HGA1135/2003
ID intern unic:  295709
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1135
din  18.09.2003
despre aprobarea plăţilor pentru autorizarea medicamentelor,
altor produse farmaceutice şi parafarmaceutice şi pentru
modificările efectuate după înregistrare
Publicat : 26.09.2003 în Monitorul Oficial Nr. 204-207     art Nr : 1186
HG440 din 20.05.05, MO74-76/27.05.05 art.497

Întru executarea prevederilor Legii cu privire la activitatea farmaceutică nr.1456-XII din 25 mai 1993 (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr.7, art.210), precum şi în vederea asigurării dezvoltării ascendente a procesului de asigurare a calităţii medicamentelor permise pe piaţa farmaceutică, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă plăţile pentru autorizarea medicamentelor, altor produse farmaceutice, parafarmaceutice şi pentru modificările efectuate după înregistrare, conform anexei nr.1.
[Pct.1 modificat prin HG440 din 20.05.05, MO74-76/27.05.05 art.497]
2. Se aprobă Nomenclatorul si tarifele pentru serviciile prestate contra plată de catre Institutul National de Farmacie, conform anexei nr.2.
[Pct.2 introdus prin HG440 din 20.05.05, MO74-76/27.05.05 art.497; pct.2-5 devin 3-6]
3. Autorizarea medicamentelor, altor produse farmaceutice şi parafarmaceutice, precum şi modificările efectuate după înregistrare se fac în cadrul Institutului Naţional de Farmacie.
4. Mijloacele încasate de la autorizare şi modificările efectuate după înregistrare a medicamentelor, altor produse farmaceutice şi parafarmaceutice se virează la contul special al Institutului Naţional de Farmacie.
5. Mijloacele încasate la contul special sînt folosite la întreţinerea şi dezvoltarea procesului de autorizare, precum şi distribuite în scopul finanţării programelor de cercetări ştiinţifice în domeniul medicamentului şi activităţii farmaceutice a lucrărilor de expertiză, organizării producţiei experimentale de medicamente, elaborării şi implementării sistemelor informaţionale, dotării instituţiei respective cu aparatură, utilaj şi consumabile, construcţii şi reparaţii capitale, organizării şi participării la foruri naţionale şi internaţionale în domeniul medicinei şi farmaciei.
6. Hotărîrea Guvernului nr.596 din 1 iulie 1997 cu privire la omologarea şi certificarea de stat a produselor de uz medical (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 49-50, art. 531) se modifică după cum urmează:
la punctul 1 cuvintele "a produselor medicamentoase, preparatelor de diagnostic, imunobiologice, radiofarmaceutice, stupefiantelor, cosmeticelor, adjuvanţilor etc.," se exclud;
la punctul 2 cuvintele "a produselor medicamentoase, preparatelor de diagnostic, imunobiologice, radiofarmaceutice, stupefiantelor, cosmeticelor, adjuvanţilor etc., precum şi" se exclud.

PRIM-MINISTRU                                                        Vasile TARLEV
Contrasemnată:
Ministrul economiei                                                        Marian Lupu
Ministrul finanţelor                                                         Zinaida Grecianîi
Ministrul sănătăţii                                                          Andrei Gherman

Chişinău, 18 septembrie 2003.
Nr. 1135.
Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.1135
din 18 septembrie 2003
PLĂŢILE
pentru autorizarea medicamentelor, altor produse farmaceutice
şi parafarmaceutice şi pentru modificările efectuate după înregistrare

Nr. d/o   Lei pentru un produs medicamentos sau o doză
1 2 3
  I. Autorizarea produselor  
1 Medicamente alopate, inclusiv produse stomatologice, stupefiante, radioopace, vitamine, preparate din stînga:a) incluse în grupa celor esenţiale şi vitale cu denumire generică;b) medicamente cu denumire comercială (de firmă); 900013500
2 O doză suplimentară a aceluiaşi produs 4500
3 Produse homeopatice, fitoterapice, inclusiv de tipul ceaiurilor, parafarmaceutice, preparate biologice, cosmetică curativă, produse pentru igienă personală 4500
4 Substanţe medicamentoase, adjuvanţi şi alte substanţe folosite în producţia industrială de medicamente 1500
5 Reactivi şi reagenţi pentru diagnostic clinic, biochimic şi microbiologic; aditivi alimentari; ape minerale curative 2250
  II. Modificările efectuate după înregistrare*  
1 Variaţii minore tip I*: modificări care nu conduc la o schimbare fundamentală din punct de vedere al calităţii, siguranţei şi eficacităţii produsului medicamentos şi care necesită actualizarea informaţiilor despre produs 2250
2 Variaţii majore tip II*: modificările care produc schimbări profunde din punct de vedere al calităţii, siguranţei şi eficacităţii produsului medicamentos 4500

Variaţii minore tip I*: modificări care nu conduc la o schimbare fundamentală din punct de vedere al calităţii, siguranţei şi eficacităţii produsului medicamentos şi care necesită actualizarea informaţiilor despre produs.
Variaţii minore tip I:
1) modificarea conţinutului autorizaţiei de producere;
2) modificarea denumirii produsului medicamentos (atît a denumirii comerciale cît şi a celei generice);
3) modificarea denumirii şi/sau adresei deţinătorului autorizaţiei de vînzare;
4) înlocuirea unui excipient cu alt excepient comparabil (cu excepţia adjuvanţilor pentru vaccine şi excipienţilor derivaţi biologici);
5) înlăturarea unui colorant sau înlocuirea unui colorant cu altul;
6) adăugarea, înlăturarea sau înlocuirea aromelor;
7) modificări în masa filmului comprimatei sau în masa corpului capsulei;
8) modificări în compoziţia calitativă a materialului ambalajului primar;
9) înlăturarea unei indicaţii terapeutice;
10) înlăturarea unei căi de administrare;
11) schimbarea producătorului (producătorilor) substanţei active;
12) modificări minore în procesul de producere a substanţei active;
13) modificarea mărimii lotului de fabricaţie a substanţei active;
14) modificări în specificaţia substanţei active;
15) modificări neînsemnate în fabricarea produsului medicamentos;
16) modificări în mărimea lotului de fabricaţie a produsului finit;
17) modificări în specificaţia produsului finit;
18) modificări în sinteza sau recuperarea excipienţilor (care nu sînt incluşi în Farmacopee sau alt document analitico-normativ (DAN) descrişi în dosarul de autorizare iniţial;
19) modificări în specificaţia excipienţilor produsului medicamentos (cu excepţia adjuvanţilor pentru vaccine);
20) prelungirea termenului de valabilitate a produsului conform datelor menţionate în dosarul de autorizare;
21) modificarea termenului de valabilitate a produsului după prima deschidere a ambalajului;
22) modificarea termenului de valabilitate a produsului după reconstituire;
23) modificări ale condiţiilor de depozitare;
24) modificări în procedura de testare a principiului activ;
25) modificări în procedura de testare a produsului medicamentos;
26) modificări în conformitate cu amendamentele la Farmacopee sau alt DAN;
27) modificări în procedura de testare a excipienţilor nefarmacopeici;
28) modificri în procedura de testare a ambalajului primar;
29) modificări în metoda de testare a dispozitivelor de introducere a produsului medicamentos;
30) modificarea formei ambalajului primar;
31) modificarea imprimării sau altor marcări ale comprimatelor (cu excepţia liniei de divizare) şi imprimării pe capsule;
32) modificarea dimensiunilor comprimatelor, capsulelor, supozitoarelor sau ovulelor fără schimbarea compoziţiei cantitative şi masei medii.
Variaţii majore tip II**: modificări în documentaţia de autorizare ce nu necesită o autorizare nouă, dar nu pot fi considerate drept modificări de tipul I. De exemplu, restricţii urgente temporare determinate de inofensivitatea produsului medicamentos şi care sînt solicitate în cazul depistării pericolului pentru sănătatea pacienţilor la administrarea produsului deja autorizat.
Variaţii ce necesită reautorizarea produsului
1. Modificarea principiilor active:
adăugarea unei sau mai multor substanţe active;
înlăturarea unei sau mai multor substanţe active;
modificarea dozării substanţei active;
înlocuirea principiului activ cu un derivat izomeric sau cu sarea acestei substanţe ce posedă acelaşi efect terapeutic;
înlocuirea izomerilor şi amestecurilor lor;
înlocuirea substanţei extrase din surse naturale sau obţinute biotehnologic cu altă substanţă sau produs cu structură chimică diferită;
un nou purtător pentru produsele medicamentoase radioactive.
2. Modificarea indicaţiilor terapeutice:
adăugarea indicaţiilor în alt domeniu terapeutic (tratament, diagnosticare şi profilaxie);
modificarea indicaţiilor în alt domeniu terapeutic (tratament, dignosticare şi profilaxie).
3. Modificarea dozării, formei farmaceutice şi modului de administrare:
modificarea biodisponibilităţii;
modificarea farmacocineticii;
modificarea dozării produsului medicamentos;
modificarea sau adăugarea unei forme farmaceutice noi;
modificarea sau adăugarea unui mod nou de administrare.
Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.1135
din 18 septembrie 2003
NOMENCLATORUL ŞI TARIFELE
pentru serviciile prestate contra plată de către
Institutul Naţional de Farmacie

Nr.d/o Denumirea serviciilor Unitatea de măsură Tariful,lei
1 2 3 4
I. Expertiza şi standardizarea medicamentelor, a documentaţiei analitico-normative
1. Perfectarea documentelor analitico-normative, Monografiei farmacopeice, Monografiei farmacopeice temporare sau a Specificaţiei de normare a calităţii 1 set 27,00
2. Studiul comparativ-contrastiv al reacţiilor şi metodelor de identificare, dozare, solubilitate şi  altor teste pentru  produsul supus expertizei, incluse în diverse farmacopei (Farmacopeea europeană, Farmacopeea britanică, Farmacopeea SUA, Farmacopeea romănă) şi în Monografia farmacopeică sau în  Specificaţia de normare a calităţii 1 set 38,00
3. Determinarea stabilităţii prin metoda  păstrării obişnuite sau  a degradării accelerateNotă: Pentru producătorii autohtoni se execută doar la solicitarea acestora 1 set 451,00
4. Expertiza monografiilor farmacopeice, a monografiilor farmacopeice temporare sau a specificaţiilor de normare a calităţii medicamentelor şi a notelor explicative 1 expertiză 141,00
5. Expertiza datelor referitoare la determinarea stabilităţii preparatelor medicamentoase 1 expertiză 9,00
6. Modificări şi completări ale metodei chimice de identificare 1 expertiză 13,00
7. Modificări şi completări ale metodei cromatografiei în strat subţire de identificare 1 expertiză 106,00
8. Modificări şi rectificări  ale metodei  cromatografiei lichidelor de identificare 1 expertiză 133,00
9. Modificări  ale  tehnicilor de lucru prin metode chimice şi fizico-chimice la compartimentele "Solubilitate" şi "Dozare" 1 expertiză 159,00

II. Nimicirea inofensivă a medicamentelor
10. Recepţionarea, înregistrarea medicamentelor şi perfectarea documentaţiei de nimicire inofensivă a acestora 1 recepţie 43,00
11. Determinarea volumului şi a integrităţii ambalajului, fărîmiţarea, dizolvarea şi alte operaţii de nimicire inofensivă a medicamentelor 20 ambalaje 20,00
12. Determinarea volumului şi a integrităţii ambalajului, fărîmiţarea, dizolvarea şi alte operaţii de nimicire inofensivă a medicamentelor din grupa specială 20 ambalaje 40,00
III. Evaluarea clinică a medicamentelor şi farmacovigilenţa
13. Întocmirea instrucţiunii privind utilizarea medicamentului  autohton (în limbile moldovenească sau rusă)Notă: Se efectuează doar la solicitarea producătorilor autohtoni 1 produs 139,00
14. Întocmirea sumarului caracteristicilor produsului medi-camentos autohton (în limbile  moldovenească  sau rusă)Notă: Se efectuează doar la solicitarea producătorilor autohtoni. 1 produs 219,00
15. Expertiza instrucţiunii pentru utilizarea medicamentului autohton (în limbile moldovenească şi rusă) 1 produs 29,00
16.   Expertiza instrucţiunii pentru utilizarea medicamentului de import (în limbile moldovenească sau rusă) 1 produs 89,00
17. Expertiza sumarului caracteristicilor produsului medi-camentos  autohton (în limbile  moldovenească  sau rusă) 1 produs 44,00
18. Expertiza sumarului caracteristicilor produsului medi-camentos  de import (în limbile  moldovenească  sau rusă) 1 produs 168,00
19. Traducerea din limba rusă 1 pagină 13,00
20. Traducerea din limbile engleză şi franceză 1 pagină 27,00
IV. Analiza farmacocinetică
21. Efectuarea analizei farmacocinetice pentru un medicament administrat unui bolnav (15 analize - 4 probe),  inclusiv utilizarea accesoriilor 1 analiză 381,00
V. Evaluarea calităţii şi conformităţii medicamentelor
22. Familiarizarea cu documentaţia analitico-normativă şi cu tehnica de lucru 1 operaţie 7,50
23. Verificarea ambalării, marcării, deschiderea cutiei, examinarea aspectului exterior 1 analiză 3,

24. Determinarea nivelului de umplere a fiolelor (min.20 unităţi) 1 analiză 15,0
25. Determinarea volumului conţinutului flacoanelor (10 unităţi) 1 analiză 7,0
26. Determinarea masei conţinutului tuburilor, flacoanelor 1 analiză 11,30
27. Determinarea randamentului preparatului în aerosoluri 1 analiză 13,00
28. Determinarea masei medii a unei doze în aerosol şi a numărului total de doze 1 analiză 7,00
29. Verificarea ambalajului aerosol (etanşeitate, lucrul supapei etc.) 1 analiză 13,00
30. Determinarea masei medii şi a devierilor de la masa medie a comprimatelor, drajeurilor, capsulelor, granulelor, supozitoarelor, brichetelor, pulberilor dozate etc. 1 analiză 22,50
31. Determinarea masei medii şi a devierilor  conţinutului capsulelor gelatinoase operculate şi moi 1 analiză 22,50
32. Determinarea masei conţinutului flacoanelor cu substanţă medicamentoasă pentru injecţii şi a devierilor de la ea (20 unităţi) 1 analiză 33,80
33. Determinarea masei conţinutului ambalajelor cu produs vegetal medicamentos 1 analiză 5,60
34. Extracţia principiului activ din formele farmaceutice în vederea identificării ulterioare, efectuării probelor de puritate sau dozării:a) cu utilizarea unei extracţii     b) utilizarea a două extracţii (extracţie + reextracţie)c) cu utilizarea a trei extracţii (extracţie + 2 reextracţii) 1 operaţie 9,0018,0027,00
35. Identificarea prin reacţii chimice 1 analiză 7,50
36. Identificarea prin metoda cromatografiei în strat subţire 1 analiză 45,00
37. Identificarea prin metoda spectrofotometrică 1 analiză 22,50
38. Identificarea prin metoda cromatografiei lichidelor de performanţă 1 analiză 22,50
39. Identificarea prin metoda cromatografiei gaz - lichid 1 analiză 22,50
40. Identificarea prin metoda polarimetrică 1 analiză 5,60
41. Identificarea prin metodă refractometrică 1 analiză 5,60
42. Identificarea prin determinarea punctului de topire, fierbere sau solidificare 1 analiză 27,00
43. Identificarea prin determinarea punctului de topire a precipitatului sau conjugatului obţinut la extragerea principiului activ, recristalizarea şi uscarea lui 1 analiză 80,00
44. Identificarea prin determinarea caracteristicilor macroscopice ale produsului vegetal 1 analiză 5,60

45. Identificarea prin determinarea caracteristicilor microscopice ale produsului vegetal 1 analiză 11,30
46. Determinarea impurităţilor înrudite prin metode chimice 1 analiză 3,80
47. Determinarea impurităţilor înrudite prin metode cromatografice 1 analiză 45,00
48. Determinarea impurităţilor înrudite prin metode spectrofotometrice 1 analiză 11,30
49. Determinarea impurităţilor specifice prin metode cromatografice 1 analiză 45,00
50. Determinarea impurităţilor specifice prin reacţii chimice 1 analiză 3,80
51. Efectuarea testelor de puritate pentru determinarea conţinutului limită (cloruri, sulfaţi, calciu, amoniu, fier, zinc, metale grele etc.) 1 analiză 3,80
52. Determinarea metalelor grele cu mineralizare preventivă 1 analiză 53,00
53. Determinarea conţinutului limită de arsen prin metoda I 1 analiză 53,00
54. Determinarea conţinutului limită de arsen prin metoda II 1 analiză 13,00
55. Determinarea solvenţilor reziduali prin metoda cromatografiei gaz - lichid 1 analiză 106,00
56. Determinarea impurităţilor de ulei de fuzel şi altor substanţe organice în etanol 1 analiză 11,30
57. Determinarea substanţelor reducătoare în etanol 1 analiză 16,90
58. Determinarea metanolului şi altor impurităţi volatile în etanol:  a)    prin metode chimiceb)   prin metoda cromatografiei gaz - lichid 1 analiză 11,3080,00
59. Determinarea furfurolului în etanol 1 analiză 7,50
60. Determinarea solubilităţii 1 analiză 11,30
61. Determinarea culorii soluţiei 1 analiză 5,60
62. Determinarea transparenţei soluţiei 1 analiză 5,60
63. Determinarea punctului de topire sau fierbere 1 analiză 22,50
64. Determinarea densităţii 1 analiză 22,50
65. Determinarea puterii rotatorii specifice, a unghiului de rotaţie 1 analiză 22,50
66. Determinarea indicelui de refracţie 1 analiză 5,60
67. Determinarea pierderii în masă prin uscare 1 analiză 67,50
68. Determinarea reziduului uscat 1 analiză 45,00
69. Determinarea viscozităţii relative 1 analiză 22,50
70. Determinarea reziduului prin calcinare 1 analiză 45,00
71. Determinarea cenuşii de sulfaţi 1 analiză 67,50
72. Determinarea apei prin metoda Karl Fischer 1 analiză 27,00
73. Determinarea extincţiei specifice 1 analiză 33,80
74. Determinarea pH-ului 1 analiză 15,00
75. Determinarea acidităţii - alcalinităţii 1 analiză 9,00

76. Determinarea indicelui de iod 1 analiză 11,30
77. Determinarea indicelui de aciditate 1 analiză 11,30
78. Determinarea indicelui de saponificare 1 analiză 45,00
79. Determinarea indicelui de peroxid 1 analiză 22,50
80. Determinarea indicelui de hidroxil 1 analiză 33,80
81. Determinarea etanolului în soluţii hidroalcoolice, tincturi, extracte etc. prin identificarea punctului de fierbere 1 analiză 27,00
82. Determinarea etanolului în soluţii hidroalcoolice, tincturi, extracte etc. prin distilare 1 analiză 45,00
83. Determinarea etanolului în soluţii hidroalcoolice, tincturi, extracte etc. prin metoda cromatografiei gaz-lichid 1 analiză 106,00
84. Determinarea timpului de deformare completă a supozitoarelor 1 analiză 22,50
85. Determinarea timpului de dizolvare a supozitoarelor pe bază hidrofilă 1 analiză 22,50
86. Determinarea timpului de dezagregare a comprimatelor, drajeurilor, capsulelor şi altor forme solide 1 analiză 22,50
87. Determinarea timpului de dezagregare a comprimatelor, drajeurilor şi capsulelor enterosolubile 1 analiză 45,00
88. Determinarea talcului, aerosilului şi a cenuşii insolubile în acid clorhidric 1 analiză 45,00
89. Determinarea cenuşii totale 1 analiză 45,00
90. Determinarea solubilităţii principiului activ din comprimate, drajeuri şi capsule 1 analiză 45,00
91. Determinarea parametrilor comprimatelor, drajeurilor, capsulelor, supozitoarelor etc. 1 analiză 3,80
92. Determinarea omogenităţii dozării (pentru formele farmaceutice dozate cu conţinut de principiu activ sub   0,05 g) 1 analiză 67,50
93. Dozarea prin metode chimice volumetrice (dozare monocomponentă) 1 analiză 22,50
94. Dozarea prin alte metode chimice (Kjeldahl etc.) 1 analiză 112,50
95. Dozarea prin metoda spectrofotometrică 1 analiză 33,80
96. Dozarea prin metoda fotoelectrocolorimetrică 1 analiză 27,00
97. Dozarea prin metoda cromatografiei lichidelor de performanţă înaltă 1 analiză 133,00
98. Dozarea prin metoda cromatografiei gaz - lichid 1 analiză 133,00
99. Dozarea prin metoda cromatospectrofotometrică 1 analiză 93,00
100 Dozarea prin metoda refractometrică 1 analiză 5,60
101 Dozarea prin metoda polarimetrică 1 analiză 22,50
102 Determinarea principiilor active în produsul vegetal (alcaloizi, vitamine, cumarine, flavonoide, uleiuri volatile, substanţe tanante etc.) 1 analiză 67,50

103 Determinarea omogenităţii formelor  moi (unguente, linimente, paste, creme etc.) 1 analiză 5,60
104 Determinarea dimensiunilor particulelor în forme moi, suspensii, aerosoluri etc. 1 analiză 13,00
105 Proba pasaj prin ac în seringă al suspensiilor injectabile 1 analiză 9,00
106 Determinarea particulelor în suspensie în fiole (pentru 100 unităţi) 1 analiză 3,80
107 Determinarea particulelor în suspensie în flacoane cu soluţii perfuzabile  (pentru 20 unităţi) 1 analiză 3,80
108 Determinarea particulelor în suspensie pentru picăturile oftalmice (20 unităţi) 1 analiză 3,80
109 Determinarea particulelor în suspensie pentru pulberile injectabile (20 unităţi) 1 analiză 18,00
110 Determinarea impurităţilor în produsul vegetal medicamentos (minerale, organice, părţi ale diferitelor plante, părţi de aceleaşi plante, părţi vătămate, înnegrite, brunificate etc.) 1 analiză 5,60
111 Determinarea gradului de fragmentare, a reziduului de cernere 1 analiză 5,60
112 Determinarea substanţelor extractive în produsul vegetal medicamentos 1 analiză 67,50
113 Determinarea sterilităţii prin însămînţare directă 1 analiză 64,00
114 Determinarea sterilităţii prin metoda de filtrare prin membrană 1 analiză 71,00
115 Determinarea purităţii microbiologice pentru formele nesterile 1 analiză 86,00
116 Determinarea activităţii antibioticelor prin metoda difuzimetrică 1 analiză 80,00
117 Determinarea activităţii specifice a preparatelor bacteriologice 1 analiză 27,00
118 Determinarea activităţii antagoniste a preparatelor cu acţiune antimicrobiană 1 analiză 53,00
119 Determinarea identităţii preparatelor bacteriene prin microscopie 1 analiză 13,00
120 Determinarea activităţii acidifiante după Terner 1 analiză 13,00
121 Prepararea şi standardizarea unei soluţii volumetrice (5 litri) 1 operaţie 80,00
122 Prepararea unei soluţii de reactiv 1 operaţie 13,00
123 Prepararea unei soluţii de indicator 1 operaţie 7,00
124 Prepararea unei soluţii tampon cu stabilirea şi ajustarea  pH-ului 1 operaţie 27,00
125 Determinarea suspendabilităţii şi a stabilităţii suspensiilor 1 analiză 4,00
126 Determinarea rezistenţei la termostatare 1 analiză 27,00

127. Determinarea masei moleculare a polimerilor (dextran, polivinilpirolidon) 1 analiză 133,00
128. Determinarea friabilităţii comprimatelor 1 analiză 7,00
129. Determinarea solubilităţii substanţelor medicamentoase din formele farmaceutice solide orale cu degajare lentă 1 analiză 133,00
130. Înscrierea rezultatelor obţinute în registrul de lucru, completarea fişei analitice 1 operaţie 4,00
VI. Publicaţii, publicitate, asistenţă informaţională
131. Abonarea la  "Buletinul  INF " :fără livraredistribuirea prin poştă în raza oraşuluidistribuirea prin poştă în ţarăvînzarea cu amănuntul (preţul unui număr însumeazăcheltuielile editoriale şi cele de pregătire a revistei plus 20%) 1 abonament anual1 număr 240,00
276,00
284,00
20,00 + 20%
132. Publicitatea în "Buletinul INF ":COLORATĂ- pagina întîi a copertei- pagina  a doua, a treia a copertei, în interiorul buletinului - pagina a patra a coperteiALB-NEGRU- pagina întîi a copertei- pagina  a doua , a treia a copertei- pagina a patra a copertei- în interiorul buletinului 1 pagină1 pagină1 pagină1 pagină1 pagină1 pagină1 pagină 1300,00
800,00
1200,00
600,00
400,00
500,00
300,00

[Anexa nr.2 introdusă prin HG440 din 20.05.05, MO74-76/27.05.05 art.497]