LPM612/1999
ID intern unic:  311699
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 612
din  01.10.1999
cu privire la protecţia plantelor
Publicat : 02.12.1999 în Monitorul Oficial Nr. 133-134     art Nr : 651
NOTĂ:
     
În textul Legii, sintagma „Agenţia Fitosanitară” se înlocuieşte cu sintagma „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer” prin LP226-XVI din 30.10.08, MO204-205/14.11.08 art.750
      În textul legii, sintagma “Serviciul de Stat pentru Protecţia Plantelor” se înlocuieşte cu sintagma “Agenţia Fitosanitară” prin LP187-XVI din 10.07.08, MO138-139/29.07.08 art.567
     În cuprinsul legii, sintagmele “Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului” şi “Departamentul Standardizare şi Metrologie” se înlocuiesc cu sintagmele “Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale” şi, respectiv, “Serviciul Standardizare şi Metrologie”, iar cuvintele “supraveghere fitosanitară” se înlocuiesc cu cuvintele “supraveghere şi control fitosanitar" prin LP280-XVI din 14.12.2007, MO94-96/30.05.08 art. 349
sintagmele "Registrul de stat al pesticidelor şi îngrăşămintelor minerale" şi "Lista preparatelor chimice şi biologice de protecţie şi stimulare a creşterii plantelor" se înlocuiesc cu sintagma "Registrul de stat al produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor";
sintagma "Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare";
sintagma "Ministerul Mediului" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului";
sintagma  "Departamentul Standardizare, Metrologie  şi Supraveghere Tehnică" se înlocuieşte cu sintagma "Departamentul Standardizare şi Metrologie";
cuvintele "preparate chimice şi biologice de protecţie şi stimulare a creşterii plantelor" se înlocuiesc cu cuvintele "produse de uz fitosanitar" prin LP994-XV din 18.04.02, MO69/30.05.02 art.557

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Prezenta lege stabileşte bazele juridice, economice şi organizatorice ale protecţiei plantelor pe teritoriul Republicii Moldova.
Capitolul I
DISPOZIŢI GENERALE
Articolul 1. Noţiuni principale
În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni:
organisme dăunătoare  - organisme ce acţionează negativ asupra solului, vegetaţiei şi producţiei agricole şi aduc prejudicii economice (dăunători, agenţi patogeni, buruieni);
organisme dăunătoare extrem de periculoase - organisme capabile să-şi mărească rapid efectivul populaţiei şi să prejudicieze starea solurilor, pădurilor, vegetaţiei, materialul semincer şi săditor, precum şi recoltele aflate la păstrare;
sistem integrat de protecţie a plantelor - sistem de combatere a organismelor dăunătoare pentru plante, caracterizat prin îmbinarea metodelor chimice inofensive, agrotehnice, biologice, imunologice, mecanico-fizice şi de carantină, precum şi prin utilizarea maximă a factorilor de limitare a apariţiei şi dezvoltării organismelor dăunătoare;
mijloace de protecţie  a plantelor - preparate chimice, biologice şi alte  substanţe, precum şi maşini şi aparate folosite pentru  protecţia plantelor;
domeniu de protecţie a plantelor - sferă de activitate  cuprinzînd îndeplinirea şi deservirea complexului de măsuri de protecţie a solurilor, pădurilor, vegetaţiei, materialului semincer şi săditor, precum şi a recoltelor aflate la păstrare, de organismele dăunătoare, inclusiv monitorizarea şi prognoza fitosanitară, controlul şi supravegherea de stat;
pesticide - substanţe  chimice  şi de altă natură  utilizate  pentru combaterea organismelor dăunătoare;
stare fitosanitară - stare a solurilor, pădurilor şi vegetaţiei, determinată de numărul de dăunători ai plantelor, de răspîndirea bolilor de plante şi de existenţa buruienilor;
monitorizare fitosanitară - supraveghere şi stabilire a nivelului de răspîndire a organismelor dăunătoare, precum şi a antagoniştilor lor fireşti, a intensităţii de dezvoltare şi a mărimii daunelor aduse;
prognoză fitosanitară - previziune, fundamentată ştiinţific, a apariţiei, răspîndirii, parametrilor cantitativi, intensităţii dezvoltării şi  mărimii daunelor aduse de organismele dăunătoare şi  a antagoniştilor lor fireşti;
norme fitosanitare - norme privind protecţia plantelor, prevăzute de actele legislative şi de documentele normativ-tehnice;
    
[Art.1 noţiune în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art. 349]
contravenţii  fitosanitare  - încălcări ale  normelor  fitosanitare, săvîrşite intenţionat sau din imprudenţă de persoane fizice sau juridice;
produse de uz fitosanitar - toate produsele de natură chimică, biologică sau biotehnică, precum şi cele cu efect regulator de creştere, cu efect desicant, repelent, adjuvant, sinergetic, capcanele feromonale, alte produse a căror utilizare are drept scop îmbunătăţirea stării fitosanitare a culturilor agricole, a vegetaţiei forestiere şi a produselor depozitate;
omologare a produselor de uz fitosanitar - procedură prin care autorităţile competente recunosc oficial şi aprobă utilizarea pe teritoriul Republicii Moldova a produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în agricultură şi în silvicultură, pe baza datelor ştiinţifice care atestă eficienţa şi inofensivitatea lor pentru sănătatea oamenilor, animalelor şi pentru mediul înconjurător;
[Art.1 noţiuni introduse prin LP994-XV din 18.04.02, MO69/3005.02 art.557]
   
unitate agricolă - gospodărie de producere agricolă, societate pe acţiuni, societate cu răspundere limitată, cooperativă agricolă, întreprindere individuală etc., a căror activitate ţine de utilizarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor;
    focar - populaţie recent detectată a unui organism dăunător, inclusiv în caz de incursiune sau de proliferare rapidă şi importantă a unei populaţii deja stabilite într-o anumită zonă;
    asociaţie a specialiştilor din domeniul protecţiei plantelor - organizaţie publică, care asociază la libera voinţă agenţi economici producători agricoli, specialişti în domeniul protecţiei plantelor, savanţi, importatori de produse de uz fitosanitar şi de fertilizanţi.
    [Art.1 noţiuni introduse prin LP280-XVI din 14.12.2007, MO94-96/30.05.08 art.349]
Articolul 2. Protecţia plantelor
Protecţia plantelor se realizează prin:
a) elaborarea şi realizarea de programe complexe de stat, ştiinţific fundamentate, de prevenire şi lichidare a organismelor dăunătoare, mai ales a celor extrem de periculoase;
b) organizarea de investigaţii ştiinţifice, elaborarea şi aplicarea unor sisteme integrate de protecţie a plantelor, capabile să prevină înmulţirea în masă şi răspîndirea dăunătorilor, bolilor şi buruienilor;
c) constituirea unui  sistem integral de pregătire şi  reciclare  a specialiştilor în domeniul protecţiei plantelor;
d) respectarea  legislaţiei  privind  protecţia plantelor de către toate persoanele fizice şi juridice;
e) crearea fondului de rezervă de insecticide, fungicide şi erbicide, destinat protecţiei plantelor în situaţii excepţionale;
f) efectuarea monitorizării şi a prognozei fitosanitare;
     
g) acţionarea de urgenţă privind lichidarea promptă a focarelor/incursiunilor de organisme dăunătoare extrem de periculoase, în cazuri excepţionale apelînd la fondul de rezervă al Guvernului.
       [Art.2 lit.g) introdusă prin LP280-XVI din 14.12.2007, MO94-96/30.05.08 art.349]
Articolul 3. Cadrul juridic privind protecţia plantelor
(1) Cadrul juridic privind protecţia plantelor se constituie din prezenta lege, din alte acte legislative şi normative în domeniu.
       [Art.3 al.(1) în redacţia LP9-XVI din 03.02.09, MO55-56/17.03.09 art.157]
      [Art.3 al.(1) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349, în vigoare 01.01.09]
(2) Legislaţia privind protecţia plantelor reglementează raporturile dintre stat şi agenţii economici în domeniu, stabileşte un sistem unitar juridic, economic şi organizatoric de protecţie a plantelor în scopul preîntîmpinării răspîndirii în masă a dăunătorilor, bolilor şi buruienilor, evitării pierderilor recoltei şi obţinerii unei  producţii ecologic pure.
Articolul 4. Acorduri internaţionale în problemele
                   protecţiei plantelor
Dacă acordurile  internaţionale în problemele protecţiei plantelor, la care Republica Moldova este parte, stabilesc alte norme decît  cele prevăzute în prezenta lege, se aplică normele acordului internaţional.
Capitolul II
COMPETENŢA MINISTERULUI AGRICULTURII
ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE ÎN DOMENIUL
PROTECŢIEI PLANTELOR
Articolul 5. Competenţa Ministerul Agriculturii şi Industriei
                         Alimentare în domeniul protecţiei plantelor
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare:
a) promovează, de comun acord cu Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale, o politică de stat unică în domeniul protecţiei plantelor;
b) elaborează şi aprobă programe speciale de pronosticare, prevenire şi  lichidare a focarelor de dăunători, boli şi  buruieni extrem de periculoase;
c) promovează  politica de stat în domeniul asigurării cu  pesticide şi mijloace tehnice pentru administrarea lor;
d) asigură activitatea eficientă a Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer din componenţa sa, coordonarea şi controlul folosirii mijloacelor tehnico-materiale de protecţie a plantelor;

      [Art.5 lit.e) exclusă prin LP333-XV din 24.07.03, MO200/19.09.03 art.773; lit.f)-i devin e)-h)]
e) organizează lucrările de depistare şi lichidare promptă a focarelor de organisme dăunătoare extrem de periculoase;
f) dirijează sistemele de testare, aprobare şi  înregistrare a mijloacelor de protecţie a plantelor;
g) promovează  politica de stat privind organizarea investigaţiilor ştiinţifice în domeniul protecţiei  plantelor şi pregătirea specialiştilor în domeniu;
h) colaborează cu organizaţiile internaţionale şi structurile similare în domeniu ale altor state;
    
j) stabileşte lista organismelor dăunătoare şi lista organismelor dăunătoare extrem de periculoase ce pot provoca situaţii excepţionale.
     [Art.5 lit.j) introdusă prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Capitolul III
INSPECTORATUL GENERAL DE SUPRAVECHERE
FITOSANITARĂ ŞI CONTROL SEMINCER
    Articolul 6. Inspectoratul General de Supraveghere
                       Fitosanitară şi Control Semincer
    (1) Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer este o autoritate administrativă subordonată Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, care organizează şi coordonează acţiunile în domeniul protecţiei plantelor şi carantinei fitosanitare, orientate spre sporirea productivităţii şi calităţii culturilor agricole şi silvice, spre menţinerea echilibrului ecologic şi ameliorarea stării fitosanitare.
    (2) Structura Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer, precum şi regulamentul acesteia sînt aprobate de Guvern.
[Art.6  în redacţia LP187-XVI din 10.07.08, MO138-139/29.07.08 art.567]    
      [Art.6 al.(2) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Articolul 7. Finanţarea Inspectoratului General de
                        Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer
Finanţarea Serviciului de Stat pentru Protecţia Plantelor se efectuează din contul bugetului de stat, şi al altor surse stabilite în lege.
      [Art.7 modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349, în vigoare 01.01.09]
Articolul 8. Protecţia socială a salariaţilor Inspectoratului
                         General de Supraveghere Fitosanitară şi
                          Control Semincer
(1) Salariaţii Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer se află sub protecţia statului.
(2) Specialiştilor şi altor lucrători ai Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer care lucrează nemijlocit cu produsele de uz fitosanitar şi cu fertilizanţii specificaţi în Registrul de stat al produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor li se acordă, în modul stabilit, înlesnirile prevăzute de Codul muncii.
   
[Art.8. al.(2) în redacţia LP994-XV din 18.04.02, MO69/3005.02 art.557]
    Articolul 9.  Interacţiunea Inspectoratului General de Supraveghere
                         Fitosanitară şi Control Semincer cu autorităţi ale
                         administraţiei publice centrale şi locale şi cu alte instituţii
    [Art.9 titlul în redacţia LP187-XVI din 10.07.08, MO138-139/29.07.08 art.567]
    (1) Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer interacţionează în chestiunile vizînd protecţia plantelor, toxicologia pesticidelor, preparatele biologice şi alte mijloace de protecţie cu Ministerul Sănătăţii, cu Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale, cu Ministerul  Economiei şi Comerţului, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu instituţiile de cercetări ştiinţifice corespunzătoare, cu alte autorităţi şi instituţii.
    [Art.9 al.(1) în redacţia LP187-XVI din 10.07.08, MO138-139/29.07.08 art.567]
    (2) Asociaţia specialiştilor din domeniul protecţiei plantelor va contribui la dezvoltarea ştiinţei de branşă, la ameliorarea prestărilor de servicii, la ridicarea nivelului de calificare a specialiştilor din domeniu, la protecţia lor juridică şi socială, precum şi la alte acţiuni în vederea ameliorării interacţiunilor din domeniu.
[Art.9 în redacţia LP280-XVI din 14.12.2007, MO94-96/30.05.08 art.349]
Articolul 10. Supravegherea fitosanitară de stat
(1) Supravegherea fitosanitară de stat constituie sfera de activitate a Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer.
     
[Art.10 al.(1) modificat prin LP187-XVI din 10.07.08, MO138-139/29.07.08 art.567]
(2) Supravegherea fitosanitară de stat include:
a) depistarea cazurilor şi stabilirea cauzelor şi condiţiilor apariţiei şi răspîndirii în masă a organismelor dăunătoare extrem de periculoase şi determinarea complexului de măsuri de combatere  a acestora;
b) stabilirea modului de utilizare a preparatelor chimice, biologice şi de altă natură pentru protecţia plantelor;
c) exercitarea controlului asupra realizării măsurilor economico-organizatorice, agrotehnice, biologice şi chimice de protecţie a plantelor, asupra respectării regulamentelor de utilizare, păstrare şi transportare a mijloacelor de protecţie a plantelor de către agenţii economici, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare;

    
d) contracararea  încălcării normelor prezentei legi şi tragerea la răspundere a persoanelor culpabile de săvîrşirea lor.
      [Art.7 al.(2), lit.d) modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349, în vigoare 01.01.10]
(3) Supravegherea şi controlul fitosanitar de stat se exercită de către Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer, care asigură:
    a) organizarea controlului şi supravegherea activităţii de protecţie a plantelor şi de carantină fitosanitară pe întreg teritoriul ţării în scopul menţinerii sănătăţii plantelor cultivate, a pădurilor, păşunilor şi fîneţelor naturale şi a altor forme de vegetaţie utilă, a produselor agricole depozitate;
    b) elaborarea şi implementarea programelor speciale de prevenire şi lichidare a focarelor de organisme dăunătoare extrem de periculoase şi de carantină;
    c) implementarea politicii de stat în domeniul asigurării cu produse de uz fitosanitar şi cu mijloace tehnice pentru administrarea lor;
    d) elaborarea normelor fitosanitare unice şi obligatorii pentru toate persoanele fizice şi juridice deţinătoare de terenuri agricole şi alte forme de vegetaţie utilă, precum şi a normelor de depozitare, transportare şi valorificare a plantelor şi produselor vegetale;
    e) realizarea programelor complexe de stat, ştiinţific fundamentate, de prevenire şi combatere a organismelor dăunătoare;
     f) întocmirea proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor în domeniul protecţiei plantelor şi carantinei fitosanitare, cu transmiterea dosarelor în instanţele judecătoreşti competente.
    [Art.10 al.(3) în redacţia LP9-XVI din 03.02.09, MO55-56/17.03.09 art.157]
     [Art.7 al.(3) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349; în vigoare 01.01.10]
(4) Persoanele  care exercită supravegherea fitosanitară de stat  au dreptul:
a) la acces liber pe terenurile agricole şi cu altă destinaţie, în depozitele de stocare a producţiei agricole şi mijloacelor de protecţie a plantelor, la alte obiective ale agenţilor economici, în scopul exercitării supravegherii fitosanitare de stat;
b) să ceară persoanelor fizice şi juridice prezentarea informaţiei necesare privind starea fitosanitară a terenurilor agricole, precum şi despre măsurile realizate şi cele preconizate de combatere a organismelor dăunătoare;
c) să elibereze, în caz de necesitate, persoanelor fizice şi juridice prescripţii  în domeniul protecţiei plantelor spre executare obligatorie;
d) să suspende, în caz de încălcare a normelor şi regulamentelor stabilite, transportarea, păstrarea, comercializarea şi aplicarea pesticidelor pînă la înlăturarea acestor încălcări;
e) să preleve  mostre de producţie agricolă, pesticide, soluţii  de pesticide de lucru şi probe ale mediului pentru testările de laborator.
Capitolul IV
MIJLOACELE DE PROTECŢIE A PLANTELOR
Articolul 11. Mijloacele de protecţie a plantelor
Pentru protecţia plantelor contra dăunătorilor, bolilor şi buruienilor, se aplică preparate chimice, biologice şi alte mijloace, certificate în modul stabilit, care au trecut testările obligatorii de stat, sînt recomandate spre aplicare de către instituţiile specializate de cercetări ştiinţifice şi sînt incluse în Registrul de stat al produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor, permise pentru utilizare în Republica Moldova.
     Articolul 12. Cercetarea, testarea, experimentarea
                          şi omologarea de stat a produselor
                          de uz fitosanitar
    Cercetarea, testarea, experimentarea şi omologarea de stat a produselor de uz fitosanitar se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr.119-XV din  22 aprilie 2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi.
      [Art.12 în redacţia LP9-XVI din 03.02.09, MO55-56/17.03.09 art.157]
[Art.12 în redacţia LP280-XVI din 14.12.2007, MO94-96/30.05.08 art.349]
[Art.12. modificat prin LP994-XV din 18.04.02, MO69/3005.02 art.557]
Articolul 13. Importul, comercializarea, producerea şi utilizarea
                     produselor de uz fitosanitar
(1) Importul şi comercializarea produselor de uz fitosanitar se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr.119-XV din 22 aprilie 2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi.
     [Art.13 al.(1) în redacţia LP9-XVI din 03.02.09, MO55-56/17.03.09 art.157]
     [Art.13 al.(1) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349, în vigoare 01.01.10]
(2) Se interzice importul şi comercializarea produselor de uz fitosanitar de către persoane fizice şi juridice neautorizate.
(3) Se interzice importul, comercializarea, producerea şi utilizarea produselor de uz fitosanitarcare nu au trecut testarea de stat şi nu au fost înregistrate în modul stabilit.
(4) Se permite introducerea pe teritoriul ţării a mostrelor neînregistrate de produselor de uz fitosanitar  pentru necesităţile de cercetare şi testare, în vederea omologării lor în baza avizului Centrului de stat pentru atestarea şi omologarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor.
[Art.13. al.(4) modificat prin LP994-XV din 18.04.02, MO69/3005.02 art.557]
(5) Nu se permite, din considerente de securitate ecologică şi pericol pentru sănătate, aplicarea produselor de uz fitosanitar interzise pentru utilizare în Republica Moldova.
Capitolul V
OBLIGAŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI
Articolul 14. Obligaţiile deţinătorilor de terenuri şi altor
                      agenţi economici în domeniul protecţiei plantelor
(1) În procesul de cultivare a plantelor şi de comercializare a produselor de uz fitosanitar, deţinătorii de terenuri şi agenţii economici, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, sînt obligaţi:
a) să cerceteze sistematic terenurile agricole şi silvice în vederea depistării organismelor dăunătoare;
b) să realizeze măsuri  pentru  protecţia  plantelor  în scopul preîntîmpinării apariţiei şi  răspîndirii dăunătorilor, bolilor şi buruienilor;
     [Art.14 al.(1), lit.b) modificată prin LP280-XVI din 14.12.2007, MO94-96/30.05.08 art.349]
c) să respecte cerinţele privind importul, stocarea, transportarea, comercializarea şi utilizarea mijloacelor de protecţie a plantelor, să nu admită poluarea cu aceste mijloace a mediului şi a producţiei agricole sau acţiunea lor  negativă asupra omului şi animalelor;
     [Art.14 al.(1), lit.c) modificată prin LP280-XVI din 14.12.2007, MO94-96/30.05.08 art.349]
d) să prezinte, la cererea specialiştilor Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer, informaţia necesară privind starea fitosanitară a terenurilor agricole, derularea măsurilor de protecţie şi aplicarea mijloacelor de protecţie a plantelor, stocarea şi comercializarea pesticidelor. Informaţia se prezintă în forma stabilită de Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer, acceptabilă pentru efectuarea monitorizării şi prognozei fitosanitare;
e) să nu creeze obstacole pentru executarea prevederilor prezentei legi de către colaboratorii Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer.
     [Art.14 al.(1), lit.e) modificată prin LP280-XVI din 14.12.2007, MO94-96/30.05.08 art.349]
[Art.14 al.(2) exclus prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
   
(3) Persoanele antrenate la lucrări de aplicare şi de utilizare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor sînt supuse examenelor medicale preventive şi periodice, precum şi instruirii igienice. Organizarea şi responsabilitatea pentru prezentarea angajaţilor la examenul medical şi la instruirea igienică revin conducătorului unităţii agricole.
    (4) Conducătorul unităţii agricole este obligat să asigure angajaţii implicaţi în munca cu produsele de uz fitosanitar şi fertilizanţi cu echipament de protecţie şi cu produse de alimentaţie profilactică.
     [Art.14 al.(3)-(4) introduse prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Articolul 15. Răspunderea pentru încălcarea prevederilor
                      prezentei legi
Sînt pasibile de răspunderea prevăzută de legislaţia în vigoare persoanele fizice şi juridice, precum şi persoanele cu funcţii de răspundere, culpabile de:
a) încălcarea regulilor de evidenţă, păstrare, transportare şi utilizare a pesticidelor şi  preparatelor biologice de protecţie a plantelor;
b) importul şi comercializarea pesticidelor şi preparatelor biologice de protecţie a plantelor fără autorizaţia respectivă;
c) producerea, importul, comercializarea şi utilizarea  mijloacelor de  protecţie a plantelor care nu au fost supuse, în modul stabilit, testării şi certificării de stat, precum şi ale celor cu termenul de valabilitate expirat şi ale celor excluse din Registrul de stat al produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor permise pentru utilizare în Republica Moldova;
d) împiedicarea executării de către colaboratorii Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer a supravegherii fitosanitare;
e) încălcarea  regulilor de realizare sau nerealizarea măsurilor de combatere a organismelor dăunătoare, fapt ce a condiţionat apariţia şi răspîndirea lor în masă.
Capitolul VI
REPARAREA DAUNELOR ŞI SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
     Articolul 16. Repararea daunelor
    Amendarea sau aplicarea altor pedepse pentru nerespectarea legislaţiei privind protecţia plantelor nu scuteşte persoanele culpabile de repararea integrală a daunelor pricinuite de acestea.
[Art.16 în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Articolul 17. Soluţionarea litigiilor
Litigiile privind protecţia plantelor se rezolvă de către instanţele judecătoreşti în modul prevăzut de legislaţia în vigoare.
Capitolul VII
DISPOZIŢII FINALE
Articolul 18
Guvernul, în termen de 3 luni:
va prezenta propuneri privind  aducerea legislaţiei în vigoare în conformitate cu prezenta lege;
va aduce actele sale normative în corespundere cu prezenta lege;
va asigura revizuirea sau anularea de către ministere şi departamente a actelor normative care contravin prezentei legi.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                               Dumitru DIACOV

Chişinău, 1 octombrie 1999.
Nr. 612-XIV.