HGA745/1995
ID intern unic:  293625
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 745
din  03.11.1995
Pentru aprobarea Regulamentului privind modul şi condiţiile
de atribuire în folosinţă a obiectelor acvatice
Publicat : 22.02.1996 în Monitorul Oficial Nr. 011     art Nr : 51
Abrogat prin HG1030/03.10.05, MO132-134/07.10.05 art.1099
MODIFICAT
HG900/04.08.04, MO138-146/13.08.04 art.1073
Notă
Cuvintele "Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei", "Concernul de Stat pentru Gospodărirea Apelor "Acva", "Departamentul Protecţia Mediului Înconjurător", "Departamentul pentru protecţia apărării civile şi suituaţii extraordinare al Ministerului Apărării", "Asociaţia de Stat de Producţie pentru Explorări Geologice şi Ridicări Topografo-Geodezice "AGeoM", "Serviciul "Hidrometeo", se substituie, respectiv, prin cuvintele "Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare", "Concernul Republican pentru Gospodărirea Apelor "Apele Moldovei", "Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale", "Departamentul Situaţii Excepţionale", "Agenţia de Stat de Producţie pentru Explorări Geologice "AGeoM", "Serviciul Hidrometeorologic de Stat", iar cuvintele "Ministerul Serviciilor Comunale şi Exploatării Fondului de Locuinţe" şi "Ministerul Dezvoltării Teritoriului, Construcţiilor şi Gospodăriei Comunale" - prin cuvintele "Departamentul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului", prin HG900/04.08.04, MO138-146/13.08.04 art.1073.
    Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă  Regulamentul privind modul şi condiţiile de  atribuire în folosinţă a obiectelor acvatice (se anexează).
2. Consumatorii de apă cu toate formele de proprietate sînt obligaţi să  se  conducă  strict de Regulamentul privind modul şi  condiţiile  de atribuire în folosinţă a obiectelor acvatice.
3. Se aprobă  formularul  anexat  al Titlului de stat  de  folosinţă separată a apelor.
4. Se abrogă:
Hotărîrea Sovietului Miniştrilor al R.S.S.M. nr. 340 din 7 decembrie 1976  "Cu  privire la modul de înaintare şi de examinare a cererilor  cu privire  la  darea  obiectivelor de apă în  folosinţă  aparte"  (Veştile R.S.S.M., 1976, nr.12, art. 73);
Hotărîrea Sovietului  Miniştrilor al R.S.S.M. nr. 299 din 10  august 1977 "Cu privire la modul de coordonare şi de eliberare a autorizaţiilor pentru  folosirea  specială a apelor" (Veştile R.S.S.M., 1977,  nr.  10, art. 107);
Hotărîrea Sovietului  Miniştrilor al R.S.S.M. nr. 113 din 24  martie 1982  "Cu  privire  la  introducerea unor modificări  şi  completări  în Hotărîrea  Sovietului  Miniştrilor al R.S.S.Moldoveneşti nr. 299 din  10 august  1977  "Cu  privire  la modul de coordonare  şi  de  eliberare  a autorizaţiilor  de folosire specială a apelor" (Veştile R.S.S.M.,  1982, nr. 4, art. 41);
punctul 1 al "Modificărilor, ce se introduc în hotărîrile Guvernului R.S.S.M.",  aprobate  prin Hotărîrea Sovietului Miniştrilor al  R.S.S.M. nr.  416  din 24 noiembrie 1983 "Cu privire la modificarea şi  abrogarea unor  hotărîri ale Guvernului R.S.S.M." (Veştile R.S.S.M., nr. 12,  art. 85).
             PRIM-MINISTRU
             AL REPUBLICII MOLDOVA                 ANDREI SANGHELI
            Contrasemnată:
            Ministrul Agriculturii
            şi Alimentaţiei                            V.Gorincioi
            Ministrul justiţiei                        V.Sturza
Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr.745
din 3 noiembrie 1995
R E G U L A M E N T
privind modul şi condiţiile de atribuire
în folosinţă a obiectivelor acvatice
    Prezentul Regulament  privind  modul şi condiţiile de  atribuire  în folosinţă  a  obiectivelor acvatice (în continuare -  Regulamentul)  îşi extinde  acţiunea  asupra  tuturor obiectivelor acvatice  din  Republica Moldova.
I. Atribuirea obiectivelor acvatice în
folosinţă separată
1. Obiectivele acvatice (sau unele părţi ale acestora) se atribuie în folosinţă separată în baza deciziilor autorităţilor indicate la punctul 3. Obiectivele acvatice de folosinţă comună nu se atribuie în folocinţă separată.
Asociaţiile,   întreprinderile,   organizaţiile,   instituţiile   şi gospodăriile  cu  toate  formele de proprietate, care doresc  să  li  se atribuie  obiective  acvatice  (părţi ale lor)  în  folosinţă  separată, prezintă  un  demers  cu argumentarea necesară şi cu  indicarea  locului obiectivului,   scopului,   condiţiilor  principale  şi  termenului   de folosinţă a apelor.
[Pct.1 al.1 modificat prin HG900/04.08.04, MO138-146/13.08.04 art.1073]
[Pct.1 al.1 modificat prin HG900/04.08.04, MO138-146/13.08.04 art.1073]
   1. În folosinţă separată se află obiectivele acvatice (ori părţi ale lor),  atribuite  utilizatorilor de apă în baza deciziilor organelor  de stat.
2. La demersul  de atribuire a obiectivelor acvatice ( a unor  părţi ale lor) în folosinţă separată se anexează:
a) avizul serviciilor autorităţii centrale pentru resursele naturale şi mediu, organului de stat pentru gestionarea fondului apelor şi organului de  supraveghere minieră de stat (în cazul utilizării apelor subterane);
b) planul de  situaţie, datele principale cu caracter hidrologic  şi hidrogeologic ale obiectivului acvatic (ale unei părţi a lui).
Documentele,  indicate  în  acest  punct, sînt  eliberate  de  către organele abilitate asociaţiei, întreprinderii, organizaţiei, instituţiei şi  gospodăriei (solicitantului) în termen de o lună din data  depunerii de  către  acestea a demersului de atribuire a obiectivului  acvatic  (a unei părţi a lui) în folosinţă separată.
[Pct.2 modificat prin HG900/04.08.04, MO138-146/13.08.04 art.1073]
[Pct.2 modificat prin HG900/04.08.04, MO138-146/13.08.04 art.1073]
2. La demersul  de atribuire a obiectivelor acvatice ( a unor  părţi ale lor) în folosinţă separată se anexează:
   a) avizele, eliberate  de  către organele de stat  pentru  protecţia mediului   înconjurător,  organele  pentru  gospodărirea  apelor  şi  de serviciile care exercită supravegherea sanitară de stat;
    b) planul de  situaţie, datele principale cu caracter hidrologic  şi hidrogeologic ale obiectivului acvatic (ale unei părţi a lui).
    În cazul utilizării apelor subterane, suplimentar la demers se depun avizele serviciilor geologice din republică.
   Documentele,  indicate  în  acest  punct, sînt  eliberate  de  către organele abilitate asociaţiei, întreprinderii, organizaţiei, instituţiei şi  gospodăriei (solicitantului) în termen de o lună din data  depunerii de  către  acestea a demersului de atribuire a obiectivului  acvatic  (a unei părţi a lui) în folosinţă separată.
3. Solicitarea, cu documentele anexate, privind atribuirea în folosinţă separată a obiectivelor acvatice proprietate publică a statului se prezintă de către solicitant autorităţii centrale pentru resursele naturale şi mediu, care examinează materialele în termen de o lună şi prezintă Guvernului proiectul de hotărîre.
Solicitarea, cu documentele anexate, privind atribuirea în folosinţă separată a obiectivelor acvatice proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale se prezintă de către solicitant autorităţilor administraţiei publice locale, care examinează materialele în termen de 15 zile şi iau o decizie, coordonată cu autoritatea centrală pentru resursele naturale şi mediu şi organul de stat pentru gestionarea fondului apelor.
[Pct.3 modificat prin HG900/04.08.04, MO138-146/13.08.04 art.1073]
[Pct.3 modificat prin HG900/04.08.04, MO138-146/13.08.04 art.1073]
3. Demersul,  împreună  cu documentele anexate, sînt  prezentate  de către  solicitanţi  Concernului  Republican pentru  Gospodărirea  Apelor "Apele   Moldovei"  şi  organului   administraţiei  publice  locale,  pe teritoriul căruia este amplasat obiectivul acvatic (o parte a lui).
    La propunerea  Concernului  Republican  pentru  Gospodărirea  Apelor "Apele  Moldovei", organele administraţiei publice locale, în termen  de 15  zile,  adoptă, luînd în considerare situaţia din sfera  gospodăririi apelor,hotărîrea privind atribuirea în folosinţă separată a obiectivelor acvatice (a unor părţi ale lor), neprevăzute în punctul 4 al prezentului Regulament.
[Pct.4 exclus prin HG900/04.08.04, MO138-146/13.08.04 art.1073]
[Pct.4 exclus prin HG900/04.08.04, MO138-146/13.08.04 art.1073]
  4. Materialele  cu  privire  la atribuirea în folosinţă  separată  a obiectivelor  acvatice  (  a unor părţi ale lor),  declarate  rezervaţii naturale,  care  au o importanţă de stat majoră sau o deosebită  valoare ştiinţifică   ori   culturală,   sînt  expediate   de   către   organele administraţiei    publice   locale,   împreună   cu   propunerile   lor, Departamentului  Protecţia Mediului Înconjurător, iar cele cu privire la atribuirea  în folosinţă separată a obiectivelor acvatice (a unor  părţi ale  lor),  amplasate  în  teritoriul a două  sau  mai  multor  raioane, municipii  -  Concernului Republican pentru Gospodărirea  Apelor  "Apele Moldovei".
    Departamentul  Protecţia Mediului Înconjurător, în termen de o lună, examinează  materialele cu privire la atribuirea în folosinţă separată a obiectivelor  acvatice  (a  unor părţi ale  lor),  declarate  rezervaţii naturale,  precum  şi a celor care au o importanţă de stat majoră sau  o deosebită  valoare ştiinţifică ori culturală şi le prezintă, împreună cu propunerile  sale (avizul, proiectul de hotărîre), Guvernului Republicii Moldova, care adoptă hotărîrea respectivă.
    Concernul Republican pentru Gospodărirea Apelor "Apele Moldovei", în termen  de  o lună, examinează materialele privitoare la  atribuirea  în folosinţă  separată  a  obiectivelor acvatice (a unor  părţi  ale  lor), amplasate  pe  teritoriul a două sau mai multor raioane,  municipii  şi, împreună cu propunerile sale (avizul,proiectul de hotărîre), le prezintă Guvernului Republicii Moldova, care adoptă hotărîrea respectivă.
[Pct.5-14 devin 4-13 prin HG900/04.08.04, MO138-146/13.08.04 art.1073]
4. Persoanele  juridice  şi fizice, cărora li s-au atribuit  obiecte acvatice  în  folosinţă  separată,  efectuează  din  contul  mijloacelor proprii  reparaţii capitale şi curente, lucrări de întărire a malurilor, de   ameliorare,  precum  şi  alte  lucrări  în  limitele   acvatoriului obiectivelor acvatice.
5. Dreptul beneficiarilor de obiective acvatice (sau a unor părţi ale acestora) atribuite în folosinţă separată se confirmă prin Titlul de stat de folosinţă separată potrivit formei anexate, care se eliberează de organul de stat pentru gestionarea fondului apelor în temeiul hotărîrii Guvernului sau deciziei autorităţii administraţiei publice locale.
[Pct.5 modificat prin HG900/04.08.04, MO138-146/13.08.04 art.1073]
[Pct.5 modificat prin HG900/04.08.04, MO138-146/13.08.04 art.1073]
5. Dreptul beneficiarilor  de folosinţă separată asupra obiectivelor acvatice  (unor  părţi  ale  lor) se confirmă prin titluri  de  stat  de folosinţă  separată  a  apelor  de modelul  anexat,  acordate  de  către organele  administraţiei publice locale în temeiul hotărîrii  Guvernului Republicii Moldova sau unei decizii proprii.
6. Atunci cînd  pentru atribuirea obiectivului acvatic (a unei părţi a  lui)  în  folosinţă separată este  necesară  coordonarea  prealabilă, demersurile privind construcţia obiectivelor sînt expediate şi examinate în  modul  prevăzut  la punctul 3 al prezentului  Regulament.  În acest  caz,  la  demersul privind coordonarea  prealabilă  a  atribuirii obiectivului  acvatic  (  a unei părţi a lui) în folosinţă  separată  se anexează:
a) materialele  (actele)  prevăzute  la  punctul  2  al  prezentului Regulament;
b) caracteristica obiectivelor prevăzute pentru construire;
c) certificatul   privind   coordonarea  locului  de   dislocare   a obiectivului  şi  alegerea terenului (şantierului de construcţie),  dacă folosinţa apelor este legată de afectarea terenurilor pentru construcţii.
[Pct.6 modificat prin HG900/04.08.04, MO138-146/13.08.04 art.1073]
[Pct.6 modificat prin HG900/04.08.04, MO138-146/13.08.04 art.1073]
6. Atunci cînd  pentru atribuirea obiectivului acvatic (a unei părţi a  lui)  în  folosinţă separată este  necesară  coordonarea  prealabilă, demersurile privind construcţia obiectivelor sînt expediate şi examinate în  modul  prevăzut  la punctele 3 şi 4 ale prezentului  Regulament.  În acest  caz,  la  demersul privind coordonarea  prealabilă  a  atribuirii obiectivului  acvatic  (  a unei părţi a lui) în folosinţă  separată  se anexează:
a) materialele  (actele)  prevăzute  la  punctul  2  al  prezentului Regulament;
b) caracteristica obiectivelor prevăzute pentru construire;
c) certificatul   privind   coordonarea  locului  de   dislocare   a obiectivului  şi  alegerea terenului (şantierului de construcţie),  dacă folosinţa apelor este legată de afectarea terenurilor pentru construcţii.
7. Coordonarea  prealabilă  a  chestiunii cu privire  la  atribuirea obiectivului  acvatic  (a unei părţi a lui) în folosinţă  separată  este valabilă  timp de trei ani, termen care poate fi prelungit.  Coordonarea prealabilă  poate fi anulată înainte de expirarea termenului de trei ani de către organul, care a adoptat această decizie.
8. Materialele privind atribuirea în folosinţă separată a obiectivelor acvatice (sau a unor părţi ale acestora) se păstrează în arhiva Guvernului - pentru obiectivele acvatice proprietate publică a statului şi în arhiva organelor administraţiei publice locale - pentru obiectivele acvatice proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale.
[Pct.8 modificat prin HG900/04.08.04, MO138-146/13.08.04 art.1073]
[Pct.8 modificat prin HG900/04.08.04, MO138-146/13.08.04 art.1073]
8. Materialele referitoare  la atribuirea obiectivelor acvatice (a unor părţi  ale lor) în folosinţă separată se pun la dosar şi se păstrează la organele  administraţiei  publice  locale,care  au  atribuit  obiectivul acvatic  (o  parte  a  lui)  în  folosinţă  separată,  sau  la  Guvernul Republicii Moldova.
II. Modul de coordonare a condiţiilor de folosinţă
şi de acordare a autorizaţiilor pentru folosinţă
specială a apelor
9. Folosinţă  specială  a apelor înseamnă exploatarea  obiectivelor acvatice  de  către  întreprinderile, gospodăriile şi  organizaţiile  cu toate  formele de proprietate, care utilizează construcţii şi instalaţii tehnice sau influenţează starea apelor.
10. Autorizaţiile  pentru folosinţă specială a apelor sînt eliberate de  către  organele  de stat pentru protecţia mediului  înconjurător  cu acordul organelor de gospodărire a apelor.
Autorizaţiile  pentru  folosinţa specială a apelor,  realizată  prin intermediul  construirii şi exploatării barajelor pe cursurile rîurilor, sînt  eliberate de către organele de stat pentru gospodărirea apelor  cu acordul organelor pentru protecţia mediului înconjurător.
11. Autorizaţia  pentru  folosinţa specială a apelor  se  eliberează după  coordonarea  condiţiilor de folosinţă cu organele de  supraveghere sanitară, cu organul de stat de supraveghere minieră şi Serviciul geologic al Republicii Moldova - în cazul utilizării apelor subterane şi cu Serviciul veterinar de stat - în cazul utilizării apelor pentru necesităţile sectoarelor zootehnic şi piscicol.
Folosinţa specială   a  apelor  în  cadrul  obiectivelor   acvatice, atribuite  în  folosinţă  separată întreprinderilor,  organizaţiilor  şi instituţiilor  cu toate formele de proprietate - utilizatori primari  de apă,  este  autorizată cu acordul acestor întreprinderi, organizaţii  şi instituţii.
Coordonarea condiţiilor de folosinţă a apelor, precum şi de acordare a  autorizaţiilor respective se efectuează de către organele  competente în termen de două săptămîni.
[Pct.11 modificat prin HG900/04.08.04, MO138-146/13.08.04 art.1073]
[Pct.11 modificat prin HG900/04.08.04, MO138-146/13.08.04 art.1073]
11. Autorizaţia  pentru  folosinţa specială a apelor  se  eliberează după  coordonarea  condiţiilor de folosinţă cu organele de  supraveghere sanitară, Serviciul geologic al Republicii Moldova - în cazul utilizării apelor subterane şi cu Serviciul veterinar de stat - în cazul utilizării apelor pentru necesităţile sectoarelor zootehnic şi piscicol.
Folosinţa specială   a  apelor  în  cadrul  obiectivelor   acvatice, atribuite  în  folosinţă  separată întreprinderilor,  organizaţiilor  şi instituţiilor  cu toate formele de proprietate - utilizatori primari  de apă,  este  autorizată cu acordul acestor întreprinderi, organizaţii  şi instituţii.
Coordonarea condiţiilor de folosinţă a apelor, precum şi de acordare a  autorizaţiilor respective se efectuează de către organele  competente în termen de două săptămîni.
12. Litigiile  privind  dreptul  de folosinţă specială a  apelor  se soluţionează  de  către  organul  care  a  eliberat  autorizaţia  pentru folosirea obiectivului acvatic, implicat în litigiu.
Contestările deciziilor organelor care au acordat autorizaţia pentru folosinţa specială a apelor se depun în organele ierarhic superioare ale acestora.
13. Pentru întreprinderile,   edificiile   şi  alte  obiective   nou construite,  autorizaţiile  pentru  folosinţa  specială  a  apelor  sînt eliberate comanditarilor acestor proiecte de către organele de protecţie a  mediului  înconjurător,  de comun acord cu organele  de  stat  pentru gospodărirea apelor.
Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 745
din 3 noiembrie 1995
Stema Republicii Moldova
Titlu de stat
de folosinţă separată a apelor
Nr.
pg.2
    Titlul de stat, eliberat de ______________________________________________
___________________________________________________________________
(denumirea organului de stat pentru gestionarea fondului apelor)
___________________________________________________________________
(denumirea şi amplasamentul utilizatorului de apă - asociaţia,
___________________________________________________________________
întreprinderea, instituţia)
prin  care  i  se atribuie în folosinţă separată obiectivul  acvatic  (o parte a lui)
fără termen, pe termen de pînă la  __________________________________________
____________________________________________________________________
(denumirea şi amplasamentul obiectivului acvatic
____________________________________________________________________
a părţii lui)
    Obiectivul acvatic se atribuie în folosinţă separată în baza _______________________
____________________________________________________________________
(decizia organului de stat, data şi numărul)
pentru _______________________________________________________________
(scopul, destinaţia şi condiţiile utilizării apelor)
____________________________________________________________________
    Prezentul Titlu de stat este întocmit în două exemplare, dintre care primul este înmînat
utilizatorului de apă, iar al doilea se păstrează la ________________________________
               (denumirea organului administraţiei publice locale)
____________________________________________________________________
    La prezentul  Titlu  se  anexează planul  obiectivului  acvatic  (al părţii lui),
atribuit în folosinţă separată.
          
           L.Ş.         Conducătorul organului de stat pentru gestionarea fondului apelor
"____"________________20___
           L.Ş.         Conducătorul organului teritorial al autorităţii centrale pentru resursele
            naturale şi mediu
[Modelul modificat prin HG900/04.08.04, MO138-146/13.08.04 art.1073]
[Modelul modificat prin HG900/04.08.04, MO138-146/13.08.04 art.1073]
Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 745
din 3 noiembrie 1995
Stema Republicii Moldova
Titlu de stat
de folosinţă separată a apelor
Nr.
pg.2
    Titlul de stat, eliberat de____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(denumirea organului administraţiei publice locale)
________________________________________________________________________________________
(denumirea şi amplasamentul utilizatorului de apă - asociaţia,
_______________________________________________________________________________________
întreprinderea, instituţia)
prin  care  i  se atribuie în folosinţă separată obiectivul  acvatic  (o parte a lui) fără termen, pe termen de pînă la__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(denumirea şi amplasamentul obiectivului acvatic
________________________________________________________________________________________
a părţii lui)
    Obiectivul acvatic se atribuie în folosinţă separată în baza___________________________________________
________________________________________________________________________________________
(decizia organului de stat, data şi numărul)
pentru___________________________________________________________________________________
(scopul, destinaţia şi condiţiile utilizării apelor)
________________________________________________________________________________________
    Prezentul Titlu de stat este întocmit în două exemplare, dintre care primul este înmînat utilizatorului de apă, iar al doilea se păstrează la __________________________________________________________________________
(denumirea organului administraţiei publice locale)
________________________________________________________________________________________
    La prezentul  Titlu  se  anexează planul  obiectivului  acvatic  (al părţii lui), atribuit în folosinţă separată.
           L.Ş.         Conducătorul organului administraţiei
                            publice locale
"____"________________199___
           L.Ş.         Conducătorul organului pentru gospodărirea
                            apelor
           L.Ş.         Conducătorul organului de stat pentru        
                            protecţia mediului înconjurător