*HGO960/2017 Versiunea originala
ID intern unic:  375977
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 960
din  07.11.2017
pentru punerea în aplicare a Legii nr. 109 din 9 iunie 2017 privind
unele
măsuri de control la trecerea frontierei, de control vamal și privind
asigurarea regimului fiscal în cadrul controlului comun la unele puncte
de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene
Publicat : 10.11.2017 în Monitorul Oficial Nr. 390-395     art Nr : 1068
    În vederea implementării prevederilor art. 1 din Legea nr. 109 din 9 iunie 2017 privind unele măsuri de control la trecerea frontierei, de control vamal şi privind asigurarea regimului fiscal în cadrul controlului în comun la unele puncte de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 244-251, art. 391), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la procedura de autentificare şi eliberare a certificatelor de origine preferenţială a mărfurilor exportate din Republica Moldova prin punctul de trecere a frontierei de stat Pervomaisk-Cuciurgan (se anexează).
    2. Prevederile prezentei hotărîri se aplică agenților economici înregistrați la Instituția publică „Agenția Servicii Publice”, care efectuează tranzacții economice externe, precum și transportatorilor nerezidenți care traversează prin punctul de trecere a frontierei de stat Pervomaisk-Cuciurgan.
    3. La punctul de trecere a frontierei de stat Pervomaisk-Cuciurgan vor fi vămuite și supuse controlului vamal doar mărfurile și mijloacele de transport din cadrul tranzacțiilor economice externe plasate în destinațiile vamale export sau reexport.
    4. Controlul autorizațiilor de transporturi rutiere internaționale de mărfuri pentru mijloacele de transport care traversează frontiera de stat prin punctul de trecere a frontierei de stat Pervomaisk-Cuciurgan se va efectua la posturile vamale interne de control.
    5. Prin derogare de la prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 904 din 13 noiembrie 2013 „Cu privire la procedurile de vămuire electronică a mărfurilor”, se permite perfectarea operațiunilor de reexport cu utilizarea procedurii electronice.
    6. Persoanele juridice care vor vămui mărfuri la punctul de trecere a frontierei de stat Pervomaisk-Cuciurgan sînt în drept să solicite eliberarea certificatelor de origine preferenţială la exportul mărfurilor conform modului de determinare a ţării de origine a mărfii stabilit de legislația în vigoare în acest domeniu și de Regulamentul cu privire la procedura de autentificare şi eliberare a certificatelor de origine preferenţială a mărfurilor exportate din Republica Moldova prin punctul de trecere a frontierei de stat Pervomaisk-Cuciurgan.

    PRIM-MINISTRU                                                      Pavel FILIP
    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei și infrastructurii                           Octavian Calmîc
    Ministrul finanţelor                                                      Octavian Armaşu

    Nr. 960. Chişinău, 7 noiembrie 2017.


    Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 960
din 7 noiembrie 2017
REGULAMENT
cu privire la procedura de autentificare şi eliberare a certificatelor
de origine preferenţială a mărfurilor exportate din Republica Moldova
 prin punctul de trecere a frontierei de stat Pervomaisk-Cuciurgan
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul cu privire la procedura de autentificare şi eliberare a certificatelor de origine preferenţială a mărfurilor exportate din Republica Moldova prin punctul de trecere a frontierei de stat Pervomaisk-Cuciurgan (în continuare ­– Regulament) stabileşte procedura de autentificare, eliberare sau refuzul de eliberare a certificatelor de origine a mărfurilor exportate din Republica Moldova (în continuare – mărfuri) prin punctul de trecere a frontierei de stat Pervomaisk-Cuciurgan.
    2. Certificatele de origine preferenţială a mărfurilor (în continuare – certificate de origine) sînt acte care confirmă univoc ţara de origine a mărfurilor exportate/importate în cadrul acordurilor de comerţ liber la care Republica Moldova este parte.
   3. Drept temei pentru autentificarea certificatelor de origine a mărfurilor exportate din Republica Moldova prin punctul de trecere a frontierei de stat Pervomaisk-Cuciurgan şi eliberarea acestora serveşte cererea-declaraţie (anexa nr.1 la prezentul Regulament), completată prin mijloace tehnice de imprimare sau manual (cu cerneală şi litere majuscule de tipar) de către exportator ori de către reprezentantul său în limba de stat, precum şi autentificată prin semnătura olografă şi ştampila în original a exportatorului (în cazul persoanei fizice ştampila nu este obligatorie), pe propria şi deplina sa responsabilitate.
    4. Depunerea la organul vamal a cererii-declaraţie este echivalentă cu angajarea responsabilităţii exportatorului în legătură cu:
    1) exactitatea şi integralitatea datelor înscrise în actele ce confirmă caracterul originar al mărfurilor;
    2) autenticitatea documentelor prezentate în susţinerea acestor date;
    3) furnizarea informaţiilor sau documentelor suplimentare necesare pentru determinarea originii preferenţiale a mărfurilor.
    5. Cererea-declaraţie urmează să fie însoţită de următoarele documente:
    1) actele de constituire ale exportatorului (copiile extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice, statutului, deciziei de fondare, contractului de constituire, ordinelor/proceselor-verbale cu privire la numirea în funcţie a conducătorului întreprinderii-exportator şi a contabilului-şef). Aceste copii ale actelor sînt sigilate cu ştampila în original şi au semnătura exportatorului. De asemenea, se prezintă mostrele ştampilei exportatorului şi semnăturilor administratorului, contabilului-şef şi reprezentantului exportatorului (în original). Actele enumerate se prezintă la biroul vamal respectiv numai la solicitarea primului certificat de origine (cu excepţia modificărilor în aceste acte, situaţie în care exportatorul este responsabil de prezentarea către organul vamal a modificărilor în cauză confirmate prin acte şi, totodată, de efectele survenite în legătură cu neprezentarea modificărilor nominalizate);
    2) actele de identitate ale persoanei fizice-exportator sau ale reprezentantului exportatorului (copie autentificată prin semnătura persoanei);
    3) contract (copie autentificată prin ştampila şi semnătura exportatorului);
    4) documente comerciale: facturi comerciale, proformele acestora, invoice-ul şi alte documente utilizate în comerţul exterior (copie autentificată prin ştampila şi semnătura exportatorului);
    5) procura eliberată reprezentantului exportatorului, ce confirmă împuternicirea de a prezenta organului vamal declaraţii, documente, date şi informaţii necesare în vederea confirmării originii mărfii, precum şi de a semna şi de a primi originalul certificatului de origine în numele şi pe responsabilitatea deplină a exportatorului (în original) ori contractul de mandat sau comision, ce confirmă împuternicirile reprezentantului exportatorului (copie autentificată prin ştampila şi semnătura exportatorului);
    6) actul de expertiză a originii mărfurilor/informaţia obligatorie privind originea (în original), eliberat(ă) de organul competent în domeniu la solicitarea organului vamal, înaintat(ă) exportatorului în cazul în care nu sînt date ce justifică originea mărfii. Actul de expertiză/informaţia obligatorie privind originea poate fi prezentat(ă) şi din iniţiativa exportatorului;
    7) declaraţia exportatorului cu privire la originea preferenţială a mărfurilor, completată conform anexei nr. 2 la prezentul Regulament;
    8) declaraţia producătorului cu privire la originea preferenţială a mărfurilor, care conţine operaţiunile de producere/prelucrare, completată conform anexei nr. 3 la prezentul Regulament;
    9) documentele ce conţin date/informaţii care justifică respectarea criteriilor de determinare a originii: facturi fiscale/facturi, ordine de plată, acte de achiziţii, certificat de origine preferenţială, extrase din conturile contabile.
    6. Exportatorul care solicită eliberarea unui certificat de origine trebuie să prezinte, la cererea organului vamal, documentele necesare care fac dovada caracterului originar al mărfurilor pentru care a fost solicitat certificatul de origine, precum şi să asigure îndeplinirea tuturor condiţiilor prevăzute de acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    7. Autentificarea și eliberarea certificatelor de origine se realizează în cadrul procedurii de prelucrare a declarației vamale în detaliu.
    8. În cazul solicitării certificatelor de origine aposteriori și a duplicatelor, autentificarea și eliberarea acestora se efectuează la biroul vamal, la cererea scrisă a exportatorului/reprezentantului său legal.
    9. Autentificarea și eliberarea certificatelor de origine aposteriori și a duplicatelor se efectuează în termen de 3 zile lucrătoare de la data întrunirii cumulative a următoarelor condiţii: înregistrarea cererii-declaraţie cu actele anexate, depunerea formularelor certificatelor de origine completate de exportator/reprezentantul său legal, prezentarea documentelor (inclusiv a celor solicitate suplimentar).
    10. La primul export al mărfurilor de origine preferențială Republica Moldova sau în cazul modificării regulii de origine preferenţială, exportatorul se adresează la biroul vamal, pînă la depunerea declaraţiei vamale, în vederea efectuării verificării întreprinderii şi/sau a actelor prezentate de exportator, în scopul stabilirii caracterului originar al mărfurilor.
    11. Certificatul de origine completat se depune la organul vamal concomitent cu declaraţia vamală de export, fiind însoţit de cererea-declaraţie.
    12. La cererea-declaraţie se ataşează minimum următoarele acte ce confirmă caracterul originar al mărfurilor:
    1) declaraţia exportatorului cu privire la originea preferenţială a mărfurilor, în cazul în care nu este prevăzută în formularul certificatului de origine;
    2) declaraţia producătorului cu privire la originea preferenţială a mărfurilor, în cazul în care exportatorul este şi producător;
    3) documentul ce confirmă provenienţa mărfurilor;
    4) documentul ce confirmă calculul şi achitarea taxelor vamale sau a taxelor cu efect echivalent pentru materialele neoriginare utilizate la producere, prevăzute de art. 12711 alin. (1) lit. e) din Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000, după caz.
    13. Dacă există suspiciuni cu privire la corectitudinea determinării originii preferenţiale a mărfurilor şi/sau dacă Sistemul informaţional integrat vamal, în baza procesului de administrare a riscurilor, identifică riscul referitor la origine, în temeiul prevederilor art. 23 alin. (4) din Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal şi pct. 292 din Regulamentul de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1140 din 2 noiembrie 2005, organul vamal solicită exportatorului/reprezentantului legal acte şi/sau informaţii suplimentare, stabilind un termen de prezentare care nu va depăşi termenul prevăzut în art. 199 din Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000.
    14. Organul vamal este în drept să solicite suplimentar documentele prevăzute la pct. 38 din Regulamentul cu privire la completarea, autentificarea, eliberarea şi controlul ulterior al certificatelor de origine preferenţială a mărfurilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 761 din 17 septembrie 2014.
    15. Exportatorul poartă răspundere pentru veridicitatea documentelor şi a datelor prezentate organului vamal, iar organul vamal, la rîndul său, se obligă să asigure confidenţialitatea informaţiilor prezentate.
    16. Organul vamal autentifică şi eliberează certificatul de origine a mărfurilor dacă actele şi/sau informaţiile solicitate suplimentar sînt prezentate în termenul stabilit şi dacă acestea confirmă caracterul originar al mărfurilor.
    17. Organul vamal refuză autentificarea şi eliberarea certificatului de origine, informînd exportatorul/reprezentantul său legal, în cazul în care:
    1) mărfurile pentru care se solicită un certificat de origine nu îndeplinesc condiţiile de obţinere a statutului de mărfuri originare stabilite în acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte;
    2) actele anexate la cererea-declaraţie nu confirmă caracterul originar al mărfii;
    3) actele şi/sau informaţiile solicitate suplimentar nu sînt prezentate în termenul stabilit sau sînt prezentate în termenul stabilit, dar nu confirmă caracterul originar al mărfurilor.
    18. Refuzul de a autentifica şi a elibera certificatul de origine nu poate constitui temei pentru refuzul trecerii mărfii peste frontiera vamală.
    19. Corectitudinea determinării originii preferențiale a mărfurilor se verifică de către colaboratorul vamal desemnat responsabil de perfectarea declaraţiei vamale, în funcție de culoarul de control vamal pe care a fost selectată declarația vamală.
II. ETAPELE PROCEDURII DE AUTENTIFICARE ŞI 
ELIBERARE A CERTIFICATELOR DE ORIGINE

    20. Etapa de stocare şi tipărire a certificatului de origine presupune următoarele operațiuni:
    1) formularele certificatelor de origine a mărfurilor completate se stochează de către exportator/reprezentantul său legal în modulul „Certificate origine mărfuri” al Sistemului informațional integrat vamal „ASYCUDA World”;
    2) exportatorul/reprezentantul său legal tipăreşte formularele certificatului de origine stocate în modulul „Certificate origine mărfuri” al Sistemului informațional integrat vamal „ASYCUDA World”, indică locul și data completării certificatului, semnătura și/sau ștampila exportatorului, conform acordurilor de comerţ liber.
    21. Recepţia certificatului de origine şi a documentelor însoţitoare include următoarele activități:
    1) la punctul de recepţie, certificatul de origine şi cererea-declaraţie, însoțită de documentele enumerate la pct. 12, se depun concomitent cu declarația vamală;
    2) colaboratorul vamal de la punctul de recepţie realizează următoarele operațiuni succesive:
    a) verifică dacă certificatul de origine a mărfurilor a fost stocat pe server, utilizînd modulul informatic;
    b) verifică dacă datele din certificatul depus în format electronic corespund cu cele din certificatul depus pe suport de hîrtie;
    c) verifică dacă certificatul de origine corespunde formei stabilite în acordul de comerţ liber corespunzător sau în cadrul Sistemului Generalizat de Preferinţe;
    d) verifică dacă sînt completate cîmpurile obligatorii ale certificatului de origine;
    e) verifică dacă documentele anexate la cererea-declaraţie corespund cu lista indicată pe versoul cererii;
    f) verifică dacă descrierea produselor este efectuată în rubrica destinată acestui scop, cu precizări suficiente pentru a permite identificarea lor, fără să fie lăsate spaţii libere între rînduri. În cazul în care rubrica nu este completată integral, colaboratorul vamal trasează o linie orizontală sub ultimul rînd al descrierii, spaţiul liber fiind barat;
    g) verifică dacă în certificatul de origine sînt indicate locul și data completării certificatului, semnătura şi/sau ştampila exportatorului, conform acordului de comerţ liber corespunzător;
    h) verifică dacă în declaraţia exportatorului sînt indicate regulile de origine prevăzute în acordul de comerţ liber corespunzător;
    i) verifică dacă este prezentat calculul taxelor vamale care stabilește că pentru materialele neoriginare utilizate la fabricarea mărfurilor respective nu s-a obţinut nicio restituire de taxe şi că toate taxele vamale sau taxele cu efect echivalent aplicabile respectivelor materiale au fost achitate în sensul acordurilor de comerţ liber la care Republica Moldova este parte, după caz;
    3) în cazul în care certificatul de origine corespunde condiţiilor menţionate la subpct. 2), organul vamal acceptă certificatul de origine împreună cu declaraţia vamală şi comandă validarea informatică a declaraţiei vamale.
    Validarea informatică a declarației vamale conduce la aplicarea criteriilor de selectivitate generale, care se utilizează şi la verificarea corectitudinii determinării originii preferenţiale a mărfurilor, respectiv:
    a) în cazul în care declarația vamală este repartizată pe culoarul verde în aşteptare sau albastru de vămuire, certificatul de origine împreună cu declaraţia vamală se transmit la punctul de validare;
    b) în cazul în care declarația vamală este repartizată pe culoarul galben de vămuire, certificatul de origine împreună cu declaraţia vamală se transmit la punctul de control documentar;
    c) în cazul în care declarația vamală este repartizată pe culoarul roșu de vămuire, certificatul de origine împreună cu declaraţia vamală se transmit la punctul control documentar și, ulterior, la punctul de control fizic;
    4) în cazul în care certificatul de origine nu corespunde condiţiilor menţionate la subpct. 2), colaboratorul vamal procedează după cum urmează:
    a) deschide şi completează electronic formularul „Act de inspecţie” în Sistemul informațional integrat vamal „ASYCUDA World”, indicînd neconformitățile sau erorile;
    b) respinge certificatul de origine pentru a fi casat, dacă acesta conține erori de completare, aplicînd operaţiunea „Şterge” pentru a elimina certificatul de origine din Sistemul informațional integrat vamal „ASYCUDA World”, şi solicită completarea și stocarea unui certificat de origine nou;
    c) returnează certificatul de origine, care se depune atunci cînd îndeplinește condiţiile menționate la subpct. 2);
    d) informează exportatorul/reprezentantul său legal prin intermediul mesageriei „ASYCUDA World” sau prin intermediul „Actului de inspecție” din Sistemul informațional integrat vamal „ASYCUDA World” (în cazul în care declaraţia vamală este prezentată pe suport de hîrtie) despre motivul respingerii/returnării certificatului de origine și despre dreptul de a efectua exportul fără certificat de origine;
    5) în cazul în care exportatorul/reprezentantul său legal acceptă efectuarea exportului fără certificat de origine, informează, prin intermediul mesageriei „ASYCUDA World” sau prin intermediul „Actului de inspecție” din Sistemul informațional integrat vamal „ASYCUDA World” (în cazul în care declaraţia vamală este prezentată pe suport de hîrtie), despre decizia luată colaboratorul vamal:
    a) accesează și completează „Actul de inspecție” în Sistemul informațional integrat vamal „ASYCUDA World”, consemnînd faptul efectuării exportului fără certificat de origine;
    b) transmite declaraţia vamală la următoarea etapă de perfectare.
    22. În cazul repartizării declarației vamale în detaliu pe culoarul galben, controlul documentar pentru certificarea originii mărfurilor constă în:
    1) verificarea corectitudinii completării certificatului de origine;
    2) verificarea existenţei documentelor care dovedesc caracterul originar al mărfii, anexate la cererea-declaraţie;
    3) verificarea concordanţei dintre datele înscrise în certificatul de origine şi cele din documentele anexate;
    4) verificarea documentelor prezentate pentru a constata îndeplinirea condiţiilor ce fac posibilă autentificarea şi eliberarea certificatelor de origine;
    5) verificarea criteriului sau criteriilor de selectivitate referitor la originea preferențială a mărfurilor;
    6) determinarea caracterului originar al mărfii pentru care se solicită certificatul de origine:
    a) marfa este obţinută în întregime;
    b) marfa este prelucrată sau transformată suficient;
    c) marfa este obţinută în urma aplicării cumulului de origine;
    7) verificarea, conform prevederilor acordului de comerţ liber la care Republica Moldova este parte, dacă la fabricarea mărfii s-au utilizat materiale neoriginare pentru care au fost restituite taxe şi/sau dacă taxele vamale ori taxele cu efect echivalent aplicabile nu au fost efectiv achitate, caz în care se va solicita să fie prezentat calculul taxelor vamale pentru materialele neoriginare utilizate la fabricarea mărfurilor respective;
    8) verificarea, conform regulilor de origine prevăzute în acordul de comerţ liber, a îndeplinirii condiţiilor privind dobîndirea statutului de produs originar:
    a) fără întrerupere pe teritoriul Republicii Moldova;
    b) cu întrerupere, dacă acordul prevede aceasta, fiind supuse transformării sau prelucrării efectuate în afara Republicii Moldova şi reimportate în ţară, cu următoarele condiții:
    - materialele exportate sînt obţinute în întregime în Republica Moldova sau au fost supuse anterior exportării, unor transformări sau prelucrări care nu se limitează la operaţiunile simple;
    - se demonstrează documentar că mărfurile reimportate au fost obţinute prin prelucrarea sau transformarea materialelor exportate şi că valoarea adăugată totală (toate costurile acumulate în afara ţării, inclusiv valoarea materialelor încorporate acolo) obţinută în afara ţării nu depăşeşte 10% din preţul franco fabrică al produsului final pentru care este solicitat statutul de produs originar;
    - în cazul în care, în lista prelucrărilor sau transformărilor care trebuie aplicate materialelor neoriginare pentru ca produsul fabricat să poată obţine caracterul de produs originar (parte componentă a acordului de comerţ liber), pentru stabilirea statutului de produs originar al produsului finit, se aplică o normă care stabileşte o valoare maximă pentru toate materialele neoriginare încorporate, atunci valoarea totală a materialelor neoriginare încorporate pe teritoriul ţării, împreună cu valoarea adăugată obţinută în afara ţării, nu poate depăşi procentajul stabilit.
    23. Dispoziţiile indicate la pct. 22 subpct. 8) lit. b) nu se aplică produselor de la capitolele 50-63 din Nomenclatura combinată a mărfurilor, aprobată prin Legea nr. 172 din 25 iulie 2014, precum și produselor care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de acordul de comerţ liber sau care sînt considerate prelucrate ori transformate suficient doar în cazul în care se aplică toleranţa generală stabilită în acord.
    24. Prelucrarea sau transformarea materialelor reglementate de dispoziţiile menționate la pct. 22 subpct. 8) lit. b) în afara ţării se realizează în conformitate cu regimul de perfecţionare pasivă.
    25. În cazul în care controlul documentar nu a condus la sesizarea de neconcordanţe sau erori, colaboratorul vamal:
    1) completează:
    a) rubrica 11 din certificatul de circulație EUR.1 sau din Forma A, confirmînd că originea mărfii declarate este corectă. În partea de sus a rubricii se menţionează datele referitoare la documentul de export. În partea de jos a rubricii se indică locul şi data autentificării şi eliberării certificatului de origine, cu aplicarea semnăturii olografe şi a ştampilei destinate certificării originii mărfurilor (în original);
    b) rubrica 12 din certificatul Forma CT-1 cu denumirea şi adresa biroului vamal care eliberează certificatul de origine. În partea de jos a rubricii se indică numele, prenumele sau iniţialele colaboratorului vamal împuternicit şi data autentificării şi eliberării certificatului, cu aplicarea semnăturii olografe şi a ştampilei destinate certificării originii mărfurilor (în original);
    2) transmite certificatul de origine, împreună cu declaraţia vamală, la punctul de validare sau, în cazul culoarului roșu, la punctul de control fizic.
    26. În cazul în care controlul documentar a condus la sesizarea de neconcordanţe sau erori în completarea certificatului de origine, colaboratorul vamal:
    1) deschide şi completează electronic formularul „Act de inspecţie” în Sistemul informațional integrat vamal „ASYCUDA World”, indicînd neconformitățile sau erorile;
    2) respinge certificatul de origine pentru a fi casat, dacă acesta conține erori de completare, aplicînd operaţiunea „Şterge” pentru a elimina certificatul de origine din Sistemul informațional integrat vamal „ASYCUDA World”, şi solicită completarea și stocarea unui certificat de origine nou;
    3) returnează certificatul de origine, care se depune după eliminarea neconformităților;
    4) informează exportatorul/reprezentantul său legal prin intermediul mesageriei „ASYCUDA World” sau prin intermediul „Actului de inspecție” din Sistemul informațional integrat vamal „ASYCUDA World” (în cazul în care declaraţia vamală este prezentată pe suport de hîrtie) despre motivul respingerii certificatului de origine și despre dreptul de a efectua exportul fără certificat de origine;
    5) realizează, în cazul în care exportatorul/reprezentantul său legal acceptă efectuarea exportului fără certificat de origine, informînd prin intermediul mesageriei „ASYCUDA World” sau prin intermediul „Actului de inspecție” (dacă declaraţia vamală este prezentată pe suport de hîrtie), următoarele acțiuni:
    a) accesează și completează „Actul de inspecție” în Sistemul informațional integrat vamal „ASYCUDA World”, consemnînd faptul efectuării exportului fără certificat de origine;
    b) transmite declaraţia vamală la următoarea etapă de perfectare.
    27. În cazul în care actele prezentate cu certificatul de origine nu sînt suficiente pentru a confirma caracterul originar al mărfurilor, colaboratorul vamal este în drept să solicite actele suplimentare prevăzute la pct. 14 din prezentul Regulament, prin intermediul mesageriei „ASYCUDA World” sau prin intermediul „Actului de inspecție” din Sistemul informațional integrat vamal „ASYCUDA World” (dacă declaraţia vamală este prezentată pe suport de hîrtie), stabilind un termen de prezentare a acestora, care nu va depăși termenul prevăzut în art. 199 din Codul vamal al Republicii Moldova.
    28. Dacă exportatorul/reprezentantul său legal prezintă actele solicitate suplimentar în termenul prevăzut la pct. 27 și dacă acestea confirmă caracterul originar al mărfurilor, colaboratorul vamal acționează conform pct. 25.
    29. Dacă la momentul exportului se constată că exportatorul/ reprezentantul său legal nu a prezentat documentele solicitate suplimentar în termenul prevăzut la pct. 27 sau că actele prezentate nu confirmă caracterul originar al mărfurilor, colaboratorul vamal:
    1) refuză autentificarea și eliberarea certificatului de origine, indicînd în „Actul de inspecție” din Sistemul informațional integrat vamal „ASYCUDA World” motivul refuzului și neconformitățile constatate;
    2) informează exportatorul/reprezentantul său legal prin intermediul mesageriei „ASYCUDA World” sau prin intermediul „Actului de inspecție” din Sistemul informațional integrat vamal „ASYCUDA World” (în cazul în care declaraţia vamală este prezentată pe suport de hîrtie) despre motivul refuzului şi despre dreptul de a efectua exportul fără certificat de origine, stabilind un termen pentru comunicarea deciziei de a efectua exportul fără certificat de origine, care nu va depăşi termenul prevăzut în art. 199 din Codul vamal al Republicii Moldova;
    3) aplică operaţiunea „Şterge” pentru a elimina certificatul de origine stocat în Sistemul informațional integrat vamal „ASYCUDA World”.
    30. Dacă exportatorul/reprezentantul său legal acceptă efectuarea exportului fără certificat de origine, informînd prin intermediul mesageriei „ASYCUDA World” sau prin intermediul „Actului de inspecție” din Sistemul informațional integrat vamal „ASYCUDA World” (în cazul în care declaraţia vamală este prezentată pe suport de hîrtie), colaboratorul vamal:
    1) accesează și completează electronic „Actul de inspecție” în Sistemul informațional integrat vamal „ASYCUDA World”, consemnînd faptul efectuării exportului fără certificat de origine;
    2) transmite declaraţia vamală la următoarea etapă de perfectare.
    31. În cazul repartizării declarației vamale în detaliu pe culoarul roșu, după desfășurarea controlului documentar conform dispozițiilor pct. 22-25, colaboratorul vamal de la punctul de control fizic efectuează identificarea mărfurilor de origine preferenţială în baza datelor conţinute în certificatul de origine şi în cererea-declaraţie, prin următoarele activităţi succesive:
    1) verifică criteriul sau criteriile de selectivitate referitor la originea preferenţială a mărfurilor;
    2) anunţă şeful ierarhic superior despre situaţia apărută atunci cînd selectarea declaraţiei vamale s-a făcut în baza unuia sau mai multor criterii de selectivitate ce ţin de originea preferenţială a mărfurilor, care va dispune măsurile necesare pentru efectuarea controlului vamal;
    3) efectuează controlul vamal fizic al mărfurilor de origine preferențială.
    32. Dacă nu constată neconcordanţe între mărfurile de origine preferenţială şi datele conţinute în certificatul de origine şi în cererea-declaraţie, însoţită de documentele justificative, sau erori în completarea certificatului de origine, colaboratorul vamal:
    1) autentifică certificatul de origine prin completarea:
    a) rubricii 11 din certificatul de circulație EUR.1 sau din Forma A, confirmînd că originea mărfii declarate este corectă. În partea de sus a rubricii se menţionează date referitoare la documentul de export. În partea de jos a rubricii se indică locul şi data autentificării şi eliberării certificatului de origine a mărfurilor de către colaboratorul vamal, cu aplicarea semnăturii olografe şi a ştampilei destinate certificării originii mărfurilor (în original);
    b) rubricii 12 din certificatul Forma CT-1 cu denumirea şi adresa biroului vamal care eliberează certificatul de origine. În partea de jos a rubricii se indică numele, prenumele sau iniţialele colaboratorului vamal împuternicit şi data autentificării şi eliberării certificatului, cu aplicarea semnăturii olografe şi a ştampilei destinate certificării originii mărfurilor (în original);
    2) transmite certificatul de origine, împreună cu declaraţia vamală, la punctul de validare.
    33. În cazul în care constată neconcordanţe între mărfurile de origine preferențială prezentate la vămuire şi documentele ataşate sau erori în completarea certificatului de origine, colaboratorul vamal:
    1) deschide şi completează electronic formularul „Act de inspecţie” în Sistemul informațional integrat vamal „ASYCUDA World”, dacă acesta a fost creat anterior, pe parcursul controlului documentar, sau creează un „Act de inspecţie”, indicînd neconformitățile sau erorile;
    2) respinge certificatul de origine pentru a fi casat, dacă acesta conține erori de completare, aplicînd operaţiunea „Şterge” pentru a elimina certificatul de origine din Sistemul informațional integrat vamal „ASYCUDA World”, şi solicită completarea și stocarea unui certificat de origine nou;
    3) returnează certificatul de origine, care se depune după eliminarea neconformităților;
    4) informează exportatorul/reprezentantul său legal prin intermediul mesageriei „ASYCUDA World” sau prin intermediul „Actului de inspecție” din Sistemul informațional integrat vamal „ASYCUDA World” (în cazul în care declaraţia vamală este prezentată pe suport de hîrtie) despre motivul respingerii certificatului de origine și despre dreptul de a efectua exportul fără certificat de origine, stabilind un termen pentru luarea deciziei, care nu va depăşi termenul prevăzut în art. 199 din Codul vamal al Republicii Moldova.
    34. Dacă exportatorul/reprezentantul său legal acceptă efectuarea exportului fără certificat de origine, informînd prin intermediul mesageriei „ASYCUDA World” sau prin intermediul „Actului de inspecție” din Sistemul informațional integrat vamal „ASYCUDA World” (în cazul în care declaraţia vamală este prezentată pe suport de hîrtie), colaboratorul vamal:
    1) accesează și completează electronic „Actul de inspecție” în Sistemul informațional integrat vamal „ASYCUDA World”, consemnînd efectuarea exportului fără certificat de origine;
    2) transmite declaraţia vamală la următoarea etapă de perfectare.
    35. Verificarea plăţilor în vederea eliberării certificatului de origine se efectuează de către colaboratorul vamal de la punctul de control financiar, care:
    1) deschide e-documentul în modulul „Accouting” în Sistemul informațional integrat vamal „ASYCUDA World”;
    2) verifică existența calculului taxelor vamale, stabilind dacă pentru materialele neoriginare utilizate la fabricarea mărfurilor respective nu s-a obţinut nicio restituire de taxe şi că toate taxele vamale sau taxele cu efect echivalent aplicabile respectivelor materiale au fost achitate conform acordurilor de comerţ liber, după caz;
    3) transmite certificatul de origine la punctul de validare, dacă declaraţia vamală a fost selectată pe culoarul verde, albastru sau galben, ori la punctul de control fizic, dacă declaraţia vamală a fost selectată pe culoarul roşu.
    36. Validarea certificatului de origine în Sistemul informațional integrat vamal se efectuează de către colaboratorul vamal de la punctul de validare prin următoarele acțiuni succesive:
    1) deschide modulul „Certificate origine mărfuri” al Sistemului informațional integrat vamal „ASYCUDA World” pentru a verifica corectitudinea completării rubricilor certificatului de origine, verifică criteriile de selectivitate ce ţin de originea preferenţială a mărfurilor;
    2) verifică existenţa „Actului de inspecţie” în Sistemul informațional integrat vamal „ASYCUDA World” şi a înscrisurilor din acesta, dacă a fost creat;
    3) autentifică certificatul de origine prin completarea:
    a) rubricii 11 din certificatul de circulație EUR.1 sau din Forma A, confirmînd că originea mărfii declarate este corectă. În partea de sus a rubricii se menţionează datele referitoare la documentul de export. În partea de jos a rubricii se indică locul şi data autentificării şi eliberării certificatului de origine a mărfurilor de către colaboratorul vamal, cu aplicarea semnăturii olografe şi a ştampilei destinate certificării originii mărfurilor (în original);
    b) rubricii 12 din certificatul Forma CT-1 cu denumirea şi adresa biroului vamal care eliberează certificatul de origine. În partea de jos a rubricii se indică numele, prenumele sau iniţialele colaboratorului vamal împuternicit şi data autentificării şi eliberării certificatului, cu aplicarea semnăturii olografe şi a ştampilei destinate certificării originii mărfurilor (în original);
    4) actualizează certificatul de origine aflat în starea „Stocat” în modulul „Certificate origine mărfuri” al Sistemului informațional integrat vamal „ASYCUDA World”;
    5) înregistrează documentul electronic pe server prin aplicarea operaţiunii „Înregistrare” (documentul electronic trece în starea „Înregistrat”), pentru confirmarea corectitudinii completării documentului și conferirea valabilităţii;
    6) eliberează exportatorului/reprezentantului său legal certificatul de origine autentificat și înregistrat.
    37. După autentificarea certificatelor de origine a mărfurilor, colaboratorul vamal împuternicit cu autentificarea şi eliberarea certificatelor de origine a mărfurilor completează pct. 9 din cererea-declaraţie, cu aplicarea semnăturii şi a ştampilei personale.
   38. Exportatorul/reprezentantul său legal sau transportatorul completează pct. 10 din cererea-declaraţie, fapt ce confirmă eliberarea de către organul vamal a originalului certificatului de origine a mărfurilor autentificat şi preluarea acestuia de către exportator.
III. DISPOZIŢII FINALE
     39. Certificatele de origine specificate în prezentul Regulament care au fost autentificate se eliberează (se pun la dispoziţia exportatorului) în cazul în care mărfurile la care se referă se exportă.
    40. În certificatele de origine a mărfurilor specificate în prezentul Regulament nu se admit corectări, ştergeri, cu excepţia cazurilor în care corectarea este efectuată în baza unei cereri scrise, depuse de către exportator sau reprezentantul acestuia, iar corectările sînt autentificate prin semnătura olografă a exportatorului sau a reprezentantului său şi prin ştampila organului vamal abilitat.
    41. În cazul în care există necesitatea unei multitudini de corectări şi/sau în cazul în care corectarea operată face dificilă citirea liberă a informaţiei din certificat sau creează suspiciuni privind autenticitatea acesteia, se va completa un nou formular al certificatului de origine a mărfurilor.
    42. Formularele certificatelor de origine se casează în cadrul procesului de întocmire a acestora, menţionîndu-se temeiul casării.
   43. Organul vamal şi exportatorul trebuie să păstreze copia certificatului de origine, cererea de eliberare a certificatului de circulaţie a mărfurilor, cererea-declaraţie şi orice document ce confirmă caracterul originea mărfurilor cel puţin trei ani, în conformitate cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3