HGC322/2018
ID intern unic:  375054
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 322
din  17.04.2018
cu privire la organizarea și funcționarea Agenției de Investiții
Publicat : 20.04.2018 în Monitorul Oficial Nr. 126-132     art Nr : 364
    În temeiul art. 7 lit. b) din Legea nr. 136 din 7 iulie 2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412), al art. 17 şi art. 32 alin. (2) din Legea nr. 98 din 4 mai 2012 privind administraţia publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 160-164, art. 537), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Instituția publică Organizația de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova se reorganizează prin transformare în Agenția de Investiţii, autoritate administrativă centrală din subordinea Guvernului.
    2. Agenţia de Investiţii este succesorul de drepturi şi obligaţii al instituţiei publice Organizația de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova.
    3. Patrimoniul instituţiei publice Organizația de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova se va transmite Agenţiei de Investiţii conform prevederilor Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 901 din 31 decembrie 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 1, art. 2), cu modificările şi completările ulterioare.
    4. Agenția Turismului, autoritate administrativă centrală din subordinea Guvernului, se reorganizează prin fuziune (absorbție) cu Agenția de Investiţii.
    Drepturile şi obligațiile persoanei juridice absorbite trec integral la persoana juridică absorbantă.
    5. Transmiterea patrimoniului de la persoana juridică absorbită către persoana juridică absorbantă se va efectua în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 901 din 31 decembrie 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 1, art. 2), cu modificările şi completările ulterioare.
    6. Disponibilizarea personalului în legătură cu reorganizarea instituţiei publice Organizația de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova şi Agenţiei Turismului se va efectua în conformitate cu Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi cadrul normativ în domeniul muncii, în cazul imposibilității transferului acestuia.
    7. Se aprobă:
    1) Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Investiţii, conform anexei nr. 1;
    2) Structura Agenţiei de Investiţii, conform anexei nr. 2;
    3) Organigrama Agenţiei de Investiţii, conform anexei nr. 3;
    4) Modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 4.
    8. Se stabileşte efectivul-limită al Agenţiei de Investiţii în număr de 30 de unităţi, cu un fond anual de retribuire a muncii conform cadrului normativ în vigoare.
    9. Agenţia de Investiţii va avea un director general şi un director general adjunct.
    10. Pînă la numirea de către Guvern a directorului general al Agenţiei de Investiţii, Prim-ministrul va desemna o persoană care va exercita temporar această funcţie.
    11. Agenţia Servicii Publice va opera modificările necesare în documentele cadastrale, la cererea titularilor de drept.
    12. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 5.

    PRIM-MINISTRU                                                       Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei
    și infrastructurii                                                            Chiril Gaburici
    Ministrul finanţelor                                                       Octavian Armaşu

    Nr. 322. Chişinău, 17 aprilie 2018.


Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr.322
din 17 aprilie 2018

REGULAMENT
cu privire la organizarea şi funcţionarea
Agenţiei de Investiţii
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Investiţii (în continuare – Regulament) stabilește misiunea, domeniile de activitate, funcţiile şi drepturile Agenţiei de Investiţii (în continuare – Agenţie), precum şi organizarea activităţii acesteia.
    2. Agenţia este autoritate administrativă centrală din subordinea Guvernului, care implementează politica statului în domeniile de activitate ce îi sînt încredinţate.
    3. Agenţia este persoană juridică de drept public, finanțată de la bugetul de stat și din alte surse neinterzise de cadrul normativ, cu sediul în municipiul Chişinău, care dispune de ștampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova, de conturi trezoreriale, precum şi de alte atribute specifice autorităţilor publice, stabilite de cadrul normativ.
    4. Agenţia își desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova, legile şi hotărîrile Parlamentului, decretele Preşedintelui, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, alte acte normative, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi cu prezentul Regulament.
    5. În domeniile sale de activitate, Agenţia colaborează cu autorităţile publice centrale şi locale, precum şi cu organismele internaţionale.
II. MISIUNEA, DOMENIILE DE ACTIVITATE,
FUNCŢIILE ŞI DREPTURILE AGENŢIEI

    6. Agenţia are misiunea de a implementa politicile statului în domeniile de activitate ce îi sînt încredinţate și de a contribui la dezvoltarea și creșterea economică a țării prin promovarea, atragerea și localizarea investiţiilor, promovarea exportului şi a turismului.
    7. Agenţia realizează funcţiile stabilite de prezentul Regulament în următoarele domenii de activitate:
    1) promovarea imaginii țării pentru atragerea investițiilor străine;
    2) susținerea activității investiționale și protejarea investiţiilor;
    3) promovarea exporturilor;
    4) promovarea turismului;
    5) fortificarea și implementarea diplomației economice.
    8. În conformitate cu domeniile de activitate stabilite la punctul 7, Agenţia realizează următoarele funcţii:
    1) promovarea imaginii țării pentru atragerea investițiilor străine:
    a) cercetarea continuă a evoluției economiei mondiale în vederea identificării piețelor externe și a potențialilor investitori;
    b) promovarea imaginii țării pentru potențialii investitori, inclusiv prin campanii de publicitate și comunicare;
    c) promovarea climatului investițional şi a oportunităților investiţionale ale Republicii Moldova;
    d) administrarea și promovarea brandului de țară și a brandurilor sectoriale;
    e) colaborarea cu misiunile diplomatice ale Republicii Moldova și cu cele străine acreditate în Republica Moldova, precum şi furnizarea informaţiilor necesare acestora în domeniul atragerii investiţiilor;
    f) implementarea programelor naționale și participarea la implementarea strategiilor naționale de atragere a investițiilor;
    g) atragerea și implementarea proiectelor și programelor finanțate cu suportul partenerilor de dezvoltare, orientate spre promovarea imaginii țării pentru atragerea investițiilor străine;
    2) susținerea activității investiționale și protejarea investiţiilor:
    a) sprijinirea investiţiilor şi investitorilor înainte, în timpul şi după procesul de investiţii;
    b) acționarea pe principiu de ghișeu unic, pentru prestarea de servicii investitorilor potențiali și existenți, pe tot parcursul ciclului de viață al investiţiei;
    c) susținerea potențialilor investitori în procesul de lansare şi dezvoltare a proiectelor acestora prin interacțiunea cu autorităţile publice centrale şi locale, instituţiile publice, societăţile comerciale şi organizaţiile necomerciale în domeniul investiţiilor străine directe şi al celor locale;
    d) localizarea lanțului valoric global prin facilitarea conexiunii investitorilor străini activi în țară cu agenții economici locali;
    e) ghidarea și asistarea investitorilor prin toate procedurile administrative și judiciare conexe implementării unui proiect investițional, inclusiv în domeniul înregistrărilor obligatorii și obținerii actelor permisive;
    f) acordarea accesului rapid la informații complexe legate de aspectele legale și oportunitățile de implementare a proiectelor investiționale;
    g) facilitarea dialogului public-privat în scopul dezvoltării sectorului privat şi al asigurării dezvoltării economice a ţării;
    h) facilitarea dialogului dintre investitor și autorităţile publice în vederea respectării drepturilor investitorilor acordate de cadrul normativ;
    i) acordarea asistenței la încheierea acordurilor de investiții pentru proiectele investiționale strategice;
    j) urmărirea și evaluarea sistematică a plîngerilor investitorilor, prelucrarea, elaborarea poziției Agenţiei și prezentarea intereselor investitorilor în fața autorităților publice; asistarea investitorilor în rezoluția disputelor cu autoritățile publice;
    k) gestionarea datelor resurselor electronice disponibile în domeniul atragerii investiţiilor şi promovării imaginii ţării;
    l) efectuarea studiilor de cercetare în vederea elaborării propunerilor pentru ameliorarea climatului investițional şi furnizarea informaţiei privind analizele şi studiile efectuate;
    m) furnizarea materialelor informative cuprinzătoare și actualizate (o dată pe an) pentru investitori, în limba engleză și, eventual, în alte limbi, despre climatul investițional, sectoare și alte subiecte de interes;
    n) implementarea programelor şi a proiectelor, participarea la implementarea strategiilor naționale de susținere și protejare a investiţiilor;
    o) asigurarea secretariatului Consiliului pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională;
    p) atragerea și implementarea proiectelor și programelor finanțate cu suportul partenerilor de dezvoltare, orientate spre susținerea activității investiționale și protejarea investițiilor;
    3) promovarea exporturilor:
    a) implementarea programelor naționale și participarea la implementarea strategiilor naționale de promovare a exportului;
    b) identificarea impedimentelor în activitățile de export și formularea recomandărilor de soluționare a acestora;
    c) organizarea măsurilor de informare sectoriale cu privire la oportunitățile de export, prezentarea istoriilor de succes;
    d) efectuarea analizelor piețelor externe și furnizarea informațiilor analitice privind oportunitățile de export către agenții economici interesați;
    e) susţinerea întreprinderilor în identificarea de parteneri străini şi acordarea suportului în selectarea piețelor de export;
    f) fortificarea capacităților de export ale mediului de afaceri;
    g) promovarea oportunităților de export inclusiv în relația cu instituţiile şi asociațiile internaţionale în domeniul promovării exportului;
    h) colaborarea cu misiunile diplomatice ale Republicii Moldova și cu cele străine acreditate în Republica Moldova, precum şi furnizarea informaţiilor necesare acestora în domeniul promovării exportului;
    i) promovarea de bunuri şi servicii autohtone pe pieţele externe;
    j) organizarea seminarelor, cursurilor de instruire pentru companiile autohtone în domeniul exportului;
    k) acordarea ajutorului companiilor de export privind identificarea partenerilor pe diferite piețe, precum și acordarea asistenței în încheierea contractelor cu aceștia;
    l) atragerea și implementarea proiectelor și programelor finanțate cu suportul partenerilor de dezvoltare, orientate spre promovarea exporturilor;
    4) promovarea turismului:
    a) implementarea programelor naționale și participarea la implementarea strategiilor naționale de dezvoltare a turismului, promovarea imaginii țării ca destinație turistică;
    b) identificarea barierelor în activitățile de turism și formularea recomandărilor de soluționare a acestora;
    c) acordarea de asistenţă agenţilor economici și societăților necomerciale din domeniul turismului, precum şi autorităţilor administraţiei publice locale în scopul dezvoltării turismului;
    d) colaborarea cu misiunile diplomatice ale Republicii Moldova și cu cele străine acreditate în Republica Moldova, precum şi furnizarea informaţiilor necesare acestora în domeniul promovării turismului și atragerii investițiilor în domeniul turismului;
    e) contribuirea la educarea și creșterea capacităților agenților economici din domeniul turismului;
    f) organizarea participării la expoziții și tîrguri internaționale, a evenimentelor de promovare, precum și a misiunii de afaceri în Republica Moldova și peste hotare;
    g) administrarea brandului de țară turistic și a site-ului turistic național;
    h) elaborarea și implementarea campaniilor de publicitate și comunicare pentru promovarea turismului în Republica Moldova;
    i) sprijinirea și asistarea agenților economici în atragerea investițiilor și în încheierea de contracte cu investitorii;
    j) atragerea și implementarea proiectelor și programelor finanțate cu suportul partenerilor de dezvoltare, orientate spre promovarea turismului;
    5) fortificarea și implementarea diplomației economice:
    a) contribuirea la dezvoltarea diplomației economice, care să asigure cadrul eficient de cooperare instituțională în vederea realizării priorităților naționale în domeniul promovării imaginii țării, atragerii investițiilor, promovării exporturilor și sectorului turismului;
    b) menținerea și dezvoltarea contactului activ cu toate misiunile diplomatice ale Republicii Moldova peste hotare (inclusiv cu consulii onorifici ai Republicii Moldova), precum și cu cele străine acreditate în Republica Moldova;
    c) asigurarea expedierii permanente la adresa misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova peste hotare și a celor străine acreditate în Republica Moldova a materialelor informaționale despre economia autohtonă;
    d) elaborarea anuală a indicatorilor stabiliți în sarcina birourilor (secțiilor) comercial-economice ale Republicii Moldova peste hotare;
    e) contribuirea la revizuirea distribuției geografice a birourilor (secțiilor) comercial-economice ale Republicii Moldova peste hotare și elaborarea propunerilor pentru determinarea numărului optim al acestora, în vederea concentrării eforturilor de promovare în statele-țintă autohtone;
    f) actualizarea permanentă a Ghidului de atragere a investițiilor și promovare a exportului pentru misiunile diplomatice ale Republicii Moldova peste hotare;
    g) organizarea cursurilor de instruire anuale pentru reprezentanții misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova peste hotare, inclusiv consulii onorifici ai Republicii Moldova, după caz;
    h) asigurarea funcționalității platformei „Diplomatic Economic Club”, destinate misiunilor diplomatice străine acreditate în Republica Moldova.
    9. Agenţia este învestită cu următoarele drepturi:
    1) să prezinte Ministerului Economiei și Infrastructurii propuneri de modificare a cadrului normativ în domeniu;
    2) să aprobe instrucţiuni şi metodologii în subiectele ce ţin de competenţa sa;
    3) să solicite de la autorităţile administrative centrale, instituţiile publice, autorităţile administraţiei publice locale şi de la agenţii economici informaţia necesară pentru îndeplinirea funcţiilor ce îi revin, conform prevederilor actelor normative;
    4) să colaboreze cu autorităţile publice, organele abilitate cu funcţii de control, organizaţiile necomerciale, organizaţiile internaţionale;
    5) să acceseze resursele şi sistemele informaţionale de stat deţinute de alte autorităţi publice sau structuri organizaţionale din sfera lor de competenţă, conform prevederilor actelor normative;
    6) să participe la negocierile interguvernamentale privind subiectele ce ţin de competenţa sa;
    7) să posede, să utilizeze şi să administreze patrimoniul în conformitate cu scopurile sale de activitate şi prevederile cadrului normativ;
    8) să recepționeze asistenţă tehnică și financiară de la partenerii de dezvoltare și din alte surse neinterzise de cadrul normativ şi să o utilizeze în scopul realizării funcţiilor sale;
    9) să încheie contracte cu persoane fizice şi juridice de drept public sau privat, donatori internaţionali, furnizorii şi beneficiarii de bunuri şi servicii;
    10) să contracteze servicii de la persoanele fizice şi juridice, rezidente sau nerezidente, în vederea realizării sarcinilor de atragere a investiţiilor şi promovare a exportului, în limitele mijloacelor financiare aprobate în acest scop;
    11) să atragă, pentru realizarea funcțiilor ce decurg din cadrul normativ şi din prezentul Regulament, specialişti din ţară sau de peste hotare;
    12) să acorde granturi şi subvenţii beneficiarilor în cadrul programelor pe care le implementează;
    13) să asigure reprezentarea Republicii Moldova în organizaţiile internaţionale de profil, în condiţiile actelor normative;
    14) să exercite alte drepturi în temeiul actelor normative ce reglementează relațiile din domeniile de activitate încredinţate.
III. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII AGENŢIEI
    10. Agenţia este condusă de directorul general, numit în și eliberat din funcție de către Guvern.
    11. Directorul general este asistat de un director general adjunct, care este numit în funcţie publică şi eliberat sau destituit din funcţie publică, în condiţiile actelor normative, de Guvern şi care se subordonează nemijlocit directorului general.
    12. Directorul general îndeplinește următoarele funcţii:
    1) reprezintă, în limitele competenței, interesele Agenţiei în relaţiile cu persoanele juridice şi fizice din țară şi de peste hotare, încheie şi reziliază contracte, semnează documente conform atribuțiilor ce îi revin;
    2) organizează şi dirijează activitatea Agenţiei şi este responsabil pentru exercitarea atribuțiilor acesteia;
    3) poartă răspundere personală pentru realizarea misiunii şi îndeplinirea funcțiilor Agenţiei;
    4) organizează și implementează sistemul de management financiar și control și poartă răspundere managerială pentru administrarea bugetului Agenției și a patrimoniului public aflat în gestiune;
    5) stabileşte atribuţiile directorului general adjunct şi ale conducătorilor subdiviziunilor structurale ale Agenţiei;
    6) semnează actele emise în legătură cu activităţile ce ţin de competenţa Agenţiei;
    7) numeşte în funcţii publice, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici în condiţiile Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
    8) conferă grade de calificare funcţionarilor publici, acordă stimulări şi aplică sancţiuni disciplinare personalului Agenţiei, în condiţiile cadrului normativ;
    9) aprobă regulamentele şi planurile anuale de activitate ale subdiviziunilor interne ale Agenţiei;
    10) aprobă sau modifică statul de personal și schema de încadrare ale Agenției în limitele fondului de retribuire a muncii și ale efectivului-limită stabilit de Guvern;
    11) emite ordine şi dispoziții executorii pentru angajații Agenţiei şi verifică executarea acestora;
    12) exercită alte împuterniciri prevăzute de cadrul normativ.
    13. În lipsa directorului general, atribuţiile acestuia sînt exercitate de directorul general adjunct.
    14. Atribuţiile angajaţilor Agenţiei se stabilesc în regulamentele subdiviziunilor, precum şi în fișele de post.
    15. Directorul general, directorul general adjunct şi conducătorii subdiviziunilor structurale ale Agenţiei sînt responsabili pentru toate deciziile aprobate în cadrul domeniilor de activitate ale acestora.
    16. În cadrul Agenţiei se instituie un Colegiu, compus din directorul general (președintele Colegiului), directorul general adjunct, conducători ai subdiviziunilor interne ale Agenţiei, precum şi alte persoane. În activitatea sa, Colegiul se conduce de regulamentul aprobat de directorul general.
    17. Componenţa numerică şi nominală a Colegiului se aprobă de directorul general și nu poate depăşi 7 persoane.
    18. În componenţa Colegiului, la propunerea directorului general, pot fi incluşi reprezentanţi ai altor autorităţi publice centrale, precum şi reprezentanţi ai mediului academic, ai mediului de afaceri şi ai societăţii civile din domeniul relevant activităţii Agenției.
    19. În îndeplinirea atribuțiilor sale directorul general este asistat de un cabinet, a cărui activitate este reglementată de cadrul normativ.
    20. Corespondenţa Agenţiei este semnată de directorul general, directorul general adjunct şi persoane cu funcţii de răspundere abilitate cu acest drept prin ordin al directorului general.
    Persoanele învestite cu dreptul de semnătură poartă răspundere personală pentru legalitatea, veridicitatea şi corectitudinea documentului semnat.

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr.322
din 17 aprilie 2018

STRUCTURA
Agenţiei de Investiții
    Director general
    Director general adjunct
    Cabinetul directorului (cu statut de serviciu)
    Serviciul audit intern
    Direcția promovarea imaginii țării pentru atragerea investițiilor străine
    Direcția investiţii şi protejarea investiţiilor
    Direcția promovarea exporturilor
    Direcția promovarea turismului
    Secția management instituțional
    Serviciul juridic şi resurse umane
    Serviciul financiar-administrativ
    Serviciul informare, comunicare cu mass-media şi managementul documentelor
    Serviciul tehnologia informaţiei şi comunicații

    anexa nr.3

Anexa nr. 4
la Hotărîrea Guvernului nr.322
din 17 aprilie 2018

MODIFICĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 366 din 27 mai 2014 „Cu privire la aprobarea Metodologiei de planificare a activităţii de control în baza analizei criteriilor de risc asupra activităţii agenţilor economici din industria turismului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 142-146, art. 415) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 2 din hotărîre, cuvintele „Agenţiei Turismului a Republicii Moldova” se substituie cu cuvintele „Agenţiei pentru Protecția Consumatorilor şi Supravegherea Pieței”;
    2) pe tot parcursul textului Metodologiei, cuvintele „Agenţia Turismului”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Agenţia pentru Protecția Consumatorilor şi Supravegherea Pieței”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 690 din 30 august 2017 „Cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei și Infrastructurii” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 322-328, art. 792) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) la punctul 2 din hotărîre, cifra „155” se substituie cu cifra „156”;
    2) punctul 6 din anexa nr. 1 se completează cu subpunctul 7 cu următorul cuprins:
    „7) turism”.

Anexa nr. 5
la Hotărîrea Guvernului nr.322
din 17 aprilie 2018

LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Punctul 12 din anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998 „Cu privire la executarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 406-II din 23 decembrie 1997” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 30-33, art. 288).
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 105 din 2 februarie 1999 „Cu privire la crearea Organizației de Promovare a Exportului din Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 19-21, art. 127).
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 1053 din 4 octombrie 2001 „Cu privire la reorganizarea Agenţiei Naţionale pentru Atragerea Investiţiilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 121-123, art. 1101).
    4. Punctul 8 din Hotărîrea Guvernului nr. 1470 din 27 decembrie 2001 „Cu privire la introducerea contractului turistic, voucherului turistic și a fișei de evidență statistică a circulației turiștilor la frontiera Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 161, art. 1484).
    5. Hotărîrea Guvernului nr. 128 din 7 februarie 2002 „Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 105 din 2 februarie 1999” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 26, art. 214).
    6. Punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 875 din 14 iulie 2003 „Privind aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 155-156, art. 920).
    7. Hotărîrea Guvernului nr. 1576 din 12 decembrie 2003 „Privind aprobarea Modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 6-12, art. 51).
    8. Hotărîrea Guvernului nr. 851 din 21 decembrie 2009 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Turismului, a structurii şi efectivului-limită ale acesteia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 191-192, art. 928).
    9. Hotărîrea Guvernului nr. 483 din 14 iunie 2010 „Cu privire la cu privire la aprobarea componenţei nominale a Colegiului Agenţiei Turismului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 100-102, art. 559).
    10. Litera f) a subpunctului 2) din Hotărîrea Guvernului nr. 969 din 18 octombrie 2010 „Cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 206-209, art. 1079).
    11. Punctul 25 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 451 din 16 iunie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 103-106, art. 515).
    12. Hotărîrea Guvernului nr. 639 din 29 august 2012 „Cu privire la modificările ce se operează în anexele nr. 1 şi nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 851 din 21 decembrie 2009” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 181-184, art. 693).
    13. Hotărîrea Guvernului nr. 878 din 6 noiembrie 2013 „Cu privire la modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 851 din 21 decembrie 2009” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 252-257, art. 984).
    14. Hotărîrea Guvernului nr. 109 din 12 februarie 2014 „Cu privire la Organizația de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 35-41, art. 123).
    15. Punctul 2 din anexa nr. 4 la Hotărîrea Guvernului nr. 1089 din 18 decembrie 2017 „Cu privire la organizarea și funcționarea Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 440, art. 1213).