HGC1156/2018
ID intern unic:  378312
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1156
din  21.11.2018
cu privire la modificarea unor hotărîri de Guvern
Publicat : 07.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 448-460     art Nr : 1263     Data intrarii in vigoare : 07.12.2018
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 1144/2017 cu privire la crearea parcului pentru tehnologia informației „Moldova IT park” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.451-463, art.1272) se modifică după cum urmează:
    1) în anexa nr. 1:
    a) punctul 5 se abrogă;
    b) la punctul 8:
    subpunctul 13) va avea următorul cuprins:
    „13) stabilește indicatorii în vederea efectuării verificării anuale a activității rezidenților Parcului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei”;
    subpunctul 16) va avea următorul cuprins:
    „16) contribuie la implementarea proiectelor de dezvoltare a industriei și educației în domeniul tehnologiei informației”;
    c) punctul 11 va avea următorul cuprins:
    „11. Administrația convoacă adunarea rezidenților Parcului pentru coordonarea chestiunilor generale privind administrarea Parcului, cu un preaviz expediat prin poșta electronică cu cel puțin 10 zile înainte, care să conțină data, ora, locul şi ordinea de zi a adunării, cu anexarea materialelor pentru ordinea de zi. Pentru desfășurarea adunării, este asigurată prezența nemijlocită a reprezentanților rezidenților Parcului sau reprezentarea la distanță, cu utilizarea aplicației software speciale. Adunarea se consideră deliberativă dacă la aceasta participă, inclusiv la distanță, reprezentanții a cel puțin 25% din numărul total al rezidenților. Orice decizie a adunării rezidenților Parcului se aprobă cu votul, inclusiv votul la distanță, a cel puțin 50%+1 din numărul participanților la adunare. Rezultatele adunării rezidenţilor Parcului se consemnează într-un proces-verbal, semnat de către președintele și secretarul adunării, precum și de către cel puțin 3 participanți la adunare. Procesul-verbal al adunării este expediat prin poșta electronică fiecărui rezident.”;
    d) la punctul 19, cuvintele „inclusiv raportul auditorului” se exclud;
    e) punctul 22 va avea următorul cuprins:
    „22. În caz de absență a administratorului, Ministerul Economiei și Infrastructurii desemnează prin ordin un administrator interimar.”;
    f) punctul 28 va avea următorul cuprins:
    „28. Plata cotizațiilor se efectuează lunar, de la data semnării contractului, la contul bancar al Administrației, în baza facturii emise de aceasta.”;
    2) în anexa nr. 2:
    a) la punctul 11, cuvîntul „calendaristice” se substituie cu „lucrătoare”;
    b) la punctul 18, textul „După informarea tuturor organelor indicate mai sus, Administrația este obligată să informeze în scris rezidentul cu anexarea dovezilor de expediere a informației către autoritățile respective.” se exclude;
    3) în anexa la Regulamentul de înregistrare a rezidenților parcului pentru tehnologia informației „Moldova IT park”:
    a) la subpunctul 2.2.2, textul „și să informeze în scris rezidentul cu anexarea dovezilor de expediere a copiilor extrasului către autoritățile menționate” se exclude;
    b) subpunctul 2.4.6 va avea următorul cuprins:
    „2.4.6. să creeze condițiile necesare pentru efectuarea verificării în vederea îndeplinirii indicatorilor necesari pentru menținerea statutului rezidentului parcului pentru tehnologia informației, în conformitate cu art. 18 din Legea nr.77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației”;
    c) la punctul 3.4, textul „în decurs de 5 zile lucrătoare, în baza unui aviz primit de la Administrație,” se exclude;
    d) la punctul 3.5, textul „În afara cazului prevăzut la pct. 3.3 din prezentul contract,” se exclude;
    e) anexa la contractul cu privire la desfășurarea activității în Parcul pentru tehnologia informației „Moldova IT park” va avea următorul cuprins:

    anexă

    2. La punctul 22 din Regulamentul privind evaluarea activității parcului pentru tehnologia informației, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1143/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.451-463, art.1271), textul „auditului anual al activității economico-financiare a rezidenților parcului, prevăzut în” se substituie cu textul „verificării în vederea îndeplinirii indicatorilor necesari pentru menținerea statutului rezidentului parcului pentru tehnologia informației, în conformitate cu”.
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                            Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei
    și infrastructurii                                                                  Chiril Gaburici

    Nr. 1156. Chişinău, 21 noiembrie 2018.