HGC1246/2018
ID intern unic:  378607
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1246
din  19.12.2018
pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea/suspendarea
statutului de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii
de asistenţă medicală
Publicat : 27.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 512     art Nr : 1342     Data intrarii in vigoare : 27.12.2018
    În temeiul art. 61 alin. (4) din Legea nr. 1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 38-39, art. 280), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind acordarea/suspendarea statutului de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală (se anexează).
    2. Se abrogă:
    1) alineatul doi al punctului 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 1432/2002 cu privire la unele măsuri pentru implementarea asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 151-153, art. 1567);
    2) Hotărîrea Guvernului nr. 1015/2006 cu privire la aprobarea unor acte normative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 153-156, art. 1163).
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                                         Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii,
    muncii şi protecţiei sociale                                                             Silvia Radu

    Nr. 1246. Chişinău, 19 decembrie 2018.


Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.1246/2018

REGULAMENT
privind acordarea/suspendarea statutului de persoană asigurată
în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală
I. DISPOZIȚII GENERALE
    1. Regulamentul privind acordarea/suspendarea statutului de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală (în continuare – Regulament) reglementează modul de acordare/suspendare a statutului de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală (în continuare – AOAM), mecanismul de calculare a primei de AOAM în sumă fixă și a penalităților aferente, precum şi de identificare a persoanelor neasigurate obligate să se asigure în mod individual.
    2. Prevederile prezentului Regulament nu se aplică pentru mecanismul de calculare a primei de AOAM în formă de contribuție procentuală la salariu și la alte recompense, precum și a penalităților aferente.
II. EVIDENȚA PERSOANELOR ASIGURATE
ÎN SISTEMUL AOAM
    3. Compania Națională de Asigurări în Medicină (în continuare – CNAM) ține evidența persoanelor fizice încadrate în sistemul AOAM în Registrul de evidență a persoanelor asigurate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală, bază unică de date a CNAM, organizată în conformitate cu cerințele legale, parte componentă a Sistemului informațional automatizat „Asigurarea obligatorie de asistență medicală”.
    4. Persoanei fizice înregistrate în Registrul de evidență a persoanelor asigurate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală i se atribuie un număr de asigurare. Evidența în Registrul de evidență a persoanelor asigurate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală se realizează pe baza numărului de identificare de stat (IDNP) sau a seriei și numărului actului de identitate valabil în sistemul național de pașapoarte, pentru persoanele care nu dețin IDNP, şi a numărului de asigurare obligatorie de asistență medicală.
    5. Statutul de persoană asigurată se verifică prin interogarea Sistemului informaţional automatizat „Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală” prin accesarea paginii web oficiale a CNAM (www.cnam.md), la rubrica „Verificarea statutului în sistemul AOAM”.
    6. Statutul de persoană asigurată în sistemul AOAM este o calitate atribuită persoanei fizice prin încadrarea în una dintre categoriile de persoane asigurate:
    1) persoane asigurate angajate:
    a) prin contract individual de muncă, conform Codului muncii al Republicii Moldova nr.154/2003, indiferent de termenul de angajare şi forma de retribuire a muncii, pentru care sînt achitate primele de AOAM în cotă procentuală la salariu şi alte recompense;
    b) salariați ai rezidenților parcurilor pentru tehnologia informaţiei pentru care sînt achitate primele de AOAM în baza sumelor repartizate din încasările impozitului unic;
    c) conducători auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi pentru care sînt achitate lunar primele de AOAM în mărime de 1/12 din prima AOAM în sumă fixă;
    2) persoane asigurate de Guvern – persoane fizice neangajate, încadrate în una dintre categoriile indicate la art.4 alin. (4) din Legea nr.1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală, pentru care Guvernul are calitatea de asigurat și primele de AOAM pentru aceste categorii sînt achitate din bugetul de stat (cu excepţia persoanelor obligate prin lege să se asigure în mod individual);
    3) persoane asigurate în mod individual – persoane fizice neangajate care fac parte din categoriile de plătitori ai primei de AOAM în sumă fixă prevăzute în anexa nr.2 la Legea nr.1593/2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și care au achitat prima de AOAM în sumă fixă în mod individual.
    7. Statutul de persoană asigurată reprezintă pentru:
    1) persoana fizică – temei de a beneficia de serviciile medicale prevăzute în Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală;
    2) prestatorul de servicii medicale, farmaceutice contractate de CNAM – temei pentru prestarea serviciilor medicale și eliberarea medicamentelor compensate persoanelor asigurate în condiţiile prevăzute de Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, normele metodologice de aplicare a acestuia, precum şi de contractul încheiat şi finanţat din fondurile AOAM;
    3) CNAM – temei pentru apărarea intereselor persoanei asigurate, achitarea serviciilor medicale prestate de către prestatorii de servicii medicale și farmaceutice contractați, formarea bazei informaționale privind evidența persoanelor asigurate/neasigurate în sistemul AOAM.
III. ACORDAREA/SUSPENDAREA STATUTULUI
DE PERSOANĂ ASIGURATĂ
    8. CNAM acordă/suspendă statutul de persoană asigurată în sistemul AOAM în temeiul art. 6 din Legea nr. 1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală.
    9. La acordarea statutului de persoană asigurată, în cazul includerii concomitente a persoanei fizice în categoriile „persoană asigurată de Guvern”, „persoană asigurată în mod individual” şi „persoană asigurată angajată”, se acordă, în mod prioritar, statutul de „persoană asigurată angajată”.
    10. În cazul includerii concomitente a persoanei fizice în categoriile „persoană asigurată de Guvern” şi „persoană asigurată în mod individual”, se va acorda statutul de „persoană asigurată în mod individual”. Pentru persoanele fizice indicate la art. 4 alin. (4) lit. i) și j) din Legea nr.1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală, pentru perioada care se încadrează în categoriile prevăzute la pct. 1 lit. a), b) și d) din anexa nr. 2 la Legea nr.1593/2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, se va acorda statutul de „persoană asigurată de Guvern”.
    11. În cazul atribuirii concomitente a persoanei fizice la mai multe categorii de plătitori ai primelor de AOAM în sumă fixă, statutul de persoană asigurată se va acorda după achitarea primei de AOAM în cuantumul și condițiile stabilite de legea fondurilor de AOAM pentru anul de gestiune.
    12. În cazul atribuirii concomitente a persoanei fizice la mai multe categorii de persoane asigurate de Guvern, statutul de persoană asigurată se va acorda aplicînd prioritatea categoriilor în funcție de durata maximă a valabilității statutului acordat la includerea în categoria respectivă.
    13. Pentru persoanele fizice care concomitent se încadrează în categoriile de pensionari și persoane cu dizabilități severe, accentuate sau medii, CNAM menține statutul de persoană asigurată de Guvern conform termenului de acordare a dreptului la pensie, în baza informației puse la dispoziție, în regim real, de Casa Națională de Asigurări Sociale, prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect).
    14. CNAM acordă/suspendă statutul persoanelor asigurate angajate în baza informației puse la dispoziție de Serviciul Fiscal de Stat (darea de seamă privind impozitul pe venit, primele de asigurare obligatorie de asistență medicală reținute și contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate), în regim real, prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect), și menține statutul de persoană asigurată angajată pentru persoanele care beneficiază de indemnizații de eliberare din serviciu conform art.186 din Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003, pentru perioada achitării indemnizației.
    15. Instituţiile responsabile de evidența nominală a categoriilor de persoane asigurate de Guvern prezintă și actualizează listele de evidenţă nominală a persoanelor asigurate de Guvern nu mai tîrziu de data de 7 a lunii următoare celei în care au avut loc schimbările (includerea și excluderea din lista de evidenţă nominală a persoanelor asigurate de Guvern), prin canale electronice de raportare în regim on-line, sau pun la dispoziție informația aferentă, în regim real, pe platforma de interoperabilitate (MConnect).
    16. În cazul identificării altor instituții responsabile de evidența nominală a categoriilor de persoane asigurate de Guvern, conform art. 4 alin. (9) lit. h) din Legea nr.1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, informația cu privire la persoanele asigurate de Guvern urmează a fi pusă la dispoziția CNAM, în regim real, pe platforma de interoperabilitate (MConnect) sau potrivit prevederilor acordului bilateral încheiat cu autoritatea publică centrală stabilită.
    17. Listele de evidență nominală a persoanelor asigurate de Guvern, care conțin informația privind persoanele ce nu dețin număr de identificare de stat (IDNP), se prezintă CNAM pe suport de hîrtie.
    18. Pentru elevii și studenții cu vîrsta de la 18 ani, încadrați în sistemul de învățămînt la nivelurile 3-8, cu frecvență, conform art.12 din Codul educației al Republicii Moldova nr.152/2014, care își fac studiile peste hotarele țării, CNAM acordă/suspendă statutul de persoană asigurată de Guvern în baza actelor confirmative ale instituției de învățămînt străine prezentate de către persoana fizică.
    19. Statutul de persoană asigurată în mod individual, se acordă de CNAM persoanelor neangajate obligate să achite prima de AOAM în sumă fixă, în baza documentelor justificative/informației privind achitarea primei de AOAM în sumă fixă şi, după caz, a amenzii contravenționale și a penalităţilor aferente acesteia, stabilite conform legislaţiei.
    20. Prima de AOAM în sumă fixă și reducerile care se aplică la achitarea acesteia pentru categoriile de persoane fizice obligate să se asigure în mod individual se aprobă anual prin legea fondurilor AOAM. Prima de AOAM în sumă fixă se stabilește pentru anul bugetar respectiv care începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie.
    21. Statutul de persoană asigurată în mod individual se acordă de la data achitării primei de AOAM în sumă fixă (efectuării transferului pe contul unic al CNAM), în cazul respectării termenului stabilit la art. 22 alin.(1) și art. 23 alin. (1) din Legea nr.1593/2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, sau după expirarea a 7 zile calendaristice de la achitarea primei de AOAM în sumă fixă și a penalităţilor aferente, în cazul depășirii termenului stabilit la articolele prenotate și se suspendă la data de 31 decembrie.
    22. Prima de AOAM în sumă fixă pentru zilele anului de gestiune în care persoana fizică nu a avut statut de persoană asigurată, inclusiv pentru zilele calendaristice rămase pînă la sfîrşitul anului de gestiune, se calculează prin împărțirea primei de AOAM în sumă fixă stabilită în legea fondurilor AOAM (în mărime integrală) la numărul de zile calendaristice ale anului bugetar respectiv, înmulțită cu numărul de zile calendaristice în care persoana fizică nu a avut statutul de persoană asigurată.
    23. Stabilirea numărului de zile ale anului de gestiune în care persoana fizică nu a avut statut de persoană asigurată, inclusiv a numărului de zile calendaristice rămase pînă la sfîrşitul anului de gestiune, se efectuează prin interogarea Registrului de evidență a persoanelor asigurate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală și prin prelucrarea informației disponibile.
    24. Persoanele fizice incluse la începutul anului de gestiune în una dintre categoriile de plătitori obligați să achite prima de AOAM în sumă fixă, pentru a obține statut de persoană asigurată în mod individual achită prima de AOAM în sumă fixă pînă la data de 31 martie, în mărimea stabilită în legea fondurilor AOAM pentru anul respectiv de gestiune, inclusiv cu aplicarea reducerilor pentru categoria de plătitori din care acestea fac parte.
    25. Persoanele fizice indicate la pct.24 din prezentul Regulament, care nu au achitat prima de AOAM în sumă fixă în termenul stabilit, pentru a obține statut de persoană asigurată în mod individual achită prima de AOAM în sumă fixă în mărime integrală conform legii fondurilor AOAM pentru anul de gestiune, penalitate și amendă contravențională după caz, conform legislației.
    Penalitatea se calculează în mărime de 0,1% din mărimea integrală a primei de AOAM în sumă fixă pentru fiecare zi de întîrziere și se aplică începînd cu prima zi după data de 31 martie pînă în ziua plăţii primei AOAM în sumă fixă pentru anul respectiv de gestiune. Penalitatea nu se aplică pentru zilele anului de gestiune în care persoana fizică a avut statut de persoană asigurată.
    26. Persoanele fizice indicate la pct.24 din prezentul Regulament, care nu au achitat prima de AOAM pînă la data de 31 martie și care, ulterior, pe parcursul anului bugetar, au avut statut de persoană asigurată, pentru a obține statut de persoană asigurată în mod individual pînă la sfîrşitul anului de gestiune, achită prima de AOAM în sumă fixă în mărime integrală, penalitate și amendă contravențională, după caz, conform legislației.
    Penalitatea se calculează în mărime de 0,1% din mărimea integrală a primei de AOAM în sumă fixă pentru fiecare zi de întîrziere și se aplică din prima zi după data de 31 martie pînă în ziua plăţii primei AOAM în sumă fixă pentru anul respectiv de gestiune.
    27. Persoanele fizice care au avut statut de persoană asigurată în perioada de pînă la 31 martie și care se includ în una dintre categoriile de plătitori obligați să se asigure în mod individual după data de 31 martie, pentru a obține statut de persoană asigurată în mod individual, achită în termen de 30 de zile calendaristice de la data includerii în categoria respectivă prima de AOAM în sumă fixă, calculată pentru zilele anului de gestiune în care nu a avut statut de persoană asigurată, inclusiv pentru zilele calendaristice rămase pînă la finele anului de gestiune.
    28. Persoanele fizice indicate la pct.27 din prezentul Regulament, care nu au achitat prima respectivă în termen de 30 de zile calendaristice de la data includerii în una dintre categoriile de plătitori obligați să se asigure în mod individual, pentru a obține statut de persoană asigurată în mod individual achită prima de AOAM în sumă fixă calculată pentru zilele anului de gestiune în care nu a avut statut de persoană asigurată, inclusiv pentru zilele calendaristice rămase pînă la sfîrşitul anului de gestiune, penalitate și amendă contravențională după caz, conform legislației.
    Penalitatea se calculează în mărime de 0,1% din mărimea primei de AOAM în sumă fixă stabilită la pct.27 pentru fiecare zi de întîrziere și se aplică începînd cu prima zi după expirarea a 30 de zile calendaristice de la data includerii persoanei fizice în una dintre categoriile de plătitori obligați să se asigure în mod individual, pînă în ziua plăţii primei AOAM în sumă fixă stabilită. Penalitatea nu se aplică pentru zilele anului de gestiune în care persoana fizică a avut statut de persoană asigurată.
    29. Străinii, care dețin polițe de asigurare facultativă de sănătate pe teritoriul Republicii Moldova, procurate anterior obținerii dreptului de ședere provizorie, achită prima AOAM în termen de 30 de zile calendaristice de la data expirării asigurării facultative pentru numărul de zile calendaristice rămase pînă la sfîrșitul anului de gestiune.
    30. Străinii, care au obţinut statutul de persoană angajată ulterior asigurării facultative de sănătate pe teritoriul Republicii Moldova pentru obţinerea dreptului de şedere provizorie, nu vor achita prima de AOAM sub formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense, pînă la expirarea perioadei de asigurare facultativă de sănătate. În acest caz, nu se calculează nici primele ce urmează să fie achitate de către angajator pentru asigurarea persoanelor nominalizate.
    31. Cetățenii Republicii Moldova, care nu fac parte din categoriile de plătitori prevăzute în Legea nr.1593/2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și care, după termenul stabilit la art.22 alin.(1) din legea menționată, fac dovada aflării peste hotarele Republicii Moldova o perioadă mai mare de 183 de zile în cursul anului bugetar, obțin statutul de persoană asigurată în sistemul AOAM doar după achitarea integrală a primei de AOAM conform legii fondurilor AOAM pentru anul de gestiune.
    32. Neachitarea primei de AOAM în sumă fixă, în mărimea stabilită în legea fondurilor AOAM, pentru categoria respectivă de plătitor la care este atribuită persoana fizică şi, după caz, a penalităţii aferente acesteia, constituie temei pentru CNAM de suspendare a statutului de persoană asigurată în mod individual.
    33. Modalitatea de prezentare a documentelor justificative/informației care atribuie dreptul CNAM de a acorda/suspenda statutul de persoană asigurată în sistemul AOAM se elaborează și se aprobă de CNAM.
IV. TERMENUL DE ACORDARE/SUSPENDARE
A STATUTULUI DE PERSOANĂ ASIGURATĂ
    34. Statutul de persoană asigurată:
    1) pentru persoanele angajate se acordă de la începerea raporturilor de muncă sau anularea suspendării raporturilor de muncă și se suspendă statutul de persoană asigurată angajată la încetarea raporturilor de muncă sau suspendarea raporturilor de muncă conform art.6 alin.(4) lit.e) şi i) din Legea nr.1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală. Statutul de persoană asigurată angajată este acordat inclusiv pe perioada achitării indemnizației de eliberare din serviciu, conform art.186 din Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003;
    2) pentru persoanele asigurate de Guvern:
    a) copiii pînă la vîrsta de 18 ani se acordă de la naștere și se suspendă la atingerea vîrstei de 18 ani, conform informației din Registrului de stat al populației;
    b) elevii și studenții încadrați în sistemul de învățămînt la nivelurile 3-8, conform art.12 din Codul educației al Republicii Moldova nr.152/2014, cu frecvență:
    care își fac studiile în instituțiile de învățămînt ale Republicii Moldova indiferent de tipul de proprietate se acordă de la data înmatriculării și se suspendă la 31 august a anului de gestiune în care se preconizează absolvirea instituției respective pentru nivelurile 3-5 și la finalizarea studiilor pentru nivelurile 6-8;
    care își fac studiile peste hotarele țării se acordă de la data înmatriculării sau începerii anului de studiu și se suspendă la expirarea unui an calendaristic, cu posibilitatea prelungirii, în cazul promovării în anul următor de studii, la prezentarea documentelor confirmative;
    c) gravidele, parturientele şi lăuzele se acordă de la data luării în evidență a gravidei/lăuzei de către prestatorii de asistență medicală primară încadrați în sistemul de AOAM, indiferent de tipul de proprietate, și se suspendă la sfîrşitul gravidităţii şi lăuziei, conform documentației medicale;
    d) persoanele care îngrijesc la domiciliu o persoană cu dizabilitate severă cu vîrsta de pînă la 18 ani care necesită îngrijire şi/sau supraveghere permanentă din partea altei persoane:
    pentru părinți se acordă de la data stabilirii gradului de dizabilitate severă și se suspendă la împlinirea vîrstei de 18 ani și/sau la expirarea termenului stabilit al gradului de dizabilitate severă;
    pentru alte persoane se acordă de la data stabilirii tutelei/curatelei și se suspendă la împlinirea vîrstei de 18 ani și/sau la expirarea termenului stabilit al gradului de dizabilitate severă și/sau la expirarea perioadei de tutelă/curatelă;
    e) persoanele care îngrijesc la domiciliu o persoană cu dizabilitate severă cu vîrsta de la 18 ani care necesită îngrijire şi/sau supraveghere permanentă din partea altei persoane:
    pentru părinți se acordă de la data stabilirii gradului de dizabilitate severă și se suspendă la expirarea termenului stabilit al gradului de dizabilitate severă;
    pentru alte persoane se acordă de la data stabilirii curatelei și se suspendă la expirarea termenului stabilit al gradului de dizabilitate severă și/sau la expirarea perioadei de curatelă;
    f) mamele cu patru şi mai mulţi copii se acordă de la nașterea/adoptarea celui de-al patrulea copil, pe termen nelimitat;
    g) persoanele cu dizabilităţi severe, accentuate sau medii se acordă de la stabilirea gradului de dizabilitate și se suspendă la expirarea termenului stabilit al gradului de dizabilitate;
    h) pensionari se acordă de la stabilirea pensiei și se suspendă la expirarea termenului de acordare a pensiei;
    i) şomerii înregistraţi la agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă se acordă de la înregistrarea cu statut de șomer la subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forței de muncă și se suspendă la scoaterea din evidență a șomerului;
    j) persoanele din familiile defavorizate care beneficiază de ajutor social conform Legii nr.133/2008 cu privire la ajutorul social se acordă de la stabilirea dreptului la ajutor social și se suspendă la încetarea dreptului la ajutor social;
    k) beneficiarii de protecție internațională incluși într-un program de integrare, în perioada desfășurării acestuia se acordă de la data includerii în programul de integrare și se suspendă la data excluderii din programul de integrare;
    l) donatorii de organe în viaţă se acordă de la data donării organului, pe termen nelimitat;
    3) pentru persoanele care se asigură în mod individual:
    a) în cazul achitării în termenele prevăzute de art. 22 și 23 din Legea  nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, se acordă de la achitarea primei de AOAM în sumă fixă în mărimea stabilită de legislație și se suspendă la data de 31 decembrie a anului respectiv de gestiune;
    b) în cazul neachitării în termenele prevăzute de art. 22 și 23 din Legea  nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, se acordă după expirarea a 7 zile calendaristice de la achitarea primei de AOAM în sumă fixă în mărimea stabilită de legislație şi a penalităţilor aferente acesteia și se suspendă la data de 31 decembrie a anului respectiv de gestiune.
V. IDENTIFICAREA PERSOANELOR NEASIGURATE, OBLIGATE
SĂ SE ASIGURE
ÎN MOD INDIVIDUAL
    35. Pentru identificarea persoanelor neasigurate, obligate să se asigure în mod individual care nu au achitat prima de AOAM în sumă fixă, CNAM utilizează datele furnizate de către instituțiile responsabile de evidența informației ce vizează categoriile de persoane indicate în anexa nr.2 la Legea nr.1593/2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, după cum urmează:
    1) Agenția Servicii Publice – pentru proprietarii de terenuri cu destinaţie agricolă, cu excepţia grădinilor şi a loturilor pentru legumicultură, indiferent de faptul dacă au dat sau nu aceste terenuri în arendă sau folosinţă pe bază de contract; fondatorii de întreprinderi individuale;
    2) Serviciul Fiscal de Stat – pentru titularii de patentă de întreprinzător; persoanele fizice care dau în arendă unităţi de transport, încăperi, utilaje şi alte bunuri materiale, cu excepţia terenurilor cu destinaţie agricolă, a grădinilor şi a loturilor pentru legumicultură;
    3) Ministerul Justiţiei – pentru mediatori, notari, avocați, executori judecătorești, experți judiciari care activează în cadrul unui birou de expertiză judiciară, interpreți, traducători şi administratori autorizați, indiferent de forma juridică de organizare a activităţii, care a obţinut atestat, licenţă sau autorizaţie în modul stabilit de lege;
    4) Poliţia de Frontieră – pentru stabilirea categoriei de cetățeni ai Republicii Moldova care se află în Republica Moldova pentru cel puţin 183 de zile pe parcursul anului bugetar;
    5) Biroul migrație și azil – pentru străinii cărora li s-a acordat dreptul de şedere provizorie pe teritoriul Republicii Moldova pentru reîntregirea familiei, pentru studii, pentru activităţi umanitare sau religioase;
    6) autoritățile administrației publice locale – pentru fondatorii de gospodării țărănești; proprietarii de terenuri cu destinaţie agricolă, cu excepţia grădinilor şi a loturilor pentru legumicultură, indiferent de faptul dacă au dat sau nu aceste terenuri în arendă sau folosinţă pe bază de contract; persoanele fizice care, pe bază de contract, iau în arendă sau folosinţă terenuri cu destinaţie agricolă, cu excepţia grădinilor şi a loturilor pentru legumicultură.
    36. În baza informației furnizate de către instituțiile menționate la pct.35 din prezentul Regulament și a informației disponibile în Sistemul informațional automatizat „Asigurarea obligatorie de asistență medicală”, CNAM identifică persoanele fizice care nu au achitat prima de AOAM în sumă fixă în termenul și mărimea stabilită de legislaţie.
    37. În procesul de identificare a persoanelor fizice, CNAM verifică informaţia privind durata aflării persoanei fizice pe teritoriul Republicii Moldova pentru cel puţin 183 de zile pe parcursul anului bugetar.
    38. Încasarea silită a primelor AOAM şi, după caz, a penalităţilor aferente acestora se va efectua în procedura judiciară conform Codului de procedură civilă al Republicii Moldova nr.225/2003.
    39. Hotărîrea/decizia de încasare a primelor AOAM şi, după caz, a penalităţilor aferente acestora se execută benevol sau silit, conform Codului de executare al Republicii Moldova nr. 443/2004.
    40. Încasarea silită a amenzii contravenționale pentru neplata primei de AOAM în sumă fixă se realizează conform Codului de executare al Republicii Moldova nr. 443/2004.