HGM314/2012
ID intern unic:  343395
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 314
din  23.05.2012
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea
şi funcţionarea Serviciului social „Asistenţă personală” şi a
Standardelor minime de calitate
Publicat : 01.06.2012 în Monitorul Oficial Nr. 104-108     art Nr : 366     Data intrarii in vigoare : 01.01.2013
    MODIFICAT
   
HG592 din 24.07.17, MO289-300/11.08.17 art.727
    HG374 din 16.06.15, MO150-159/19.06.15 art.417


    În scopul implementării prevederilor  art. 6 alin.(1), art. 9, art. 10 şi art. 12  alin.(2) din Legea asistenţei sociale nr. 547-XV din 25 decembrie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 42-44, art. 249), cu modificările şi completările ulterioare, art. 8  alin.(1) din Legea nr.123-XVIII din 18 iunie 2010 cu privire la serviciile sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 155-158, art. 541), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1.  Se aprobă:
    Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea serviciului social „Asistenţă personală”, conform anexei nr. 1;
    Standardele minime de calitate pentru Serviciul social „Asistenţă personală”, conform anexei nr. 2.
    2.  Prestatorii Serviciului social „Asistenţă personală” vor aproba propriile regulamente de organizare şi funcţionare, în baza Regulamentului-cadru.
    3. Cheltuielile ce ţin de organizarea şi funcţionarea serviciului social „Asistenţă personală” vor fi suportate de către prestatorii serviciului şi se vor efectua în limita alocaţiilor prevăzute anual în bugetele respective, precum şi a mijloacelor provenite din donaţii, granturi şi alte surse, conform legislaţiei.
    4. Prestatorii Serviciului social „Asistenţă personală” vor prezenta structurii teritoriale de asistenţă socială raportul anual de activitate privind rezultatele obţinute pînă la data de 1 martie a anului următor celui de gestiune.
    5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.
    6. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 1 ianuarie 2013.

    PRIM-MINISTRU                                              Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                  Valentina Buliga
    Ministrul finanţelor                                              Veaceslav Negruţa
 
    Nr. 314. Chişinău, 23 mai 2012.


Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 314
din 23 mai 2012
REGULAMENTUL-CADRU
privind organizarea şi funcţionarea Serviciului
social  „Asistenţă personală”
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Asistenţă personală” (în continuare – Regulament) stabileşte modul de organizare şi funcţionare a Serviciului social „Asistenţă personală” pentru persoanele cu dizabilităţi severe.
    2. Serviciul social „Asistenţă personală” (în continuare – Serviciu) este un serviciu social specializat, instituit prin decizia autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul al doilea şi ale municipiului Bălţi.
    3. Serviciul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legislaţiei, prezentul Regulament, Standardele minime de calitate pentru Serviciul dat, dispoziţiile autorităţilor administraţiei publice locale.
    4. În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate semnifică:
    beneficiari ai Serviciului – persoane cu dizabilităţi severe, inclusiv copii cu dizabilităţi severe, care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate stabilite în Instrucţiunea anexată la prezentul Regulament;
    [Pct.4 noțiunea modificată prin HG374 din 16.06.15, MO150-159/19.06.15 art.417]
    şef al Serviciului – persoana responsabilă de gestionarea Serviciului, angajată şi eliberată din funcţie de către prestatorul de serviciu, conform prevederilor legislaţiei în vigoare;
    prestator de serviciu – autoritatea administraţiei publice locale de nivelul al doilea şi a municipiului Bălţi, precum şi asociaţiile obşteşti, fundaţiile, instituţiile private fără scop lucrativ, înregistrate în conformitate cu legislaţia, avînd domeniul de activitate în sfera socială; 
    echipă multidisciplinară de specialişti – grup de specialişti din mai multe domenii (asistent social comunitar, lucrător social, medic de familie, pedagog, psiholog, psihiatru, kinetoterapeut etc.), care colaborează la soluţionarea situaţiilor de dificultate ale beneficiarului conform prevederilor managementului de caz;
    management de caz – instrucţiune metodică elaborată şi aprobată de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, care descrie procedura managementului de caz în asistenţa socială;
    manual operaţional al Serviciului – ghid elaborat şi aprobat de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, care conţine proceduri, instrumente de lucru şi modele de documente cu menirea de a ajuta specialiştii în domeniu şi prestatorul să acorde eficient Serviciul;
    Standarde minime de calitate pentru Serviciu (în continuare – Standarde minime de calitate) – norme obligatorii a căror aplicare garantează un minim de calitate a serviciilor în domeniu.
Capitolul II
SCOPUL, OBIECTIVELE ŞI PRINCIPIILE
DE ORGANIZARE ALE SERVICIULUI
    5. Scopul Serviciului este de a oferi asistenţă şi îngrijire copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi severe, în vederea favorizării independenţei şi integrării lor în societate (în domeniile: protecţie socială, muncă, asistenţă medicală, instructiv-educativ, informaţional, acces la infrastructură etc.).
    6. Obiectivele Serviciului sînt:
    1) oferirea unor servicii de asistenţă şi îngrijire flexibile, centrate pe persoană, care să îmbunătăţească calitatea vieţii şi independenţa persoanelor cu dizabilităţi severe;
    2) facilitarea accesului la educaţie şi încadrare în cîmpul muncii;
    3) prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi;
    4) sprijinirea beneficiarilor să menţină şi să dezvolte relaţii sociale în familie şi comunitate.
    7. Serviciul este organizat şi funcţionează în conformitate cu următoarele principii:
    1) respectul demnităţii inalienabile a persoanei;
    2) autonomia individuală a persoanei cu dizabilităţi, inclusiv libertatea de a face propriile alegeri;
    3) participarea şi integrarea deplină şi efectivă în societate;
    4) accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilităţi;
    5) planificarea individualizată centrată pe persoană;
    6) parteneriatul între serviciile sociale;
    7) abordarea multidisciplinară a necesităţilor beneficiarului;
    8) asigurarea confidenţialităţii informaţiei obţinute pe parcursul prestării Serviciului.
Capitolul III
ORGANIZAREA SERVICIULUI
Secţiunea 1
Competenţele prestatorului de serviciu
    8. Prestatorul de serviciu are următoarele competenţe:
    1)  examinează cererea solicitantului privind admiterea în Serviciu, conform prevederilor prezentului Regulament;
    2)  stabileşte, după caz, termenul de admitere  a beneficiarului în Serviciu, în funcţie de necesităţile de îngrijire şi suport special ale acestuia;
    3)  aprobă Planul individualizat de asistenţă a beneficiarului;
    4)  organizează cursul de instruire iniţială a candidaţilor pentru funcţia de asistent personal;
    5)  prestează Serviciul în conformitate cu Standardele minime de calitate şi potrivit prevederilor legislaţiei;
    6)  asigură angajarea personalului în Serviciu conform Standardelor minime de calitate şi cu respectarea legislaţiei în vigoare;
    7)  respectă drepturile beneficiarilor în procesul de prestare a Serviciului;
    8)  respectă procedura de înregistrare şi soluţionare a plîngerilor privind Serviciul, în conformitate cu prevederile legale;
    9)  decide asupra suspendării sau încetării prestării Serviciului pentru beneficiar, în cazurile prevăzute de prezentul Regulament.
Secţiunea a 2-a
Personalul Serviciului şi atribuţiile acestuia
    9. Personalul Serviciului este constituit din şeful Serviciului şi asistenţii personali.
    10. Serviciul este gestionat de şeful Serviciului. Se stabileşte o unitate de şef al Serviciului pentru 30 de unităţi de asistenţi personali.
    11. Şeful Serviciului are următoarele atribuţii:
    1) coordonează activităţile de admitere a beneficiarilor în Serviciu, de evaluare complexă, de elaborare a planurilor individualizate de asistenţă, precum şi semnează acordurile cu beneficiarii;
    2) supervizează, monitorizează şi evaluează activitatea asistenţilor personali;
    3) elaborează rapoarte periodice privind activitatea Serviciului;
    4) colaborează cu specialiştii din cadrul altor servicii implicate direct sau indirect în acordarea de asistenţă beneficiarilor Serviciului.
    12. Asistentul personal are următoarele responsabilităţi:
    1) prestează activităţile prevăzute în contractul individual de muncă, fişa postului şi planul individualizat de asistenţă al beneficiarului;
    2) participă la instruirile organizate de prestatorul de Serviciu;
    3) sesizează prestatorul de Serviciu despre orice modificare în starea fizică, psihică sau socială a beneficiarului, de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de prezentul Regulament;
    4) colaborează cu specialiştii din cadrul altor servicii implicate în acordarea de asistenţă beneficiarilor Serviciului.
    13. Poate fi angajată în funcţia de asistent personal orice persoană, inclusiv unul din membrii familiei sau rudele beneficiarului, care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
    1) are vîrsta minimă de 18 ani;
    [Pct.13 subpct.2) abrogat prin HG374 din 16.06.15, MO150-159/19.06.15 art.417]
    3) nu a fost condamnată pentru săvîrşirea unei infracţiuni care ar face-o incompatibilă cu exercitarea ocupaţiei de asistent personal;
    4) are capacitate deplină de exerciţiu;
    5) starea de sănătate corespunde cerinţelor funcţiei ocupate.
    14. Pentru a fi angajată în calitate de asistent personal, persoana depune la prestatorul de Serviciu un dosar conţinînd următoarele documente:
    1) cererea de angajare;
    2) copia de pe actele de identitate;
    3) copia de pe actele de studii;
    4) adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie, conform formularului aprobat de Ministerul Sănătăţii.  
    [Pct.15 abrogat prin HG592 din 24.07.17, MO289-300/11.08.17 art.727]
    [Pct.15 modificat prin HG374 din 16.06.15, MO150-159/19.06.15 art.417]
Secţiunea a 3-a
Drepturile şi obligaţiile beneficiarului
    16. Beneficiarul şi, după caz, reprezentantul său legal au următoarele drepturi:
    1) să fie informat asupra prevederilor legale privind funcţionarea Serviciului;
    2) să selecteze asistentul personal;
    3) să fie consultat cu privire la toate deciziile care îl privesc;
    4) să i se respecte demnitatea umană şi intimitatea personală;
    5) să depună, în condiţiile legislaţiei în vigoare, plîngeri şi reclamanţii în cazul lezării drepturilor sale ce decurg din prevederile prezentului Regulament;
    6) să i se asigure confidenţialitatea informaţiei obţinute în procesul de prestare a serviciului.
    17. Beneficiarul şi, după caz, reprezentantul său legal au următoarele obligaţii:
    1) să comunice prestatorului de Serviciu, în termen de 2 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă, despre orice eveniment de natură să conducă la modificarea sau încetarea dreptului de a i se acorda Serviciul;
    2) să colaboreze cu asistentul personal şi cu şeful Serviciului în vederea recuperării, reabilitării şi integrării sociale;
    3) să respecte condiţiile acordului semnat cu prestatorul de Serviciu.
Capitolul IV
FUNCŢIONAREA SERVICIULUI
Secţiunea 1
Admiterea beneficiarului în Serviciu
    18. Pentru a solicita admiterea în Serviciu, persoana cu dizabilităţi sau, după caz, reprezentantul său legal depune o cerere scrisă la unitatea de asistenţă socială sau direct la prestatorul de Serviciu din raza teritorială a domiciliului sau a reşedinţei sale.
    19. La cerere se anexează următoarele acte:
    1)  copia de pe documentul de identitate al solicitantului şi, după caz, al reprezentantului său legal;
    2)  copia de pe certificatul de dizabilitate;
    3)  copia de pe hotărîrea judecătorească şi de pe decizia administraţiei publice locale de instituire a tutelei, în cazul în care beneficiarul a fost declarat incapabil.
    20. Unitatea de asistenţă socială sau, după caz, prestatorul de Serviciu înregistrează cererea de solicitare a Serviciului în registrul de evidenţă.
    21. Unitatea de asistenţă socială sau, după caz, prestatorul de Serviciu oferă solicitantului informaţii explicite privind modul de funcţionare a Serviciului şi, în caz de necesitate, îi acordă asistenţă pentru obţinerea şi pregătirea actelor necesare.
    22. Unitatea de asistenţă socială care a înregistrat cererea realizează evaluarea iniţială a cazului şi referă dosarul beneficiarului Structurii teritoriale de asistenţă socială sau prestatorului de servicii sociale.
Secţiunea a 2-a
Evaluarea complexă a solicitantului
    3. Evaluarea complexă a necesităţilor solicitantului de asistenţă personală este realizată de către prestatorul de Serviciu, cu implicarea echipei multidisciplinare de specialişti, în termen de 10 zile lucrătoare de la data preluării cazului.
    24. Scopul evaluării solicitantului este de a determina eligibilitatea acestuia pentru serviciu, tipul de servicii de asistenţă personală de care are nevoie şi numărul de ore pe săptămînă necesar pentru fiecare tip de activitate.
    25. În cadrul evaluării, echipa multidisciplinară efectuează vizite la domiciliu şi, după caz, la locul unde învaţă sau activează solicitantul. Prestatorul de Serviciu stabileşte, de comun acord cu solicitantul sau, după caz, cu reprezentantul său legal, data şi locul convenabil pentru vizita de evaluare.
    26. Eligibilitatea persoanei cu dizabilităţi severe pentru Serviciu este determinată de prestatorul de serviciu în baza recomandării instituţiei responsabile de determinarea dizabilităţii, precum şi a evaluării efectuate de echipa multidisciplinară de specialişti, conform Instrucţiunii anexate la prezentul Regulament.
    27. Nu pot beneficia de Serviciu persoanele cu dizabilităţi care se află la întreţinerea deplină a statului în instituţiile sociale şi persoanele care nu îndeplinesc condiţiile de eligibilitate stabilite în Instrucţiunea anexată la prezentul Regulament. Persoana cu dizabilităţi sau, după caz, reprezentantul legal al acesteia poate depune cerere pentru prestarea Serviciului cu o lună înainte de transferul planificat din instituţie în comunitate sau în familie.
    28. În cadrul evaluării necesităţilor de asistenţă a solicitantului, prestatorul de Serviciu verifică respectarea condiţiilor de eligibilitate a solicitantului şi emite o decizie privind acceptarea sau neacceptarea în Serviciu. În termen de 3 zile lucrătoare, prestatorul de Serviciu comunică decizia luată solicitantului sau, după caz, reprezentantului său legal.
Secţiunea a 3-a
Planul individualizat de asistenţă
    29. În baza evaluării necesităţilor, prestatorul de Serviciu recomandă acţiuni de intervenţie, care sînt fixate în planul individualizat de asistenţă al beneficiarului.
    30. Planul individualizat de asistenţă este completat, cu participarea beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal, în cadrul şedinţei de planificare a asistenţei. La şedinţă sînt examinate rezultatele evaluării necesităţilor de asistenţă şi recomandările formulate de către echipa multidisciplinară de specialişti.
    31. La solicitarea beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal, este permisă participarea la şedinţa de planificare a unei persoane de încredere a beneficiarului.
    32. Planul individualizat de asistenţă conţine informaţia detaliată despre serviciile oferite, numărul de ore de asistenţă repartizate pe zi şi pe săptămînă, timpul şi locul oferirii serviciilor.
    33. Responsabilitatea coordonării serviciilor incluse în planul individualizat de asistenţă revine şefului Serviciului.
    34. Planul individualizat de asistenţă personală este revizuit în cazul reevaluării necesităţilor beneficiarului. Reevaluarea necesităţilor beneficiarului se face o dată pe an sau la necesitate, în baza cererii beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal ori a prestatorului de Serviciu, în caz de schimbări ale stării sănătăţii beneficiarului, locului de trai, condiţiilor familiale sau altor circumstanţe importante.
    35. Beneficiarul sau, după caz, reprezentantul său legal, pe de o parte, şi şeful Serviciului, pe de altă parte, semnează un acord de colaborare în baza planului individualizat de asistenţă.
    36. Acordul cu beneficiarul este semnat în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei privind acceptarea beneficiarului în Serviciu.
Secţiunea a 4-a
Perfectarea contractului de muncă
    37. Prestatorul de Serviciu verifică condiţiile de eligibilitate a candidatului pentru funcţia de asistent personal, conform prevederilor pct. 13 şi 14 ale prezentului Regulament.
    38. În urma constatării eligibilităţii candidatului pentru funcţia de asistent personal, prestatorul de Serviciu organizează cursul de instruire iniţială a candidatului respectiv.
    39. După terminarea cursului de instruire iniţială de către candidatul pentru funcţia de asistent personal, prestatorul de Serviciu încheie cu acesta contractul individual de muncă.
    40. Un asistent personal poate fi angajat pentru maximum 40 de ore pe săptămînă pentru un beneficiar.
    41. În perioada concediului asistentului personal sau în cazurile în care acesta nu îşi poate îndeplini temporar atribuţiile, prestatorul de Serviciu este obligat să-i asigure beneficiarului un înlocuitor al asistentului personal sau un alt tip de serviciu corespunzător.
Secţiunea a 5-a
Oferirea serviciilor
    42. În funcţie de planul individualizat de asistenţă, asistentul personal oferă următoarele servicii beneficiarului:
    1) servicii de îngrijire personală – igienă personală, alimentaţie, îmbrăcare şi dezbrăcare etc.;
    2) mobilitate – deplasare în cadrul locuinţei şi în afara acesteia, ridicare şi aşezare, transfer, manipularea scaunului rulant etc.;
    3) sarcini menajere de bază – suport pentru prepararea hranei, curăţenie, spălatul hainelor, procurarea alimentelor şi produselor, achitarea facturilor etc.;
    4) participare la viaţa socială – suport pentru deplasare în exterior şi comunicarea cu ceilalţi, acces la serviciile comunitare, recreere, viaţa culturală şi asociativă, educaţie şi activitate de muncă;
    5) supraveghere şi îndrumare – ajutor pentru a se orienta în timp şi spaţiu, a-şi asigura propria securitate, a-şi dirija comportamentul său în relaţiile cu ceilalţi.
    43. Serviciile de asistenţă personală pot fi îndeplinite în următoarele forme:
    1) suplinire parţială – atunci cînd persoana poate realiza o parte a activităţii, dar are nevoie de ajutor pentru a o finaliza;
    2) suplinire completă – atunci cînd persoana nu poate realiza o activitate şi aceasta trebuie în întregime realizată de asistentul personal;
    3)  însoţire – atunci cînd persoana are capacitatea fizică de a realiza activitatea, dar nu o poate realiza din cauza dizabilităţilor mintale sau senzoriale.
    44. Beneficiarul şi asistentul personal, sub supervizarea şefului Serviciului şi în baza planului individualizat de asistenţă, elaborează un program zilnic, saptămînal şi lunar de oferire a serviciilor de asistenţă personală. În funcţie de necesităţile beneficiarului, programul este revizuit periodic. Beneficiarul contrasemnează fişa zilnică de evidenţă a serviciilor de asistenţă personală prestate şi a timpului real alocat pentru acestea.
    45. Beneficiarul este sprijinit de asistentul personal pentru a duce o viaţă cît mai independentă în comunitate, în conformitate cu necesităţile, interesele şi preferinţele sale.
    46. Asistenţa medicală a beneficiarului este asigurată de către instituţiile medico-sanitare, în conformitate cu actele normative în vigoare.
Secţiunea a 6-a
Monitorizarea şi evaluarea
    47. Monitorizarea şi evaluarea serviciilor de asistenţă personală sînt realizate de către prestatorul de Serviciu, pentru a se asigura că serviciile corespund necesităţilor de asistenţă ale beneficiarului şi Standardelor minime de calitate.
    48. Şeful Serviciului monitorizează prestarea Serviciului, în conformitate cu planul individualizat de asistenţă,  efectuînd un minimum de vizite la domiciliul beneficiarului:
    1) dată la două săptămîni, pe parcursul primei luni de la admiterea  în Serviciu;
    2) lunar, pînă la împlinirea a şase luni de la admiterea în Serviciu;
    3) dată la două luni, după expirarea a primelor şase luni de la admitere în Serviciu.
    49. La fiecare vizită şeful Serviciului:
    1) are o întrevedere individuală cu beneficiarul;
    2) întocmeşte un raport de monitorizare cu privire la vizită, care este anexat la dosarul beneficiarului.
    50. Şeful Serviciului întreprinde activităţi suplimentare de monitorizare şi verificare în cazurile în care există suspiciuni de abateri sau abuz faţă de beneficiar.
    51. În cazul în care şeful Serviciului constată existenţa circumstanţelor care impun modificarea serviciilor prestate beneficiarului, el convoacă echipa multidisciplinară pentru reevaluarea necesităţilor de asistenţă.
    52. Prestatorii de Serviciu privaţi prezintă structurii teritoriale de asistenţă socială sau, după caz, unităţii de asistenţă socială rapoarte privind activitatea prestată în cadrul Serviciului, în termenele şi în conformitate cu cerinţele stabilite.
Secţiunea a 7-a
Suspendarea şi încetarea prestării serviciilor
de asistenţă personală
    53. Prestarea serviciilor de asistenţă personală poate fi suspendată, pe o perioadă de maxim 6 luni, în unul dintre următoarele cazuri:
    1)  la cererea beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal;
    2)  la plasarea temporară a beneficiarului într-un serviciu rezidenţial (la întreţinerea deplină a statului);
    3)  la întrunirea temporară de către beneficiar a uneia sau a mai multe condiţii prevăzute la pct. 54 subpct. 1)-4) din prezentul Regulament.
    54. Încetarea prestării serviciilor de asistenţă personală are loc în unul dintre următoarele cazuri:
    1)  beneficiarul nu mai întruneşte criteriile de eligibilitate pentru Serviciu;
    2)  beneficiarul sau, după caz, reprezentantul său legal solicită personal încetarea prestării Serviciului;
    3) beneficiarul este deservit la domiciliu de către lucrătorul social;
    4) beneficiarul sau, după caz, reprezentantul său legal primeşte sau solicită stabilirea alocaţiei pentru îngrijire şi/sau însoţire, supraveghere, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
    5) termenul pentru care beneficiarul a fost admis în Serviciu a expirat;
    6) decesul beneficiarului.
    55. Constatînd existenţa circumstanţelor prevăzute la pct. 53 sau 54 din prezentul Regulament, prestatorul de Serviciu emite o decizie privind suspendarea sau încetarea prestării serviciilor.
    56. Prestatorul de Serviciu transmite, în termen de 3 zile lucrătoare, informaţia privind suspendarea sau încetarea prestării serviciilor structurii teritoriale de asistenţă socială.
Capitolul V
MODUL DE FINANŢARE A SERVICIULUI
    57. Serviciul este finanţat din următoarele surse:
    1) bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi bugetul municipiului Bălţi;
    2) mijloace speciale;
    3) alte surse, conform legislaţiei în vigoare.
    58. Prestatorii privaţi finanţează Serviciul din sursele proprii.
    59. Salarizarea personalului se efectuează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, pentru volumul de timp efectiv lucrat.

Anexă
la Regulamentul-cadru privind
organizarea şi funcţionarea
Serviciului social „Asistenţă personală”
Instrucţiunea
privind modul de determinare a eligibilităţii pentru serviciul
„Asistenţă personală”
    1. Persoana cu dizabilităţi este considerată eligibilă pentru Serviciu dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
    1) instituţia responsabilă de determinarea dizabilităţii i-a recomandat servicii de îngrijire permanentă din partea altei persoane;
    2) nu beneficiază de servicii în cadrul unor instituţii rezidenţiale (nu este la întreţinerea deplină a statului) sau de servicii de deservire la domiciliu oferite de lucrătorul social;
    3) nu beneficiază de alocaţie pentru îngrijire şi/sau însoţire, supraveghere, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
    4) în cadrul evaluării complexe, echipa multidisciplinară de specialişti determină că solicitantul se află în cel puţin în una dintre situaţiile menţionate la pct. 2 al prezentei Instrucţiuni.
    2. Se stabileşte dreptul la asistenţă personală a persoanei cu dizabilităţi dacă se constată:
    1) afectarea gravă sau lipsa mobilităţii generale a persoanei, însoţită de afectarea gravă sau lipsa  motricităţii fine a mîinii – persona nu este capabilă, fără suportul din partea altei persoane, să stea pe şezute, să se ridice în picioare, şi să meargă, să se transfere dintr-un loc în altul (scaun cu rotile, pat, scaun, WC, cadă etc.) şi, totodată, nu reuşeşte să realizeze acţiuni coordonate pentru a ridica, manipula şi menţine obiecte folosind mîna şi degetele;
    2) prezenţa unui comportament problematic cu frecvenţă zilnică – persoana prezintă manifestări care deranjează prin faptul că sînt neobişnuite şi repetate, perturbă activitatea altor persoane, sînt considerate ruşinoase şi inacceptabile, prezintă pericol pentru persoană şi/sau pentru cei din jur (îşi provoacă durere fizică sie şi sau altor persoane; distruge lucruri; vorbeşte singură; are accese spontane de furie, rîs, plîns; are mişcări bizare şi repetitive ale corpului; se dezbracă în public; refuză categoric să participe la activităţi comune cu alte persoane etc.);
    3) lipsa abilităţilor de autoîngrijire şi interacţiune socială în cazul persoanelor cu dizabilităţi mintale – persoana nu este capabilă, fără suportul din partea altei persoane, să realizeze activităţi de igienă personală, precum şi activităţi instrumentale privind rutina zilnică (pregătirea şi servirea hranei, curăţenie, spălatul rufelor, efectuarea cumpărăturilor, gestionarea banilor, folosirea transportului public, accesarea diferitor servicii medicale, educaţionale, sociale etc.);
    4) afectarea gravă sau lipsa văzului – persoana nu este capabilă, fără suportul din partea altei persoane, să realizeze activităţi instrumentale privind rutina zilnică şi nu se orientează în afara locuinţei.
    3.  Evaluarea situaţiei persoanei se face prin raportare la abilităţile specifice persoanelor fără dizabilităţi din aceeaşi categorie de vîrstă.

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 314
din 23 mai 2012
STANDARDE MINIME DE CALITATE
pentru Serviciul social „Asistenţă personală”
Capitolul I
ACCESUL LA SERVICIU
Informarea – standardul 1
    1. Beneficiarii şi potenţialii beneficiari ai Serviciului, inclusiv membrii familiei, reprezentanţii legali ai acestora, sînt informaţi despre serviciile oferite de prestatorul de Serviciu.
    2. Prestatorul de Serviciu desfăşoară activităţi de informare şi promovare a Serviciului în cadrul comunităţii, utilizînd diverse metode: distribuie materiale informative şi publicitare, organizează întruniri, difuzează informaţia prin mass-media etc.
    3. Prestatorul de Serviciu utilizează informaţii actualizate despre: obiectivele Serviciului, condiţiile de eligibilitate a solicitantului, alegerea asistentului personal, evaluarea şi reevaluarea necesităţilor de asistenţă, serviciile acordate, drepturile beneficiarului, procedurile de soluţionare a reclamaţiilor.
    4. Materialele informative sînt elaborate şi sînt disponibile în forme accesibile persoanelor cu dizabilităţi.
    5. Prestatorul de Serviciu actualizează informaţia despre Serviciu în mod regulat, dar nu mai rar decît o dată la 12 luni.
Admiterea în Serviciu – standardul 2
    6. Prestatorul de Serviciu deţine şi utilizează o procedură privind admiterea noilor beneficiari în Serviciu.
    7. Procedura de admitere conţine: modul de depunere şi înregistrare a cererii solicitantului;  criteriile de eligibilitate; procedura de luare a deciziei de admitere; modalitatea de contestare a deciziei.
Evaluarea necesităţilor de asistenţă – standardul 3
    8. Prestatorul de Serviciu deţine şi utilizează o procedură privind evaluarea şi reevaluarea necesităţilor de asistenţă ale solicitanţilor şi beneficiarilor Serviciului.
    9. Evaluarea necesităţilor de asistenţă este realizată de o echipă multidisciplinară, formată din minimum trei specialişti din domenii ca: asistenţă socială, medicină, educaţie etc.
    10. În procesul evaluării necesităţilor de asistenţă ale beneficiarului se va ţine cont de adaptările mediului fizic în care el locuieşte şi activează, tehnologiile de asistare disponibile beneficiarului şi suportul informal primit din partea rudelor, prietenilor şi a comunităţii.
    11. Evaluarea se realizează prin utilizarea unui formular standard, în conformitate cu managementul de caz, care include următoarele informaţii: autonomie personală şi stare fizică, starea sănătăţii şi medicaţie curentă, sănătate mintală, încadrarea într-o instituţie educaţională şi angajarea în muncă, nevoi culturale şi spirituale, relaţia cu familia şi alte contacte sociale, membrii familiei sau alte persoane care locuiesc împreună cu beneficiarul şi suportul primit din partea acestora, serviciile de care are nevoie beneficiarul şi numărul de ore săptămînale necesare pentru fiecare tip de activitate.
    12. Prestatorul de Serviciu informează beneficiarul despre dreptul său de a cere reevaluarea necesităţilor de asistenţă.
    13.  Reducerea numărului de ore ca rezultat al reevaluării necesităţilor de asistenţă se face cu notificarea prealabilă a beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal.
Planul individualizat de asistenţă – standardul 4
    14. Prestatorul de Serviciu elaborează şi aplică pentru fiecare beneficiar un plan individualizat de asistenţă.
    15. Planul individualizat de asistenţă este întocmit de echipa multidisciplinară, în baza evaluării/reevaluării necesităţilor de asistenţă ale beneficiarului.
    16. Planul individualizat de asistenţă este elaborat în conformitate cu Managementul de caz şi conţine: tipul serviciilor, numărul de ore săptămînale şi zilnice pentru fiecare activitate, timpul şi locul acordării serviciilor.
    17.  O copie a planului individualizat de asistenţă, într-un format accesibil, este transmisă beneficiarului şi, după caz, reprezentantului său legal.
Acordul de colaborare – standardul 5
    18. Prestatorul de serviciu,  în baza planului individualizat de asistenţă, semnează un acord de colaborare cu beneficiarul sau, după caz, cu reprezentantul său legal.
    19. Acordul de colaborare conţine informaţii privind: prestatorul de serviciu, asistentul personal şi persoana de contact în cazuri de urgenţă, serviciile acordate, programul serviciilor, condiţiile de reevaluare a necesităţilor de asistenţă, drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi, răspunderea în cazul nerespectării prevederilor contractuale, cazurile de suspendare sau încetare a acordării Serviciului şi alte clauze.
    20. O copie a acordului se eliberează beneficiarului şi, după caz, reprezentantului său legal. Conţinutul acordului este explicat într-un mod accesibil beneficiarului.
Capitolul II
SERVICIILE DE ASISTENŢĂ PERSONALĂ
Modul de oferire a serviciilor – standardul 6
    21. Prestatorul de serviciu oferă beneficiarilor servicii sigure şi de înaltă calitate.
    22. Beneficiarul are un rol activ în planificarea sarcinilor asistentului personal şi în stabilirea modului în care acestea trebuie realizate
    23. Serviciile de asistenţă personală sînt oferite în funcţie de necesităţile beneficiarului: la domiciliu, în comunitate, la locul unde studiază sau lucrează beneficiarul.
    24. Beneficiarul trebuie să primească numărul de ore de asistenţă în conformitate cu planul individualizat de asistenţă.
    25. Prestatorul de Serviciu ţine evidenţa numărului de ore de asistenţă şi serviciile acordate fiecărui beneficiar.
    26. Modificările în program sînt negociate în prealabil între prestatorul de serviciu,  beneficiarul serviciului şi asistentul său personal.
Înregistrarea şi păstrarea datelor – standardul 7
    27. Prestatorul de Serviciu aplică politici şi proceduri scrise de înregistrare, utilizare şi păstrare a datelor aferente procesului de furnizare a serviciilor.
    28. Înregistrarea şi arhivarea datelor se efectuează cu promptitudine, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, normele metodologice stabilite şi manualul operaţional al Serviciului.
    29. Informaţia privind beneficiarul se stochează în dosarul său personal şi se păstrează de către prestatorul de Serviciu în condiţii de siguranţă şi de confidenţialitate. Beneficiarilor şi, după caz, reprezentanţilor lor legali li se asigură accesul necondiţionat la datele care îi privesc.
Suspendarea şi încetarea prestării
Serviciului – standardul 8
    30. Prestatorul deţine şi aplică o procedură privind suspendarea şi încetarea prestării Serviciului.
    31. Suspendarea şi încetarea prestării Serviciului se face în condiţii de siguranţă pentru beneficiar.
    32. Condiţiile de suspendare sau de încetare a prestării Serviciului sînt aduse în prealabil la cunoştinţa beneficiarului într-un mod accesibil pentru acesta.
    33. În momentul suspendării sau încetării prestării Serviciului, prestatorul de serviciu întocmeşte o notă, în care precizează: data suspendării sau încetării prestării Serviciului, motivele, persoana de contact care va oferi informaţii despre evoluţia ulterioară a beneficiarului.
Monitorizarea şi evaluarea Serviciului – standardul 9
    34.  Prestatorul de Serviciu deţine şi aplică o procedură de monitorizare şi evaluare a Serviciului, în cadrul căreia beneficiarului are un rol activ.
    35. Monitorizarea şi evaluarea este realizată în conformitate cu planul individualizat de asistenţă şi indicatorii specifici stabiliţi în baza acestuia.
    36. Prestatorul de serviciu monitorizează acordarea serviciilor de asistenţă beneficiarului prin vizite în locuinţa acestuia.
    37. Prestatorul de serviciu utilizează un chestionar standard care este completat de beneficiar sau, după caz, de reprezentantul său legal, prin care beneficiarul evaluează serviciile primite, activitatea asistentului personal şi a prestatorului de Serviciu.
    38. În cadrul vizitelor de monitorizare sînt colectate următoarele informaţii:
    1) starea sănătăţii, integritatea fizică şi psihică a beneficiarului;
    2) implementarea planului individualizat de asistenţă;
    3) opinia beneficiarului cu privire la serviciile primite;
    4) opinia asistentului personal cu privire la serviciile oferite.
    39.  În urma fiecărei vizite de monitorizare se elaborează un raport de monitorizare care include constatările şi recomandările privind implementarea Planului individualizat de asistenţă şi, eventual, necesitatea revizuirii acestuia.
    40.  Evaluarea prestării Serviciului se face de către şeful Serviciului, care:
    1) efectuează investigaţii şi colectează informaţia necesară pentru a stabili dacă prestarea Serviciului corespunde criteriilor stabilite în planul individualizat de asistenţă, procedurilor interne ale prestatorului şi Standardelor minime de calitate;
    2) solicită informaţii, rapoarte şi alte documente necesare de la asistentul personal şi specialiştii care deţin informaţii referitor la situaţia beneficiarului;
    3) solicită şi ia în considerare opinia beneficiarului privind situaţia acestuia în Serviciu şi în comunitate.
Drepturile beneficiarului – standardul 10
    41. Prestatorul respectă drepturile beneficiarului prevăzute de legislaţia naţională în vigoare şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    42.  Prestatorul informează într-un mod accesibil beneficiarul despre drepturile sale în cadrul Serviciului.
    43. Personalul angajat în Serviciu cunoaşte şi respectă drepturile beneficiarului şi procedura prestatorului privind relaţia cu beneficiarii.
Capitolul III
RECLAMAŢII ŞI PROTECŢIE
Reclamaţii – standardul 11
    44. Prestatorul deţine şi aplică o procedură de examinare şi soluţionare internă a reclamaţiilor.
    45. Beneficiarul şi reprezentantul său legal sînt informaţi, chiar de la admiterea în Serviciu, despre procedura privind reclamaţiile.
    46. Informaţia este prezentată în scris şi într-o formă accesibilă persoanei cu dizabilităţi.
Protecţia beneficiarului împotriva
abuzului – standardul 12
    47. Prestatorul deţine şi aplică o procedură de protecţie a beneficiarului împotriva abuzului (fizic, psihic, sexual, material sau financiar), neglijării, discriminării, a tratamentului inuman sau degradant.
    48. Prestatorul asigură informarea personalului, a beneficiarilor şi reprezentanţilor lor legali asupra procedurilor cu privire la prevenirea, identificarea, semnalarea, evaluarea şi soluţionarea suspiciunilor sau acuzaţiilor de abuz sau neglijenţă asupra beneficiarilor.
    49. Prestatorul de serviciu încurajează beneficiarii şi, după caz, reprezentanţii lor legali să sesizeze orice formă de abuz din partea asistenţilor personali.
    50. Angajaţii care identifică situaţii de abuz, neglijare sau exploatare a unui beneficiar au obligaţia de a anunţa imediat prestatorul de serviciu, care, potrivit legii, anunţă serviciile de urgenţă, organele de drept sau alte instituţii specializate.
Capitolul IV
RESURSE UMANE
Angajarea personalului – standardul 13
    51. Serviciul dispune de o structură şi de state de personal în concordanţă cu misiunea şi obiectivele sale.
    52. Resursele umane corespund cerinţelor pentru desfăşurarea eficientă a procesului de prestare a Serviciului.
    53. Numărul personalului se stabileşte şi se revizuieşte periodic de prestatorul de Serviciu pentru a corespunde dinamicii cerinţelor beneficiarilor.
    54. Personalul Serviciului activează după un program în corespundere cu planul individualizat de asistenţă al beneficiarului.
    55. Pentru fiecare poziţie de personal există o fişă a postului, în care sînt prevăzute rolurile şi responsabilităţile angajatului (calificare, experienţă, abilităţi profesionale, calităţi morale etc.). Fiecare angajat are obligaţia de a cunoaşte şi de a respecta prevederile fişei postului pe care îl ocupă.
    56. Prestatorul de serviciu poate utiliza şi personal voluntar, care însă nu poate prelua responsabilităţile personalului retribuit.
Asistentul personal – standardul 14
    57. Angajarea în calitate de asistent personal se face cu acordul beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal.
    58.  Prestatorul de serviciu acordă beneficiarului suportul necesar la identificarea unui asistent personal care dispune de capacităţile necesare pentru a răspunde necesităţilor de asistenţă ale acestuia. În acest scop prestatorul de serviciu ţine un registru al persoanelor care doresc să devină asistenţi personali.
    59. Asistentul personal este angajat pe o normă corespunzătoare cu numărul de ore stabilit în planul individualizat de asistenţă al beneficiarului.
    60. Asistentul personal poate presta maximum 40 ore pe săptămînă de asistenţă pentru un beneficiar. Un singur beneficiar, în funcţie de necesităţile sale, poate fi deservit de mai mulţi asistenţi personali concomitent.
    61. Asistentul personal este angajat iniţial pe o perioadă de probă, conform legislaţiei muncii. Pe parcursul perioadei de probă prestatorul de serviciu monitorizează activitatea asistentului personal, consultînd opinia beneficiarului.
    62. Prestatorul de serviciu asigură respectarea legislaţiei cu privire la angajarea şi salarizarea asistentului personal al persoanei cu dizabilităţi.
    63. Prestatorul de serviciu deţine şi aplică o procedură de asigurare a respectării regulilor tehnicii de securitate şi protecţie a muncii de către asistentul personal.
Instruirea personalului – standardul 15
    64. Prestatorul de serviciu deţine şi aplică o politică privind perfecţionarea profesională continuă a personalului angajat.
    65. Prestatorul implică activ beneficiarul în instruirea asistentului personal de care este deservit.
    66. Angajaţii Serviciului participă la cursuri de instruire, pentru a dobîndi abilităţile şi cunoştinţele necesare, în scopul oferirii serviciilor de calitate şi sporirii nivelului lor de competenţă profesională.
    67. Prestatorul de serviciu, în colaborare cu structura teritorială de asistenţă socială, planifică instruirea profesională iniţială şi continuă a personalului Serviciului, în baza curriculumului unificat, aprobat de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, în conformitate cu obiectivele şi Standardele minime de calitate.