*HGO557/2011 Versiunea originala
ID intern unic:  379564
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 557
din  22.07.2011
cu privire la aprobarea Normei privind anchetele care trebuie
 efectuate în scopul recunoaşterii zonelor protejate din Republica
 Moldova şi a Normei de circulaţie a anumitor plante, produse
 vegetale sau a altor obiecte printr-o zonă protejată
Publicat : 29.07.2011 în Monitorul Oficial Nr. 122-127     art Nr : 629
    Pentru realizarea prevederilor Legii nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 241-246, art.748), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Norma privind anchetele care trebuie efectuate în scopul recunoaşterii zonelor protejate din Republica Moldova, conform anexei nr.1;
    Norma de circulaţie a anumitor plante, produse vegetale sau a altor obiecte printr-o zonă protejată, conform anexei nr.2.
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 1 ianuarie 2012.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.

    PRIM-MINISTRU                                                     Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                               Vasile Bumacov
 
    Nr. 557. Chişinău, 22 iulie 2011.


Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr.557
din 22 iulie 2011
NORMA
privind anchetele care trebuie efectuate în scopul
recunoaşterii
zonelor protejate din Republica Moldova
    Norma privind anchetele care trebuie efectuate în scopul recunoaşterii zonelor protejate din Republica Moldova (în continuare – Norma) creează cadrul necesar aplicării Directivei 92/70/CEE a Comisiei din 30 iulie 1992 de stabilire a normelor privind anchetele care trebuie efectuate în scopul recunoaşterii zonelor protejate din cadrul Comunităţii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOCE, nr. L 250 din 29 august 1992).
    1. Organul de control fitosanitar anunţă un teritoriu ca fiind zonă protejată în conformitate cu articolele 12 şi 13 din Legea nr.228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară, în cazul în care acesta întruneşte condiţiile prevăzute de prezenta Normă.
    2. Organul de control fitosanitar elaborează un plan de acţiuni al cărui scop este de a confirma că unul sau mai multe dintre organismele dăunătoare nu sînt endemice sau stabilite în zona respectivă.
    3. Planul prevăzut în punctul 2 este aprobat şi monitorizat de organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul agriculturii.
    4. Planul prevăzut în punctul 2 include:
    1) un control oficial (în continuare – anchetă) bazat pe biologia organismului (organismelor) dăunător(oare) în cauză, a agronomiei şi a mediului zonei respective, folosind metode adecvate de analiză care să cuprindă monitorizarea mediului de cultură şi a recoltei şi, în cazul în care este nevoie, teste de laborator;
    2) un regim permanent care să asigure anchete periodice şi sistematice, la momente potrivite, cel puţin o dată pe an, privind prezenţa organismului (organismelor) dăunător(oare) referitor la care zona urmează să fie recunoscută drept zonă protejată;
    3) un sistem de înregistrare a rezultatelor anchetelor.
    5. Anchetele prevăzute în punctul 4 se efectuează, în conformitate cu prevederile prezentei Norme, de către inspectorii subdiviziunilor organului de control fitosanitar, care sînt împuterniciţi să aibă acces la toate informaţiile relevante şi să preleveze mostre de plante, de produse vegetale sau din mediul de cultură.
    6. Metodologia de desfăşurare a anchetelor, precum şi rezultatele acestora sînt accesibile experţilor independenţi conform articolului 10 alineatul (5) din Legea nr.228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară.
    7. În efectuarea anchetelor prevăzute la punctul 4 privind organismele dăunătoare din regnul animal, altele decît nematozii, pentru plantele sau produsele vegetale forestiere, care atacă de obicei culturile în aer liber, se ţine cont de următoarele instrucţiuni:
    1) ancheta se efectuează în zona în cauză;
    2) metodologia de anchetă se bazează pe o metodă de înregistrare grafică, cuprinzînd următoarele elemente:
    a) o reţea de puncte de observaţie stabilită în conformitate cu o grilă sistematică ce acoperă toate zonele relevante;
    b) următorii parametri pentru fiecare punct sînt înregistraţi corespunzător: numărul, coordonatele de latitudine şi longitudine reale, topografia şi, după caz, descrierea poziţiei;
    c) în cazul în care este necesar, se culeg informaţii suplimentare; punctele de observaţie pot fi marcate; pot fi întocmite hărţi de reprezentare a punctelor de observaţie;
    3) pentru stabilirea conformităţii unui punct de observaţie se folosesc următoarele criterii:
    a) suprafaţa din jurul punctului trebuie să fie suficient de mare pentru a permite selectarea punctului;
    b) punctul este localizat pe suprafaţa menţionată anterior astfel încît să permită efectuarea operaţiunilor de evaluare adecvate;
    c) în cazuri speciale, după caz, se selectează alte puncte, în poziţii în care există un risc ridicat de introducere potenţială în zonă a unui (unor) organism(e) dăunător(oare);
    4) după caz, se înregistrează informaţii meteorologice, în special privind precipitaţiile şi temperatura, şi informaţii edafice, de preferat la locul punctului de observaţie, dar acestea pot fi obţinute şi de la staţia din apropiere, unde aceste variabile sînt măsurate cu regularitate. Se înregistrează, de asemenea, evenimentele extreme, precum: secetă, ploi puternice etc., care pot influenţa observaţiile;
    5) la fiecare punct de observaţie, ancheta este cel puţin:
    a) concentrată pe un număr reprezentativ de unităţi de plante sau produse vegetale; pe una sau mai multe dintre principalele plante sau produse vegetale care găzduiesc organismul (organismele) dăunător(oare) în cauză; după caz, se includ şi alte gazde;
    b) compusă din inspecţii vizuale pentru stabilirea prezenţei simptomelor sau a semnelor organismului(lor) dăunător(oare) în cauză, efectuate în momentul cînd aceste simptome sau semne se aşteaptă a fi la nivelul lor maxim, iar în caz de suspiciuni, teste de laborator ale mostrelor;
    6) după caz, se folosesc la punctele de observaţie capcane care să atragă organismele în cauză; tipul şi numărul de capcane care urmează să fie folosite, precum şi metoda de capturare ţin seama de biologia dăunătorului.
    8. Pot fi luate orice alte măsuri necesare îndeplinirii condiţiilor prevăzute în punctul 2.
    9. Principiile stabilite în punctul 7 vor fi aplicate altor organisme dăunătoare decît cele prevăzute odată ce informaţiile tehnice necesare vor fi disponibile.
Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr.557
din 22 iulie 2011
NORMA
de circulaţie a anumitor plante, produse vegetale
sau a altor obiecte printr-o zonă protejată
    Norma de circulaţie a anumitor plante, produse vegetale sau a altor obiecte printr-o zonă protejată (în continuare – Norma) creează cadrul necesar aplicării Directivei nr. 93/51/CEE a Comisiei din 24 iunie 1993 de stabilire a normelor de circulaţie a anumitor plante, produse vegetale sau a altor obiecte printr-o zonă protejată şi de circulaţie a acestor plante, produse vegetale sau alte obiecte care îşi au originea sau care circulă în cadrul unei zone protejate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOCE, nr. L 205 din 17 august1993).
    1. Prezenta normă stabileşte cerinţele şi condiţiile pentru circulaţia anumitor plante, produse vegetale sau a altor obiecte printr-o zonă protejată, precum şi pentru circulaţia acestor plante, produse vegetale sau alte obiecte care îşi au originea sau care circulă în cadrul unei zone protejate.
    2. Organul de control fitosanitar se asigură că sînt îndeplinite cerinţele speciale pentru introducerea şi circulaţia plantelor, produselor vegetale şi altor obiecte pe teritoriul Republicii Moldova şi pe teritoriul anumitor zone protejate şi circulă printr-o astfel de zonă avînd o destinaţie finală în afara zonei şi fără un paşaport fitosanitar valabil pentru zona în cauză.
    3. Condiţiile care trebuie îndeplinite sînt următoarele:
    1) ambalajul folosit sau, după caz, vehiculele care transportă plante, produse vegetale sau alte obiecte prevăzute în punctul 2 sînt curate şi libere de organismele relevante şi sînt de aşa natura încît să se asigure că nu există nici un risc de răspîndire a organismelor dăunătoare;
    2) imediat după ambalare, ambalajele sau, după caz, vehiculele care transportă respectivele plante, produse vegetale sau alte obiecte sînt securizate pentru a se asigura ca nu există nici un risc de răspîndire a organismelor dăunătoare în zona protejată în cauză, că identitatea respectivelor plante, produse vegetale sau altor obiecte rămîne neschimbată, satisfăcătoare pentru organul de control fitosanitar responsabil, şi că rămîn în siguranţă pe durata transportului prin zona protejată în cauză;
    3) plantele, produsele vegetale sau alte obiecte prevăzute în punctul 1 sînt însoţite de un document folosit de obicei în scopuri comerciale care arată că respectivele produse sînt originare din afara zonei protejate în cauză şi că au o destinaţie în afara acestei zone protejate.
    4. Fără a se încălca măsurile care trebuie luate în cazul în care plantele, produsele vegetale sau alte obiecte nu îndeplinesc cerinţele speciale stabilite, atunci cînd în timpul unui control oficial, organizat şi efectuat într-un loc din interiorul zonei în cauză, se constată că nu sînt îndeplinite condiţiile prevăzute în punctul 3, se iau imediat, după caz, următoarele măsuri oficiale:
    a) sigilarea ambalajelor;
    b) transportarea, sub control oficial, a plantelor, produselor vegetale sau a altor obiecte către o destinaţie din afara zonei protejate în cauză.
    5. Organul de control fitosanitar stabileşte aplicarea unor condiţii mai puţin severe plantelor, produselor vegetale sau altor obiecte menţionate în cerinţele speciale, originare dintr-o zona protejată şi care circulă în cadrul unei zone protejate stabilite pentru respectivele plante, produse vegetale sau alte obiecte, în ceea ce priveşte unul sau mai multe organisme dăunătoare.