HGA1424/2004
ID intern unic:  294375
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1424
din  22.12.2004
cu privire la realizarea Programului prezidenţial "SALT"
Publicat : 31.12.2004 în Monitorul Oficial Nr. 242-245     art Nr : 1626

   
Abrogată prin HG133 din 20.02.13, MO36-40/22.02.13 art.179

    MODIFICAT

    HG796 din 25.10.12, MO228/31.10.12 art.858
    HG289 din 12.03.08, MO55-56/18.03.08 art.360

    În scopul realizării Programului prezidenţial "Salt", modernizării continue a învăţămîntului bazat pe utilizarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale, creării resurselor informaţionale educaţionale, informatizării managementului educaţional, utilizării eficiente a computerelor existente şi al dotării instituţiilor preuniversitare în care tehnica de calcul este lipsă, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    [Pct.1-6 abrogate prin HG796 din 25.10.12, MO228/31.10.12 art.858]
7. Se aprobă, conform anexei, modificările şi completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 689 din 10 iunie 2003 "Cu privire la organigrama şi statele de personal ale aparatului preşedintelui raionului, direcţiilor, secţiilor, altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional".
8. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina dlui Victor Stepaniuc, viceprim-ministru.
   
[Pct.8 abrogat prin HG796 din 25.10.12, MO228/31.10.12 art.858]
    [Pct.8 modificat prin HG289 din 12.03.08, MO55-56/18.03.08 art.360]

PRIM-MINISTRU                                  Vasile TARLEV
Contrasemnează:
Viceprim-ministru                                      Valerian Cristea
Ministrul educaţiei                                    Valentin Beniuc
Ministrul finanţelor                                   Zinaida Grecianîi
Ministrul transporturilor şi
comunicaţiilor                                             Vasile Zgardan

Chişinău, 22 decembrie 2004.
Nr. 1424.
Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr.1424
din 22 decembrie 2004

Modificările şi completările
ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 689 din 10 iunie 2003
Hotărîrea Guvernului nr.689 din 10 iunie 2003 "Cu privire la organigrama şi statele de personal ale aparatului preşedintelui raionului, direcţiilor, secţiilor, altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.116-120, art. 711), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
anexa nr. 2:
la poziţia "Direcţia generală învăţămînt, tineret şi sport" cifrele "11; 11; 14" se substituie prin cifrele "12; 12; 15;
la poziţia "Total pe raion" cifrele "62; 71; 84" se substituie prin cifrele "63; 72; 85";
anexa nr. 6:
după poziţia "Specialist principal în problemele învăţămîntului preuniversitar" se introduce poziţia "Specialist principal în problemele de informatică şi implementarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale 1; 1";
la poziţia "Total secţie" cifrele "4; 7" se substituie prin cifrele "5; 8";
la poziţia "Total direcţie" cifrele "11; 14" se substituie prin cifrele "12; 15".