de Legea contenciosului administrativ.
Secțiunea 7
Registrul garanţiilor de origine
    52. Pentru a asigura evidenţa garanţiilor de origine emise, transferate, anulate şi/sau recunoscute de ANRE, furnizorul central instituie şi actualizează un Registru unic al garanţiilor de origine, în format electronic.
    53. Registrul garanţiilor de origine trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii cu privire la garanţiile de origine:
    1) denumirea producătorului de E-SRE pentru care s-a emis garanţia de origine;
    2) adresa juridică a producătorului de E-SRE;
    3) numărul şi data emiterii licenţei de producere a energiei electrice, deţinute de producătorul de E-SRE (dacă există);
    4) adresa locului de producere a E-SRE;
    5) puterea instalată a centralei electrice (MW);
    6) sursa regenerabilă de energie utilizată;
    7) punctul de racordare la reţelele electrice;
    8) data emiterii garanţiei de origine;
    9) emitentul garanţiei de origine;
    10) tipul schemei de sprijin sau a măsurii de suport, conform specificaţiilor din Anexa nr. 1 la prezentul Regulament;
    11) cantitatea de energie electrică (MWh) produsă în perioada pentru care se solicită garanţii de origine, precum şi perioada în care a fost produsă cantitatea respectivă;
    12) ponderea E-SRE, dacă aceasta este produsă într-o centrală hibrid;
    13) codul unic al garanţiei de origine;
    14) data transferului garanţiei de origine;
    15) data anulării garanţiei de origine şi motivele care au stat la baza deciziei de anulare;
    16) alte informaţii, inclusiv cu privire la recunoaşterea acestora de către ANRE.
    54. Se consideră data emiterii, transferului sau a anulării unei garanţii de origine data la care aceste operaţiuni sunt înregistrate în Registrul garanţiilor de origine.
    55. Se consideră data recunoaşterii unei garanţii de origine data la care a fost adoptată decizia ANRE în temeiul art. 32, alin. (6) din Legea privind utilizarea energiei din surse regenerabile.
    56. Furnizorul central publică lunar pe pagina sa web oficială lista deţinătorilor de garanţii de origine şi numărul garanţiilor de origine deţinute de fiecare din ei.
    57. În vederea monitorizării funcţionării sistemului garanţiilor de origine, ANRE este în drept să acceseze Registrul electronic al garanţiilor de origine şi să verifice corectitudinea informaţiilor prezentate de furnizorul central, precum şi a informaţiilor prezentate în garanţiile de origine emise. În acest scop, ANRE este în drept să solicite furnizorului central de energie electrică prezentarea de informaţii suplimentare în vederea confirmării corectitudinii informaţiilor care au stat la baza emiterii garanţiei de origine, inclusiv cu deplasarea la locul amplasării centralei electrice ce aparține producătorului de E-SRE.
    [Pct.57 modificat prin HANRE270 din 28.09.18, MO398-399 din 19.10.18 art.1554]
Secțiunea 8
Dispoziții finale şi tranzitorii
    58. Furnizorul central este obligat să întocmească și să transmită, trimestrial, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la începutul trimestrului următor şi anual, până la data de 30 martie, un raport privind garanţiile de origine pentru E-SRE produsă şi livrată în reţelele electrice pe parcursul trimestrului/anului anterior. Rapoartele respective se prezintă ANRE şi se publică pe pagina electronică a furnizorului central.
    [Pct.58 modificat prin HANRE270 din 28.09.18, MO398-399 din 19.10.18 art.1554]
    59. Deţinerea de garanţii de origine în baza prezentului Regulament nu oferă unui producător de E-SRE dreptul de a beneficia de o schemă de sprijin sau de alte măsuri de suport pentru producerea E- SRE, stabilite prin Legea privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile.
    60. Până la instituirea Registrului electronic al garanţiilor de origine, furnizorul central urmează să elaboreze un sistem de evidenţă temporar pentru a duce evidenţa garanţiilor de origine emise, transferate, utilizate, recunoscute de ANRE şi/sau anulate.
    61. Până la instituirea de către furnizorul central a Registrului electronic al garanţiilor de origine, furnizorul central expediază lunar în adresa ANRE un act privind garanţiile de origine, elaborat în conformitate cu modelul stabilit la Anexa 4 la prezentul Regulament, în care indică informaţiile privind garanţiile de origine emise pe parcursul lunii precedente pentru fiecare producător de E-SRE.
    [Pct.61 modificat prin HANRE270 din 28.09.18, MO398-399 din 19.10.18 art.1554]

    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin HANRE270 din 28.09.18, MO398-399 din 19.10.18 art.1554]

    anexa nr.2

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 modificată prin HANRE270 din 28.09.18, MO398-399 din 19.10.18 art.1554]

    anexa nr.4
    [Anexa nr.4 modificată prin HANRE270 din 28.09.18, MO398-399 din 19.10.18 art.1554]