HGM884/2018
ID intern unic:  377153
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 884
din  12.09.2018
pentru aprobarea modificărilor ce se operează în
Hotărîrea Guvernului nr. 1077/2016  cu privire la finanțarea în bază
de cost per elev a instituțiilor publice de învăţămînt profesional tehnic
Publicat : 14.09.2018 în Monitorul Oficial Nr. 347-357     art Nr : 936     Data intrarii in vigoare : 01.10.2018
    MODIFICAT
   
HG974 din 10.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1078



    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă modificările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1077/2016 cu privire la finanțarea în bază de cost per elev a instituțiilor publice de învăţămînt profesional tehnic  (se anexează).
    2. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta hotărîre în termen de o lună de la data publicării acesteia.
    21. Pînă la adoptarea actului normativ privind condițiile de retribuire a muncii angajaților instituțiilor de învățămînt profesional tehnic în regim de autogestiune financiar-economică, înaintat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, se vor aplica prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 381/2006 cu privire la condițiile de salarizare a personalului din unitățile bugetare.
    [Pct.21 introdus prin HG974 din 10.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1078]
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.
    4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 1 octombrie 2018.

    PRIM-MINISTRU                                                        Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul educației,
    culturii și cercetării                                                        Monica Babuc
    Ministrul agriculturii,
    dezvoltării regionale
    şi mediului                                                                      Liviu Volconovici
    Ministrul sănătății,
    muncii și protecţiei sociale                                            Svetlana Cebotari
    Ministrul finanţelor                                                        Octavian Armaşu

    Nr. 884. Chişinău, 12 septembrie 2018.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 884/2018

MODIFICĂRILE
ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1077/2016
cu privire la finanțarea în bază de cost per elev a instituțiilor
publice de învăţămînt profesional tehnic
    Hotărîrea Guvernului nr. 1077/2016 cu privire la finanțarea în bază de cost per elev a instituțiilor publice de învăţămînt profesional tehnic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.338-341, art.1180) se modifică după cum urmează:
    a) în tot textul hotărîrii și al anexelor nr.1 și 2, cuvintele „autoritate bugetară”, la orice formă gramaticală, se substituie cu textul „autoritate bugetară (fondator)”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    b) în hotărîre:
    1) în clauza de adoptare, după textul „art.145 alin.(1) lit.a)” se introduce textul „și alin.(5)”;
    2) la punctul 2, textul „Ministerul Educației, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Sănătății și Ministerul Culturii” se substituie cu textul „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”;
    3) la punctul 4, cuvintele „Ministerului Educației” se substituie cu cuvintele „Ministerului Educației, Culturii și Cercetării”;
    4) punctul 6 va avea următorul cuprins:
    „6. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.”;
    c) anexa nr.1:
    1) pe tot parcursul textului, cuvintele „Ministerul Educației”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării”, la cazul gramatical corespunzător;
    2) la punctul 5 subpunctul 2), litera f) va avea următorul cuprins:
    „f) cheltuielile pentru dezvoltarea instituției, conform indicatorilor de performanță și bugetului aferent acestora, aprobați de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, cu respectarea limitei alocațiilor bugetare planificate în acest scop.”;
    3) punctul 6:
    la litera a), cuvintele „volumul cheltuielilor” se substituie cu textul „volumul alocațiilor de la bugetul de stat, planificat pentru comanda de stat în scopul formării profesionale în instituții”;
    se completează cu litera a1) cu următorul cuprins:
    „a1) comanda de stat – plan de pregătire a cadrelor de specialitate cu finanțare de la bugetul de stat, pe meserii, specialități şi domenii generale de studiu în instituţii;”;
    4) punctul 7 se abrogă;
    5) la punctul 8:
    alineatul unu va avea următorul cuprins:
    „Volumul alocațiilor de la bugetul de stat corespunzător comenzii de stat pentru formarea profesională în instituții se determină în baza limitelor de cheltuieli stabilite de autoritatea bugetară (fondator), pentru programele respective, calculate prin aplicarea următoarei formule:”;
    în cuprinsul formulei, cuvintele „Buget instituție” se substituie cu cuvintele „Limita de cheltuieli pentru comanda de stat”;
    6) la punctul 9, cuvintele „Bugetul planificat” se substituie cu cuvintele „Volumul alocațiilor de la bugetul de stat”;
    7) la punctul 11, cuvintele „bugetelor instituțiilor” se substituie cu cuvintele „volumului alocațiilor de la bugetul de stat pentru instituțiile”;
    8) punctul 12 va avea următorul cuprins:
    „12. Instituțiile de învăţămînt profesional tehnic funcționează în regim de autogestiune financiar-economică, dețin conturi în contul unic trezorerial al Ministerului Finanțelor şi pot desfășura activităţi economice, în conformitate cu actele normative.”;
    9) se completează cu punctele 121  - 125 cu următorul cuprins:
    „121. Sursele de finanțare a activităţii instituțiilor de învăţămînt profesional tehnic sînt:
    a) alocațiile din bugetul de stat conform comenzii de stat aprobate de către Guvern;
    b) taxele de studii achitate de către persoanele fizice şi juridice interesate, inclusiv din străinătate, pentru studii, perfecţionare şi recalificare profesională, pe bază de contract;
    c) veniturile obținute din activitatea de întreprinzător;
    d) alte surse legal constituite.
    122. Finanțarea serviciilor prestate de către instituția de învăţămînt profesional tehnic, în temeiul punctului 121 litera a), se efectuează prin intermediul autorității bugetare (fondator), în limita alocațiilor bugetare prevăzute în legea bugetară anuală.
    123. Veniturile obținute de instituția de învăţămînt profesional tehnic din prestarea contra plată a serviciilor educaționale se folosesc exclusiv pentru dezvoltarea instituţiei.
    124. Veniturile instituției obținute exclusiv din activitatea de întreprinzător sînt acumulate şi administrate separat de alte venituri.
    125.  Directorul instituției este împuternicit cu dreptul de a efectua cheltuieli în limita bugetului aprobat de către Consiliul de administrare al instituției.”;
    10) punctul 13 va avea următorul cuprins:
    „13. Instituţiile de învăţămînt profesional tehnic:
    a) elaborează şi prezintă propuneri de buget aferente comenzii de stat pentru formarea profesională, conform termenelor şi cerinţelor stabilite de autoritățile bugetare (fondatoare);
    b) îşi asumă angajamente contractuale şi efectuează cheltuieli în limitele bugetului aprobat şi în scopurile strict legate de activitatea acestora;
    c) îşi asumă responsabilitatea pentru corectitudinea datelor transmise la adresa autorității bugetare (fondatoare).”;
    11) punctul 14 va avea următorul cuprins:
    „14. Executarea bugetelor instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic se reglementează prin Regulamentele-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de învăţămînt profesional tehnic, aprobate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, și de alte acte normative în vigoare.”;
    12) se completează cu punctele 181 şi 182 cu următorul cuprins:
    „181. Activitatea instituțiilor de învăţămînt profesional tehnic este supusă auditului intern și auditului extern în conformitate cu prevederile actelor normative.
    182. Evidența contabilă și raportarea financiară a instituțiilor se efectuează în conformitate cu Standardele Naționale de Contabilitate, aprobate prin ordinul ministrului Finanțelor nr.118/2013.”;
    13) la punctul 27, cuvintele „Ministerul Economiei” se substituie cu cuvintele „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.