*HGC570/2009 Versiunea originala
ID intern unic:  373741
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 570
din  11.09.2009
cu privire la aprobarea unor acte normative în vederea
implementării prevederilor Codului subsolului
Publicat : 18.09.2009 în Monitorul Oficial Nr. 144-147     art Nr : 633
    În vederea executării prevederilor Codului subsolului nr. 3-XVI din 2 februarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.75-77, art. 197), precum şi pentru asigurarea utilizării raţionale şi complexe a subsolului, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Regulamentul privind modul de atribuire în folosinţă a sectoarelor de subsol, conform anexei nr. 1;
    Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru dreptul de folosinţă asupra sectoarelor de subsol pentru prospecţiuni şi explorări sau pentru extragerea substanţelor minerale utile, conform anexei nr. 2;
    Regulamentul cu privire la atribuirea perimetrelor geologice şi miniere, conform anexei nr. 3.
    2. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 1061 din 14 septembrie 2006 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de transmitere a zăcămintelor de substanţe minerale utile pentru valorificare industrială” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 153-156, art. 1164).
    3. Ministerele şi alte autorităţi ale administraţiei publice, în termen de 3 luni, vor aduce actele lor departamentale  în concordanţă cu prevederile prezentei hotărîri.

    PRIM-MINISTRU                                                       Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                                Igor Dodon
    Ministrul ecologiei
    şi resurselor naturale                                                    Violeta Ivanov

    Nr. 570. Chişinău, 11 septembrie 2009.

  Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr.570
din 11 septembrie  2009
REGULAMENT
cu privire la modul de atribuire în folosinţă a sectoarelor de subsol
I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu prevederile Codului subsolului nr. 3-XVI din  2 februarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.75-77, art. 197) şi reglementează modul de atribuire în folosinţă a sectoarelor de subsol pentru cercetarea geologică, extragerea substanţelor minerale utile solide şi apelor subterane, construirea şi exploatarea construcţiilor subterane nelegate de extragerea substanţelor minerale utile.
    2. Acţiunea Regulamentului nu se extinde asupra atribuirii sectoarelor de subsol pentru explorarea şi extragerea substanţelor minerale utile de importanţă naţională, pentru cercetarea geologică din contul mijloacelor bugetului de stat, pentru extragerea apelor subterane cu destinaţie de apă potabilă pentru uz casnic şi tehnică de producţie cu limitele de captare mai puţin de 1000 m3 pe zi, pentru organizarea obiectivelor geologice protejate, pentru colectarea materialelor mineralogice, paleontologice şi altor materiale geologice de colecţie.
    3. Atribuirea în folosinţă a sectoarelor de subsol se efectuează în baza  rezultatelor concursului efectuat în conformitate cu Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru dreptul de folosinţă asupra sectoarelor de subsol pentru prospecţiuni şi explorări sau pentru extragerea substanţelor minerale utile sau fără desfăşurarea concursului – în cazurile prevăzute în art. 21 al Codului subsolului.
II. Prezentarea cererilor pentru folosirea
 sectoarelor de subsol

    4. Pentru obţinerea dreptului de folosinţă asupra sectorului de subsol,  solicitantul trebuie să depună la Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale o cerere în care va indica denumirea, tipul de proprietate, forma juridică de organizare şi elementele de identificare cu anexarea copiei de pe certificatul înregistrării de stat, datele privind dispunerea de mijloace financiare, de utilaj tehnologic special şi de specialişti pentru efectuarea tipului respectiv de lucrări la folosirea subsolului, propunerile sale privind condiţii de folosire a sectorului de subsol.
    5. Pentru obţinerea în folosinţă a sectoarelor de subsol pentru explorarea/exploatarea zăcămintelor de ape subterane, solicitantul prezintă suplimentar la actele enumerate în pct. 4 următoarele acte/informaţii:
    a) calculul volumului necesar de ape subterane şi destinaţia specială a folosirii apelor subterane;
    b) regimul de exploatare a construcţiilor de captare a apei;
    c) schema amplasării construcţiilor de captare a apei cu indicarea coordonatelor ei;
    d) copia documentelor care confirmă dreptul de proprietate sau posesie asupra construcţiilor de captare a apei;
    e) copia autorizaţiei pentru  folosirea specială a apei, eliberată de către organul de stat de administrare a fondului de stat al apelor pentru extragerea volumului de apă subterană, după caz;
    f) copia documentelor care confirmă dreptul de proprietate asupra sectorului de teren pe care va fi amplasată construcţia de captare a apei;
    g) proiectul perimetrului minier şi avizul expertizei de stat a rezervelor de substanţe minerale utile în cazul solicitării de atribuirie a subsolului pentru exploatarea zăcămîntului;
    h) alte acte conform prevederilor actelor normative în vigoare.
    6. Pentru obţinerea în folosinţă a sectoarelor de subsol pentru explorări geologice în scopul sporirii rezervelor de substanţe minerale utile, solicitantul prezintă suplimentar la actele enumerate în pct. 4 următoarele acte:
    a) nota explicativă cu argumentarea necesităţii de efectuare a lucrărilor de explorări geologice şi cu indicarea scopului şi a termenelor de îndeplinire a  lucrărilor;
    b) copia (extrasul) de pe harta topografică la scara 1:25000 sau 1:10000 a sectorului solicitat pentru explorări geologice, cu limitele suprafeţei fixate cu coordonate geografice;
    c) copia documentelor ce confirmă că sectorul de subsol solicitat este alăturat zăcămîntului de substanţe minerale utile de acelaşi tip, exploatat de solicitant;
    d) alte acte conform prevederilor actelor normative în vigoare.
    7. Pentru obţinerea în folosinţă a sectoarelor de subsol în scopul efectuării prospecţiunilor geologice pentru fundamentarea şi proiectarea obiectivelor industriale şi construcţiilor civile, construirea şi/sau exploatarea construcţiilor subterane  nelegate de extragerea substanţelor minerale utile, solicitantul prezintă suplimentar la actele enumerate în pct. 4 următoarele acte:
    a) date privind tipul şi destinaţia construcţiei;
    b) copia planului topografic al sectorului solicitat, la scara 1:500 sau 1:1000, cu situaţia la zi;
    c) copia documentelor care confirmă dreptul de proprietate sau posesie asupra sectorului de teren sau construcţiei;
    d) dimensiunile sectorului de subsol necesar pentru efectuarea explorărilor geologice;
    e) după caz, certificatul de urbanism, documentaţia de proiect, planul cadastral al terenului, proiectul perimetrului minier;
    f) avizul Centrului Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă, expertiza geologică, expertiza ecologică, expertiza securităţii industriale cu privire la posibilitatea construirii şi exploatării obiectului; 
    g) alte acte conform prevederilor actelor normative în vigoare.
III. Examinarea cererii
    8. Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale verifică setul de documente anexat la cerere conform cerinţelor compartimentului II al prezentului Regulament, după care îl transmite Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale pentru întocmirea  concluziei geologice şi actului perimetrului geologic sau minier (cu excepţia cazurilor de atribuire a sectoarelor de subsol pentru valorificarea industrială a zăcămintelor de substanţe minerale utile solide, cînd perimetrul minier se va întocmi după încheierea contractului pentru dreptul de folosinţă a sectorului de subsol, în baza cererii depuse la Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale). În concluzia geologică se argumentează posibilitatea satisfacerii cererii, se aduc date despre lucrările de explorare geologică din contul mijloacelor statului sau altui agent economic, dacă acestea au fost efectuate anterior, şi costul lor. Se prezintă informaţia despre existenţa în regiunea dată a zăcămintelor de rezervă de tipul respectiv de substanţe minerale utile explorate şi exploatate. Termenul de pregătire a concluziei respective şi întocmirea actului perimetrului geologic sau minier nu va depăşi 15 zile din ziua înregistrării documentelor la Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale, după care materialele se restituie Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale.
    9. Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale este în drept să refuze atribuirea în folosinţă a sectorului de subsol în următoarele cazuri:
    a) cererea este depusă cu încălcarea cerinţelor stabilite;
    b) solicitantul a prezentat informaţie neveridică;
    c) dacă, conform condiţiilor geologice ale sectorului de subsol solicitat, este imposibilă satisfacerea cererii;
    d) existenţa în apropierea sectorului de subsol solicitat a zăcămintelor de rezervă explorate sau a zăcămintelor exploatate care ar asigura pe deplin necesităţile regiunii cu tipul respectiv de materie primă.
    10. În cazul deciziei pozitive privind atribuirea în folosinţă a sectorului de subsol, Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale elaborează condiţiile de folosire a sectorului de subsol în conformitate cu art. 19 al Codului subsolului şi concluziile geologice care vor constitui baza condiţiilor contractului încheiat cu agentul economic.
    11. Contractul se întocmeşte în 3 exemplare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, şi se semnează de conducerea Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale şi persoana împuternicită a agentului economic, care obţine statut de beneficiar de subsol, cu aplicarea ştampilelor. Un exemplar de contract se păstrează la Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale, altele două se transmit beneficiarului de subsol şi Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale.
    12. Contractul aprobat privind folosirea sectorului de subsol pentru exploatarea zăcămintelor de substanţe minerale utile solide reprezintă temei pentru întocmirea proiectului perimetrului minier.
Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr.570
din 11 septembrie  2009
REGULAMENT
cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului
pentru dreptul de folosinţă asupra sectoarelor de subsol
 pentru prospecţiuni şi explorări sau pentru
 extragerea substanţelor minerale utile

I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu prevederile Codului subsolului nr. 3-XVI din  2 februarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.75-77, art. 197) şi reglementează modul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru obţinerea dreptului de folosinţă a sectoarelor de subsol pentru explorare geologică şi/sau valorificare industrială a zăcămintelor de substanţe minerale utile, cu excepţia celor de importanţă naţională.
    2. Concursul se organizează în scopul selectării beneficiarului la folosirea sectoarelor de subsol, care acceptă respectarea condiţiilor concursului şi vine cu cele mai avantajoase  propuneri pentru stat privind explorarea geologică a subsolului şi/sau valorificarea industrială a zăcămintelor de substanţe minerale utile.
    3. Principiile de bază ale concursului sînt:
    a) condiţii egale pentru toţi participanţii;
    b) publicitatea privind desfăşurarea concursului şi totalizarea rezultatelor;
    c) asigurarea secretului comercial referitor la activitatea participanţilor la concurs şi propunerile de concurs prezentate.
II. Modul de organizare a concursului
    4. Asigurarea organizaţională a desfăşurării concursului revine Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale (în continuare – Organizator), care execută următoarele funcţii:
    a) formează Comisia permanentă de concurs (în continuare – Comisia) şi aprobă componenţa, preşedintele şi secretarul ei;
    b) întocmeşte lista sectoarelor de subsol prezentate la concurs şi condiţiile obligatorii de folosire a lor;
    c) efectuează calcularea sumei cheltuielilor ce urmează a fi restituite statului sau agentului economic pentru explorarea geologică, în cazul în care acestea au fost efectuate anterior;
    d) asigură publicarea comunicatului informativ referitor la concurs;
    e) pregăteşte documentaţia necesară pentru desfăşurarea concursului şi asigură păstrarea ei;
    f) asigură activitatea Comisiei.
    5. Comisia este compusă din 9 persoane, în componenţa căreia intră reprezentanţii Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale, Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale, Ministerului Economiei şi Comerţului, Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului şi Ministerului Finanţelor.
    6.Comisia îndeplineşte următoarele funcţii:
    a) stabileşte termenele de desfăşurare a concursului;
    b) evaluează propunerile pentru concurs;
    c) determină cîştigătorul concursului sau ia altă decizie;
    d) întocmeşte documentaţia conform rezultatelor concursului.
    7. Membrii Comisiei trebuie să păstreze confidenţialitatea informaţiei conţinute în documentaţia pentru concurs, care reprezintă secret comercial al participantului la concurs.
    8. Organizatorul publică comunicatul informativ cu privire la desfăşurarea concursului în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe site-ul Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale cu cel puţin o lună înainte de data desfăşurării lui, care este accesibil pentru informare pe întregul termen de prezentare a ofertelor.
    9. Comunicatul informativ trebuie să conţină:
    a) denumirea Organizatorului, adresa, telefonul (faxul)  pentru relaţii;
    b) denumirea, locul amplasării obiectului (obiectelor) şi tipul de folosire a subsolului;
    c) data, ora, locul depunerii ofertelor şi desfăşurării concursului;
    d) mărimea taxei de participare la concurs şi contul de decontare pe care va fi transferată;
    e) costul pachetului documentaţiei geologice;
    f) mărimea plăţilor de compensare a cheltuielilor ce urmează a fi restituite statului şi/sau agentului economic pentru lucrările de explorare geologică efectuate anterior;
    g) alte informaţii necesare.
    10. Taxa pentru participare la concurs constituie 200 lei şi este nerambursabilă. Veniturile în urma desfăşurării concursului sînt repartizate pentru acoperirea cheltuielilor legate de desfăşurarea concursului.
    11. Pentru elaborarea propunerilor pentru concurs, ofertanţii admişi la concurs trebuie să procure pachetul documentaţiei geologice, fără drept de  divulgare şi de transmitere a informaţiei terţilor.
III. Modul de depunere şi de examinare
 a ofertelor pentru participarea la concurs

    12. Participanţii la concurs pot fi persoane  juridice înregistrate în Republica Moldova ca subiecţi ai activităţii de antreprenoriat (în continuare – agenţi economici).
    13. Pentru participarea la concurs, agenţii economici, în termenele anunţate în comunicatul informativ, depun documentele la Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale.
    14. Ofertanţii expediază documentele pentru participare la concurs în două plicuri, puse unul în altul:
    a) în plicul exterior sînt puse următoarele documente:
    cererea pentru participare la concurs;
    copia certificatului înregistrării de stat;
    certificatul care confirmă lipsa datoriilor la bugetul de stat;
    copiile documentelor de plată care confirmă achitarea taxei de participare la concurs pe contul de decontare al Organizatorului;
    b) în plicul interior, sigilat, se pun:
    propunerile pentru concurs ale ofertantului;
    datele privind posibilităţile financiare ale ofertantului, necesare pentru efectuarea lucrărilor, în cazul confidenţialităţii lor.
    15. Propunerile pentru concurs ale participanţilor trebuie să conţină informaţii privind:
    a) pentru obţinerea în folosinţă a sectoarelor de subsol pentru explorare geologică:
    volumul şi termenele de efectuare a lucrărilor privind explorarea geologică şi prezentarea informaţiei geologice la expertiza geologică de stat;
    metodele şi mijloacele raţionale de explorare geologică care urmează a fi utilizate;
    măsurile de protecţie a subsolului şi mediului înconjurător;
    alte propuneri ale participantului la concurs;
    b) pentru obţinerea în folosinţă a sectoarelor de subsol în scopul extracţiei substanţelor minerale utile:
    termenele planificate de pregătire şi aprobare a documentaţiei tehnice privind exploatarea zăcămîntului şi recultivarea terenurilor degradate;
    utilajul tehnologic special care urmează a fi utilizat pentru executarea lucrărilor;
    termenele de începere a construcţiei întreprinderii de extracţie minieră şi exploatare a zăcămîntului;
    termenele planificate de valorificare a zăcămîntului;
    tipurile producţiei fabricate în urma prelucrării materiei prime minerale extrase;
    respectarea cerinţelor legislaţiei funciare;
    măsurile de protecţie a subsolului şi  mediului înconjurător;
    măsurile social-economice pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale;
    alte propuneri ale participantului la concurs.
    16. Secretarul Comisiei înregistrează ofertele, verifică corespunderea documentelor prezentate conform cerinţelor pct. 15 lit. a) al  prezentului Regulament şi asigură păstrarea lor.
    17. La concurs se admit pretendenţii care au prezentat oferta şi alte documente necesare pentru participare la concurs în termenele stabilite, în condiţiile indicate şi au achitat taxa de participant la concurs.
    18. La concurs nu se admit pretendenţii faţă de care a fost iniţiată procedura de insolvabilitate, care au restanţe ce depăşesc o perioadă fiscală (impozite, taxe şi alte plăţi) faţă de bugetul de stat, care în activitatea anterioară au comis încălcări ale legislaţiei miniere ce au condus la anularea licenţei şi a perimetrului minier.
    19. Participanţii la concurs au dreptul să obţină de la Organizator informaţii suplimentare referitor la condiţiile şi procedura de desfăşurare a concursului, să examineze teritoriul în hotarele căruia se preconizează efectuarea lucrărilor de explorare geologică şi/sau exploatare a zăcămîntului de substanţe minerale utile.
IV. Selectarea cîştigătorului
    20. Ofertele de concurs ale participanţilor se examinează la şedinţa Comisiei după deschiderea plicurilor sigilate în prezenţa tuturor ofertanţilor. Şedinţa Comisiei se consideră deliberativă dacă la ea au fost prezenţi nu mai puţin de 2/3 din membrii ei. Decizia privind selectarea cîştigătorului se ia conform rezultatelor votării şi se consideră adoptată dacă pentru ea au votat majoritatea membrilor Comisiei prezenţi la şedinţă. În cazul unui număr egal de voturi „pro” şi „contra”, votul preşedintelui Comisiei (iar în lipsa lui – a  vicepreşedintelui) este decisiv.
    21. Cîştigător la concurs se consideră ofertantul a cărui propunere de concurs, evaluată conform criteriilor stabilite de către Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale, este cea mai bună.
    22. Procesul-verbal privind desfăşurarea şi rezultatele concursului se întocmeşte timp de 5 zile, după care se semnează de toţi membrii Comisiei prezenţi la şedinţă.
    23. Procesul-verbal se întocmeşte în două exemplare. Un exemplar se păstrează la Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale, altul – la Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale şi, în caz de solicitare, se eliberează o copie participanţilor la concurs.
    24. Totalurile concursului se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe site-ul Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale timp de 10 zile după aprobarea procesului-verbal.
    25. Rezultatele concursului pot fi contestate de participanţi conform Legii contenciosului administrativ nr.793-XVI din 10 februarie 2000.
    26. Concursul  pentru obţinerea dreptului de folosinţă a sectorului de subsol se declară nul dacă au fost prezentate mai puţin de 3 oferte pentru participare sau dacă nici unul dintre pretendenţi nu corespunde condiţiilor concursului. În acest caz, concursul este anunţat repetat şi se desfăşoară peste cel puţin 15 zile după publicarea anunţului.
    27. Se permite desfăşurarea repetată a concursului doar în cazul participării a cel puţin doi ofertanţi.
Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului nr.570
din 11 septembrie 2009
REGULAMENT
cu privire la  atribuirea perimetrelor geologice şi miniere
I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu art.22 al Codului subsolului nr.3-XVI din 2 februarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.75-77, art.197) şi reglementează modul de atribuire a perimetrelor geologice şi miniere pe sectoare de subsol pentru explorarea geologică, extragerea de substanţe minerale utile şi altor tipuri de folosire a subsolului, nelegate de extragerea substanţelor minerale utile.
    2. Perimetrele geologice şi miniere se atribuie de Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale la sectoarele de subsol, atribuite în folosinţă în conformitate cu Regulamentul cu privire la  modul de atribuire în folosinţă a sectoarelor de subsol.
    3. Perimetrele geologice şi miniere se certifică prin actele corespunzătoare care se anexează la contractul cu privire la folosirea sectorului de subsol, încheiat între Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale şi agentul economic. Formularul actului se aprobă de Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale.
    4. Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale ţine evidenţa perimetrelor geologice şi miniere atribuite.
II. Atribuirea perimetrelor geologice
    5. Perimetrul geologic determină suprafaţa sectorului atribuit în folosinţă, cu limitare în adîncime sau fără limitare (limitarea în adîncime poate fi stabilită în metri, calculaţi de la suprafaţă sau legaţi de un anumit contact geologic), pe care solicitantul are dreptul de a efectua prospecţiuni şi explorări ale substanţelor minerale utile, studiul geologic al sectoarelor de subsol în scopul fundamentării şi proiectării obiectivelor industriale şi construcţiilor civile.
    Perimetrele geologice nu se atribuie în cazul prospecţiunii de exploatare, studierii regionale a subsolului (geologice, hidrogeologice, miniero-geologice, ridicări topografice geochimice, cartării geoecologice la scară diferită) şi altor lucrări geologice, efectuate fără deteriorări esenţiale ale subsolului.
    6. Perimetrul geologic se determină  la încheierea contractului cu privire la folosirea sectorului de subsol, conform cererii agentului economic şi documentelor suplimentare anexate la ea, în corespundere cu  Regulamentul cu privire la  modul de atribuire în folosinţă a sectoarelor de subsol.
    7. Parte integrantă a actului perimetrului geologic este copia de pe harta topografică la scara de 1:25000 sau 1:10000, cu limitele sectorului de subsol atribuit şi enumerarea punctelor unghiulare cu coordonatele geografice în sistemul  MOLREF-99.
    8. Perimetrele geologice se atribuie în folosinţă temporară pe un termen de pînă la 5 ani. În caz de necesitate, la adresarea beneficiarului de subsol termenul de acţiune a perimetrului geologic poate fi prelungit de Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale, dar nu mai mult decît pentru următorii 5 ani.
    9. Pe suprafaţa perimetrului geologic se permite efectuarea lucrărilor de explorări geologice de către alţi beneficiari de subsol, cu condiţia efectuării lucrărilor în alte scopuri sau efectuării prospecţiunilor şi explorărilor altor tipuri de substanţe minerale utile. În aceste cazuri raporturile între beneficiarii de subsol se determină prin contractele cu privire la folosirea sectorului de subsol.
    10. Efectuarea prospecţiunilor şi explorărilor geologice ale subsolului fără perimetrul geologic sau în afara lui nu se permit şi se sancţionează conform legii.
    11. Nu se permite transmiterea perimetrului geologic atribuit de către beneficiarul de subsol altui agent economic.
    12. Anularea  perimetrului geologic în cazurile prevăzute de art.31,32,33 ale Codului subsolului se efectuează de către Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale, fapt despre care beneficiarul de subsol este informat în termen de 10 zile de la adoptarea deciziei.
III. Atribuirea perimetrelor miniere
    13. Perimetrul minier se atribuie pentru extragerea substanţelor minerale utile, construirea şi exploatarea construcţiilor subterane nelegate de extragerea substanţelor minerale utile, organizarea  obiectivelor geologice protejate.
    14. Perimetrul minier se atribuie în baza documentelor prevăzute în capitolul II al Regulamentului cu privire la modul de atribuire în folosinţă a sectoarelor de subsol.
    15. Proiectul perimetrului minier se elaborează la comanda beneficiarului de subsol de către o organizaţie licenţiată şi se anexează la cererea pentru obţinerea dreptului de folosinţă a sectorului de subsol depusă la Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale.
    16. Proiectul perimetrului minier pentru extragerea substanţelor minerale utile solide se elaborează la comanda beneficiarului de subsol de către o organizaţie licenţiată în domeniul proiectării întreprinderilor de extragere minieră,  după încheierea contractului privind atribuirea în folosinţă a sectorului de subsol.
    17. Pentru eliberarea perimetrului minier, conform punctului 16, beneficiarul subsolului depune o cerere la Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale cu anexarea următoarelor acte:
    a) copia contractului privind atribuirea sectorului de subsol sau a actului de transmitere a zăcămîntului în valorificare industrială;
    b) proiectul perimetrului minier în 2 exemplare;
    c) copia avizului expertizei de stat a rezervelor de substanţe minerale utile.
    18. Proiectul perimetrului minier pentru extragerea substanţelor minerale utile solide va fi constituit din nota informativă şi anexele grafice cu următorul conţinut:
    în nota informativă a proiectului perimetrului minier este prezentată argumentarea tehnico-economică a limitelor perimetrului minier, conform suprafeţei şi adîncimii, în limitele contururilor aprobate ale calculelor rezervelor şi zonelor de influenţă tehnologică ce determină suprafeţele perimetrelor minier şi funciar şi măsurile care asigură extragerea raţională a substanţei minerale utile şi protecţia mediului înconjurător de influenţa nocivă a lucrărilor de extragere minieră;
    materialele grafice la proiectul perimetrului minier includ copiile planului topografic al suprafeţei sectorului, planul de calculare a rezervelor substanţei minerale utile, hărţile geologice şi secţiuni. Scara planului topografic se alege în funcţie de mărimea sectorului de subsol, dar nu mai mică decît scara de 1:5000.
    19. La elaborarea proiectului perimetrului minier pentru folosirea sectoarelor de subsol în scopuri nelegate de extragerea substanţelor minerale utile, limitele perimetrului minier se determină în baza documentaţiei de proiect.
    20. Limitele perimetrului minier pentru extragerea apelor subterane sînt cele ale zonei stricte de protecţie sanitară.
    21. La întocmirea proiectelor perimetrelor miniere pentru exploatarea zăcămintelor de petrol şi gaz vor fi prezentate hărţile structurale la scara nu mai mică de 1: 25000, la fiecare orizont petrolifer sau gazifer, cu trasarea contururilor de calculare a zăcămintelor la categoriile  A+B+C1 şi C2, precum şi secţiunile geologice corespunzătoare cu evidenţierea orizonturilor productive.
    22. Pe planul topografic al proiectul perimetrului minier vor fi indicate punctele reţelei geodezice de reper, limitele perimetului minier cu indicarea punctelor unghiulare, contururile zăcămintelor de substanţă minerală utilă, contururile perimetrelor miniere vecine existente, gura excavaţiilor miniere, sondele de cercetare, limitele de folosire a solului şi localităţilor, limitele influenţei nocive a excavaţiilor miniere.
    În partea liberă a planului topografic se indică suprafaţa  (în hectare)  a perimetrului minier solicitat şi coordonatele geografice ale punctelor unghiulare în sistemul MOLDREF-99, data întocmirii planului topografic.
    23. Proiectul perimetrului minier se semnează de conducătorul organizaţiei de proiectări, executorul proiectului şi agentul economic care solicită perimetrul minier.
Semnăturile sînt confirmate prin ştampilă.
    24. La elaborarea proiectului perimetrului minier pentru un sector de subsol alăturat altui sector de subsol al cărui beneficiar deţine actul perimetrului minier, proiectul perimetrului minier va fi coordonat cu acesta în cazul în care exploatarea sectorului de subsol va influenţa activitatea lui. Coordonarea se efectuează prin aplicarea semnăturii şi ştampilei pe planul topografic al proiectului perimetrului minier.
    25. Materialele proiectului minier vor fi numerotate şi şnuruite. Pe ultima pagină se indică numărul total de pagini şi se aplică ştampila organizaţiei de proiectări.
    26. Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale examinează materialele proiectului perimetrului minier şi ia decizia despre atribuirea perimetrului minier pentru extragerea substanţei minerale utile sau despre refuzul atribuirii acestuia nu mai tîrziu de 15 zile de la înregistrarea cererii, cu excepţia examinării proiectului perimetrului minier, prevăzut în pct.16 al prezentului Regulament, pentru care ia decizia nu mai tîrziu de 30 de zile.
    27. Decizia despre refuzul privind atribuirea perimetrului minier poate fi luată în baza:
    a) lipsei documentelor solicitate în anexă la proiectul perimetrului minier;
    b) necorespunderea conţinutului proiectului perimetrului minier cerinţelor prezentului Regulament şi legislaţiei subsolului;
    c) argumentării incomplete a limitelor perimetrului minier solicitat ţinîndu-se cont de extracţia completă a substanţei minerale utile, protecţia apelor subterane de poluare, influenţei negative a lucrărilor miniere asupra mediului înconjurător şi altor factori.
    28. Atribuirea perimetrului minier se confirmă într-un act, precum şi prin efectuarea unei inscripţii pe planul topografic în partea dreaptă de sus.
    29. Actul privind perimetrul minier se întocmeşte în trei exemplare, se semnează de către directorul general al Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale şi se ştampilează. Primul exemplar al actului este transmis beneficiarului subsolului, exemplarul doi – Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale, iar exemplarul trei se păstrează la Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale, cu informarea Inspectoratului Principal de Stat pentru Supraveghere Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase.
    30. Perimetrul minier se eliberează pe perioada prevăzută în art.15 al Codului subsolului şi se anulează la încetarea dreptului de folosire a sectorului de subsol. Primul exemplar al actului perimetrului minier se restituie de beneficiarul de subsol Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale.