HGM1072/1998
ID intern unic:  295654
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1072
din  22.10.1998
despre aprobarea Regulamentului cu privire la cimitire
Publicat : 12.11.1998 în Monitorul Oficial Nr. 100-102     art Nr : 1037
MODIFICAT
Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Regulamentul cu privire la cimitire (se anexează).
2. Ministerele,  departamentele  şi organele administraţiei  publice locale,  în  termen  de  două luni, vor aduce actele  lor  normative  în conformitate cu Regulamentul nominalizat.
3. Se abrogă hotărîrile Sovietului Miniştrilor alR.S.S. Moldoveneşti:
nr. 309 din 1  august  1958  "Cu privire la modul de întreţinere a cimitirelor pe teritoriul R.S.S. Moldoveneşti (C.L.H.), R.S.S.M., 1958, nr. 8, art. 186);
nr. 328 din 4  august  1969  "Cu privire la starea  şi  măsurile  de îmbunătăţire a prestării serviciilor funebre către populaţia din R.S.S. Moldovenească" (Veştile R.S.S.M., 1969, nr. 8, art. 164);
nr. 177 din 25  iunie 1976 "Cu privire la starea şi măsurile de îmbunătăţire a deservirii civile a populaţieior. Chişinău";
Dispoziţia Sovietului Miniştrilor al R.S.S. Moldoveneşti nr. 293 din 4 octombrie 1976.

PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                                                      Ion CIUBUC

Chişinău, 22 octombrie 1998.
Nr. 1072.
Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova
nr.1072 din 22 octombrie 1998
R E G U L A M E N T U L
cu privire la cimitire
Prezentul Regulament reglementează modul înfiinţării, extinderii, închiderii, lichidării şi administrării cimitirelor, precum şi  modul rezervării locurilor pentru înmormîntarea şi reînmormîntarea decedaţilor, executării lucrărilor în cimitire.
Regulamentul apără dreptul fiecărui cetăţean al Republicii  Moldova la înmormîntare după obiceiurile poporului său şi la păstrarea mormîntului.
I. Dispoziţii generale
1. În Republica Moldova cimitirele se află în subordinea administraţiei publice locale. Înmormîntările şi  reînmormîntările  se efectuează numai în baza prezentului Regulament.
2. Înfiinţarea, extinderea şi administrarea cimitirelor se realziează prin deciziile primăriilor municipale  şi   comitetelor executive  raionale, conform actelor legislative şi normative în vigoare şi prezentului Regulament.
Lotul de pămînt  pentru  cimitire de înmormîntare tradiţională  se repartizează în conformitate cu planurile urbanistice generale, aprobate conform Normelor şi regulamentelor de construcţie, reieşind din calculul 0,24 ha pentru 1000 locuitori.
Pentru cîteva  localităţi apropiate, din componenţa unei primării şi cu  numărul de locuitori mai puţin de 1000 poate fi repartizat un lot de pămînt comun.
3. Fiecare cimitir permanent  trebuie să dispună de un teren  liber destinat înmormîntărilor, reieşind din calculul 0,06 ha  pentru  1000 locuitori.
4. Zona de protecţie sanitară de la cimitir pînă la marginea  zonei populate trebuie  să  fie determinată conform normativelor tehnice de planificare urbanistică.
După închiderea cimitirului, la expirarea a 15 ani de  la  ultima înmormîntare, lăţimea zonei de protecţie sanitară poate fi redusă  pînă la 100 m.
În cazul în care cimitirul este situat mai sus de cursul apelor subterane, de unde îşi au izvorul fîntînile, rezervoarele şi alte instalaţii  de alimentare descentralizată cu apă a localităţilor rurale, şi  în caz de argumentare sanitaro-igienică, zona de protecţie  sanitară poate  fi  majorată pînă la 500 m, iar în cazul în care  cimitirul  este situat mai jos de cursul apelor subterane - redusă pînă la 100 m.
Pe terenul zonei de protecţie sanitară se interzice construcţia  a orice obiecte.
5. Pe terenul cimitirului  nu se permite construcţia  apeductului pentru apă  potabilă.  Cimitirul trebuie să dispună  de  apeduct  numai pentru scopurile de stropire.
6. Nu se permite consturcţia cimitirelor pe terenurile:
zonei de protecţie  sanitară  a izvoarelor de aprovizionare cu  apă, izvoarelor   minerale  şi  zonei  de  protecţie  sanitară  a   staţiunii climaterice:
cu roci, la suprafaţa  cărora  există  multe crăpături  mari  şi  pe locuri unde există roci acvifere;
pe malurile rîurilor,  care sînt utilizate de către populaţie pentru diferite scopuri.
7. Lotul de pămînt pentru cimitire trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:
să aibă înclinare în partea opusă localităţii, bazinelor deschise de apă, utilizate în scopuri de gospodărire;
să nu fie supusă alunecărilor şi prăbuşirii;
să nu fie inundate în caz de revărsări;
nivelul maxim  al  apelor subterane trebuie să fie la o adîncime  nu mai puţin de 2 m de la suprafaţă;
să dispună de sol uscat poros, care asigură pătrunderea suficientă a aerului şi uscare rapidă;
să dispună de accese cuvenite amenajate şi înverzite.
Notă. În cazul  lipsei  lotului  de  pămînt  ce  corespunde  acestor cerinţe,  terenul  repartizat pentru cimitir trebuie să fie asigurat  cu drenaj.
8. Fiecare parte  componentă a cultului (comunităţile religioase, mănăstirile)  recunoscut de stat în modul stabilit are dreptul de a avea la  cimitir  un sector separat pentru înmormîntarea credincioşilor  săi, care  este întreţinut de sine stătător sau în comun cu alte comunităţi. Regulile de funcţionare a acestora se stabilesc de către organul central al cultului respectiv, cu respectarea cerinţelor prezentului Regulament.
Transmiterea sectorului separat se efectuează conform actului de inventariere întocmit de către comisia instituită din reprezentanţii administraţiei cimitirului şi comunităţii  religioase, coordonat  cu organul central al cultului respectiv şi aprobat de către  organul administraţiei  publice  locale.  La  act  se anexează  registrul inmormîntărilor şi al instalaţiilor la morminte.
La propunerile comunităţilor religioase înregistrate pe teritoriul localităţii,  pe terenul cimitirelor se admite construcţia unor  obiecte de  cult  din  contul acestora şi altor sponsori, cu  acordul  organelor administraţiei publice locale.
9. Administraţia   cimitirului  întocmeşte  evidenţa  analitică   şi grafică a mormintelor decedaţilor.
Terenul fiecărui  cimitir  nou şi al celui ce se  reconstruieşte  se sistematizează  şi se împarte în cartiere şi rînduri cu alei de acces în baza  documentaţiei de proiect, elaborate şi aprobate în modul stabilit.
Rîndurile  şi  locurile de înmormîntare se numerotează  pentru  uşurarea identificării.
Locurile în interiorul cartierelor pot fi revăzute.
10. În cimitire  se creează zone amenajate de protecţie sanitară  în conformitate cu cerinţele actelor normative în vigoare.
Controlul asupra  stării  sanitare a cimitirelor se înfăptuieşte  de către Centrul igienă şi epidemiologie.
11. Exploatarea  şi  întreţinerea cimitirelor,  inclusiv celor memoriale  militare se finanţează  din  contul bugetelor  locale (comunităţilor  religioase) şi veniturilor de la prestarea  serviciilor funerare.
12. Cheltuielile  necesare  pentru  înmormîntarea şi  întreţinerea mormintelor ostaşilor  - cetăţeni ai altor ţări, căzuţi  pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi a persoanelor străine fără loc de trai, decedate, însă identificate  sînt  suportate  de  statele  respective,  prin intermediul  reprezentanţilor diplomatici, în cazul în care între aceste state există acordul respectiv.
În alte cazuri, cheltuielile necesare pentru înmormîntarea şi întreţinerea mormintelor persoanelor decedate fără loc de trai (ori neidentificate) sînt suportate de autorităţile administraţiei publice locale.
    [Pct.12 modificat prin HG1412 din 26.11.03, MO239/05.12.03 art.1465]

II. Rezervarea locurilor pentru înmormîntare
13. Locurile de înmormîntare din cimitire pot fi rezervate pe termen nelimitat.
14. Tarifele  pentru  rezervare,  precum  şi  pentru  alte  servicii funerare se aprobă de către organele administraţiei publice locale.
15. Contractul  privind rezervarea se încheie de către administraţia cimitirelor  la  cererea personală a cetăţenilor ce doresc să  rezerveze locuri.
16. Unei familii i se poate rezerva nu mai mult de trei locuri  de înmormîntare, cu recomandarea de a construi un cavou. În aceste  locuri (cavou)  pot fi înmormîntaţi titularul rezervării, soţul (soţia), precum şi  rudele  apropiate.  Ele pot fi transmise numai  prin  moştenire  sau donaţie.
17. Dobîndirea locurilor  de  înmormîntare  prin  succesiune  sînt scutite de plata tarifelor pentru rezervare.
18. Rezervarea încetează:
la expirarea termenului contractului;
în cazul în care  locul  rezervat e lăsat în părăsire (se  consideră părăsite  locurile rezervate unde nu există nici un semn funerar (cruce, gard,  candelă, plantaţii, alte instalaţii) şi dacă timp de 3 ani de  la preavizul în scris, cu confirmare de primire, titularul rezervării nu se prezintă la administraţia cimitirului;
la prezentarea de către titularul rezervării a refuzului în scris;
în caz de neachitare a plăţii pentru rezevare;
în cazul în care rezervantul locului a decedat şi a fost înmormîntat la alt cimitir (la prezentarea documentelor respective de confirmare  a decesului şi înmormîntării acestuia).
III. Înmormîntările şi reînmormîntările
19. Pentru fiecare  înmormîntare se repartizează un lot de pămînt cu suprafaţa  de  3,8  m2. Intervalele între părţile lungi  şi  scurte  ale mormintelor constituie nu mai puţin de0,5 şi 0,5 m respectiv.
Lungimea mormîntului  nu poate fi mai mică de 2 m, lăţimea - 1 m, adîncimea - 1,5, ţinînd cont de condiţiile climaterice ale solului.
Pentru înmormîntarea  copiilor decedaţi dimensiunile mormîntului pot fi respectiv micşorate.
Locurile pentru  reînmormîntarea osemintelor vor avea dimensiuni  de 1x1 m.
De la fundul gropii de înmormîntare pînă la nivelul apelor subterane e necesar să fie nu mai puţin de 0,5 m.
Asupra fiecărei  gropi trebuie să fie un mormînt cu înălţimea de 0,5 m  de la suprafaţa pămîntului sau o placă de mormînt. Mormîntul  trebuie să   acopere  marginile  gropii  pentru  a  exclude  pătrunderea  apelor superficiale.
20. Înmormîntările  se efectuează numai pe baza adeverinţei de deces eliberată de secţia actelor stării civile, care a înregistrat decesul în localităţile urbane şi de către primării - în localităţile rurale.
21. În cazul în care se dispun cercetări, de către organele împuternicite, cu privire la cazurile decesului,  înmormîntarea  se efectuează numai pe baza dispoziţiilor date de organele respective.
22. Înmormîntarea decedaţilor aduşi  din  alte localităţi se efectuează  pe baza certificatului de la centrul de medicină  preventivă teritorial (la locul decesului) şi adeverinţei de deces.
23. Pentru transportarea  decedatului de la locul decedării la locul înmormîntării  în  altă  localitate e  necesar  de  a  obţine un certificat-permis de transportare de la centrul de medicină  preventivă teritorial (de la locul decesului) şi prezentarea  concluziei  de  la instituţia de tratare despre motivul decesului.
24. Înainte de  transportare  decedatul  trebuie să  fie  înbălsămat pentru păstrare îndelungată. În acest caz din momentul decedării pînă la înmormîntare va trece nu mai mult de cinci zile.
25. În cazul   transportării  decedatului  din  motivul  unor   boli contagioase nu se permite deschiderea sicriului.
26. Înmormîntările   se  pot  efectua  direct  sau  prin   depunerea prealabilă a decedaţilor la capelă.
Depunerea decedaţilor  la  capelă (biserică) se face pînă la 72  ore din   momentul decesului, numai  cu  autorizaţia  organului  sanitar competent, eliberată pe baza certificatului de îmbălsămare şi cu  plata tarifelor aprobate.
Nu pot fi depuşi  în  capelă (biserică) cei decedaţi din cauza  unor boli  contagioase  şi  a  altor boli diagnosticate  de  medici  patologi anatomişti.
27. Modul de înmormîntare a decedaţilor  de  boli   contagioase convenţionale se determină de centrul de medicină preventivă teritorial.
28. Înmormîntările se efectuează în gropi simple, gropi zidite  şi cavouri.
29. Înmormîntarea  în locurile rezervate se efectuează  în  modul stabilit prin schema generală de sistematizare a fiecărui cimitir.
30. La dorinţa  rudelor  reînmormîntarea osemintelor se admite cu avizul centrului de medicină preventivă teritorial.
31. Se recomandă efectuarea exhumării osemintelor din mormînt, în perioada rece a anului, ziua, în prezenţa reprezentanţilor autorităţilor publice locale şi centrului de medicină preventivă teritorial.
Deschiderea mormintelor şi reînmormîntările se efectuează  în  mod obligatoriu  în prezenţa rudelor de gradul întîi sau a unui împuternicit prin procură specială de către familia decedatului şi sub supravegherea lucrătorului responsabil al cimitirului, iar operaţiunile se consemnează în registrul de înmormîntări în care semnează ambele părţi.
    Deschiderea mormintelor se permite, indiferent de data înmormîntării, în cazul unei urmăriri penale numai pe baza autorizaţiei eliberate de judecătorul de instrucţie şi cu înştiinţarea unui reprezentant al familiei decedatului, la data fixată de aceste organe.

    [Pct.31 modificat prin HG1110 din 11.09.03, MO204/26.09.03, art.1177]

32. Înmormîntarea decedaţilor pentru Patrie se efectuează cu consimţămîntul rudelor în cimitirele comemorativ-militare, iar în lipsa acestora,  în locurile, determinate de către organele administraţiei publice locale a cimitirelor existente din contul bugetelor locale.
IV. Efectuarea lucrărilor în cimitire
33. Construcţia cavourilor şi monumentelor cu înălţimea pînă la 1,75 m  se permite de către administraţia cimitirelor sau altor organe  care administrează cimitirele.
Construcţia monumentelor care depăşesc înălţimea de 1,75 m poate fi efectuată numai cu autorizaţia organelor de arhitectură ale  organelor administraţiei publice locale.
Împrejmuirile cimitirelor se efectuează în baza proiectului aprobat.
Împrejmuirile mormintelor se efectuează  conform prevederilor proiectului de construcţie şi cu acordul în scris al administraţiei cimitirului.
34. Pe locurile rezervate în cimitire se permite construcţia cavourilor cu 1-3 niveluri.
35. Lucrările se efectuează în limita lotului rezervat, de către atelierele autorizate, atelierele administraţiei cimitirelor sau cu forţele proprii ale rezervatorilor.
Finisarea lucrărilor se actează în prezenţa reprezentantului oficial al  administraţiei  cimitirului după curăţirea definitivă a  lotului  de deşeurile de construcţii.
V. Închiderea şi lichidarea cimitirelor
36. Cimitirele, care sînt inutilizabile pentru  înmormîntare (nu corespund cerinţelor sanitare, în care nu sînt locuri pentru înmormîntări, înmormîntările se efectuează foarte rar şi alte cauze), se închid prin hotărîrea organului administraţiei publice locale cu acordul comunităţii religioase  locale şi centrul de medicină preventivă teritorial. Despre închiderea cimitirului se publică în presa locală.
37. În cazul  în care în cimitir nu sînt locuri pentru noi înmormîntări, dar sînt locuri  în morminte familiale, se permite închiderea parţială a cimitirului.
38. Folosirea cimitirului  închis sau a unui sector al cimitirului activ pentru înmormîntare repetată se permite numai peste 15 ani  după ultima înmormîntare (perioada cimitirului) pe locurile neîngrijite, părăsite.
În unele cazuri, în care cimitirul este amplasat în condiţii de sol favorabil,  acest  termen  poate  fi redus pînă la 10 ani, cu  acordul centrului de medicină preventivă teritorial.
39. Cimitirele şi locurile de înmormîntare ce nu funcţionează, precum şi locurile de înmormîntare a militarilor-participanţi la diverse acţiuni militare sînt monumente ale cultului şi istoriei.
Pe teritoriul acestor cimitire se interzice construcţia  diverselor clădiri sau edificii ce nu ţin de funcţionarea lor.
40. Mormintele şi  monumentele declarate Patrimoniu Naţional, obiectele de artă sau de istorie şi cultură  pot  fi demolate, transferate, modificate cu autorizaţia administraţiei publice locale.
41. Întreţinerea cimitirelor  închise  integral  sau  parţial se înfăptuieşte conform prezentului Regulament.
42. În cazurile excepţionale provocate de fenomene naturale (alunecări, inundări  etc.) cimitirul care nu funcţionează poate fi lichidat sau transmutat în alt loc prin hotărîrea administraţiei publice locale.
Despre hotărîrea adoptată se publică în presa locală cu un an înainte.
În această perioadă persoanele interesate pot să mute osemintele şi instalaţiile funerare la alt cimitir din contul mijloacelor  financiare prevăzute pentru construcţia cimitirului nou.
43. Strămutarea osemintelor se efectuează  respectînd cerinţele compartimentului III al prezentului Regulament.
VI. Dispoziţii finale
44. Regimul de lucru  al cimitirelor se aprobă de către organele administraţiei publice locale.
45. Organele ce se ocupă de exploatarea cimitirelor sînt obligate să întreţină cimitirele, precum şi clădirile, construcţiile  funerare, monumentele aflate pe teritoriul lor, în stare tehnico-sanitară cuvenită şi paza acestora.
Nerespectarea  prevederilor prezentului Regulament atrage după  sine responsabilitatea conform legislaţiei în vigoare.