*HCNPFM16/3/2015 Versiunea originala
ID intern unic:  374151
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 16/3
din  27.03.2015
cu privire la aprobarea Regulamentului privind fondul
de lichidităţi al asociaţiilor de economii şi împrumut
Publicat : 01.05.2015 în Monitorul Oficial Nr. 105-109     art Nr : 699     Data intrarii in vigoare : 01.05.2015ÎNREGISTRAT
la Ministerul Justiţiei
al  Republicii Moldova
nr. 1040 din 22 aprilie 2015
Ministru
______________Vladimir GROSU


    În temeiul art. 9  alin. (2) lit. c) şi art. 35 din Legea asociaţiilor de economii şi împrumut nr. 139-XVI din 21 iunie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 112-116, art. 506), art. 25 alin. (2) din Legea nr. 192-XIV din 12 noiembrie 1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 117-126 BIS),
COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind fondul de lichidităţi al asociaţiilor de economii şi împrumut, conform anexei.
    2. Se abrogă Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 13/11 din 1 aprilie 2010 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind fondul de lichidităţi al asociaţiilor de economii şi împrumut” (înregistrat la Ministerul Justiţiei sub nr. 764 din 23 iunie 2010, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010,  nr. 110-113, art. 391).
    3.  Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării.

    VICEPREȘEDINTELE COMISIEI
    NAȚIONALE A PIEȚEI FINANCIARE                            Iurie FILIP

    Nr. 16/3. Chişinău,  27 martie 2015.

Anexă
la Hotărîrea Comisiei Naţionale
a Pieţei Financiare
nr. 16/3 din 27.03.2015

REGULAMENT
privind fondul de lichidităţi al asociaţiilor de economii şi împrumut
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul privind fondul de lichidităţi al asociaţiilor de economii şi împrumut (în continuare – Regulament) stabileşte cerinţe şi proceduri de constituire, administrare şi utilizare a fondului de lichidităţi al asociaţiilor de economii şi împrumut şi se aplică asociaţiilor de economii şi împrumut licenţiate (în continuare – asociaţii), inclusiv asociaţiilor centrale. Prevederile prezentului Regulament nu se extind asupra activelor lichide proprii ale asociaţiei centrale.
    2. Scopul constituirii fondului de lichidităţi (în continuare – FL) este asigurarea centralizată a asociaţiilor cu lichidităţi, inclusiv în vederea conformării cu cerinţele privind lichiditatea, stabilite conform Normelor de prudenţă financiară a asociaţiilor de economii şi împrumut (în continuare - Normele de prudenţă financiară), aprobate prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.17/8 din 30 aprilie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.131-133, art.381).
    3. În sensul prezentului Regulament se utilizează următoarele noţiuni:
    1) investiţii în FL – mijloace băneşti transferate şi menţinute de asociaţii în FL, precum şi venitul aferent, reinvestit în FL, inclusiv în scopul executării cerinţelor Normelor de prudenţă financiară şi/sau maximizării venitului din investirea acestor mijloace financiare;
    2) participant la FL – asociaţiile care sînt membri ai unei asociaţii centrale şi care:
    a) în cazul deţinerii licenţei de categoria B sau C, sînt obligate să obţină calitatea de participant la FL;
    b) în cazul deţinerii licenţei de categoria A, pot obţine calitatea de participant la FL.
    4. FL este constituit, administrat şi utilizat de asociaţia centrală în conformitate cu prezentul Regulament şi politica de constituire, administrare şi utilizare a FL (în continuare – politica FL).
Capitolul II
MIJLOACELE FINANCIARE ALE FONDULUI
DE LICHIDITĂŢI

    5. FL se compune din următoarele fonduri:
    1) Fondul Depunerilor de Economii (în continuare – FDE);
    2) Fondul Rezervei Instituţionale (în continuare – FRI);
    3) Fondul Excesului de Lichidităţi (în continuare – FEL).
    6. Mijloacele financiare ale FL se constituie din următoarele surse:
    1) investiţii în FL;
    2) venituri din investirea mijloacelor financiare ale FL în instrumente financiare, cu excepţia împrumuturilor;
    3) venituri din dobînzi, precum şi alte plăţi aferente împrumuturilor acordate din FRI şi/sau FEL.
    7. Asociaţiile care deţin licenţa de categoria B sau C sînt obligate să deţină şi să menţină investiţii în FDE în mărimea minimă, calculată conform pct.13 din Normele de prudenţă financiară. Toţi participanţii la FL pot efectua investiţii în FRI în scopul conformării prevederilor pct.12 din Normele de prudenţă financiară şi pot beneficia de împrumuturi din acesta doar dacă au efectuat investiţii în FRI şi/sau FEL.
    8.  Toţi participanţii la FL pot efectua investiţii în FEL în limita mijloacelor financiare disponibile neutilizate la acordarea împrumuturilor, după conformarea prevederilor pct. 12 şi pct. 13 din Normele de prudenţă financiară, după caz, şi pot beneficia de împrumuturi din acesta doar dacă au efectuat investiţii în FEL şi/sau FRI.
    9. Investiţiile în FL sînt efectuate în baza contractelor de investiţii, care vor avea următoarele caracteristici obligatorii:
    1) suma investiţiei la FDE este variabilă;
    2) mărimea ratei dobînzii la investiţiile în FRI şi FEL este fixă şi stabilită în politica FL;
    3) destinaţia investiţiei este stabilită: în FDE, FRI sau în FEL, după caz;
    4) termenul contractului este nedeterminat pentru investiţiile efectuate în FDE şi determinat pentru investiţiile efectuate în FRI şi FEL;
    5) soldul investiţiei în FRI şi FEL va fi depus ca gaj pentru garantarea rambursării oricărui împrumut solicitat din FRI şi, respectiv, FEL;
    6) soldul investiţiei în FDE nu poate fi depus ca gaj pentru garantarea rambursării oricărui împrumut solicitat şi/sau altor plăţi aferente din FRI şi/sau FEL;
    7) restricţii şi/sau alte sancţiuni aferente investiţiilor în FDE pot fi aplicate doar de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare (în continuare - Comisia Naţională).
    10. La data de 15 a fiecărei luni, asociaţiile care deţin licenţa de categoria B sau C sînt obligate să compare valoarea minimă obligatorie stabilită conform Normelor de prudenţă financiară cu valoarea investiţiilor în FDE pentru ultima dată de gestiune, reflectată conform rapoartelor financiare/specializate prezentate Comisiei Naţionale.
    11. În cazul în care se constată un deficit de investiţii în FDE, asociaţia este obligată să lichideze deficitul prin transferarea în fondul deficitar respectiv a lichidităţilor suplimentare în termen de 3 zile lucrătoare ce urmează după data de 15 a lunii ulterioare.
    12. Asociaţia centrală efectuează comparaţia stabilită la pct.10 separat pe fiecare asociaţie, monitorizează executarea de către asociaţii a prevederilor pct. 11 şi în următoarea zi lucrătoare prezintă la Comisia Naţională informaţia conform Anexei nr. 1 pe suport de hîrtie şi în format electronic.
Capitolul III
INVESTIREA MIJLOACELOR FINANCIARE ALE
FONDULUI DE LICHIDITĂŢI
    13. Asociaţia centrală are dreptul de a investi mijloacele financiare ale FDE exclusiv în următoarele instrumente financiare:
    1) conturi curente, depozite bancare la vedere – cel puţin 3% din FDE şi
    2) depozite bancare la termen şi/sau valori mobiliare de stat.
    14. Termenul investiţiei în conturi bancare de depozit nu poate depăşi 3 ani.
    15. Mijloacele băneşti ale FDE vor fi investite în depozite bancare la termen în bănci comerciale care nu sunt supuse rezoluției în conformitate cu prevederile Titlului IV din Legea privind redresarea și rezoluția băncilor nr.232 din 3 octombrie 2016, în funcţie de cele mai avantajoase condiţii oferite, dar nu mai mult de 50 la sută într-o bancă comercială care asigură pe parcursul a şase luni consecutive înainte de selectare următoarele condiţii de eligibilitate:
    1) cuantumul capitalului minim, coeficientul lichidităţii curente (principiul II) şi coeficientul suficienţei capitalului ponderat la risc corespund normativelor stabilite de Banca Naţională a Moldovei, şi
    2) raportul dintre soldul datoriei de credite neperformante şi soldul datoriei de credite este de cel mult 15%
    [Pct.15 în redacția HCNPF11/7 din 17.03.17, MO109-118/07.04.17 art.713]
    16. Asociaţia centrală va efectua evaluări periodice ale situaţiei financiare a băncilor selectate şi va analiza gradul de stabilitate a acestora nu mai rar decît o dată în trimestru. Această analiză trebuie să cuprindă evaluarea capitalului normativ total, lichidităţii (în special principiului II), valorii totale a activelor generatoare de dobîndă la total active, reducerilor pentru pierderi la credite şi total credite, creditelor neperformante (substandarde, dubioase, compromise) în total credite, precum şi a creditelor expirate în capitalul normativ total. Persoana împuternicită va prezenta rezultatele analizei efectuate consiliului Asociaţiei centrale pentru informare cu aplicarea măsurilor corespunzătoare în scopul conformării prevederilor pct. 15 din prezentul Regulament.
    17. Asociaţia centrală poate investi mijloacele financiare ale FRI şi/sau FEL în instrumentele financiare prevăzute la pct. 13 din prezentul Regulament şi/sau în împrumuturi acordate participanţilor la FRI şi/sau FEL.
    18. Asociaţia centrală va acorda împrumuturi din FRI şi/sau FEL conform prevederilor prezentului Regulament, politicii FL, în temeiul contractului de împrumut.
    19. Rata dobînzii la împrumuturile acordate din FRI şi/sau FEL se stabileşte conform prevederilor politicii FL, în funcţie de nivelul ratelor dobînzii pe piaţa financiară. Termenul contractului de împrumut din FRI şi/sau FEL nu va depăşi 24 luni.
    [Pct.19 modificat prin HCNPF11/7 din 17.03.17, MO109-118/07.04.17 art.713]
    20. Asociaţia centrală poate aplica comisioane/plăţi şi/sau sancţiuni pecuniare aferente acordării, gestionării, rambursării anticipate şi/sau nerambursării la scadenţă a împrumuturilor acordate din FRI şi/sau FEL.
    21. Asociaţia nu poate efectua investiţii în FRI şi/sau FEL în cazul în care raportul dintre împrumuturile acordate şi total active înregistrate la data plasării investiţiilor este mai mic de 65%.
    22. Asociaţia poate beneficia de împrumut din FRI şi/sau FEL doar dacă este participant la FRI şi/sau FEL cu condiţia corespunderii următoarelor cerinţe:
    1) se conformează prevederilor Normelor de prudenţă financiară;
    2) nu înregistrează datorii cu termen expirat faţă de depunătorii de economii şi/sau alţi creditori;
    [Pct.22 subpct.3) exclus prin HCNPF11/7 din 17.03.17, MO109-118/07.04.17 art.713]
    4) faţă de asociaţie nu sînt aplicate măsuri de stabilizare în conformitate cu prevederile art. 49 din Legea asociaţiilor de economii şi împrumut nr.139-XVI din 21 iunie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.112-116, art. 506) şi/sau alte prescripţii;
    5) nu a iniţiat procedura de insolvabilitate.
    23. Asociaţia nu este în drept să beneficieze de împrumut din FRI şi/sau FEL pentru acoperirea cheltuielilor operaţionale în cadrul asociaţiei sau pentru rambursarea datoriilor asociaţiei, inclusiv a creditelor şi împrumuturilor primite de aceasta. Mijloacele financiare respective vor fi alocate doar pentru acordarea împrumuturilor membrilor asociaţiei.
    24. Asociaţia poate beneficia de împrumut din FRI şi/sau FEL doar dacă soldul investiţiei menţinut în acestea va fi depus ca gaj pentru garantarea rambursării oricărui împrumut solicitat.
    25. Valoarea maximă a împrumuturilor care pot fi acordate unei asociaţii din FRI şi/sau FEL nu poate depăşi:
    1) de șase ori mărimea soldului investiţiilor efectuate de asociaţie în FRI şi/sau FEL cumulativ şi
    [Pct.25 subpct.1) modificat prin HCNPF11/7 din 17.03.17, MO109-118/07.04.17 art.713]
    2) 10% din valoarea soldului FRI şi/sau FEL înregistrat de toate asociaţiile la data acordării.
    26. Prin derogare de la prevederile pct. 25 subpct. 2) din prezentul Regulament, în oricare caz, asociaţia poate beneficia de împrumut în mărime cel puţin egală cu investiţiile efectuate în FRI şi/sau FEL cumulativ.
Capitolul IV
RESTITUIREA INVESTIŢIILOR EFECTUATE
ÎN FONDUL DE LICHIDITĂŢI

    27. Participantul la FL are dreptul de a solicita în scris de la Asociaţia centrală restituirea parţială sau integrală a soldului investiţiilor efectuate în FL.
    28. Asociaţia centrală va restitui parţial sau integral soldul investiţiilor efectuate în FDE în cazul în care:
    1) există excedent de lichidităţi ale participantului la FDE (suma ce depăşeşte mărimea minimă stabilită conform pct.13 din Normele de prudenţă financiară);
    2) mărimea minimă a mijloacelor băneşti din FDE poate fi retrasă parţial sau integral exclusiv în scopul satisfacerii cererilor membrilor asociaţiilor privind retragerea depunerilor de economii, inclusiv înainte de scadenţă, cu condiţia conformării Normelor de prudenţă financiară (cu excepţia pct. 13 din Normele de prudenţă financiară).
    29. În oricare caz, participantul la FRI şi/sau FEL are dreptul de a solicita în scris de la Asociaţia centrală restituirea parţială sau integrală a soldului investiţiilor efectuate în FRI şi/sau FEL libere de gaj.
    30. Asociaţia centrală este obligată să restituie participantului soldul integral al investiţiilor în FL la solicitare în cazul survenirii unuia din următoarele evenimente:
    1) participantul la FL intenţionează să participe la FL administrat de altă Asociaţie centrală;
    2) participantul la FL a obţinut sau deţine licenţă de categoria A, inclusiv în rezultatul reorganizării, şi nu mai doreşte să participe la FL;
    3) licenţa participantului la FL a fost retrasă;
    4) licenţa Asociaţiei centrale este suspendată sau retrasă. Asociaţia centrală este obligată să restituie tuturor participanţilor la FL soldul investiţiilor în FL şi a venitului aferent neachitat la data adoptării deciziei de suspendare sau retragere a licenţei Asociaţiei centrale.
    31. Asociaţia centrală este obligată să execute solicitarea menţionată la pct. 28 - 30 în termen de cel mult 5 zile lucrătoare din data parvenirii acesteia. În aceeaşi zi, Asociaţia centrală informează Comisia Naţională despre faptul retragerii investiţiilor din FL conform Anexei nr. 2 în format electronic, iar lunar - pe suport de hîrtie.
Capitolul V
EVIDENŢA CONTABILĂ ŞI RAPORTAREA SPECIFICĂ
    32. Asociaţia centrală ţine contabilitatea tuturor operaţiunilor aferente FL separat pe fiecare participant la FL şi componentă a FL (FDE, FRI, FEL) şi separat pe operaţiunile/activităţile proprii, astfel încît să fie asigurată transparenţa deplină a constituirii, administrării şi utilizării FL la oricare dată.
    33. Asociaţia centrală prezintă trimestrial Comisiei Naţionale, pînă la data de 20 a lunii ce urmează după perioada de gestiune, informaţiile conform anexelor nr. 3-5, pe suport de hîrtie şi în format electronic.
    34. Asociaţia centrală prezintă trimestrial participanţilor la FL, pînă la data de 25 a lunii ce urmează după perioada de gestiune, informaţiile conform Anexei nr. 5 şi profitul net aferent investiţiilor în FL per participant.
Capitolul VI
POLITICA DE CONSTITUIRE, ADMINISTRARE
ŞI UTILIZARE A FONDULUI DE LICHIDITĂŢI
    35. Consiliul Asociaţiei centrale aprobă politica FL. Modificările şi completările la politica FL trebuie să fie însoţite de analizele şi prognozele financiare, precum şi justificările corespunzătoare. Politica FL, inclusiv modificările şi completările la ea, se transmit spre coordonare Comisiei Naţionale.
    36. Politica FL va conţine, dar nu se va limita la următoarele prevederi:
    1) modul de calculare a venitului total brut lunar din investirea FL, profitului net lunar per participant la FDE;
    2) modul de plată a profitului net lunar per participant la FDE;
    3) modul de calculare şi înregistrare a cheltuielilor de gestionare a FL, limita maximă precum şi modul şi periodicitatea de revizuire a mărimii acestora;
    4) modul de efectuare şi retragere a investiţiilor (lichidităţilor) în/din FL;
    5) modelul contractului de investiţii în FL;
    6) modelul contractului de împrumut din FRI şi/sau FEL;
    7) modul şi condiţiile de acordare, monitorizare şi rambursare a împrumutului din FRI şi/sau FEL;
    8) modul şi condiţiile de valorificare a soldului investiţiilor în FRI şi/sau FEL, depus în calitate de gaj în scopul rambursării împrumutului din FRI şi/sau FEL;
    9) modul şi condiţiile de selectare a băncii (băncilor), în care vor fi investite mijloacele financiare ale FL;
    10) principiile de gestiune a riscului ratei dobînzii, riscului investiţional, riscului de lichiditate şi riscului de împrumut;
    11) limitele la împrumuturile acordate din FRI şi/sau FEL, precum şi limitele privind suma şi tipul instrumentelor financiare în care pot fi efectuate investiţii din FL;
    12) mărimea minimă/maximă a dobînzii, a comisioanelor/plăţilor şi/sau a sancţiunilor pecuniare aferente acordării, gestionării, rambursării anticipate şi/sau nerambursării la scadenţă a împrumuturilor acordate din FRI şi/sau FEL;
    13) principiile de gestiune şi direcţiile strategice ale investiţiilor.
    37. Cheltuielile efective de gestionare ale FDE vor fi acoperite din contul venitului total brut din investirea mijloacelor financiare ale FDE, dar care nu vor depăşi 35% din acesta. Consiliul Asociaţiei centrale va aproba cel puţin odată pe an, la finele perioadei de gestiune pentru următoarea perioadă de gestiune, mărimea cheltuielilor corespunzătoare administrării operaţionale a FL, reieşind din prognoza veniturilor potenţiale din investirea mijloacelor financiare ale FL şi cheltuielilor posibile aferente administrării operaţionale a FL.
Capitolul VII
DISPOZIŢII FINALE
    38. Introducerea de către Asociaţia centrală a unor forme de raportare internă, referitoare la lichidităţi, pe care asociaţiile vor fi obligate să le transmită periodic către Asociaţia centrală, precum şi a modului de întocmire şi prezentare a acestor rapoarte interne, are loc prin elaborarea/modificarea politicii FL.
    39. Pentru încălcarea de către asociaţii a prevederilor prezentului Regulament Comisia Naţională este în drept să aplice măsurile corespunzătoare în conformitate cu legislaţia civilă, contravenţională şi penală.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5