HANRCETIC54/2017
ID intern unic:  373936
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
HOTĂRÎRE Nr. 54
din  28.12.2017
cu privire la regimul de autorizare generală
și licențiere în domeniul comunicațiilor electronice
Publicat : 19.01.2018 în Monitorul Oficial Nr. 18-26     art Nr : 71
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova
nr. 1286 din 10 ianuarie 2018


    În temeiul art.9 alin. (1) lit.b), art.10 alin.(1) lit.a), art.25 alin. (4), (8), (13) și (17), art. 26 alin. (21), art. 27 alin. (4), art.28 alin.(1) și art.35 alin.(4) lit. a) din Legea comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.399-410, art.679) și art. 126 alin. (2) din Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător nr. 160 din 22 iulie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.170-175, art. 494), cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administraţie
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    1) Regulamentul privind regimul autorizării generale în domeniul comunicațiilor electronice, conform anexei nr.1;
    2) Formularul-tip al Cererii (declarației) pentru eliberarea sau prelungirea licenței de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio în scopul furnizării reţelelor şi/sau serviciilor de comunicaţii electronice, conform anexei nr.2;
    3) Formularul-tip al Cererii (declarației) pentru eliberarea sau prelungirea licenței de utilizare a resurselor de numerotare în scopul furnizării reţelelor şi/sau serviciilor de comunicaţii electronice, conform anexei nr.3.
    2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Registrul public al furnizorilor de reţele și servicii de comunicaţii electronice va fi actualizat conform Nomenclatorului tipurilor de rețele și servicii de comunicații electronice supuse regimului de autorizare generală stabilit în capitolul II al Regulamentului privind regimul autorizării generale în domeniul comunicațiilor electronice.
    3. Se abrogă Regulamentul privind regimul de autorizare generală şi eliberare a licenţelor de utilizare a resurselor limitate pentru furnizarea reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației nr. 57 din 21.12.2010, înregistrat la Ministerul Justiţiei cu nr.808 din 31 ianuarie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.22-24, art.127).
    4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MEMBRII CONSILIULUI
    DE ADMINISTRAȚIE AL ANRCETI                    Marian POCAZNOI
                                                                                       Andrei MUNTEAN

    Nr. 54. Chişinău, 28 decembrie 2017.

   
anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3